ژانویه 18, 2021

پایان نامه درمورد کارشناسی ارشد، مفهوم رقابت


Widget not in any sidebars

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   بررسي تأثير خصوصي سازي صنعت بيمه بر ساختار دارايي و سرمايه گذاري شرکت هاي بيمه

تکه ای از متن پایان نامه :

 

اتخاذ مي گردد و در واقع دولت خود عهده دار فعاليتهاي اقتصادي می باشد، نيروي فكر عظيمي از تصميم گيرندگان اقتصادي سياسي كشور مي گيرد كه مي توانست صرف موارد ضروري تر گردد. از طرف ديگر كنترل فعاليتهاي اقتصادي بجاي دخالت مستقيم دولت، مسئوليت تصميم گيرندگان سياسي- اقتصادي كشور را در قبال ناكارايي شركتها و به طور عملكرد آنها كاهش مي دهد.

ج)افزايش كارائي

موافقين خصوصي سازي معتقدند كه حركت به سوي بازار همراه با افزايش كارايي می باشد. زيرا بر اساس مكانيزم بازار مديران بخش خصوصي مجبورند نسبت به هر گونه و)تعديل مقررات و مقررات زدايي

مقررات دست و پاگير يكي از مهمترين عوامل انعطاف ناپذيري و عدم پويايي فعاليتهاي اقتصادي شركتهاي دولتي می باشد. به طور كلي مقررات زدايي مهمترين قدم در جهت فراهم آوردن شرايط و فضاي رقابت می باشد.

ز)افزايش رقابت

مفهومي كه حداكثر كشورها به عنوان يك هدف خصوصي سازي مورد پذيرش عام مي‌باشد افزايش رقابت در فعاليتهاي اقتصادي می باشد. بنابراين در تمامي حركتهاي خصوصي سازي دهه گذشته خصوصي سازي با مفهوم رقابت و گرايش به سوي نظام بازار عجين شده می باشد. از طرف ديگر رقابت در يك صنعت زماني معنا پيدا مي كند كه ورود و خروج به آن آزاد باشد. هر چقدر ورود رقباي جديد به صنعت محدود گردد، از درجه رقابتي آن كاسته مي گردد. در كشورهايي كه دولت بخش وسيعي از فعاليتهاي اقتصادي را در كنترل دارد بايستي اصل رقابت در اقدام مورد پذيرش قرار گيرد و كنترل انحصار دولت بر منابع به تدريج حذف مي گردد و زمينه حضور رقباي بالقوه واحدهاي خصوصي فراهم گردد.

ح)ايجاد دلبستگي و علاقه در شاغلين شركتها: