پایان نامه ارشد درباره تحلیل های آماری و ارزیابی عملکرد

X4
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
5
توليد ناخالص داخلي
X5
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
6
نرخ ارز
X6
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
چهار) نرم افزارها :
در انجام این تحقیق طی مراحل مختلف بسته به مورد از نرم افزارهای ذیل به منظور پردازش‌داده‌ها کمک گرفته شده است:
1) نرم افزارEXCEL: از این نرم افزار به منظور پردازش و آماده‌سازی اولیه داده‌های‌تاریخی وبر مبنای آن آماده‌سازی ورودی روش‌های‌رگرسیونی یا تحلیل هم خوانی نتایج، استفاده شده است.
2) نرم‌افزار ‌ SPSS: با عنایت به از روش توصیفی تحلیل روند مبتنی بر سری داده ها و نیز استفاده از داده های پرسشنامه ای در نظر سنجی به عنوان نمونه مستقل، روش تحلیل داده های تابلویی مورد استفاده قرار نگرفته و به همین دلیل در محاسبه و تحلیل های آماری از نرم افزار SPSS جهت محاسبات توصیفی یا انجام آزمون های آماری استفاده استفاده شده است.
فصل چهارم:
یافته‌های تحقیق
مقدمه‏
توصيف و تحليل يافته هاي تحقيق، به عنوان بخشی از فرآیند روش تحقیق علمی، یكی از پایه‌های اصلی هر مطالعه و پژوهش به شمار می‌رود، كه از طریق آن كلیه فعالیت‌های پژوهشی تا رسیدن به یك نتیجه، كنترل و هدایت می‌شوند. به عبارتی در این بخش، پژوهش‌گر برای پاسخ گویی به پرسش هاي تدوین شده و یا تصمیم گیری در مورد پذيرش يا رد فرضیه یا فرضیاتی كه برای پژوهش در نظر گرفته است باید تجزیه و تحلیل‌های لازم را انجام دهد. فصل حاضر با هدف نتیجه گیری از تلاش‌های صورت گرفته به منظور نیل به اهداف و یافتن پاسخ برای پرسش هاي تحقیق، تدوین شده است.(خاكي1391)
به طوری که ملاحظه شد، طی فصول اول و دوم گزارش تحقیق به ترتیب کلیات تحقیق، مبانی نظری و پیشیته تحقیق در ارتباط با تحليل روند متغيرهاي كلان اقتصادي مشتمل بر نرخ بهره، نرخ تورم، توليد ناخالص داخلي، رشد اقتصادي، نرخ ارز و شاخص كل بورس و تعيين رابطه بين آن ها، و نهايتا پيشينه تحقيق در ارتباط با روش ها و نتايج تحقيقات مشابه و مرتبط انجام شده در داخل و خارج از كشور مورد بحث قرار گرفته است.
این فصل به توصيف و تحليل يافته هاي تحقيق كه در مطالعه متغيرهاي تحقيق مبتني بر داده هاي عملكردي به انجام رسيده اختصاص يافته است. توصيف و تحليل يافته ها در اين تحقيق به جهت مطالعه مقاع زماني ماهانه يا سالانه در بازه دوازده ساله منتهي به 29/12/1392 از يك طرف و به لحاظ به كارگيري روش توصيفي تحليل روند در تحليل متغيرهاي كلان از طرف ديگر با روش “استنتاج توصيفي” صورت گرفته و در راستاي پاسخ به پرسش هاي تحقيق كه در فصل اول مطرح شده اند، انجام شده است. بر همين اساس در اين فصل روش هاي استقرايي يا تحليل آواري مشتمل بر آزمون فرضيه يا برآورد فاصله اي مورد استفاده واقع نشده است. به جهت استفاده از روش توصيفي تحليل سري هاي زماني و عدم به كارگيري داده هاي تابلويي جهت تحليل داده ها و محاسبات آماري از نرم افزارهاي SPSS و MATLAB بهره گرفته شده است.
.
4-2- توصیف جامعه آماری:
در اين پژوهش، به جهت مطالعه متغيرهاي كلان اقتصادي و به تبع آن اندازه گيري شاخص بازده سهام در سطحي فراتر از بنگاه اقتصادي هر شركت، سطح مطالعه نظام اقتصادي كشور ايران بوده است. بر همين مبنا جامعه آماري عبارت از مقاطع زمانی ماهانه يا سالانه سالانه در بازه زمانی دوازده ساله منتهي به 29/12/1392 که طی آن حتي الامكان به صورت ماهانه داده هاي متناظر با متغيرهاي تحقيق گردآوری شده است. در این ارزیابی عملکرد كليت نظام اقتصادي در ارتباط با عملگرها يا معيارهايي چون تورم، نرخ ارز، رشد اقتصادي، توليد ناخالص داخلي، نرخ بهره و شاخص كل بورس، مورد مطالعه قرار گرفته است.
4-3- توصیف نمونه آماری: