نوامبر 27, 2020

پایان نامه ارشد درباره دانش آموزان دختر، مواد روان گردان


Widget not in any sidebars

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  ارتباط تفکر انتقادی با نحوه توجه در باره مواد روان گردان در دانش آموزان دختر اول دبیر ستان شهریار

تکه ای از متن پایان نامه :

 

اجتماعي مي تواند باز دارنده باشد و به طور كلي مطالعات مختلف حاكي از ارتباط مستقيم فقر مهارت هاي رواني- اجتماعي يا به طور كلي مهارت هاي زندگي و انواع جرم و آسيب اجتماعي مثل خود كشي و اعتياد، كودك آزاري، همسر آزاري، دزدي، جنايت وانجام رفتار هاي مخاطره آميز جنسي مي باشد. به همين مقصود يك برنامه مدون آموزش مهارت هاي زندگي مي تواند بازدارنده يا كا هنده آسيب هاي اجتماعي در گروه هاي مختلف جامعه باشد (عبد الله پور، 1387 ).

مخاطره آميز ترين دوران زندگي از نظر ابتلا به سوءمصرف مواد، دوره بلوغ و نوجواني می باشد. در اين دوران عوامل گوناگوني مانند تغييرات سريع جسماني و اختلال تصوير از خود و نياز به پذيرفته شدن از طرف دوستان و استقلال، نوجوان را به طرف رفتار هايي مانند سيگاركشيدن يا سوءمصرف مواد سوق مي دهد (ميرزابيگي و همكاران،1388 ).

گزارش سازمان بهداشت جهاني نشان مي دهد كه در دنيا حدود 200 ميليون معتاد به انواع مواد مخدر هست كه بيشترين شيوع اعتياد با 8/2 درصد در ايران مي باشد (دلاور و همكاران  ، 1390 ).

جديدترين آمارهاي ارائه شده نشاندهنده آن می باشد كه در سطح كشور بيش از دوميليون معتاد وابسته به انواع مواد مخدر وشش ميليون معتاد تفنني(سوء مصرف كننده) وجوددارند كه بر اساس تحقيقات انجام شده در مورد مسئله اعتياد در كشورمان حدود 10 درصد از افرادي كه در ارتباط با مصرف مواد مخدر در زندانها به سر مي برند، زنان تشكيل مي دهند (ريسيان ،1389 ).

نوشته ای دیگر :
مقاله رایگان دربارهنظام حقوقی ایران، کارشناسی ارشد

در حال حاضر اطلاعاتي در دست می باشد كه نشان مي دهد مصرف مواد در ميان نوجوانان و جوانان افزايش چشمگيري يافته می باشد. سوء مصرف مواد مخدر در بسياري از افراد در سنين دبيرستان آغاز مي گردد. بنابراين يكي از مهم ترين راههاي كاهش مصرف مواد مخدر در بزرگسالي كنترل آن در نوجواني می باشد (رحيمي موقر،1375؛به نقل از طاووسي ،1388 ).

دوره بلوغ و نوجواني،  مخاطره آميز ترين دوران زندگي از نظر ابتلا به سوءمصرف مواد، می باشد. در اين دوران عوامل گوناگوني مانند تغييرات سريع جسماني و اختلال تصوير از خود و نياز به پذيرفته شدن از طرف دوستان و استقلال، نوجوان را به طرف رفتار هايي مانند سيگاركشيدن يا سوءمصرف مواد سوق مي دهد (ميرزابيگي و همكاران،1388 ).

با در نظر گرفتن اهميت گرايش به مصرف مواد و آغاز آن از سنين جواني و با در نظر داشتن اينكه اكثريت جمعيت كشور جوانند، به نظر مي رسد اجراي برنامه هاي آموزشي براي تغيير [i]در توجه جوانان نسبت به سوءمصرف مواد، از اهميت ويژه اي برخوردار می باشد.