پایان نامه ارشد رایگان با موضوع همبستگی پیرسون و همبستگی

طبقه‌بندي و تجزيه‌ و‌ تحليل درست داده‌ها و استفاده صحيح از تکنيک‌هاي آماري به طبع استفاده از روش‌هاي مناسب پژوهش در نهايت منجر به دستيابي به نتايج قابل اتکا خواهد شد. پس از آنكه محقق داده‌ها را گردآوري، استخراج و طبقهبندي نمود و جدول توزيع فراواني و نسبت‌هاي توزيع را تهيه كرد بايد مرحله جديدي از فرايند تحقيق كه به تجزيه و تحليل داده‌ها معروف است، آغاز شود. درمرحله تجزيه و تحليل، نكته مهم اين است كه محقق بايد اطلاعات و داده‌ها را در مسير هدف، پاسخگويي به سؤال يا سؤالات تحقيق و نيز ارزيابي ‌فرضيه‌هاي خود جهت داده و مورد تجزيه و تحليل قرار دهد(حافظ نيا، 1382: 102).
در فصل حاضر داده‌هاي گردآوري شده از طريق پرسشنامه با استفاده از تکنيک‌هاي مناسب آماري مورد تجزيه‌ و تحليل قرار گرفته خواهد شد و با استفاده از تکنيک‌هاي آماري توصيفي و استنباطي نتايج حاصل ارائه مي‌گردد. از شاخص‌هاي آمار توصيفي مانند فراواني، درصد، جداول و نمودارها براي بررسي و تجزيه ‌و تحليل اطلاعات مربوط به ويژگي‌هاي عمومي پاسخگويان استفاده شده است. روابط بین متغیرهای پژوهش نيز با استفاده از آزمون کولموگروف- اسمیرنف، آزمون تی- تست، آزمون همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون مورد آزمون قرار خواهد گرفت.
4-2 آمار توصيفي
4-2-1 جنسيت
جدول 4-1 توصيف نمونه مورد مطالعه بر حسب جنسيت
جنسيت فراواني درصد فراواني
مرد 113 62%
زن 70 38%
جمع کل 183 100
همان طور كه در جدول 4-1 مشاهده مي كنيد از 183 نفر، بيشترين آمار از بين پاسخ دهندگان را مردان تشکیل می دهند كه معادل 62 درصد است. اين ويژگي در در نمودار دايره اي 4-1 به شرح ذيل توصيف مي شود:

نمودار 4-1: تفکیک گروه مورد مطالعه بر حسب جنسیت
4-2-2 وضعیت تحصیلات
جدول 4-2 توصیف نمونه مورد مطالعه بر حسب تحصیلات
تحصیلات فراوانی درصد فراوانی
دیپلم 78 43%
فوق دیپلم 85 46%
لیسانس 19 10%
فوق لیسانس و بالاتر 1 1%
جمع کل 183 100
همان طور كه در جدول 4-2 مشاهده مي كنيد بيشترين افراد (85 نفر) از نمونه آماري معادل 46 درصد داراي مدرك فوق دیپلم ميباشند. و کمترین آن حدود 1 درصد دارای مدرک فوق لیسانس و بالاتر میباشند. اين ويژگي در نمودار دايرهاي 4-2 به شرح ذيل توصيف ميگردد: