می 12, 2021

پایان نامه دیدگاه مدیران و کتابداران دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان در مورد ایجاد کتابخانه دیجیتال

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : کتابداری و اطلاع رسانی

عنوان : دیدگاه مدیران و کتابداران دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان در مورد ایجاد کتابخانه دیجیتال

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تنکابن

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته: کتابداری و اطلاع رسانی

عنوان:

دیدگاه مدیران و کتابداران دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان در مورد ایجاد کتابخانه دیجیتال

استاد راهنما:

دکتر سید حسین میرجود

استاد مشاور:

دکتر هاجر زارعی


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب:
چکیده………………………………………………………………………………………………. 1
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1.مقدمه……………………………………………………………………………………………3
1-2.بیان مسئله……………………………………………………………………………………..5
1-3. اهداف­پژوهش……………………………………………………………………………………6
1-3-1.   اهداف ویژه………………………………………………………………………………… 6
1-4. ضرورت و اهمیت پژوهش……………………………………………………………………… 7
1-5. سوالات پژوهش………………………………………………………………………………. 8
1-6. فرضیه پژوهش…………………………………………………………………………………..8   
1-7.متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………… 8
1-8.تعاریف­مفهومی­وعملیاتی­ا­جزاء……………………………………………………………………..8
 فصل دوم :مبانی نظری و پیشینه پژوهش
2-1. مقدمه………………………………………………………………………………………….12
2-2. مبانی نظری…………………………………………………………………………………….12
2-2-1. تاریخچه روند فن­آوری اطلاعات در کتابخانه ………………………………………………..13
2-2-2. تعاریف کتابخانه دیجیتالی ………………………………………………………………….14
2-2-3. چرا کتابخانه دیجیتالی ؟…………………………………………………………………..16
2-2-4. اهداف کتابخانه دیجیتالی…………………………………………………………………18
2-2-5.کتابداران در کتابخانه ­های دیجیتالی………………………………………………………18
2-2-5-1.آموزش­های لازم برای کتابداران دیجیتالی ……………………………………………..19
2-2-6. انواع دیدگاه ها در مورد کتابخانه دیجیتال ………………………………………………. 20
2-2-7.ویژگی­های کتابخانه ­های دیجیتالی ………………………………………………………….22
2-2-8. مزایای کتابخانه ­های دیجیتالی ……………………………………………………………..23
2-2-9. خدمات کتابخانه ­های دیجیتالی ……………………………………………………………25
2-2-9-1. خدمات مرجع در کتابخانه ­های تخصصی……………………………………………….. 26
2-2-10. مجموعه­سازی و توسعه منابع اطلاعاتی در کتابخانه ­های دیجیتالی………………..27
2-2- 11. مواد اطلاعاتی کتابخانه دیجیتالی ……………………………………………………..28
2-2-12. علل گرایش به کتابخانه ­های دیجیتالی…………………………………………………..29
2-2-13. چالش­ها در حوزه کتابخانه ­های دیجیتالی……………………………………………….30  
2-2-13-1.چالش­ها و مسایل حوزه نگرش کتابخانه ­های دیجیتالی …………………………….30
2-2-13-2. چالش­ها و مسایل حوزه نیروی انسانی کتابخانه­ های دیجیتالی ………………….31
2-2-13-3.چالش­ها و مسایل حوزه ساخت مجموعه دیجیتالی ………………………………… 32
2-2-13-4.چالش­ها و مسایل تجهیزات و ­دستگاه­های دیجیتال­سازی………………………….. 34
2-2-14. اصول و پایه­ های ایجاد کتابخانه­­های دیجیتالی…………………………………………….35
2-2-15. مدیریت کتابخانه های دیجیتال………………………………………………………………37
2-2-15-1. آموزش……………………………………………………………………………………..38
2-2-16. سخت­افزارها و نرم­افزارهای مورد نیاز کتابخانه دیجیتال……………………………………42
2-2-16-1. سخت­افزارها……………………………………………………………………………….42
2-2-16-02 نرم­افزارها …………………………………………………………………………………42
2-2-16-3. تجهیزات دیجیتالی ………………………………………………………………………43
2-2-17. استانداردها در کتابخانه ­های دیجیتالی …………………………………………………..45
2-2-18. هزینه و مسایل مالی کتابخانه ­های دیجیتالی……………………………………………..45
2-2-18-1. موانع مالی………………………………………………………………………………….46
2-2- 18-2. مسایل حفاظت و نگهداری منابع دیجیتالی………………………………………….47
2-2-18-3. عدم وضوح قوانین مربوط به حق مولف………………………………………………47
2-2-18-4. نبود روابط عاطفی میان کاربر و کتابخانه………………………………………………50
2-2-18-5.استاندارد نبودن نظام­های ارتباطی………………………………………………………..50
2-2-18-6. عدم هماهنگی مابین متخصصان رایانه­ای و کتابداری و اطلاع­رسانی……………….50
2-2-18-7. برخوردهای مقطعی و سطحی مدیران موسسات……………………………………..51
2-2-18-8. عدم توجه به استانداردهای مورد نیاز……………………………………………….51
2-2-18-9. هزینه نسبتا بالای ایجاد…………………………………………………………………51
2-2-18-10. لزوم داشتن مهارت جست­و­جو و بازیابی اطلاعات……………………………………..52
2-2-18-11. موانع مالی ………………………………………………………………………………52
2-2-18-12. حفاظت از منابع اطلاعاتی بودجه…………………………………………………..52
2-2-19. مدیریت کتابخانه ­های دیجیتالی ……………………………………………………………..52
2-2-19-1. کتابداران در عصر الکترونیک ………………………………………………………………53
2-2-19-2. کتابداران کتابخانه ­های دیجیتالی………………………………………………………54
2-2-19-2-1. وظایف کتابدار دیجیتالی ………………………………………………………………54
2-2-20. معرفی برخی از کتابخانه ­های دیجیتالی معروف جهان و ایران ………………………..55
2-2-20-1. معرفی چند نمونه از کتابخانه ­های دیجیتالی جهان…………………………………..55
2-2-20-2. معرفی چند نمونه از کتابخانه ­های دیجیتالی ایران………………………………….55
2-2-20-2-1. کتابخانه دیجیتالی تخصصی انستیتو پاستور…………………………………..55
2-2-20-2-2. کتابخانه مجازی فارسی قفسه…………………………………………………….56
2-2-20-2-3. کتابخانه مجازی ایران………………………………………………………………..56
2-2-20-2-4.موسسه فرهنگی و اطلاع­رسانی تبیان……………………………………………..57
2-2-20-2-5. کتابخانه دیجیتال دانشگاه آزاد………………………………………………………57
2-2-20-2-5-1. کتابخانه دیجیتال دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد………………………..65
2-3. پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………..66
2-3-1. پژوهش های داخل کشور……………………………………………………………….66
2-3-2. پژوهش در خارج کشور…………………………………………………………………..68
2-3-3. نتایج پیشینه ها…………………………………………………………………………….74
فصل سوم :روش اجرای تحقیق
3-1. مقدمه…………………………………………………………………………………………77
3-2. روش تحقیق……………………………………………………………………………………77
3-3. جامعه آماری…………………………………………………………………………………..77
3-4. ابزار و روش گردآوری داده ها……………………………………………………………….79
3-5. روایی و پایایی ابزار گردآوری داده های تحقیق ………………………………………….80
3-5-1. روایی……………………………………………………………………………………….80
3-5-2. پایایی………………………………………………………………………………………..80
3-6. روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………….81
3-6-1. آمارتوصیفی ………………………………………………………………………………81
3-6-2. آمار استنباطی …………………………………………………………………………….81
فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
4-1. مقدمه……………………………………………………………………………………….83
4-2.یافته های پژوهش…………………………………………………………………………..83
4-2-1.تحلیل داده های جمعیت شناسی………………………………………………………84
4-2-2. یافته ها بر اساس سوالات پژوهش……………………………………………………..86
4-3.بررسی فرضیه تحقیق………………………………………………………………………….94
4-3-1.بررسی نرمال بودن متغیرها………………………………………………………………..94
4-3-2.آزمون فرضیه تحقیق ……………………………………………………………………….94
فصل پنجم : نتیجه گیری،بحث و پیشنهادات
5-1. مقدمه……………………………………………………………………………………………95
5-2. نتایج پژوهش ………………………………………………………………………………97
5-2-1.نتیجه جمعیت شناسی…………………………………………………………………….97
5-2-2. نتایج یافته به پرسش های اساسی پژوهش ………………………………………….97
5-3.نتایج آمار استنباطی  ………………………………………………………………………….99
5-4.بحث…………………………………………………………………………………………….100
5-5.پیشنهادات ……………………………………………………………………………………101
5-5-1.پیشنهادات تحقیق ………………………………………………………………………..101
5-5-2. پیشنهادات تحقیق آتی ……………………………………………………………….101
منابع فارسی ……………………………………………………………………………………..102
منابع لاتین………………………………………………………………………………………. 104
پیوست­ها …………………………………………………………………………………………105
چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………..110
چکیده:
مقدمه: کتابخانه­ ها با هدف پاسخ­گویی به مراجعان و ارائه اطلاعات مورد نیاز آنان ایجاد گردیده­اند و خدمات دیجیتال راه­موثری برای رسیدن به این هدف می­باشد که امکان استفاده از راه دور به مراجعان و بدون حضور در کتابخانه و هم­چنین تهیه سریع­تر اطلاعات مورد نیاز آنان را فراهم­می­آورد. امروزه مدل­های جدیدی برای طراحی کتابخانه در نظر گرفته می شود که در این میان کتابخانه دیجیتال جایگاه ویژه ای را در محیط مجازی دارد.
هدف: هدف تحقیق حاضر آگاهی از دیدگاه ­های مدیران و کتابداران کتابخانه ­های دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان در مورد ایجاد کتابخانه دیجیتال است.
روش­شناسی : روش پژوهش توصیفی-پیمایشی است و برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق را مدیران و کتابداران دانشگاه های آزاد استان گیلان تشکیل می­ دهند و برای تجزیه و تحلیل داده ­های پژوهش از نرم­افزار اس. پی. اس. اس استفاده شده است .
نتایج : یافته ­های پژوهش نشان می­دهد که مدیران و کتابداران کتابخانه ­های­دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان شناخت و آگاهی نسبتا خوبی به کتابخانه دیجیتال دارند و نظرشان نسبت به دیجیتالی کردن منابع کتابخانه ­ها مثبت بوده­و انجام آن­را در  کتابخانه ­ها  ضروری می­دانند. هم­چنین مدیران و کتابداران، فقدان نیروی انسانی متخصص کتابدار، نداشتن تسلط به زبان­های خارجی، نبودن نیروی انسانی در علوم رایانه­ای، جایگاه نامناسب کتابخانه در تشکیلات اداری، نبود تجهیزات لازم، فقدان بودجه کافی­را از  موانع ایجاد کتابخانه دیجیتال می دانند.
مدیران و کتابداران  آشنایی بسیار خوبی نسبت به کتابخانه دیجیتالی دارند و  649/. آنها دیدگاه مثبتی برای تشکیل کتابخانه دیجیتالی دارند که این نگرش مثبت بیانگر تمایل آنها در بکارگیری فن آوری اطلاعات برای پاسخگویی به محققان و همکاری بین کتابخانه ای در راستای توسعه کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان می باشد.
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه
امروزه دسترسی کاربران کتابخانه ­های دانشگاهی به روزآمدترین منابع علمی در کوتاه­ترین زمان ممکن، ضرورتی است که این کتابخانه ­ها را در ارائه پیشرفته­ترین خدمات اطلاع­رسانی ناگزیر می­سازد. کتابخانه ­ها برای ایفای رسالت سنگینی که در جهت ارائه خدمات اطلاع­رسانی نوین بر دوش دارند، نیازمند به کارگیری فن­آوری اطلاعات در پیچیده­ترین سطوح ممکن هستند. فن­آوری اطلاعات که کتابخانه به مفهوم امروز، بدون آن معنا نمی­یابد، ضرورتا” متکی بر عناصر بنیادینی است که زیرساخت فن­آوری اطلاعات را تشکیل می­دهند.
کتابخانه دیجیتال، کتابخانه­ای است که منابع و خدمات کتابخانه­ای را به­صورت دیجیتال در اختیار کاربران قرار می­دهد .
این کتابخانه ­ها در راستای توسعه کتابخانه ­ها از اواسط سده بیستم به بعد مطرح شدند و از اواخر همین سده پا به عرصه وجود گذاشتند. این کتابخانه ­هادر امتداد توسعه و پیشرفت کتابخانه ­های سنتی مطرح شدند ونسل جدیدی از کتابخانه ­های دیجیتال را معرفی کردند.
بنابر این کتابخانه ­های دیجیتال نمی­خواهند و نمی­توانندجایگزین کتابخانه ­های سنتی شوند،این کتابخانه ­ها برای پاسخ­گویی به نیازهای نوین کاربران به­وجود آمده­اند.
آترتون در سال1977تعریف روشنی از زیر ساخت اطلاعات ارائه داده است. به تعبیر او، زیر ساخت اطلاعات هر کشوری توانایی­های ملی در دسترسی به دانش و اطلاعات و همچنین انتقال دانش و اطلاعات به منظور استفاده عملی از دانش است (آترتون، 1977).
کتابخانه دانشگاهی به عنوان مرکزی که مسئولیت ارائه خدمات اطلاعاتی به جامعه وسیعی از دانشجویان و اعضای هیات ­علمی را بر عهده دارد، نیازمند همگامی با نوآوری­های موجود در زمینه اطلاع­رسانی است. افزایش تصاعدی تولیدات علمی و تاکید روزافزون دانشگاه­ها بر انجام پژوهش­های پربار علمی، روز به روز بر سنگینی وظایفی که بر دوش کتابخانه ­های دانشگاهی است، می­افزاید(حریری، 1388).
باتوجه به رسالت اصلی کتابخانه در برآوردن نیازهای اطلاعات کاربران، امروزه مدل­های جدیدی برای طراحی کتابخانه ­ها در نظر گرفته می­ شودکه در این میان ایجاد  کتابخانه ­های دیجیتال جایگاه ویژه­ای را در محیط  مجازی اینترنت به خود اختصاص داده است.این نوع کتابخانه ­ها با داشتن قابلیت­های بیشتر و پیشرفته­تر برای مدیریت اطلاعات، از دیگر مراکز اطلاعاتی اینترنتی متمایز شده ­اند(فدایی،1387).
کتابخانه ­ها تنها زمانی می­توانند رضایت کاربران خود را جلب نمایند که خدمات اطلاع رسانی مورد تقاضای کاربران را در مطلوب­ترین سطح ممکن ارائه دهند و تحقق این هدف در گرو فراهم بودن امکاناتی مانند نیروی انسانی متخصص، بودجه کافی، تجهیزات سخت­افزاری مناسب و دیدگاه مثبت و پذیرای سازمانی و مدیریتی در رابطه با فن­آوری اطلاعات است .
در مورد کتابخانه ­های دانشگاهی ایران نیز، امروز بیش از گذشته، دلایلی وجود دارد که استفاده از فن­آوری اطلاعات در کتابخانه و خودکارسازی آن­ها را ضروری می­سازد. افزایش رو به رشد کاربران، نیاز بیشتر به استفاده از مواد کتابخانه­ای در داخل و خارج از کتابخانه ­ها، رشد میزان مواد منتشر شده، تغییر ماهیت مواد مطالعاتی(به معنی استفاده بیشتر از لوح­های­فشرده، مجلات الکترونیکی، پایگاه­های اطلاعاتی پیوسته) و توسعه کامپیوتر­های جدیدتر و ارزان­تر، تنها بخشی از دلایلی هستند که بر خودکارسازی تاکید دارند. علاوه بر فعالیت­های داخلی عادی مثل فهرست­نویسی، فراهم­آوری و کنترل امانت، فن­آوری­های ­اطلاعاتی را می­توان در کتابخانه، برای سایر فعالیت­ها مثل پردازش اطلاعات به کار گرفت. از آن­جا که اکثر کتابخانه ­های دانشگاهی به انجام فعالیت­های تحقیقاتی می­پردازند، پردازش اطلاعات برای آن­ها بسیار اهمیت دارد.
