فوریه 28, 2021

پایان نامه بررسی عملکرد حافظه­ ی بینایی در بین گروهی از جمعیت شهری و روستایی (استان فارس، 1392)

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :روانشناسی

گرایش :عمومی

عنوان : بررسی عملکرد حافظه­ ی بینایی در بین گروهی از جمعیت شهری و روستایی  (استان فارس، 1392)

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ارسنجان

 دانشکده علوم انسانی،  گروه روانشناسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ) M.A. (

گرایش: عمومی

 

عنوان :

بررسی عملکرد حافظه­ بینایی در بین گروهی از جمعیت شهری و روستایی
(استان فارس، 1392)

 

استاد راهنما:

دکتر حسن حق شناس

 

استاد مشاور:

دکتر معصومه موسوی

 زمستان 1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

                                                           فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                    صفحه

چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

فصل اول : موضوع پژوهش

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3

1-1- بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

1-2- ضرورت و اهمیت پژوهش ……………………………………………………………………………………………………….. 11

1-3- اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………… 14

1-3-1- اهداف علمی ………………………………………………………………………………………………………………………… 14

1-3-2- اهداف کاربردی ……………………………………………………………………………………………………………………. 14

1-4- اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………… 15

1-4-1- هدف کلی …………………………………………………………………………………………………………………………….. 15

1-4-2- اهداف جزئی ………………………………………………………………………………………………………………………… 15

1-5- فرضیه های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………. 15

1-6- تعاریف نظری ……………………………………………………………………………………………………………………………. 16

1-1-6- تعریف نظری حافظه ی بینایی ……………………………………………………………………………………… 16

1-2-6- تعریف نظری حافظه ی چهره ها …………………………………………………………………………………..16

1-7- تعاریف عملیاتی ………………………………………………………………………………………………………………….17

1-7-1- تعریف عملیاتی عملکرد حافظه ی بینایی………………………………………………………………………17

1-2-7- تعریف عملیاتی عملکرد حافظه ی چهره ها ………………………………………………………………….17

 

فصل دوم : پیشینه تحقیق

2-1- ماهیت حافظه انسان ………………………………………………………………………………………………………………… 19

2-2- دیدگاه ساختاری حافظه ………………………………………………………………………………………………………….. 25

2-2-1-  حافظه حسی ……………………………………………………………………………………………………………………… 25

2-2-1-1- مراحل پردازش اولیه اطلاعات بینایی…………………………………………………………………………….. 29

2-2-2- حافظه کوتاه مدت(S.T.M) …………………………………………………………………………………………….. 31

2-2-3- حافظه دراز مدت(L.T.M) ………………………………………………………………………………………………. 35

2-3- دیدگاه پردازش اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………. 38

2-3-1- مرحله یادگیری ……………………………………………………………………………………………………………………. 38

2-3-2- مرحله ذخیره سازی یا نگهداری ………………………………………………………………………………………… 39

2-3-3- مرحله بازیابی ………………………………………………………………………………………………………………………. 40

2-4- آزمون های سنجش حافظه دیداری ……………………………………………………………………………………….. 41

2-4-1-  آزمون بینایی بنتون …………………………………………………………………………………………………………… 41

2-4-2-  آزمون بینایی کیم کاراد ……………………………………………………………………………………………………. 42

2-4-3-  آزمون تصاویر درهم ری – استریه …………………………………………………………………………………… 42

2-4-4- مقیاس حافظه­ وکسلر (WMS)…………………………………………………………………………………….. 45

2-4-5-  آزمون یادگیری جفت ارتباط(PAL) ……………………………………………………………………………… 46

2-5- بررسی تحقیقات انجام شده ……………………………………………………………………………………………………. 47

جمع بندی نهایی…………………………………………………………………………………………………………………………………. 73

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 75

3-1- طرح کلی پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………. 75

3-2- جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………………………………….. 76

3-3- نمونه و روش نمونه گیری ……………………………………………………………………………………………………….. 76

3-4- ابزارهای تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………… 76

3-4-1-  مقیاس تجدید نظر شده حافظه­ وکسلر ………………………………………………………………………… 77

3-4-2- آزمون معاینه مختصر وضعیت شناختی ( MMSE)  …………………………………………………… 78

3-4-3-  پرسشنامه سلامت عمومیGHQ) )………………………………………………………………………………… 80

3-4-4- آزمون حافظه چهره ها ……………………………………………………………………………………………………….. 81

3-5- روش اجرا …………………………………………………………………………………………………………………………………. 82

3-6- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات  ………………………………………………………………………………………………. 82

فصل چهارم : یافته های پژوهش

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 85

4-1- توصیف داده ها ………………………………………………………………………………………………………………………… 85

4-1-1-  توصیف متغیرهای جمعیت شناختی ……………………………………………………………………………….. 86

4-1-2-  توصیف متغیر MMSE   ……………………………………………………………………………………………….. 88

4-1-3- توصیف متغیر سلامت عمومی …………………………………………………………………………………………… 90

4-2- تحلیل یافته های تأییدی و استنباطی …………………………………………………………………………………… 95

4-2-1- فرضیه اول پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………… 96

4-2-2- فرضیه دوم پژوهش …………………………………………………………………………………………………………….. 98

4-2-3-  فرضیه سوم پژوهش …………………………………………………………………………………………………………. 99

4-2-4- فرضیه چهارم پژوهش ………………………………………………………………………………………………………… 100

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 108

5-1- خلاصه نتایج پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………. 109

5-2- بحث و نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………… 110

5-3-محدودیت های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………….. 117

5-4-پیشنهادات پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………. 119

منابع

منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 121

منابع انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 128

چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 140

 

فهرست جداول                                                         

عنوان                                                                                                                        صفحه

جدول 4-1- فراوانی (میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر ) سن در دو گروه افراد شهری و
روستایی…………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………86

جدول 4-2- نتایج t مستقل برای مقایسه میانگین میزان سن در دو گروه افراد شهری و
روستایی …………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………86

جدول 4-3- فراوانی (میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر ) میزان تحصیلات در دو گروه افراد شهری و روستایی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………87

جدول 4-4- نتایج t مستقل برای مقایسه میانگین میزان تحصیلات در دو گروه افراد شهری و
روستایی…………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………88

جدول 4-5- فراوانی (میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر ) MMSE در دو گروه افراد شهری و روستایی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………89

جدول 4-6- نتایج t مستقل برای مقایسه میانگین میزان MMSE در دو گروه افراد شهری و
روستایی …………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………..89

جدول 4-7- فراوانی (میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر ) سلامت عمومی در دو گروه افراد شهری و روستایی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………91

جدول 4-8. نتایج t مستقل برای مقایسه میانگین میزان سلامت عمومی در دو گروه افراد شهری و روستایی   …………91

جدول 4-9- نتایج t مستقل برای مقایسه میانگین زیر مقیاس های سلامت عمومی در دو گروه شهری و روستایی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………93

جدول 4-10- میانگین و انحراف استاندارد افراد شهری و روستاییبه تفکیک جنسیت در حافظه­ بینایی و چهره ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………96

جدول 4-11-  نتایج t مستقل برای مقایسه­ میانگین نمره های حافظه­ بینایی فوری در دو گروه شهری و روستایی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………97

جدول 4-12- نتایج t مستقل برای مقایسه­ میانگین نمره های حافظه­ بینایی تأخیری در دو گروه شهری و روستایی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………98

جدول 4-13- نتایج t مستقل برای مقایسه­ میانگین نمره های حافظه­ فوری چهره ها در دو گروه شهری و روستایی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………99

جدول 4-14- نتایج t مستقل برای مقایسه­ میانگین نمره های حافظه­ تأخیری چهره­ها  در دو گروه شهری و روستایی …………………………………………………………………………………………………………………………………100

جدول 4-15- نتایج t مستقل برای مقایسه­ میانگین نمره های حافظه­ بینایی فوری در دو گروه زنان و مردان  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….101

جدول 4-16- نتایج t مستقل برای مقایسه­ میانگین نمره های حافظه­ بینایی تأخیری در دو گروه زنان و مردان  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….102

