نوامبر 27, 2020

پایان نامه ارزیابی عملکرد HSE/مستندسازي مديريت HSE

پيمانکاران
شرکت بايستي روش‌هاي اجرايي را نگهداري نمايد كه بواسطه آن اطمينان حاصل كند پيمانکارانش بر اساس يک سيستم مديريت که متناسب با الزامات و قوانين اين خطوط راهنمايHSEMS بوده و سازگار با سيستم مديريت HSE شرکت مي‌باشد، عمل مي‌نمايند. روش‌هاي اجرايي بايستي به طور مناسب روابط بين فعاليت هاي پيمانکاران با شرکت و همچنين ساير پيمانکاران را تسهيل کند. اين مورد مي تواند از طريق يک سند واسط معين، بين پيمانکار و شرکت حاصل شود، به طوريکه قبل از شروع کار، هرگونه اختلافي حل شده و روش اجرايي مورد موافقت قرارگيرد. اگر چه تمامي توصيه‌هاي اين خطوط‌راهنما مي‌تواند توسط سازمان‌هاي پيمانكاري قابل اجراء باشد، این‏ روش‌هاي اجرايي بايستي توجه خاصي به موارد ذيل معطوف دارند:

 • انتخاب پيمانكاران، شامل (در ميان ساير ملاحظات) ارزيابي خاص خط‏مشي HSE، شيوه‌ها، عملکرد و كفايت سيستم مديريت HSE ايشان، متناسب با ریسک‌های مربوط به خدماتي كه بایستی فراهم شود.
 • ارتباط مؤثر عناصر كليدي سيستم مديريت HSE شركت‏ و استانداردهاي مورد انتظار از پيمانكار در زمینه نيروي كار و حفاظت از محيط‌زيست، شامل اهداف و معيارهای عملکرد HSE مورد توافق.
 • تبادل اطلاعات مربوطه بين پيمانكار و شركت كه مي‌تواند بر عملكرد HSE هر يك از طرفين تأثير داشته باشد.
 • الزام اينکه هر پيمانكار يك برنامه مؤثر و مرتبط آموزشي داشته باشد كه در برگيرنده سوابق و روش‌هاي‌‌اجرائي براي ارزيابي نیاز اضافی آموزش ‌باشد.
 • تعريف روش‌هائي براي پايش و ارزيابي عملكرد پيمانكاران مطابق با اهداف و معيارهای عملكرد توافق شده HSE.

6-3- ارتباطات
شركت بايستي روش‌هاي‌اجرايي را نگهداری نماید تا اطمينان حاصل كند كه كاركنان، پيمانكاران و شركايش در تمام سطوح از موارد ذيل آگاهند:

 • اهميت پيروي از خط‌مشي و اهداف HSE و نقش‌ها و مسئوليت‌هاي آنان در دستيابي به آن.
 • خطرات و ريسك‌هاي HSE فعاليت‌هاي كاري و اقدامات کاهشي و پيشگيرانه‌ آنها (بخش4 را ببينيد) و روش‌هاي‌اجرايي كه براي مقابله با وضعيت اضطراري برقرار كرده‌اند (بخش 5-5 را ببينيد).
 • نتايج بالقوه انحراف از روش‌هاي‌اجرايي عملياتي مورد توافق.
 • سازوكارهاي پيشنهاددهي بهبود، در روش‌هاي‌اجرايي كه آنها و ديگران بر اساس آن عمل مي‌كنند به مديريت.
نوشته ای دیگر :
پایان نامه کاداستر و جرایم ثبتی/:جرایم ثبتی و تخلفات ثبتی

نگهداري راه‌هاي ارتباط خارجي در زمان‌هاي اضطراري حايز اهميت ويژه مي‌باشد و ترتيبات اقتضايي ويژه‌اي مي‌بايست در محل اعمال گردد (بخش5-5 را ببينيد).
شركت بايستي روش‌هايي‌اجرائي را براي برقراري ارتباط در مورد اطلاعات HSE، متناسب با خط‌مشي خود و قوانين و مقررات قابل‌كاربرد، نگهداري نمايد.
شركت در حالي‌كه از اطلاعات محرمانه مراقبت مي‌نمايد، بايستي تجربيات خود در زمينه HSE را به كاركنان، پيمانكاران، مشتريان و شركت‌هاي درگير در فعاليت‌هاي‌ مشابه، براي تسهيل در بهبود عملکرد HSE صنعت در دسترس قرار دهد.
شركت بايستي روش‌هاي‌اجرايي را به منظور دريافت و پاسخ‌گويي به ارتباط كاركنان، پيمانكاران، مشتريان، نهادهاي‏ دولتي و عموم كساني كه در زمينه عملكرد و مديريت HSE فعاليت‌ دارند، نگهداري نمايد. آگاه‌سازي عمومي و برنامه‌‌هاي مشاوره‌اي نيز بايستي درموقعيت مناسب برقرار گردند و تاثير آنها نيز بايستي مورد پايش قرارگيرد.
7-3- مستندسازي و كنترل آن
1-7-3- مستندسازي سيستم مديريت HSE
سازمان بايستي مستندسازي كنترل‌شده‌اي را براي موارد ذيل نگهداري نمايد:

 • ثبت خط‌مشي، اهداف و طرح‌هاي HSE
 • ثبت و اعلام نقش‌ها (وظايف) و مسئوليت‌ها کليدي
 • تشریح عناصر سيستم مديريت HSE و روابط بين آنها
 • ارجاع به مستندات مرتبط و تشريح ارتباطات با ديگر جنبه‌هاي سیستم مديريت.
 • ثبت نتايج ارزيابي و مديريت ريسك HSE.
 • ثبت قوانين و الزامات قانوني مرتبط.
 • ثبت روش‌هاي اجرايي و دستورالعمل‌هاي كاري براي فعاليت‌ها و وظايف كليدي، در صورت نياز.
 • تشريح طرح‏هاي وضعيت اضطراري و مسئوليت‌ها و راه‏هاي مقابله با رويدادها و وضعيت‌هاي بالقوه اضطراري.

اين مستندسازي بايستي موارد ذيل را پوشش دهد:

 • شركت.
 • بخش‌هاي سازماني و واحدهاي كسب‏وكار.
 • عمليات و فعاليت‌هاي خاص (مانند طراحي تأسيسات، استخراج، آماده‏سازي زمين، حفاري).
 • پيمانكاران و شرکاء.
نوشته ای دیگر :
پایان نامه کنوانسیون زیست محیطی-خلیج فارس

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:
ایجاد ساختاری برای ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران در پروژه‌های عمرانی (با مطالعه موردی پیمانکاران سازمان مهندسی و عمران شهر تهران))