دانلود پایان نامه

48

سبک مقابله ای مسئله محور

333/0

001/0

05/0

123

براساس جدول 4-13ملاحظه مي گردد،مقدار آزمون همبستگي پيرسون ( 333/0 = r ) بين سبک مقابله با استرس ( مسئله محور ) با رضایت شغلی بهورزان زن و مرد خانه های بهداشت در سطح 05/0 معنادار جدول 4-14: همبستگي پیرسون بين خودکارآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان زن و مرد خانه های بهداشت

متغير وابسته

دسته بندی : پایان نامه حقوق