جدول 4-17- نتایج t مستقل برای مقایسه­ میانگین نمره های حافظه­ فوری چهره­ها در دو گروه زنان و مردان  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..103

جدول 4-18- نتایج t مستقل برای مقایسه­ میانگین نمره های حافظه­ تأخیری چهره­ها در دو گروه زنان و مردان …………………………………………………………………………………………………………………………………………104

جدول 4-19- همبستگی بین متغیرهای حافظه­ تصویری، چهره­ها، MMSE، سلامت عمومی و داده‌های جمعیت شناختی در کل گروه نمونه …………………………………………………………………………………………………………………………. ……….106

 

فهرست شکل‌ها

عنوان                                                                                                                              صفحه

شکل 1-1- فهرست هجاهای بینایی برگرفته از ابینگهوس ……………………………………………………………………….. 23

شکل 2-1- مدل نمایی یا مدل هنجاری حافظه اتکینسون و شیفیرین ……………………………………………………. 41

 


چکیده

هدف مطالعه حاضر بررسی عملکرد حافظه­ بینایی در بین گروهی از جمعیت شهری و روستایی در استان فارس می­باشد. به همین منظور (50 نفر زن و 50 نفر مرد ) از شهر شیراز  و روستاهای ریچی و کوزرگ واقع در جنوب کوهمره سرخی و روستاهای مظفری و طسوج شهرستان کوار در استان فارس با روش نمونه گیری در دسترس و با در نظر گرفتن سن، جنس و سطح تحصیلات انتخاب گردیدند و از این افراد درخواست شد که در آزمون حافظه­ بینایی متعلق به مقیاس تجدید نظر شده حافظه وکسلر بزرگسالان(WMS-R)و آزمون حافظه چهره ها و آزمون معاینه مختصر وضعیت شناختی ( MMSE )  و پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-28)  شرکت نمایند. نتایج نشان داد که تفاوت میانگین نمره حافظه بینایی در بین گروه های شهری و روستایی از لحاظ آماری معنادار می­باشد و این معناداری به نفع گروه شهری می­باشد. هم چنین نتایج مطالعه حاضر نشان داد که بین حافظه چهره­ها در گروه­های شهری و روستایی تفاوت معناداری وجود دارد و این نوع حافظه در افراد شهری قوی­تر است.

نتیجه گیری : نتایج نشان می­دهد که محل اقامت ( شهر / روستا )  از جمله عوامل مهم و تعیین کننده در رشد و تحول توانایی های ذهنی و حافظه است .

واژه های کلیدی: حافظه بینایی، گروه­های شهری و روستایی، زنان و مردان

 

فصل اول

موضوع پژوهش

 

