دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تأثیر عوامل محیط فیزیکی و اجتماعی محلّه بر روی سلامت اجتماعی ساکنین (مقایسه بین محلّات قدیم و جدید شهر یزد)

تکه ای از متن پایان نامه :

طبقه پنجم: نیازهای متعالی (نیازهای انگیزه­بخش) نیاز به تعلق و پذیرش در اجتماع، نیازهای ذهنی و فکری، نیازهای زیبایی­شناختی و نیاز به خودشکوفایی نیز در این دسته قرار می­گیرند. نیازهای ذهنی و فکری شامل نیاز بشر به گسترش ذهن و فکر و هوش خود می­شوند. نیازهای ذهنی و فکری شامل نیاز بشر به گسترش ذهن و فکر و هوش خود می­شوند. نیازهای زیبایی­شناختی، نیاز انسانی برای رشد کردن و رسیدن به خودشکوفایی و نیاز به چیزهایی می باشد که ازلحاظ زیبایی­شناختی دلپذیر باشد.

  • سلسله‌مراتب نیازهای مازلو

منبع: شولتز و آلن، 1375: 91

 

امنیت اجتماعی ازنظر بوزان[1] به حفظ مجموع ویژگی­هایی ارجاع دارد که بر مبنای آن افراد خودشان را به‌عنوان عضو یک گروه اجتماعی قلمداد می­کنند یا به‌اظهار‌دیگر معطوف به جنبه‌هایی از زندگی فرد می‌گردد که هویت گروهی را سامان می‌بخشد. «بوزان بحث خود را بابیان ارگانیکی نهفته در این تئوری آغاز می‌کند و معتقد می باشد  امنیت اجتماعی به مقابله با خطراتی می‌پردازد که به‌صورت نیروهای بالقوه یا بالفعل هویت افراد جامعه را تهدید می‌کنند. امنیت اجتماعی ازنظر بوزان به حفظ مجموعه ویژگی‌هایی ارجاع دارد که بر مبنای آن خودشان را به‌عنوان عضو یک گروه اجتماعی قلمداد می‌کنند یا به‌اظهار‌دیگر، مربوط به جنبه‌هایی از زندگی فرد می‌گردد که هویت اجتماعی او را سامان می‌بخشند؛ یعنی حوزه‌ای از حیات اجتماعی که فرد خود را ضمیر ما متعلق و منتسب می‌داند و در برابر یا اطلاع از همسایه‌ها و محدود کردن ارتباطات و پس کمک گرفتن از پلیس و سایر نهادها، افزایش می­دهد (کِنِدی و دیگران، 1998: 8).

امروزه بر اساس ساحت پرطمطراق ارزش­های مادی و فرهنگ مدرنیته جامعه با بحران‌هایی بسیار ازجمله بحران هویت روبرو می باشد، زیرا امروزه پست‌مدرنیسم‌ها توصیفات کلان جامعه مدرن را به‌نقد ازجمله داشتن الگوی سبک زندگی یکسان، داشتن شغلی متعارف، تحصیلات پذیرفته‌شده، تفریحات و غیره در یکنواختی و تکرار اعتبار خود را ازدست‌داده می باشد؛ و باعث شده که اختلافات، تفاوت‌ها و ناهمگونی‌ها بیشتر موردتوجه باشد. بوزان و ویور با آگاهی از چنین شرایطی، ضرورت پردازش جنبه‌ای از امنیت را موردتوجه قرار داده‌اند و به طرح امنیت اجتماعی مبادرت نموده‌اند.[1] Buzan

دسته بندی : پایان نامه حقوق