دانلود پایان نامه

بازده بازار
متوسط نرخ بازدهي است كه در نتيجه معاملات سهام در بورس اوراق بهادار تهران كسب مي شود.
بازده دارايي
عبارت است از نسبت تغييرات قيمت آن دارايي در يك دوره به قيمت ابتداي آن دوره. (آمیهود، 2002، ص 34).
مازاد بازده سهام
عبارت است از تفاوت بين بازده سهام و بازده مورد انتظار سهام .(CAPM)مقدار بیشتر بازده سهام از بازده مورد انتظار سهام (CAPM) بیانگر مازاد(صرف) بازده سهام و مقدار بیشتر بازده مورد انتظار سهام (CAPM) از بازده سهام بیانگر کسر بازده سهام می باشد.
مازاد بازده بازار
عبارت است از تفاوت بين بازده بازار و بازده بدون ريسك (Rm-Rf) (فاما و فرنچ، 1993).
پرتفوي بازار
سبدي از سهام مشتمل بر كل سهام موجود بازار مي باشد. در اينجا نيز مازاد بازده بازار، ما به التفاوت نرخ بازده بدون ريسك (بازده اوراق مشاركت دولتي) و بازده بازار است (آمیهود، 2002).
نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (BE/ME )
عبارت است از نسبت ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام در پایان سال بر میانگین قیمت های پایان روز سهام منتشر شده (فاما و فرنچ، 2007)، که ارزش دفتری سهام، از جمع حقوق صاحبان سهام در ترازنامه شرکت بدست می آید و ارزش بازار سهم نیز از محاسبه تعداد سهام منتشر شده در دست سهامداران در پایان سال مالی در آخرین قیمت بازار به دست آمده است.
اندازه شرکت
برای تعیین اندازه شرکت می توان از معیارهای مختلفی استفاده نمود: ارزش دارایی ها، میزان فروش، ارزش بازار و. . . ، که در این تحقیق عبارت است از لگاریتم طبیعی مجموعه دارایی های شرکت در پایان سال مالی. استفاده از لگاریتم طبیعی باعث می شود تا ضرایب احتمالی این متغیرها در مدل، تحت تاثیر اثرات مقیاس های بزرگ قرار نگیرد (مشکی، 1390).
ارزش دفتری هر سهم (BV)
ارزش دفتری هر سهم، بیانگر آن است که به ازای هر سهم، حقوق سهامداران بر مبنای مبالغ دفتری چه میزان می باشد. به عبارت دیگر، ارزش دفتری هر سهم بیانگر سرمایه به کار رفته در شرکت بر مبنای مبالغ دفتری می باشد که برابر است با جمع حقوق صاحبان سهام، تقسیم بر تعداد سهام در دست سهامداران است (نوو، 1383).
روش SMB
اين عامل ابزاري است براي نشان دادن بخشي از واريانس بازده كه مربوط به اثر اندازه شركت است (كيمياگري و همكاران، 1386). بنابراين SMB تفاوت بين ميانگين بازده هاي دو گروه پرتفوي هاي با اندازه كوچك و بزرگ با نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار يكسان هستند. در واقع SMB بايد عاري از اثر ارزش دفتري به ارزش بازار باشد. كه اين كار از طريق تمركز بر تفاوت رفتار سهم هاي كوچك و بزرگ حاصل مي گردد.
در عمل SMB به صورت ماهیانه محاسبه می شود ( فاما و فرنچ، 2003).
روش HML
اين عامل نيز وسيله اي است براي اينكه بتوانيم فاكتور ريسك مربوط به متغير نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار را استخراج كنيم. در واقع HML تفاوت بين ميانگين بازده هاي دو گروه پرتفوي با نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار بالا و نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار پايين هستند. دو جزء HML بازده پرتفوي هاي با نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار بالا و پايين با اندازه يكسان هستند. بنابراين HML از طريق تأكيد بر تفاوت رفتارهاي بازده سهم هاي با نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار بالا و پايين كاملاً عاري از اثر اندازه در بازده ها مي باشد.
در عمل HML به صورت ماهیانه محاسبه می شود (همان منبع).
نقدشوندگی سهام
هنگامی سهام، نقد شونده مناسب شناخته می شود که بتوان آن را به قیمت بازار در هر زمان، به سرعت و با هزینه پایین خریداری یا به فروش رساند(فرهنگ لغات حسابداری).
قیمت پیشنهادی خرید