مقدمه

دهه­ای را که پشت سر نهاده­ایم ( دهه­ 1990) دهه­ مغز نامیده­اند و دانش به دست آمده در روان شناسی و علوم اعصاب در این دهه، بیش از ده قرن پیش بوده است. در عصر حاضر، در تمامی حوزه هایی که به نوعی با ساختمان یا کارکرد دستگاه عصبی سر و کار دارند، تشخیص، پیشگیری، درمان، توان‌بخشی و حتی پژوهش، نیازمند اندازه ­گیری دقیق و قابل اعتماد عملکردهای مختل ناشی از ضایعات مغزی و حتی سنجش عملکردهای سالم و طبیعی مغز و ذهن است. از آن­جایی که مغز، یک ساختمان محافظت شده ( توسط بافت­های گلیال ) است و دسترسی به آن، چه از طریق دارویی و چه بافتی بسیار محدود و مشکل است، ارزیابی آسیب­های مغزی، به­خصوص آسیب هایی که در ساختمان مغز مشهود نبوده و به صورت اختلال کارکردی نمایان می­شوند، بسیار پر اهمیت است. یکی از روش­های بسیار دقیق، کم­هزینه و متداول در ارزیابی مغز و ذهن، بررسی­های مبتنی بر رفتار و برون دادهای ذهن است. لذا از طریق ارزیابی عصب – روان شناختی[1]( نوروپسیکولوژی ) می­توان استنباط­های معتبری درباره ساختمان و کارکردهای آسیب دیده یا سالم صورت داد (گازانیگا[2]، 2001). در واقع گرایش­های عصب – روان­شناختی می­کوشند تا رفتارها را با کنش مغزی پیوند دهند و استفاده از این روش­ها در سنجش زمینه­هایی نظیر حافظه، استدلال­انتزاعی، مسئله­گشایی، توانایی­های فضایی و پیامدهای هیجانی و تشخیص کژکاری مغز، مورد توجه بسیاری از روان­شناسان شناختی و دانشمندان علوم عصبی قرار گرفته است ( مارنات[3]، 2001). متخصصان این حوزه هنگام سنجش کژکاری عصب شناختی بیماران از آزمون‌های بسیاری استفاده می­ کنند. اکثر اطلاعاتی که آن­ها می­توانند به­دست آورند به واسطه­ کاربرد فنون پیشرفته غربال­کردن نظیر ( ام آر آی و سی تی[4] ) است . با این حال هنوز هم مجموعه ­ای از آزمون‌های مداد و کاغذی وجود دارد که این متخصصان می­توانند با بهره گرفتن از آن­ها به اطلاعات سودمند و بیشتری دست یابند ( همان منبع ). امروزه از ارزیابی نوروپسیکولوژیک به عنوان ابزار و وسیله­ قوی در تعیین محل ضایعه و برنامه ­ریزی توان­بخشی استفاده می­ شود. در واقع هدف از ارزیابی نوروپسیکولوژیک این است که با گردآوری اطلاعات در مورد احتمال آسیب­دیدگی مغزی یک فرد و نوع این آسیب، قضاوت کند و برنامه­ای در جهت توان­بخشی فرد آسیب دیده با توجه به نارسایی­های کارکردی او و نیز آن­چه در او سالم مانده است تنظیم کند از نظر عصب – روان­شناختی، نارسایی­های دیده شده در بیماران دچار اختلال حافظه با تخریب کارکرد به لوب میانی گیجگاهی سازگار می­باشد. لوب میانی گیجگاهی در بر گیرنده­ی ساختارهایی مانند هیپوکامپ است که در حافظه نقش مهمی ایفا می­ کند ( علی پور، 1392).

مهم­ترین ناحیه در ارتباط با حافظه و یادگیری، هیپوکامپ می­باشد ( کندل[5]، 2012). هیپوکامپ در کف بطن طرفی در لوب گیجگاهی مغز قرار دارد. تقریباً هرگونه تجربه­ی حسی باعث فعال شدن حداقل بخشی از هیپوکامپ می شود و هیپوکامپ نیز سیگنال های خروجی فراوانی به تالاموس قدامی، هیپوتالاموس و قسمت ­های دیگر لیمبیک به ویژه از طریق فورنیکس یعنی توسط مسیر خروجی اصلی خود ارسال می­ کند. مطالعات زیادی نشان داده است که کارکردهای حافظه­ بینایی نیاز به سلامت لوب گیجگاهی و بخش هیپوکامپ و هسته­ی آمیگدال دارد ( براون، تاتل و همکاران[6]، 2010؛ به نقل از معظمی، 1391). به طور کلی در خارج منطقه­ بینایی اولیه ( منطقه 17 برودمن )، دو منطقه­ وسیع در قشر ارتباطی قطعه­های پس­سری و گیچگاهی وجود دارد که پردازش اطلاعات بینایی و ضبط حافظه­ بینایی را به عهده دارد. این دو قسمت مناطق ثانویه و ثالثیه بینایی نام دارند که در تقسیم ­بندی برودمن نواحی 18 و 19 شماره­گذاری شده ­اند ( اسلوتینک، تامپسون و همکاران[7] ،2011). ضایعه­ی قشر ارتباطی قطعه­ی پس­سری و ادامه­ آن در قطعه­ی گیچگاهی، باعث اختلال در پردازش و تجزیه و تحلیل اطلاعات بینایی و از بین رفتن حافظه­ بینایی می­گردد ( زایدل[8]، 2006) . این تحقیق به تفصیل به بررسی عملکرد حافظه­ بینایی در افراد می ­پردازد.

 

1-1-بیان مسئله

 یکی از بارزترین ویژگی­های انسان و متمایز کننده­ وی از سایر حیوانات، شناخت عقلانی و تفکر اوست. انسان نه تنها به درک مستقیم از جهان دست می­زند بلکه دارای توانایی­هایی است برای دریافت و  پردازش اطلاعات و این توانایی به مدد تحول و تکامل ساختمان عصبی بسیار منظم و در عین حال پیچیده انسان است که در جریان تکوین فردی حاصل شده است ( مقدم، استکی و همکاران، 1390). یکی از کنش­های شناختی[9] که نقش عمده­ای در فعالیت­ها و مهارت­ های شخص دارد « حافظه »[10]است (آیزنگ[11] ، 2000) .

حافظه، مجموعه ­ای از ارتباط بین فرایند مغزی است که به ما توانایی کسب، اندوزش و بازیابی اطلاعات را می­دهد و ما را قادر می­سازد که از این اطلاعات در هر زمان استفاده کنیم ( هاکن بری[12]، 2008). در واقع حافظه برای انسان­ها و سایر اورگانیسم ها و موجودات زنده امری حیاتی است.  عملاً تمامی فعالیت­های روزمره مانند صحبت­کردن، ادراک یا فهم و حتی جامعه­پذیری به اطلاعات یاد گرفته شده و ذخیره شده درباره محیط اطرافمان وابسته است ( تراک-  براون[13]، 2013).  به نظر می­رسد که ما انسان­ها تقریباً هر چه داریم و یا هر چه هستیم از برکت حافظه است و حافظه پدیده­های بی­شمار هستی را یکپارچه می­سازد ( کلیسترم [14]، 1998؛ به نقل از ساعد، 1389 ).

اولین مرحله حافظه، حافظه­ حسی[15] نامیده می­ شود. حافظه­ حسی به عنوان محل ذخیره­ی محرک حسی عمل می­ کند. یک خاطره­ی حسی یک کپی برابر اصل از آن چه دیده می­ شود یا شنیده می­ شود را اندوخته می­ کند. حافظه­ حسی کار نگهداری اطلاعات برگرفته شده از محیط را برای چند ثانیه و  یا

کمتر به عهده دارد ( کرودر[16]، 1992). این قسمت از حافظه در ارتباط مستقیم با حافظه­ ما بوده و مدت زمان نگهداری اطلاعات در این حافظه از چند هزارم ثانیه تا چند ثانیه متغیر است ( چلبیانلو، 1383 ).  اطلاعاتی که درون حافظه­ حسی قرار می­گیرند در برگیرنده­ی تمام محرک­های اصلی است که مورد توجه واقع شده ­اند. مثلاً حافظه­ حسی بینایی شامل یک تصویر کوتاهی است از یک منظره­ای که دیدیم و حافظه­ حسی صوتی شامل یک پژواک زود گذر از صدایی است که ما شنیده ایم. اطلاعاتی که ما دریافت کرده ایم، آنقدر در حافظه­ حسی باقی می­ماند تا به حافظه­ کوتاه مدت انتقال بیابند. برای این­که ما از حافظه­ حسی آگاه شویم، اطلاعات باید بسیار مختصر ارائه شوند، به گونه­ ای که بتوانیم اثری از آن­ها را مشاهده کنیم مثلاً رعد و برق در شب نمونه­ خوبی برای آگاهی از حافظه­ حسی دیداری است ( لاک و هالینگورث[17]، 2008 ). در حافظه­ حسی برای هر کانال حسی، حافظه­ای وجود دارد. حافظه­ بینایی[18] برای محرکات دیداری، حافظه­ پژواکی[19] برای محرکات شنیداری، حافظه­ بساوشی[20] برای حس لامسه، حافظه­ شامه­ای[21] برای حس بویایی و حافظه­ چشایی[22] برای حس­چشایی که مهم­ترین نوع حافظه­ حسی، حافظه­ بینایی و شنوایی است ( قلی زاده، خیرالدین و همکاران، 1389). یکی از مهم­ترین کانال های حسی که انسان از طریق آن اطلاعات زیادی را دریافت می­ کند و به حافظه­ خود می­سپارد بینایی است ( هیل و هیل[23]، 2008 ) .

در طول دهه­های گذشته، تحقیقات مربوط به حافظه­ بینایی در چند خط پژوهشی مختلف دنبال شده است. یکی از این خطوط پژوهشی، مربوط به تفاوت­های جنسیتی در کارکردهای شناختی به طور اعم و حافظه­ بینایی به طور اخص بوده است. به عنوان مثال تحقیقات نشان می­دهد که در زمینه­ حافظه مکان یابی اشیاء تفاوت­های جنسی وجود دارد و معمولاً زنان در این مورد بهتر عمل می­ کنند ( گالاگر[24] و همکاران ، 2006  ، لاچینی[25] و همکاران، 2005؛ گوئده و همکاران [26]، 2008). هم چنین زنان در مقایسه با مردان در تکالیف مربوط به حافظه­های کلامی کوتاه مدت و یادگیری واژگان جدید بهتر از مردان عمل می ­کنند ( کاشانسکیا، ماریان و همکاران[27] ، 2011). تحقیقات پارسونز، ریزو و همکاران[28] ( 2005) نیز نشان داد که زنان در تکالیف کلامی و مردان در تکالیف فضایی بهتر عمل می­ کنند. لنتون، بلیر و همکاران[29] (2011) نشان دادند که زن­ها نسبت به مردها از حافظه­ کوتاه­مدت قوی­تری برخوردارند. نتایج چندین مطالعه نشان داد که زنان دارای تمایل برای عملکرد بهتر در فرایندهای حافظه­ کلامی هستند، در حالی که مردان دارای عملکرد بهتری در حافظه­ بینایی هستند ( دردیل، ورهاف و همکاران[30]، 2013، تراهان،گوینتانا[31]، 1999 ). نتایج برخی از تحقیقات نشان می­دهد که زنان دارای عملکرد بهتری در حافظه­ بینایی و کلامی و مهارت­ های زبانی هستند و مردان دارای عملکرد بهتری در استدلال انتزاعی، حل مسائل ریاضی و همچنین مهارت­ های فضایی هستند ( دادین، سالگادو و همکاران[32]، 2008، فیلیپس، 1992، پستما، هانک و همکاران، 1999). هم­چنین گیورن، ماتر و همکاران[33](1998) نشان دادند که زنان دارای حافظه­ بینایی بهتری برای اشکال انتزاعی نسبت به مردان هستند. فرگوسن، کروز و همکاران[34] ( 2007) نشان دادند که مردان دارای مزیت در حافظه­ بینایی هستند. نتایج بوت، چن و همکاران[35] (2010) نشان داد که پسران دارای مهارت­ های بینایی، فضایی بهتر و دختران توانایی کلامی بیشتری نسبت به پسران می­باشند. ترویا، هریس و همکاران[36] ( 2000) دریافتند که از آن­جایی که پسران و دختران شیوه ­های متفاوتی در یادگیری و بهبود حافظه دارند، دختران در عملکردهای شناختی از جمله حافظه­ بینایی بهتر عمل می­ کنند. هالپرن و لورینگ[37] (2000) نشان دادند که مردان در حافظه­ بینایی بهتر از زنان عمل می­ کنند که این نتایج با پژوهش درور و وکسلین[38] ( 1992) که نشان دادند مردان دارای عملکرد سریع­تری نسبت به انتقال مواد در حافظه­ بینایی هستند همسو است . در برخی تحقیقات گزارش شده است که زنان در  تکالیف کلامی ( برن باوم، باکستر و همکاران[39]، 2000) و حافظه­ بازشناسی بینایی ( مک گیورن،2000 ) بهتر از مردان عمل می کنند، اما در تکالیف حافظه­ فضایی مردان عملکرد بهتری دارند ( پست ما، جاگر و همکاران [40]، 2004) علاوه بر تحقیقات مربوط به جنسیت، بخشی از ادبیات تحقیق به بررسی عملکرد حافظه­ بینایی در گروه­ها و جمعیت­های مختلف پرداخته است. به عنوان مثال تورگسن[41] (2010) بیان می­ کند که کودکانی که دچار اختلال یادگیری هستند در حافظه­ بینایی خود نقایصی دارند.کوهن، وولف و همکاران[42](2011 ) نشان دادند که بین حافظه­ بینایی موسیقی دانان وغیر موسیقی­دانان تفاوت معنا داری وجود ندارد. کرسپو، دازا و همکاران[43] (2012) در پژوهشی نشان دادند که افراد کم­شنوا به طور عمیق و شدید در تکالیف ارزیابی مربوط به حافظه­ دیداری، تأخیر نشان دادند. چن، تسای و همکاران[44] (2012) در پژوهشی نشان دادند که عملکرد کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی در حوزه­ حافظه­ بینایی به طور قابل ملاحظه­ای از کودکان گروه کنترل ضعیف­تر است. نقص در حافظه­ بینایی و توانایی بینایی – فضایی در بیماران وسواسی هم گزارش شده است ( بونه[45] و همکاران، 1991؛ زیلنسکی[46] و همکاران، 1995 ؛ به نقل از پیورسل، ماروف و همکاران[47]، 1998). هم­چنین دیرسون، سیلوا و همکاران[48] (2003) و شین، پارک و همکاران[49] (2004) رابطه­ بین نقایص حافظه­ دیداری را با شدت علائم وسواسی نشان دادند. تحقیقات آلنسو، لباد و همکاران[50] (2008) آندرس و گاستو [51] ( 2005) نشان می­دهد که افراد مبتلا به اختلال وسواسجبری دچار نقص در حافظه­ بینایی هستند. دکرسباخ و بارتر[52] (2000) نیز یادآور شدند بیماران مبتلا به اختلال وسواسی- جبری به طور معنا­داری در عملکرد حافظه­ بینایی به واسطه­ اختلالاتی که در سازمان­دهی استراتژهای دسته­بندی کردن معنایی، هنگام رمزگردانی از خود نشان می­ دهند دچار نقص هستند و هم­چنین نقایص حافظه­ دیداری در میان بزرگسالان مبتلا به اختلال وسواسی – جبری شستشو مشاهده شده است (سیلوا و منزیس[53]، 2003). تحقیقات مولر[54] (2004) نشان داد که افراد مبتلا به وسواس جبری در حافظه­ بینایی در مقایسه با گروه سالم علمکرد ضعیف­تری دارند. در پژوهش، باتنرو لانگ فلت[55] (1991) حافظه­ کوتاه مدت بینایی کودکان و نوجوانان عادی و کم­شنوا را مقایسه کردند، آن­ها دریافتند که وقتی سوالات به صورت دیداری و غیر کلامی باشد و به­ طور همزمان اجرا شود، تفاوت معنا داری از لحاظ حافظه­ دیداری کوتاه­مدت بین افراد عادی و کم­شنوا وجود ندارد، اما وقتی سوالات به­صورت زنجیره­ای منعکس می­ شود افراد کم­شنوا پیشرفت پایین­تری از خود نشان می­دهند. تحقیقات هریس و کیل [56](2006) نشان داد که کودکان کم­شنوا در تکالیف حافظه­ بینایی عملکرد بهتری دارند . لوپز – کرسپو، مندز  و همکاران [57](2012) نشان دادند که کودکان ناشنوا در تکالیف مربوط به حافظه­ دیداری تأخیر نشان دادند. مک­لاتچی، گال بریت و همکاران [58] (1987) نشان دادند که ورزش بوکس اثر معناداری بر نقصان حافظه­­ی بینایی دارد. لورنت، دامات و همکاران[59] (2000) نشان دادند که بین حافظه­ دیداری بستگان درجه اول بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا با گروه گواه تفاوت معنا داری وجود ندارد. هاس و ما و همکاران[60] ( 2012 ) در مطالعه­ خود نشان دادند که بین حافظه­ بینایی بیماران اسکیزوفرنی و افراد عادی تفاوت معنا داری وجود دارد. برخی محققان نشان دادند که کودکان مبتلا به بیش فعالی- نقص توجه در مقایسه با کودکان عادی دچار نقص در مهارت­ های حافظه­ بینایی هستند (گرافورد و دوی[61]، 2008، داگلاس[62]، 2005،  گلدشتاین و گلدشتاین[63]، 1998). ولاکس و کاراپیتکساس [64](2003) نشان دادند که کودکان مبتلا به اختلال نوشتن از مشکلات شناختی که تحت­تأثیر حافظه­ بینایی است رنج می­برند.در کنار این تحقیقات، بخشی از ادبیات تحقیق مربوط به این موضوع است که محل اقامت ( شهری / روستایی ) چه تأثیری روی توانایی­های شناختی افراد دارد. به عنوان مثال بوت و استونسون[65] ( 2008) نشان دادند که تفاوت در عملکرد شناختی مرتبط با محل اقامت، سن، جنس و حضور در مدرسه است. نتایج زولا[66] ( 2010) نشان داد که اقامت تأثیر زیادی در حوزه­ تسلط کلامی و سرعت پردازش اطلاعات دارد اما اثر اقامت در حوزه های حافظه­ ضمنی کلامی و بینایی بر توجه متوسط بود و هم­چنین اثر اقامت در حوزه­ اجرایی کوچک بود. لیپینسکی، چیلد و همکاران[67] (1990) در پژوهشی به این نتیجه دست یافتند که محل زندگی نمی ­تواند به عنوان توضیحی برای تفاوت در نمرات عملکرد دیداری – فضایی و عملکرد ترتیبی کلامی در بین پسران شهری و روستایی باشد. به طور کلی همان­طور که گفته شد، درباره ی مقایسه ی عملکرد حافظه ی بینایی در بین افراد شهری و روستایی مطالعات کمی صورت گرفته، از این رو هدف مطالعه­ حاضر بررسی عملکرد حافظه­ بینایی در بین گروهی از جمعیت شهری و روستایی با در نظر گرفتن عامل جنسیت است.

