دانلود پایان نامه

جدول 4-13: همبستگي پیرسون بين سبک مقابله با استرس ( مسئله محور ) با رضایت شغلی بهورزان زن و مرد خانه های بهداشت

دسته بندی : پایان نامه حقوق

متغير وابسته

متغير مستقل

رضایت شغلی

بهورزان خانه های بهداشت

ضريب همبستگي پيرسون

( r  )

سطح معناداري

(P   )

سطح خطا

(  )

تعداد