ژانویه 17, 2021

دانلود مقاله کارشناسی ارشد، پایان نامه


Widget not in any sidebars

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   بررسي تأثير خصوصي سازي صنعت بيمه بر ساختار دارايي و سرمايه گذاري شرکت هاي بيمه

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 

2

می باشد بلكه ناشي از موانع و محدوديت هايي بوده كه دولتها ايجاد كرده بودند و عملكرد آزاد قوانين بازار و ابزار دروني نظام ليبرال را مختل كرده بودند آنان معتقد بودند كه پايداري از خصايص ذاتي بخش خصوصي می باشد و رها كردن اقتصاد به حال خود پايدارتر از هنگامي خواهد بود كه دولت در آن مداخله كند اما ساختار گرايان و مكتب آنان قطب مخالف نئوكلاسيكها در ارتباط با رفتار و مكانيزم بازار هستند و با دخالت برنامه ريزي شده می باشد در امور اقتصادي موافق هستند. طرفداران اين مكتب اساساً براي دولت تأثیر تأمين كننده كالا و خدمات عمومي و توزيع عادلانه درآمد را در نظر گرفتند. لذا حضور دولت در بسياري از مواردي كه به عنوان اهداف خصوصي سازي بيان مي گردد ممكن می باشد وسيله اي جهت توجيه ضرورت خصوصي سازي باشد. مهمترين اهداف خصوصي سازي به توضیح زير مي توان نام برد:

الف)كاهش حوزه بخش فعاليتهاي دولتي

بعد از جنگ جهاني دوم و گسترش فعاليتهاي بخش دولتي در اقتصاد يكي از مهمترين اهداف خصوصي سازي كوچك كردن حجم فعاليتهاي دولتي می باشد. زيرا افزايش عملكرد بخش دولتي در اقتصاد، علاوه بر تحميل هزينه هاي غير ضروري در بودجه ساليانه ممكن می باشد به شكست دولت در عرصه توليد كالاها و خدمات بيانجامد. همچنين دخالت دولت در فعاليتهاي جديد بايستي با كمترين ميزان از مصرف منابع و نيروهاي اجرائي آغاز گردد و پس از انجام ضرورت دخالت دولت به بخش غير دولتي محول گردد. زيرا طبيعت رفتار هربروكراسي اداري گرايش تداوم و بقاي فعاليتهاي خود می باشد.

ب)انتقال مالكيت و كنترل اقتصادي

در كشورهايي كه حجم عظيمي از تصميمات در خصوص مسائل تجاري توليدي و سرمايه گذاري و از اين قبيل توسط دولتها