دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مقابله با استرس، عملکرد کارکنان

[do_widget id=kl-erq-2]

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : ارتباط بين سبك هاي مقابله با استرس و خودكارآمدي عمومي با رضايت شغلي بهورزان زن و مرد خانه هاي بهداشت مركز بهداشت شهرستان دزفول92

تکه ای از متن پایان نامه :

 

  • مقدمه:

رضایت شغلی[1] عاملی مهم برای افزایش کارایی و نیز رضایت فردی در سازمان تلقی می گردد و منابع انسانی کارآمد و پرانگیزه در افزایش اثربخشی هر سازمان تأثیر مهم و اساسی ایفا می کند. زمانی که کارکنان به سازمان می پیوندند، مجموعه ای از خواستها، نیازها، آرزوها و تجربه های گذشته را، که با هم انتظارهای شغلی را ایجاد می کنند، با خود به همراه دارند. عکس العمل ها و پاسخ هایی که سازمان در مقابل خواستهای کارکنان فراهم می آورد، رضایت یا نارضایتی شغلی را می سازد. در واقع رضایت شغلی نشاندهنده ارتباط ی توقعات بشر با پاداش هایی می باشد که کار فراهم می آورد(ویلم[2] و همکاران، 2007).

از آنجاییکه رضایت شغلی یکی از مسائل اساسی و بسیار مهم در هر سازمان می باشد که با رشد و شکوفایی آن سازمان ارتباط تنگاتنگ دارد، در واقع می توان آن را یکی از عواملی دانست که در نحوه ی رفتار و عملکرد کارکنان در سازمانها مؤثر باشد. در مطالعات سازمانی ثابت شده می باشد که رضایت شغلی با عواملی همچون، غیبت، استعفاء، درگیری، استرس شغلی، و بیماری جسمی و روانی کارکنان ارتباط ی معکوس دارد( رابینز[3]، 1998).

[1].job satisfaction

[2] .Willem &et al

[3] . Robins