پایان نامه ارشد رایگان با موضوع زمان بندی و فرزندان

ممکن است به ترتیب تنظیم شده ای در جدول زمان بندی 1 یا 2 باشد همان طور که این مورد ممکن است باشد
(sub –s 4 بوسیله s.3 قانون مصوبه 1992 الحاق شد )
Widget not in any sidebars

2a قدرت دادگاه اعلام می کند یک وصیت نامه بایستی فسخ شود
ادعانامه ها ( پرونده ها )
اگر یک دادگاه قبولانده شود که یک موصی a یک گواه (یا توصیه) کتبی در وصیت نامه اش انجام داده یا قبل از مرگش چنین گواهی را انجام داده ، b هر قانون دیگری در رابطه با وصیت نامه اش انجام داده یا قبل از مرگش سبب شده چنین قانونی اجرا شود که از ظاهر وصیت نامه آشکار می باشد یا c سند دیگری را پیش نویس کرده یا قبل از مرگش سبب شده چنین سندی پیش نویس شود.
بدین وسیله او از نظر قانونی فسخ وصیت نامه اش را یا جزئی از آن تفسیر می کند ، دادگاه باید روشن سازد که وصیت نامه یا بخشی از آن باید فسخ شود.
2b تاثیر طلاق یا ابطلال ازدواج در وصیت نامه اگر شخصی ظرف سه ماه بعد از ازدواجش بمیرد ، ازدواجی که به وسیله طلاق یا ابطلال ازدواج توسط یک دادگاه ذیصلاح فسخ شده است آن شخص وصیت نامه را قبل از تاریخ چنین فسخی اجرا کرده ، وصیت نامه باید به همان شیوه ای اجرا شود که اجرا شده است در صورتیکه همسر سابقش قبل از تاریخ فسخ مربوطه مرده باشد ،مگر آنکه در وصیت نامه باشد که موصی تمایل داشته باشد همسر سابقش را علی رغم فسخ ازدواجش بهره مند سازد.
(s.2b به وسیله s.4 قانون 43 مصوبه 1992 درج شد)
2c همسر و فرزندان ( اعقاب) بازمانده افراد مشخص از دیدگاه وصیت نامه مشمول بهره مند می شوند.
(1)اگر هر یک از فرزندان موصی نابالغ باشد یا عقب مانده ی ذهنی باشد همراه با همسر بازمانده ی موصی از دیدگاه وصیت نامه مشمول حقوقی می شود او از حقش برای چنین ارثی صرف نظر می کند و چنین ارثی به همسر موصی می رسد.
(2)اگر یکی از فرزندان موصی اعم از اینکه عضو یک طبقه یا غیر از آن باشد مشمول ارث از دیدگاه وصیت نامه می شود در صورتی که در زمان مرگ موصی زنده باشد یا از ارث محروم نشده باشد یا بعد از مرگ موصی از حقش برای دریافت چنین حقوق و مزایایی صرف نظر نکرده باشد ، فرزندان آن فرزند مشروط به تبصره های زیر بخش (1) در هر خانواده مشمول چنین حقوق و مزایایی می شوند مگر آنکه متن وصیت نامه چیزی غیر از این را نشان دهد.
(s.2c به وسیله s4 قانون 43 مصوبه 1992 درج شده است)
2d تفسیر و توضیح وصیت نامه ها
(1)در تفسیر از یک وصیت نامه غیر از آن چه که در متن نشان می دهد (a ) بچه ای که به فرزندی قبول شده باید به عنوان فرزند متولد شده از پدر ومادر خوانده اش در نظر گرفته شود و رابطه اش با موصی یا فردی دیگری برای اهداف یک وصیت نامه به عنوان فرزند ولی با والدین خوانده اش و نه به عنوان فرزند ولی یا والدین اصلی اش یا ولی یا والدین خوانده ی قبلی اش تعیین شود ، مگر در صورتی که پدر و مادر اصلی که نیز پدر و مادر خوانده ی بچه مربوطه می باشد یا پدرو مادر اصلی که با پدر و مادر خوانده ی بچه ی مربوطه در زمان فرزند خواندگی ازدواج نکرده باشد.
(b) این حقیقت را که هر فردی که حاصل یک ازدواج می باشد باید تعیین رابطه اش را با موصی یا فرد دیگری برای اهداف یک وصیت نامه نادیده گرفت .
( c ) هرگونه حقوق و مزایای اختصاص یافته به بچه های یک فرد یا اعضای یک طبقه از افراد ذکر شده در وصیت نامه باید به بچه های آن فرد یا اعضای طبقه ای از افراد که در زمان واگذاری حقوق مزایا زنده می باشند ، برسد یا به افرادی که در آن زمان آبستن شده اند یا افرادی که بعد زنده به دنیا آمده اند.
(2) در اطلاق به این بخش « وصیت نامه » به معنی هر گونه نوشته توسط فردی است که به موجب آن او ثروتش را یا بخشی از آن را بعد از مرگش واگذار می کند.
(s.3 به وسیله s.5 قانون 43 مصوبه 1992 لغو شد)
اعتبار وصیت نامه های خاص مطابق با قانون داخلی ایالت های خاص دیگری اجرا می شود.