پایان نامه ارشد رایگان با موضوع قانون استخدام کشوری و تامین اجتماعی


Widget not in any sidebars

1. مال، اعم از اعیان و منافع
2. متعلقات مال یعنی حقوق مالی مانند خیار و حق شفعه
3. امور دیگر مانند حق قصاص و حق قذف
«ارث» در قانون مدنی هم به چند معنی نزدیک به هم به کار رفته است:
1. گاه به معنی مال یا حقی است که پس از مرگ شخص به بازماندگان او می رسد: به عنوان مثال، در دو ماده 862 و 863 و 947 ق. م،‌به این معنی است.
2. گاه دیگر به معنی استحقاق بازماندگان شخص به دارایی او است: ماده 861 ق. م: «موجب ارث دو امر استک نسب و سبب»،‌ماده 867 ق. م: «ارث به موت حقیقی یا نه موت فرضی مورث تحقق پیدا می کند». ماده 940 ق.م «زوجین که زوجیت آنها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند از یکدگیر ارث می برند».
3. گاه ارث به معنای انتقال قهری دارایی متوفی به ورثه می باشد واژه «ارث» در دو ماده 861، 867، 946، 940 قابل تغییر به «انتقال قهری ترکه» نیز هست. برخی به این تعبیر ایراد کردند که ارث انتقال قهری ترکه نیست، اگرچه با آن همراه و ملازم است زیرا، با معنی لغوی ارث (بقا) سازگار به نظر نمی رسد.
ج) تفاوت ترکه با ارث
با توجه به تعاریفی که از دو مفهوم «ترکه» و «ارث» ارایه شد در تفاوت بین این دو می توان گفت: ترکه دارایی متوفی قبل از ادای دیون و واجبات مالی می باشد وارث دارایی متوفی بعد از ادای دیون و واجبات مالی می باشد. به عبارت دیگر، آنچه که بعد فوت متوفی به ورثه اش می رسد ارث است نه ترکه. به همین دلیل است که قبل از مطالبه سهم الارث باید تقسیم ترکه صورت پذیرد.
5-2- مصادیق تحت شمول ترکه
در تعریف ترکه گفته شد ترکه دارایی به جا مانده از متوفی- اموال، حقوق، تعهدات- اعم از مثبت یا منفی می باشد. در شمول نام ترکه بر دارایی های مثبتی که در زمان فوت متوفی موجود است تردیدی وجود ندارد. به عنوان مثال؛‌ملکی را خریداری نمودید و یا معامله ای انجام دادید که در آن خیار به نفع شما وجود دارد یا فردی تعهد به نفع شما نموده است با فوت شما این ملک و حق خیار و تعهد به ورثه شما منتقل می شود. موادی از قانون موید ادعای ماست که ذیلاً‌ تعدادی از آنها بیان می گردد:
م 823 ق. م: «حق شفعه بعد از موت شفیع به وارث یا وراث او منتقل می شود».
م 868 ق.م:«مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی شود مگر پس از اداء‌ حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته».
م 869 ق. م: «حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می گیرد و باید قبل از تقسیم آن ادا شود از قرار ذیل است: …»
م 164 ق. م. ا.: «حق مطالبه حد قذف به همه وارثان به جز زن و شوهر منتقل می شود وهر یک از ورثه می تواند آن را مطالبه کنند هرچند دیگران عفو کرده باشند».
محل بحث جایی است که دارایی به سبب فوت متوفی حاصل می شود؛ مثلاًع فردی در اثر قتل غیر عمد کشته می شود یا در قتل عمد با رضایت ولی دم و قاتل، قصاص تبدیل به دیه می شود آیا دیه متوفی جز ماترک است؟ یا متوفی از مستمری بگیران بوده با فوت وی مبالغی به عنوان حقوق مستمری بگیری، حق بیمه، هزینه کفن و دفن و غرامت و … پرداخت می شود آیا این امور جز ماترک و دارایی مثبت متوفی است؟ یا دارایی منفی زمان فوت متوفی است. اگر این دارایی منفی قائم به شخص نباشد، مثلاً؛ متوفی متعهد شده بود 100 تن از گندم خود را به شخصی بفروشد با فوت وی، تعهد به ورثه اش منتقل می شود و آنها مکلف به انجام تعهد می باشند. اما اگر این دارائی منفی قائم به شخص باشد، مثلاً؛‌ نقاش ماهری متعهد شده بود تابلو نقاشی برای شخصی بکشد و فوت نماید. در این حالت در اکثر موارد اتفاق نظر است که به ورثه منتقل نمی شود. اما در برخی مصادیق آن مانند این که متوفی در زمان حیات خود ضمانت فردی را با قرارداد کفالت یا وثیقه در مراجع قضایی نموده باشد بین حقوقدانان اختلاف نظر است که آیا تعهد به ورثه منتقل می شود یا خیر؟
در این گفتار نظریات مختلفی که درخصوص شمول ترکه است را بیان می نماییم.
الف) حقوق بازماندگان و مستمری بگیران و عدم شمول ترکه بر آن
مستخدم دولت هر شخصی است که به خدمت دولت در یکی از وزارتخانه یا موسسات دولتی پذیرفته شده است. (بند الف ماده یک قانون استخدام کشوری) با فوت هر مستخدم دولت حقوق وظیفه او به وراث وی پرداخت می شود. حال مشمول قانون استخدام کشوری باشد یا قوانیناستخدامی خاص دیگر مانند قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران و یا قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران. (مواد 81 قانون استخدام کشوری، 153 قانون ارتش جمهوری اسلامی و 171 قانون استخدامی سپاه).
کارگرانی هم که بیمه بوده باشند با فوت آنان مبلغی به عنوان مستمری به وراث آنان پرداخت می شود. بند 16 ماده 2 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 مقرر می دارد: «مستمری عبارت از وجهی است که طبق شرایط مقرر در این قانون به منظور جبران قطع تمام یا قسمتی از درآمد به بیمه شده و در صورت فوت او برای تامین معیشت بازماندگان وی به آنان پرداخت می شود».
سوال اینجاست آیا این حقوق و مستمری که به بازماندگان مستخدم دولت و بازماندگان کارگر بیمه شده پرداخت می شود ماترک محسوب می شود یا خیر؟
برای پاسخ به این سوال و تعیین ماهیت حقوق وظیفه و مستمری بازماندگان متوفی موادی از قانون استخدام کشوری که به پرداخت حقوق وظیفه به بازماندگان مستخدم متوفی دلال می نماید. را به عنوان نمونه بیان می نماییم:
م 86 ق. ا. ک: «وراث قانونی از لحاظ این قانون عبارتند ازک فرزندان و زوج یا زوجه دائمی و مادر و پدری که در کفالت متوفی بوده اند و نیز نوادگانی که پدر و مادرشان فوت شده و در کفالت متوفی می باشند یا دارا بودن شرایط زیر:
الف) فرزندان و نوادگان ذکور از 20 سال کمتر داشته باشند مگر این که به موجب مدارک مثبته در یکی از دانشگاه ها یا موسسات آموزشی رسمی عالی مشغول تحصیل باشند و در این صورت نیز حقوق وظیفه آنها در پایان 25 سال عمر آنان قطع خواهد شد