پایان نامه ارشد رایگان با موضوع سازمان تامین اجتماعی و قانون استخدام کشوری

ب) فرزندان و نوادگان اناث تا 20 سالگی به شرط نداشتن شوهر، ولی اگر به موجب مدارک مثبته در یکی از دانشگاه ها یا موسسات آموزشی رسمی عالی مشغول تحصیل باشند. و شوهر نداشته باشند حقوق وظیفه آنان در پایان 25 سال عمر آنان قطع خواهد شد.
پ) مادر متوفی به شرط نداشتن شوهر.
Widget not in any sidebars

ت) عیال دائمی متوفی تا زمانی که شوهر اختیار نکرده باشد.
ث) شوهر در صورتی که علیل و از کار افتاده و تحت کفالت عیال متوفای خود بوده باشد.
ج) فرزندان و نوادگان علیل یا ناقص العضو مستخدم متوفی که قادر به انجام کار نباشند مادام العمر».
م 87 ق. ا. ک. :«حقوق وظیفه به طور مساوی بین وراث قانونی تقسیم می شود هرگاه سهم یکی از وراث قطع شود به تساوی به سهام بقیه وراث اضافه خواهد شد و با توجه به تعداد وراث سهم آنان هیچ گاه از نسبت های مقرر در این ماده و اضافات مربوط تجاوز نخواهد کرد».
شبیه مفاد همین مواد در مواد 88 و 81 قانون استخدام نیروهای مسلح و 80 و 81 و 83 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و ماده 47 قانون استخدامی شرکت های دولتی و مواد 171 و 182 و 183 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران و 153 و 164 و 165 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز آمده است.
با توجه به مواد فوق از آن جایی که، 1- ترتیبات و شرایط خاص قانونی جهت دریافت حقوق وظیفه و مستمری لازم است که، انطباقی با قاعده ارث ندارد. به خصوص آنکه به حکم مواد 87 و 165 و 163 قوانین فوق، پرداخت مستمری به بازماندگان به نحو تساوی صورت می گیرد در حالی که در ارث چنین نیست.
2. ماترک متوفی اموال موجود در زمان فوت اوست در حالی که مستمری یا حقوق وظیفه حقی است که برای بازماندگان مستخدم متوفی تحت شرایطی بعد از فوت محقق می شود و در واقع، حق مستمری، در حین فوت موجود نبوده تا در شمول ترکه متوفی به حساب آید.
3. برقراری مستمری به منظور کمک به معیشت اشخاص تحت تکفل مستخدم برای زمان بعد از فوت مستخدم است در حالی که در ارث چنین هدفی وجود ندارد.
4. برخی از بازماندگان حق دریافت مستمری را ندارند ولیکن سهم الارث به آنان تعلق می گیرد. و در پرداخت مستمری به بازماندگان، تحت تکفل بودن، شرط است حال آن که در ارث چنین نیست. چنین نتیجه گرفته می شود که مستمری جزو ترکه نیست بلکه، امتیاز خاصی است که قانونگذار به منظور حمایت مالی از بازماندگان متسخدم فوت شده در نظر گرفته است.
5. اگر حقوق بازماندگان و مستمری بگیران جز ماترک باشد باید با فوت مستخدم یا کارگر بیمه شده ای که دارای زن یا فرزند یا پدر و مادر تحت سرپرستی نمی باشد حقوق به وی تعلق گرفته به عنوان ترکه بلاوارث محسوب می شد در حالی که به چنین فردی حقوقی تعلق نمی گیرد.
اداره حقوقی قوه قضاییه نیز طی نظریاتی حقوق وظیفه و مستمری بازماندگان متوفی را از ماترک خارج دانسته که تعدادی از آنان بیان می گردد:
نظریه 2581/7- 8/5/1359: «حقوق وظیفه ای که به ورثه تعلق می گیرد جز ماترک متوفی محسوب نمی گردد، بلکه حقی است که قانون برای عده معینی از ورثه شناخته است و برداشت از این حقوق یا توقیف آن از بابت خسارت دولت وجهه قانونی ندارد».
نظریه 50/58/466- 1/12/1349: «حقوق وظیفه ای که مطابق مقررات قانون استخدام کشوری به وراث تعلق می گیرد جز ترکه میت محسوب نمی شود تا بدهی میت از آن محل به نفع طلبکار برداشت شود… چنانچه شخص متوفی طلبی از حسابداری بابت حقوق ایام حیات خود داشته باشد طلب مزبور جز ترکه او محسوب می شود».
هم چنین است هزینه ای که بابت کفن و دفن کارمند مستخدم یا کارگر بیمه شده ی متوفی پرداخت می شود. ماده 18 قانون تامین اجتماعی مصوب 3/4/1354. به تعریف کمک هزینه کفن و دفن می پردازد که: «کمک هزینه کفن و دفن مبلغ مقطوعی است که به منظور تامین هزینه های مربوط به کفن و دفن بیمه شده در مواردی که خانواده او این امر را به عهده می گیرند پرداخت می شود». و ماده 2 بخشنامه 601 فنی سازمان تامین اجتماعی در مورد مستحقین هزینه کفن و دفن مقرر می دارد: «افراد خانواده بیمه شده که حق دریافت کمک هزینه کفن و دفن را دارند با توجه به ماده (58) قانون تامین اجتماعی به ترتیب عبارتند از:
الف) همسر بیمه شده متوفی.
ب) فرزند بیمه شده متوفی.
ج) پدر و مادر بیمه شده متوفی».
این مبلغ هم که پس از فوت متوفی با ارائه مدارک لازم مشتمل بر دفترچه درمانی متوفی و گواهی فوت و ارائه شناسنامه و گواهی لازم دال بر پرداخت هزینه کفن و دفن به ورثه پرداخت می گردد از ترکه خارج است و بین وراث مستمری بگیر مساوی تقسیم می گردد.
ب) حق بیمه عمر و شمول ترکه بر آن
درباره این که حق بیمه جزو ماترک محسوب است یا نه، سه نظر متفاوت وجود دارد:
نظر اول: وجه مذکور- حق بیمه- جز ترکه نیست چون در زمان انعقاد عقد بیمه گزار همان ابتدا به نفع ثالث یعنی ورثه بیه گذار ایجاد می شود. یعنی مال به نفع اشخاص ثالث که روثه بیمه گذار هستند تعهد می شود فقط تحویل آن به متعهدله منوط به فوت بیمه گذار است.
و هرچند از یک طرف عوض را که همان حق بیمه است متوفی پرداخته اما عوض مقابل از همان اول به نفع شخص ثالث ایجاد می شود.