ژانویه 18, 2021

پایان نامه ارشد درباره اندازه شرکت، سطح معنادار، ارزش بازار، ارزش بازار سهام

تهران، رتبه نقدشوندگي شركت‌ها از ابعاد وضعيت شركت‌ها از نظر تعداد روزهاي گشايش ، نماد معاملاتي و تعداد روزهايي كه نماد معاملاتي شركت‌ها در سال 85 مورد دادوستد قرار گرفته، طبقه‌بندي و منتشر شده است (رحماني ، 1389 ، 45 )113.
1) روش نرخ گردش : از تقسيم حجم معاملات بر تعداد سهام بدست مي آيد (چان و فاف 2003 ، 563)114.
2) نسبت نقدشوندگي آميوست: اين معيار ارزش معاملات يك سهم را به ازاي تغيير قيمت ايجاد شده در يك بازه زماني محاسبه مي كند و از تقسيم ارزش معاملات بر قدر مطلق بازده به دست مي آيد. اين معيار براي هر سال محاسبه شده است (رحماني ، 1389، 45 )115.
3) نسبت عدم نقدشوندگي اميهود: اين نسبت از تقسيم قدر مطلق بازده بر حجم معاملات در يك بازه زماني معين به دست مي آيد . (رحماني ، 1389 ، 45 )116.
روشهاي اندازه گيري اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتري به بازار ( متغيرهاي کنترلي)
1) اندازه شرکت : براي اندازه گيري اين متغيير از لگاريتم مجموع داراييهاي شرکت استفاده ميکنيم (چان و فاف 2003 ، 563 )117.
2) نسبت ارزش دفتر به ارزش بازار : اين متغيير از تقسيم ارزش دفتري سهام به ارزش بازار سهام بدست مي آيد (چان و فاف ، 2003 ، 563 )118.
در انتها پس از تهيه و محاسبه کامل متغير ها در محيطExcel ، تمام متغير ها به محيط SPSS، جهت پردازش آماري، منتقل گرديد و خروجي هايي طبق مفروضات مورد نظر حاصل و تجزيه و تحليل گرديده است که شرح و تفسير کامل آن در فصل چهارم تحقيق حاضر گنجانده شده است.

8-3 روش تحليل داده ها
پس از جمع آوري داده ها ، اطلاعات به رايانه منتقل و با استفاده از بسته نرم افزار SPSS تحليل داده ها صورت پذيرفت .
به منظور تحليل داده ها بدست آمده از روشهاي آمار توصيفي و استنباطي استفاده شده است .
در بخش توصيف داده ها از شاخص هاي ميانگين ، چولگي ، کشيدگي و …. و رسم نمودارهاي مربوطه استفاده شده است .
در بخش آمار استنباطي براي انجام کليه فرضيه ها از رگرسيون خطي چند متغيره استفاده شده است .

9-3 فرايند آزمون فرضيه ها
مرحله اول ) تعريف فرضيه هاي H0 و H1 :
قبل از اينکه ادعا شود که حکمي معتبر است ، بايد شواهد کافي در تاييد آن بدست آورده شود . در نتيجه ، شخص تحليلگر بايد حکم را غلط بداند ، مگر اينکه داده هاي بدست آمده خلاف آن را تاييد کنند . قاعده پذيرفته شده ، اين است که محقق فرض H0 را آزمون نمايد و بر اساس تاييد يا رد فرض H0 به تحليل فرضيه پژوهشي بپردازد . واضح است که تعريف آماري فرض H0 بايد داراي مرز مشخصي باشد تا محقق بتواند آن را آزمون نمايد . بنابراين چنانچه فرضيه پژوهش ، مرز مشخصي داشته باشد ( = ) ، H0 نشان دهنده ادعا ( فرضيه پژوهش ) خواهد بود ، در غير اين صورت نقيض آن در H0 تعريف شده و فرضيه پژوهشي در قالب نماد آماري H1 قرار خواهد گرفت . آنچه مسلم است فرض H1 و H0 مکمل يکديگر هستند . با اين توصيف فرض H0 گاهي بيان کننده نقيض ادعا خواهد بود .
مرحله دوم ) تعيين توزيع نمونه گيري و نوع آماره آزمون :
توزيع نمونه گيري به شرط تخمين پارامتر مورد ادعا بستگي دارد . بسته به اين فرضيه پژوهشي ، چه نوع پارامتري را بيان ميکند ، توزيع نمونه گيري آماره و آماره آزمون تغيير خواهد کرد . آماره آزمون ، همان متغيير استاندارد است .
مرحله سوم ) تعيين سطح معني داري 119 و تصميم گيري :
با توجه به اين که سطح اطمينان در نظر گرفته شده در اين پايان نامه 95 درصد مي باشد بر اين اساس در مورد رد يا پذيرفته شدن فرضيه ها نتيجه گيري شده است . به اين صورت که اگر مقدار سطح معني داري کمتر از 5 درصد باشد فرضيه مورد نظر تاييد شده و در غير اين صورت فرضيه رد خواهد شد . در رگرسيون هر فرضيه داراي يک ضريب مي باشد که علامت اين ضرايب نشان دهنده نوع رابطه متغيير مستقل هر فرضيه با متغيير وابسته تحقيق است . براي تعيين نوع راابطه و شدت رابطه نيز از ضزيب همبستگي و ضريب تعيين استفاده شده است .
آزمون نرماليتي : در اين تحقيق ابتدا نرمال بودن داده ها در هر فرضيه به کمک اين آزمون بررسي شده است . فرض صفر و فرض مقابل نرمال بودن داده ها بصورت زير مي باشد :
H0 : داده ها نرمال هستند
H1 : داده ها نرمال نيستند
براي آزمون فرض بالا از آزمون کولموگوروف-اسميرنوف120 استفاده شده است . به اين ترتيب فرض صفر هنگامي رد ميشود که مقادير سطح معني داري 121 کمتر از 5 درصد باشد .

10-3 روش آزمون فرضيه ها
در آزمون کليه فرضيه هاي اين تحقيق از “رگرسيون” خطي چند گانه استفاده ميشود.
فرضيه اصلي : خط مشي هاي تقسيم سود با معيارهاي نقد شوندگي و عدم نقد شوندگي رابطه دارد .
فرضيه فرعي اول : سياستهاي تقسيم سود با رتبه نقد شوندگي شرکتها رابطه دارد .
LIQUIDITY MEASURES 1 i,t = ? + ?1 DPS i,t + ?2 SIZE i,t + ?3 BM i,t
فرضيه فرعي دوم : سياستهاي تقسيم سود با نسبت نقد شوندگي آميوست رابطه دارد.
LIQUIDITY MEASURES 2 i,t = ? + ?1 DPS i,t + ?2 SIZE i,t + ?3 BM i,t
فرضيه فرعي سوم : سياستهاي تقسيم سود با نقد شوندگي شرکتها به روش نرخ گردش رابطه دارد.
LIQUIDITY MEASURES 3 i,t = ? + ?1 DPS i,t + ?2 SIZE i,t + ?3 BM i,t
فرضيه فرعي چهارم : سياستهاي تقسيم سود با نسبت عدم نقد شوندگي آميهود رابطه دارد .
LIQUIDITY MEASURES 4 i,t = ? + ?1 DPS i,t + ?2 SIZE i,t + ?3 BM i,t
LIQUIDITY MEASURES 1 i,t = رتبه نقد شوندگي شرکت i در دوره t
LIQUIDITY MEASURES 2 i,t = نسب نقد شوندگي آميوست براي شرکت i در دوره t
LIQUIDITY MEASURES 3 i,t = نرخ گردش براي شرکت i در دوره t
ILLIQUIDITY MEASURES i,t = نسبت عدم نقد شوندگي شرکت i در دوره t
DPS i,t = سياست تقسيم سود شرکت i در دوره t
SIZE i,t = اندازه ش
ر
کت i در دوره t
BM i,t = نسبت ارزش دفتري به بازار

فصل چهارم
تجزيه و تحليل داده‌ها

1-4 مقدمه‏
پژوهشگر پس از اين که روش تحقيق خود را مشخص کرد و با استفاده از ابزارهاي مناسب،داده هاي مورد نياز را براي آزمون فرضيه هاي خود جمع آوري کرد، اکنون نوبت آن است که با بهره گيري از تکنيک هاي آماري مناسبي که با روش تحقيق، نوع متغيرها،… سازگاري دارد، داده هاي جمع آوري شده را دسته بندي و تجزيه و تحليل نمايد و در نهايت فرضيه هايي را که تا اين مرحله او را در تحقيق هدايت کرده اند، در بوته آزمون قرار دهد و تکليف آن ها را روشن کند و سرانجام بتواند راه حلي و پاسخي براي پرسش تحقيق بيابد. پيوند دادن موضوع تحقيق به رشته اي از اطلاعات موجود مستلزم انديشه اي خلاق است، معمولاً موضوعي به ذهن محقق خطور مي کند که يافتن منابع داده هاي موجود، براي بررسي آن مستلزم خلاقيت ذهني محقق است، آرايش و تنظيم داده ها نيز مستلزم خلاقيت است. فرايند تجزيه و تحليل داده ها، فرايندي چند مرحله اي است که طي آن داده هايي که از طريق بکارگيري ابزارهاي جمع آوري در جامعه (نمونه)آماري فراهم آمده اند؛ خلاصه، کدبندي و دسته بندي … و در نهايت پردازش مي شوند تا زمينه برقراري انواع تحليل ها و ارتباط ها بين اين داده ها به منظور آزمون فرضيه ها فراهم آيد(خاکي،1387،305-303)1.

2-4 شاخص هاي توصيفي متغيرها
به منظور شناخت بهتر ماهيت جامعه اي که در پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است و آشنايي بيشتر با متغير هاي پژوهش، قبل از تجزيه و تحليل داده هاي آماري ،لازم است اين داده ها توصيف شود.همچنين توصيف آماري داده ها،گامي در جهت تشخيص الگوي حاکم برآن ها وپايه اي براي تبيين روابط بين متغيرهايي است که در پژوهش به کار مي رود(خورشيدي وقريشي،1381،254)2.
بنابراين، قبل از اين که به آزمون فرضيه هاي پژوهش پرداخته شود، متغيرهاي پژوهش به صورت خلاصه در جدول شماره (1-4) مورد بررسي قرار مي گيرد. اين جدول حاوي شاخص هايي براي توصيف متغيرهاي تحقيق مي باشد. اين شاخص ها شامل ،شاخص هاي مرکزي، شاخص هاي پراکندگي و شاخص هاي شکل توزيع است.
جدول (1-4) شاخص هاي توصيف کننده متغيرهاي تحقيق، شاخص هاي مرکزي، شاخص هاي پراکندگي و شاخص هاي شکل توزيع (آماري)
متغير ها
رتبه نقد شوندگي
نرخ گردش
نسبت آميوست
نسبت آميهود
تقسيم سود
لگاريتم داراييها
ارزش دفتري به بازار

شاخص ها

تعداد
185
185
185
185
185
185
185
ميانگين
106.11
5157.69
10.83
2.46
0.90
14.15
0.42
خطاي معيار ميانگين
6.02
342.21
8.88
0.25
0.02
0.15
0.11
انحراف معيار
81.85
4654.55
120.83
3.35
0.30
2.09
1.50
واريانس
6699.09
21664796.94
14599.75
11.22
0.09
4.37
2.25
چولگي
0.70
1.55
13.58
3.72
-2.74
-1.05
-11.31
خطاي استاندارد ضريب چولگي
0.18
0.18
0.18
0.18
0.18
0.18
0.18
کشيدگي
-0.24
2.45
184.60
18.91
5.57
10.77
144.85
خطاي استاندارد ضريب کشيدگي
0.36
0.36
0.36
0.36
0.36
0.36
0.36
دامنه تغييرات
341
25361
1645
27
1
20
22
بالاترين
343
25800
1645
27
1
20
3
پايين ترين
2
438
0
0
0
0
-19

3-4 تجزيه و تحليل فرضيه هاي تحقيق
با توجه به مستندات و ادبيات اشاره شده در فصل دوم و همچنين خلاصه چارچوب نظري تحقيق در فصل اول، نشان از اين مطلب دارد که در اکثر تحقيقات انجام شده،متغيرهاي مورد مطالعه را به صورت سالانه محاسبه ودر تحليل و تفسيركلي از آنها استفاده نموده اند. در اين مرحله محقق،پس از تعيين و محاسب? متغير هاي مستقل و وابسته ، به آزمون فرضيات تحقيق و تجزيه و تحليل آنها مي پردازد. ابتدا وجود رابطه همبستگي بين متغير وابسته و متغير هاي مستقل را مورد آزمون قرار داده و سپس از روش رگرسيون جهت تعيين رابطه رياضي بين متغير هاي مستقل و وابسته استفاده گرديد. در واقع ،تجزيه و تحليل رگرسيون كمك مي كند تا رابطه خطي بين متغير ها را در صورت وجود چنين رابطه اي پيدا كنيم .در مرحله پاياني براي تعيين ميزان ارتباط بين متغير وابسته و متغير هاي مستقل در تحقيق از معيار همبستگي استفاده شده است .خوشبختانه جهت اجتناب از محاسبه آماره هاي متناظر در جدولt ،نرم افزار SPSS مقدار احتمال را محاسبه و ارائه مي نمايد كه از آن مي توان براي رد يا تائيد فرض صفر استفاده نمود. خلاصه يافته ها ي هر فرضيه به شرح ذيل بيان مي شود:

4-4 بررسي فرض نرمال بودن متغيرها:
از آن جائي كه نرمال بودن متغير وابسته به نرمال بودن باقيمانده هاي مدل مي انجامد؛ لازم است قبل از برازش مدل ، نرمال بودن آن كنترل شود.
فرض صفر و فرض مقابل آزمون نرماليتي به صورت زير است:
توزيع داده هاي متغييرهاي نفد شوندگي و عدم نقد شوندگي نرمال است
توزيع داده هاي متغييرهاي نفد شوندگي و عدم نقد شوندگي نرمال نيست
جهت آزمون فرض بالا از آزمون كلموگروف- اسميرنوف استفاده شده است.در اين آزمون هر گاه سطح معناداري كمتر از 5% باشد فرض صفر در سطح 95% اطمينان رد مي شود؛

