پایان نامه ارشد رایگان با موضوع قواعد عمومی و امور حسبی


Widget not in any sidebars

وصیتنامه ی سری در حقیقت اختلاطی از وصیتنامه ی رسمی و خودنوشت است.
این وصیتنامه،‌ منافع وصیتنامه ی خودنوشت و رسمی را با هم دارد؛ زیرا علاوه بر آن که مانند وصیتنامه ی خودنوشت، پنهان می ماند تنظیم آن برای اشخاصی که قادر به نوشتن نیستند نیز امکان دارد.
3-4-1-تشریفات وصیتنامه ی سری
به موجب ماده 279 قانون امور حسبی (وصیتنامه ی سری ممکن است به خط موصی یا خط دیگری باشد ولی در هر صورت باید به امضاء‌موصی برسد) پس ضرورتی ندارد که وصیتنامه به خط موصی نوشته شده باشد و امضای موصی برای اعتبار آن کافی می باشد.
گفتیم که امضاء وصیتنامه ی سری، برای اعتبار آن کافی است ولی چون بی سواد امکان دارد برخلاف آن چه مقصود واقعی اوست، وصیتنامه را امضاء‌کند بی سوادان را از تنظیم این وصیتنامه، ممنوع کرده است (ماده 380 قانون امور حسبی)
وصیتنامه ی سری، نیازی به تاریخ ندارد تاریخ وصیتنامه، از سند ثبت وصیتنامه در دفتر امانات، معلوم می شود.
3-4-2- ضمانت اجرای تشریفات
تخلف از تشریفات مقرر در مورد این نوع وصیتنامه، موجب بی اعتباری وصیتنامه است و چنین سندی در مراجع رسمی پذیرفته نیست مگر این که اشخاص ذی نفع، در ترکه به صحت وصیت اقرار نمایند (ماده 291 قانون امور حسبی)
3-5- تنظیم وصیتنامه در موارد فوق العاده
رعایت تشریفات همیشه برای موصی امکان پذیر نیست در بعضی موارد اتفاق های ناگهانی سیاسی و طبیعی و خطرهای جانی، مانع از آن می شود که موصی بتواند رعایت مقررات قانون را در تنظیم وصیتنامه ی خود بکند به همین جهت و برای رعایت احترام اراده ی موصی، قانون امور حسبی در موارد فوق العاده او را از انجام تشریفات سابق معاف کرده است.
اما زمانی که وضع غیر عادی، قبل از موت موصی از بین برود او موظف است که به یکی از اشکال سه گانه ی خودنوشت رسمی و سری وصیت را تنظیم کند.
ماده 283 قانون امور حسبی، مواردی را که به حکم عادت، باید از موارد فوق العاده شمرد، پیش بینی کرده است و این موارد عبارتند از:
1. وصیتنامه ی نظامی (مواد 284 و 286 قانون امور حسبی)
2. وصیت در مواقع خطر مرگ فوری (ماده 283 قانون امور حسبی)
3. وصیت در موقع شیوع امراض ساری (ماده 283 قانون امور حسبی)
4. وصیت در هنگام مسافرت دریایی (ماده 283 قانون امور حسبی)
3-5-1- اعتبار وصیتنامه ی غیر عادی
ماده 290 قانون امور حسبی می گوید: (وصیتی که مطابق مواد قبل (در موارد غیر عادی) واقع شود بعد از گذشتن یک ماه از تاریخ مراجعت، و رسیدن موصی به محلی که بتواند به یکی از طرق مذکور در ماده 276 وصیت کند یا گذشتن یک ماه از تاریخ مراجعت و باز شدن راه و مرتفع شدن مانعی که به واسطه ی آن مانع، نتوانسته است به یکی از طرق مذکور وصیت نماید بی اعتبار می شود مشروط بر این که در مدت نام برده موصی متمکن از وصیت باشد).
پس شرایط بی اعتباری وصیتنامهی غیر عادی این است که:
1. موصی، به سبب زوال مانع، قادر به تنظیم وصیتنامه ی عادی بشود
2. ظرف مدت یک ماه از تاریخ زوال مانع، به تدوین وصیت نامه ی عادی نپردازد.
3-6- اثبات وجود وصیت
اثبات وصیت درجایی مطرح می شود که وصیتنامه ی معتبری در دسترس نباشد وگرنه در جایی که وصیتنامه ی قابل قبول وجود دارد و اصالت آن مورد تردید قرار گیرد، اثبات وصیت، تابع قواعد عمومی مربوط به رسیدگی به اصالت اسناد است.
3-6-1جبران نقص شکلی: