پایان نامه ارشد رایگان با موضوع شناسنامه و اطلاعات

تعریف یاور قاضی به وسیله s.2 قانون 43 مصوبه 1992 جایگزین شده است.
Widget not in any sidebars

امضا کردن شامل ایجاد حروف اول اسم و فقط در مورد یک مودی ایجاد یک علامت می باشد و امضاء معنی مشابهی دارد.
(تعریف : امضا کردن ، به وسیله s2 قانون 43 مصوبه 1992 جایگزین شده است)
«وصیت نامه » ، شامل یک پیوست یا هرگونه نوشته ی وصیت نامه ای می باشد. 2 تشریفات در اجرای یک وصیت نامه نیاز می باشد.
هرگونه نامه ای که در اولین روز ژانویه یا بعد از آن در سال 1954 اجرا شد باید معتبر باشد مگر اینکه وصیت نامه در انتهای آن تاریخ توسط موصی یا فرد دیگری با حضورش امضا شود و چنین امضایی توسط موصی یا توسط شخص دیگری انجام می شود یا توسط موصی تصدیق می شود و هر صورتیکه توسط توسط شخص دیگری امضا شود. همچنین اگر توسط شخص دیگری امضا شود باید در حضور دو شاهد یا بیشتر که دارای صلاحیت هستند و به صورت همزمان باشد ، و چنینی شاهدانی وصیت نامه را در حضور موصی ، و همدیگر امضا می کنند. و شهادت می دهند. همچنین وصیت نامه در حضور شخص دیگری ، توسط شخص دیگری امضا شود ( 4 ) اگر وصیت نامه بیشتر از یک صفحه می باشد هر صفحه غیر از صفحه ای که در آن وصیت نامه پایان می یابد نیز توسط موصی یا شخص دیگری بر روی آن صفحه امضا می شوند
(پاراگراف فرعی (4) بوسیله s.20 (a ) قانون 80 مصوبه 1964 تجدید نظر شده است و به وسیله s.3 ( b) قانون 43 مصوبه 1992 جانشین شده است.)
درصورتی که وصیت نامه توسط موصی با ایجاد یک علامت یا توسط شخص دیگری در حضور با هدایت موصی امضا شود. رئیس سوگندها تصدیق می کند که او خود را به عنوان هویت موصی قبولانده است و اینکه وصیت نامه امضا شده ، وصیت نامه ی آن موصی می باشد و هر صفحه وصیت نامه با در نظر نگرفتن صفحه ای که شناسنامه اش می باشد ، امضا شده اند. هرجای صحفه توسط رئیس سوگندها تصدیق می شود. به شرط آن که aa وصیت نامه در حضور او از دیدگاه پاراگرافهای فرعی 1 ، 3 ، 4 امضا شود و گواهی مربوطه انجام شود به محض اینکه وصیت نامه امضا گردد.
Bb اگر موصی بعد از اینکه وصیت نامه را از دیدگاه پاراگراف های فرعی 1 و 3 و 4 امضا کرد ، از دنیا برود اما قبل از اینکه رئیس سوگند گواهی مربوطه را انجام دهد ، او باید به محض امکان پس از آن شهادت نامه اش را انجام بدهد یا تکمیل کند و هر صفحه وصیت نامه را بدون در نظر گرفتن صفحه ای که شهادت نامه اش آنجاست امضا کند.
پاراگراف های فرعی به وسیله s.1 قانون 48 مصوبه 1958 تجدید نظر شد و بوسیله s.2 قانون مصوبه 1962 و به وسیله s.3 قانون 43 مصوبه 1992 جایگزین شد.
هرگونه تجدید نظر انجام شده ای در یک وصیت نامه در تاریخ مذکور یا بعد از آن اجرا نمی شود و تجدید نظر انجام شده و بعد از اجرای آن نباید معتبر باشد مگر آنکه
تجدید نظر بوسیله ی امضای موصی یا امضای شخص دیگری که در حضور و هدایت موصی انجام شده شناسایی شود و
چنین امضایی توسط موصی یا شخص دیگری انجام شود یا توسط موصی تصدیق شود و اگر توسط شخص دیگری امضا شود باید در حضور دو شاهد با صلاحیت یا بیشتر بصورت همزمان باشد و
تجدید نظر به وسیله امضای چنین شاهدانی با حضور موصی و شخص دیگری شناسایی می شود و اگر تجدید نظر به وسیله امضای شخص دیگری شناسایی شود باید در حضور فرد دیگری باشد و
اگر تجدید نظر به وسیله علامت موصی یا امضای فرد دیگری که در حضور و یا هدایت موصی انجام شود ، شناسایی شود رئیس سوگند در مورد وصیت نامه تصدیق می کند که او خود را به عنوان هویت موصی قبولانده و اینکه تجدید نظر با در خواست موصی انجام شده است : شرط آن که :
( aa) تجدید نظر در حضور رئیس سوگند از دیدگاه پاراگراف های فرعی 1و3 شناسایی شود و شهادت نامه مربوط به محض امکان بعد از اینکه تجدید نظر شناسایی شود ، انجام گیردو
( bb) اگر موصی بعد از اینکه تجدید نظر از دیدگاه پاراگراف های فرعی 1 و 3 شناسایی شود ، بمیرد اما قبل از اینکه رئیس سوگند شهادت مربوطه را انجام دهد ، رئیس سوگند باید به محض امکان پس از آن شهادت نامه اش را انجام دهد یا تکمیل کند.
(پاراگراف فرعی 4 بوسیله s.1 قانون 48 مصوبه 1958 تجدید نظر شده و به وسیله s.3 قانون 43 مصوبه 1992 جایگزین شده)
(پاراگراف b بوسیله s.3 قانون 43 مصوبه 1992 تجدید نظر شده)
Sub-s1 به وسیله s.1 قانون 41 مصوبه 1965 به وسیله s.3 قانون 43 مصوبه 1992 تجدید نظر شده است.)
هرگونه تجدید نظر انجام شده در یک وصیت نامه اجرا شده بعد از تاریخ مذکور باید برای اهداف بخش فرعی فرض شود مگر انکه خلاف آن اثبات شود یعنی تجدید نظر بعد از اینکه وصیت نامه اجرا شد ، انجام شده باشد.
( sub-s2 به وسیله s.3 قانون 43 مصوبه 1992 )
اگر دادگاه قبولانده شود که یک سند یا تجدید نظر یک سند توسط فردی که مرده پیش نویس یا اجرا شده ، از نظر قانونی تفسیر می شود آن وصیت نامه اش یا یک تجدید نظر از وصیت نامه اش می باشد دادگاه باید از معاون قاضی برای پذیرفتن آن سند یا آن سند به عنوان تجدید نظر شده به عنوان یک وصیت نامه برای اهداف اجرای قانون Estates مصوبه 1965 ( قانون 66 مصوبه 1965 ) اطلاعات کند. اگر چه این قانون از تمام رسومات برای اجرا یا تجدید نظر وصیت نامه عطف به زیر بخش 1 پیروی نمی کند.
(sub-s3 به وسیله s.3 قانون 43 مصوبه 1992 الحاق شد )
(4)شهادت یک رئیس سوگند با عطف به زیر بخش 1 a ، ( v ) یا b ( iv )