جدول (2-4) آزمون کالموگراف – اسميرنوف K-S براي متغيرهاي وابسته
نام متغيير
رتبه نقد شوندگي
نرخ گردش
نسبت آميوست
نسبت آميهود
تعداد
185.0000
185.0000
185.0000
185.0000
ميانگين
106.1081
5157.6936
10.8306
2.4628
انحراف معيار
81.84
79
4654.5458
120.8294
3.3495
قدر مطلق بيشترين انحراف معيار
0.1017
0.1743
0.4643
0.2300
بيشترين انحراف مثبت
0.0872
0.1743
0.4582
0.2200
بيشترين انحراف منفي
-0.1017
-0.1573
-0.4643
-0.2300
کلموگروف ، اسميرنوف
1.3832
2.3705
6.3150
3.1400
سطح معني داري
0.0436
0.0000
0.0000
0.0

بر اساس مقادير ارائه شده(جدول 2 -4) سال 87 از آنجايي كه مقادير سطح معناداري ، در مدل کمتر از 5% است ( Sig. 0/05 يا P- value)، بنابراين فرض صفر يعني نرمال بودن متغير ها رد مي شود. از جذر متغيير رتبه نقد شوندگي و با لگاريتم طبيعي مابقي متغييرها نرمال شد که جدول مربوطه در زير ارايه شده است.

ادامه جدول (2-4) آزمون کالموگراف – اسميرنوف K-S براي متغيرهاي وابسته
نام متغيير
رتبه نقد شوندگي
نرخ گردش
نسبت آميوست
نسبت آميهود
تعداد
185.0000
185.0000
185.0000
185.0000
ميانگين
9.3812
8.1616
-0.1589
0.2351
انحراف معيار
4.2662
0.9035
1.3344
1.3266
قدر مطلق بيشترين انحراف معيار
0.0908
0.0677
0.0910
0.0880
بيشترين انحراف مثبت
0.0908
0.0677
0.0910
0.0440
بيشترين انحراف منفي
-0.0471
-0.0521
-0.0457
-0.0880
کلموگروف ، اسميرنوف
1.2344
0.9202
1.2384
1.2030
سطح معني داري
0.0950
0.3654
0.0931
0.1103

5- 4 خلاصه تجزيه وتحليل ها به تفکيک هرفرضيه به شرح ذيل بيان مي شود
1-5-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه اول:
سياستهاي تقسيم سود با رتبه نقد شوندگي شرکتها رابطه دارد .
آزمون فرضيه اول :اگر فرضيه اصلي يک را به صورت آماري بيان كنيم، به حالت زير در خواهد آمد:
همبستگي معنا داري بين سياستهاي تقسيم سود با رتبه نقد شوندگي شرکتها.، وجود ندارد.
همبستگي معنا داري بين سياستهاي تقسيم سود با رتبه نقد شوندگي شرکتها. ، وجود دارد.
و با جدول هاي آماري ذيل نمايش داده ميشود:

جدول (3-4) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين- واتسون بين سياستهاي تقسيم سود با رتبه نقد شوندگي شرکتها در
مدل
ضريب همبستگي
ضريب تعيين
ضريب تعيين تعديل شده
خطاي معيار تخمين
دوربين- واتسون
1
0.3679
0.1354
0.1210
3.9997
2.0720

جدول (4-4) تحليل واريانس رگرسيون براي متغيرهاي سياستهاي تقسيم سود با رتبه نقد شوندگي شرکتها
ANOVA b
مدل
مجموع مربعات
درجه آزادي
ميانگين مربعات
Fآماره
سطح معني داري
رگرسيون
453.30
3
151.10
9.45
0.00
باقيمانده
2895.53
181
16.00

جمع
3348.83
184

جدول شماره (4-4) نشان دهنده تحليل واريانس بين سياستهاي تقسيم سود با رتبه نقد شوندگي شرکتها در کليه سالها ميباشد ، طبق اين خروجي، معني داري کلي مدل رگرسيون توسط جدول ANOVA و ازطريق فرضيه هاي آماري ذيل آزمون مي شود :

با توجه به اين که sig کمتر از پنج درصد مي باشد، فرض خطي بودن رابطه بين دو متغير تاييد مي گردد.حال دنبال پيدا كردن اين رابطه مي رويم:
جدول (5-4) ضرايب معادله رگرسيون براي متغيرهاي سياستهاي تقسيم سود با رتبه نقد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *