دانلود پایان نامه

متغير مستقل

رضایت شغلی

بهورزان خانه های بهداشت

ضريب همبستگي پيرسون

( r  )

سطح معناداري

(P   )

سطح خطا

(  )

تعداد

خودکارآمدی عمومی بهورزان زن

دسته بندی : پایان نامه حقوق