پایان نامه ارشد با موضوع رودخانه‌ها و رودخانه ها

اراک گرم سرد نیمه خشک
ارومیه گرم سرد نیمه خشک
اهواز خیلی گرم ملایم خشک
بندرانزلی گرم خنک خیلی سرد
بوشهر خیلی گرم ملایم خشک
تبریز گرم سرد نیمه خشک
خرم آباد گرم خنک نیمه خشک
خوی گرم سرد نیمه خشک
رشت گرم خنک خیلی مرطوب
زنجان گرم سرد نیمه خشک
سقز گرم سرد نیمه خشک
سنندج گرم سرد نیمه خشک
قزوین گرم سرد نیمه خشک
کرمانشاه گرم خنک نیمه خشک
همدان گرم سرد نیمه خشک
ایران را از دیدگاه مقدار وزمان دریافت بارش می توان به چهار بخش تقسیم کرد : بخش بسیار کم بارش، کم بارش، نیمه پر بارش و پر بارش. بخش بسیار کم بارش وکم بارش حدود 83 در صد مساحت کشور رابه خود اختصاص داده ومیانگین بارش برروی آن حدود 188 میلی‌متر است. سراسر جنوب، شرق، مرکز وبخش‌هایی از شمال‌غرب ایران دراین قلمرو جا می‌گیرد. بخش نیمه بارش وپربارش نزدیک به 17 درصد مساحت کشور رادر برگرفته ومیانگین بارش برروی آن حدود 570 میلی‌متر است. بااین تقسیم‌بندی میانگین بارش ایران حدود 251 میلی‌متر محاسبه شده که نسبت به میانگین جهانی، منطقه‌ای بسیار کم بارش به شمار می‌آید (مسعودیان 1385). برحسب تفاوت‌های کوچکتری که درزمان ومقدار بارش دریافتی هریک از این بخش ها وجود دارد، نواحی بارشی همگن‌تری استخراج شده که براساس مثال نیمه غربی کشور دراین تقسیم‌بندی به صورت ذیل شناسایی شده است.
الف ) ناحیه پربارش زاگرس شمالی : این ناحیه بخش‌هایی از غرب کشور ودامنه های شرقی زاگرس رامی‌پوشاند و بخش باریکی از دامنه‌های جنوبی البرز نیز درآن حاکمیت همین ناحیه است که 8 درصد از مساحت کشور راشامل می شود. میانگین بارش برروی این ناحیه حدود 500 میلی‌متر است که عمدتاً درماه های بهمن، اسفند و فروردین فرو می یزد. فصل کامل بارش دراین ناحیه از اواسط مهرماه، آغاز می‌شود وتا اواسط اردیبهشت ادامه می‌باید (مسعودیان 1385 ).
ب) ناحیه پربارش زاگرس جنوبی : این ناحیه دامنه‌های غربی زاگرس وبخش های پر ارتقاع زاگرش رادر برمی گیرد. میانگین بارش برروی این قلمرو 560 ملیمتر است. 4 درصد ازمساحت کشور درقلمرو این ناحیه جا گرفته وپرآب‌ترین رودخانه های ایران ازهمین ناحیه سرچشمه می‌گیرند.
زیرا گذشته ازوسعت وبارش قابل توجه به دلیل ارتفاع زیاد، ریزش‌های این ناحیه عمدتاً ازنوع جامد است وامکان انبارش آن فراهم است. مقایسه شرایط آبشناختی این ناحیه بادیگر نواحی بارشی ایران این حقیقت راآشکار می‌سازد که نقش ناهمواریهای درشکل‌گیری آب وهوای ایران بیشتر به لحاظ کاهشی است که در دمای هوا ایجاد می کند تا افزایشی که دربارش پدید می‌آورد. به بیان دیگر وجود رودخانه‌های پر آب زاگرس از دید گاه اقلیمی منشأ دمایی دارد تا بارشی. فصل بارش دراین ناحیه از اواسط آبان ماه تا اواسط اردیبهشت ماه ادامه دارد ودر دی ماه به اوج خود می رسد (مسعودیان 1385 ).