[1]– Neuropsychological

[2]-Gazzaniga

[3] – Marnat

[4] – Magnetic Tomogragh & Computerized  Tomograghy

[5]– Kandel

[6]– Brown & Tuttle

[7] – Slotinick  &Thompson

[8]– zaidel

[9]– Cognitive function

[10] – Memory

[11]– Eysenck

[12] -Hockenbury

[13] – Turk-brown

[14] -kihlstrom

[15]– Sensory Memory

[16] – Crowder

[17]– Luck & Hollingworth

[18]– Visual Memory

[19]– Echoic Memory

[20]– Haptic Memory

[21]– Olfactic Memory

[22]– Gustic Memory

[23]– Hill& Hill

[24]– Gallagher

[25] – La chini

[26] – Goede

[27] – Kushanskya, Marian

[28] – Parsons, Rizzo

[29] -Lenton & Blair

[30]– Dordill & Verhoff

[31] -Trahan & Quintana

[32] – Dadin &Salgado

[33] – Giuren & Mater

[34] – Fergusen&  Crues

[35] – Booth &  Chen

[36] – Throia & Harris

[37] – Halpern & Luring

[38] – Derwer& vaxilin

[39]– Beren – Boem & Bockster

[40] – Juggerr & chisler

[41]– Torgeson

[42]– Cohen & Wolfe

[43] – Crespo , Daze & Mendez

[44] – Chen & Tsai

[45] – Buneh

[46]– Zilnesky

[47] – Purcell & Maruff

[48] –  Dierson& Silva

[49] – Shin & Park

[50] – Alenso & Lebad

[51]– Andres & Gasto

[52] Deckrsbach & Barter

[53] – Silva & Menzies

[54]– Muller

[55] – Buttner &Langfeldt

[56]-Harris & kyle

[57] – Lopez – Crespo & Mendez

[58]-Mclatchie  & Galbraith

[59]– Laurent & Damat

[60]– Hus & Ma

[61] – Geradphord & doey

[62] – Douglas

[63] – Goldstein & Goldstein

[64]-Valchos & karapetsas

[65]– Booth & Stvenson

[66]– zola

[67] – Lipinski & Child

تعداد صفحه : 156

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

[add_to_cart id=151046]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com