دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  ارتباط تفکر انتقادی با نحوه توجه در باره مواد روان گردان در دانش آموزان دختر اول دبیر ستان شهریار

تکه ای از متن پایان نامه :

الف )ايمن سازي رواني

ايوانس و همكاران[1] (1978 )، معتقدند كه آغاز افراد را در مقابل شكل هاي خفيف پيام هاي ترغيب كننده قرار داد تا از اين طريق مهارت هاي مقابله اي شان تقويت گردد؛ در اين صورت در آينده فرد مي تواند در مقابل شكل شديد تر اين پيام ها نيز مقاومت كند. در اين مدل به نوجوان فنون بسيار دقيق و حساس كه شامل شناسايي پيام روي آورد يكپارچه نفوذ اجتماعي- افزايش توانايي[2]

براساس چهارچوب مفهومي اين روي آورد، سؤمصرف مواد به وسيله نوجوانان دو دليل عمده دارد. بدين معني كه كه سؤمصرف مواد يا به دليل از پا در آمدن وتسليم شدن نوجوانان در مقابل پيامهاي ترغيب كننده می باشد يا به دليل فقدان مهارتهاي لازم براي مقابله با فشار اجتماعي يا تعاملي از اين دو مؤلفه اساسي می باشد. پايه نظري اين روي آورد ،نظريه شناختي-  اجتماعي بندورا (1985 )و نظريه رفتار مشكل جسور (1977 )می باشد . در اين روي آورد سوء مصرف مواد، رفتاري آموخته شده و كنشي می باشد كه نتيجه تعامل بين عوامل اجتماعي (بين فردي )و عوامل فردي (درون فردي )محسوب مي گردد. رفتار مربوط به سوءمصرف مواد از يك سوء به وسيله فرايند الگو برداري تقليد و تقويت آموخته مي گردد و از سوي ديگر از شناخت ها ، توجه ها و باورهاي نوجوان تاثير مي پذيرد .

داده هاي مطالعات پيگيري دراز مدت، نشان دهنده كاهش مصرف سيگار، نوشيدني هاي الكلي و ماري جوانا تا شش سال بعد از ارزيابي خط پايه[3] اوليه بود. ميزان اين كاهش در مورد مصرف مواد بيش ا ز 44 درصد و در مورد مصرف مواد چندگانه[4]، بيش از 66 درصد بوده می باشد يافته هاي بررسي هايي كه از روي آورد آموزش مهارت هاي زندگي بهره گیری كرده اند، نشاند هنده اثربخشي بر پيشگيري از مصرف مشروبات الكلي و ماري جوانا بوده اند (بوتوين و همكاران ،2000 ).

ضرورت بررسي پديده اعتياد در زنان

چند سالي می باشد كه پديده اعتياد به مواد مخدر جديد در دختران جوان رو به افزايش نهاده می باشد تغيير الگوي مصرف مواد از سنتي به صنعتي،كاهش سن مصرف و تغيير الگوي جنس مصرف كننده مواردي می باشد كه از نظر كارشناسان حوزه اعتياد زنگ خطري براي خانواده ها و مسئولان می باشد .اخبار و اطلاعات از مراكز ترك اعتياد و گزارش هاي درج شده در مطبوعات درمورد اعتياد نشان مي دهد، پديده شوم اعتياد در ميان زنان و دختران رو به افزايش می باشد .بر اساس يك پژوهش كه  توسط موسسه تحقيقاتي RSIكه در سال 86 انجام شده بود ابتلاي زنان و دختران به مواد

1-Integrated-competence  enhancme

دسته بندی : پایان نامه حقوق