کتابخانه در طول تاریخ همواره مرکز نگهداری، بهره ­برداری و اشاعه اطلاعات و دانش بشری بوده ­اند. افزایش روزافزوان حجم اطلاعات، گسترش سریع اینترنت تولید قالب­های گوناگون اطلاعاتی، پیدایش و تحول چند رسانه­ای­ها، و تمایل فزاینده پژوهشگران به دسترسی به قالب­های الکترونیکی اطلاعات، نقش و عملکرد کتابخانه ­ها را در جهان امروز دستخوش تحول ساخته است. به گونه­ ای که در حال حاضر، اینترنت گسترده­ترین و روزآمدترین منبع اطلاعاتی بوده و عمومیت آن همچنان رو به افزایش است(امین­پور، 1385).
دانشگاه آزاداسلامی به عنوان دانشگاهی جوان و رو به گسترش به منظور تحقق اهدافش، ناگزیراز داشتن کتابخانه ­های توانمندی است که بتواند پاسخگوی نیازهای آموزشی و پژوهشی آن باشد، زیرا هدف اساسی این دانشگاه پرورش استعدادها و انتقال و پیشبرد دانش از طریق آموزش و پژوهش­های علمی است(دانشگاه آزاد،1374).
با نگاهی گذرا، به خوبی می­توان دریافت که همگام با تحولات نظام آموزش و حرکت به سوی آموزش­های الکترونیکی، کتابخانه ­ها نیز باید مسیر خود را به سمت دیجیتالی­شدن تغییر دهند تا بتوانند با تغییر نقش خود، جایگاه خود را حفظ نمایند و متناسب با نیاز جامعه خود، نسبت به ارائه خدمات جدید توانا باشند. پیوند کتابخانه ­ها، فن­آوری اطلاعات، و آموزش با یکدیگر اتحاد سه جانبه­ای است که کشورهای توسعه یافته در راه نیل به اهداف آموزش خود به لزوم آن واقف هستند و کشورهای در حال توسعه باید به آن عنایت بیشتری داشته باشند(رحیمی­نژاد،1385).
کتابخانه ­های دیجیتالی کتابخانه ­هایی هستند با همان اهداف ، عملکردها و آرمان­های کتابخانه سنتی که لزوما برای جامعه­ای خاص از استفاده کنندگان سازماندهی شده ­اند. در این تعریف “کتابخانه ­های دیجیتالی ” سازمان­های هستند متشکل از کارکنانی متخصص جهت سازماندهی و انتخاب منابع که امکان دسترسی فکری، تفسیر، توزیع و نگهداری بی­عیب و نقض منابع مذکور را فراهم می­ کنند. کارکنان کتابخانه دیجیتالی اطمینان دارند که آثار دیجیتالی گردآوری شده در مجموعه به منظور دسترسی سریع و مقرون به صرفه برای استفاده جامعه­ای خاص از استفاده کنندگان یا مجموعه ­ای از چند جامعه در مدت زمان طولانی پایدار خواهند بود(کلوند،1998).
کتابخانه ­های دیجیتالی اطلاعات سازماندهی­شده و با کیفیت بالا را فراهم می­ کنند بسیاری از ویژگی­های پیشرفته کتابخانه دیجیتالی متکی به فراداده است. کتابداران به منابع موجود در فهرست­ها یا مجموعه­های دیگر از طریق فراداده ها توصیف می­ کنند که این امر دستیابی به اطلاعات را تسهیل می­ کند (گارسیا کرسیو، 2010).
یک کتابخانه دیجیتالی، چیزی جز خدمات اطلاعاتی کتابخانه­ای توزیعی نیست که به صورت فیزیکی، مجازی و با ترکیبی از هر دو ارائه شود و در آن حجم نسبتا” زیادی از منابع اطلاعاتی تنها در قالب دیجیتالی قابل دسترسی باشندکتابخانه ­های دیجیتالی، کتابخانه ­هایی هستند که استفاده­کنندگان از نقاط مختلف جهان می­توانند به آن دسترسی پیدا کرده و انواع مختلفی از اطلاعات را شامل متن،صوت، تصویر، ویدئو و …. را بازیابی کنند(سرینیراسل، 2000).
2-1- بیان مسئله
واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در استان گیلان به عنوان یکی از مراکز تحقیقاتی هستند که به منظور تامین نیروی متخصص در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی­ارشد، و دکتری ازآذرماه سال  1361  تاکنون با کسب موافقت شورای عالی انقلاب فرهنگی شروع به کارکرده ­اند. اداره امور مربوط به کتابخانه ­ها زیر نظر معاونت پژوهشی صورت می­گیرد. اهداف کلی دانشگاه عبارتند از: آموزش نظری و عملی دانشجویان در رشته­های مختلف تحت پوشش دانشگاه­، فراهم نمودن تسهیلات آموزشی و پژوهشی برای دانشجویان و کادر آموزشی جهت انجام تحقیقات نظری عملی، و انتشار منابع علمی است.
برآورده­شدن این اهداف و به کارگیری فن­آوری­های اطلاعات در کتابخانه ­های دانشگاه آزاد، به نگرش و میزان آگاهی مدیران وکتابداران آن بستگی دارد؛ به عبارت دیگر، دیجیتالی­کردن کتابخانه ­های دانشگاه آزاد استان گیلان، نه تنها به نیازها و امکانات این مرکز، بلکه به قدرت تفکر و بینش مدیران و کتابدارن و میزان آگاهی آنان نیز مربوط است. با دیجیتالی کردن منابع این امکان فراهم می­ شود که حجم عظیمی از منابع به نحوی ذخیره و بازیابی گردد که دسترسی به اطلاعات با صرف کمترین هزینه و در اسرع وقت ممکن گردد و در اختیار دانشجویان و استادان قرار گیرد. هزینه پیاده سازی اولیه اینگونه کتابخانه ها بسیار بالاست؛ ولی مدیران، کتابدارن و فن­آوران از جمله افرادی هستند که در تصمیم ­گیری کتابخانه نقش اساسی دارند. برای تصمیم ­گیری آگاهانه در باب هر موضوع باید علاوه بر فراهم ساختن امکانات و تجهیزات سخت­افزاری و نرم­افزاری، از اطلاعات تخصصی مربوط به آن موضوع نیز آگاه بود. مدیرانی که فاقد آگاهی، تخصص و نگرش مثبت نسبت به این موضوع باشند به راحتی نمی­توانند تحول و نوآوری­هایی را در این زمینه ایجاد کنند.
نوع نگرش مدیران كتابخانه، مدیران عالی و كتابداران به كتابخانه دیجیتال بسیار در سرنوشت آن تاثیرگذار است. چنان­چه نگرش مثبت و صحیحی از كتابخانه های دیجیتال وجود داشته باشد مسلما سازوكار ساخت آن راحت­تر فراهم می شود.
 این پایان نامه در نظر دارد دیدگاه ­های مدیران و کتابداران کتابخانه ­های دانشگاه آزاد استان گیلان را در مورد ایجاد کتابخانه دیجیتالی مورد بررسی قرار دهد، چون تصمیم ­گیری توسط آن­هاانجام می شود و اگر با آگاهی و همراه با نگرش مثبت صورت گیرد احتمال موفقیت در شرایط کنونی و آینده برای ایجاد کتابخانه دیجیتال بیشتر خواهد بود.
3-1- اهداف پژوهش
هدف اصلی این تحقیق بررسی دیدگاه ­های کتابداران ومدیران دانشگاه­های آزاد اسلامی مستقر در استان گیلان نسبت به ایجاد کتابخانه دیجیتالی است.
1-3- 1. اهداف ویژه
1- مشخص ساختن میزان آشنایی و مهارت کتابداران ومدیران باکتابخانه دیجیتال.
2- تعیین میزان امکان دیجیتال کردن منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، پایان نامه ­ها و غیره) موجود در کتابخانه ­های دانشگاه­های آزاد استان گیلان از نظر کتابداران ومدیران.
3- مشخص ساختن میزان کفایت امکانات و تجهیزات کتابخانه ­های دانشگاه­های آزاد استان گیلان در جهت ایجاد کتابخانه دیجیتال ازدیدگاه کتابداران ومدیران.
4- تعیین میزان ضرورت ایجاد کتابخانه­ های دیجیتالی در دانشگاه­های از نظرکتابداران و مدیران.
5- مشخص کردن مشکلات وموانع ایجاد کتابخانه­ های دیجیتال در دانشگاه­ ها از نظر کتابداران ومدیران.
تعداد صفحه : 122
قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

[add_to_cart id=154174]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com