پایان نامه ارشد رایگان با موضوع پردازش اطلاعات و ساختار سازمان

نتيجتاً اثرات شديد كه تكنولوژي پيشرفته اطلاعاتي بر ساختار سازماني دارد عبارتند از :
كاهش ارتفاع هرم سازماني
تمركز يا عدم تمركز بيشتر
بهبود هماهنگي
شرح دقيقتري از وظايف
افزايش كاركنان متخصص(دفت ، 1387 ، ص 165-169 ).
2-2-51 اثرات فناوري اطلاعات بر دانش و آگاهي كاركنان
بكارگيري فناوري اطلاعات موجب افزايش دانش و آگاهي كاركنان يك سازمان براي ارتباطات آسانتر ، دقيق تر و كم هزينه تر مي شود و ديگر اينكه خطاي انسان در شبكه پردازش اطلاعات سازمان كاهش مي يابد. امروزه سازمان ها از طريق بكارگيري كامپيوتر با اتوماتيك كردن بخشي از وظايف مديريت مياني مي توانند دستورات و پيامها را بدون ساختار سنتي مديريت در سر اسر سازمان انتقال دهند و از اين طريق كاركنان به اطلاعات زيادتري دسترسي پيدا كرده و دانش و‌آگاهي آنها افزايش مي يابد و در انجام كارها خود نيز زودتر به نتيجه مي رسند . لذا مي توان گفت كه بكارگيري فناوري اطلاعات موجب افزايش دانش و آگاهي كاركنان سازمان مي شود( وارث 1387 ، ص99).
2-2-52 اثرات فناوري اطلاعات بر فرصت هاي شغلي كاركنان
برخورداري از شغل مناسب يكي از اجزاي اصلي تشكيل دهنده حقوق شهروندي است كه اهميت آن از حضور در صحنه انتخابات كمتر نيست. روند تحولات جهاني مانند تغييرات چشمگير در وضعيت جمعيتي ، استقبال از مهاجرت ، ظهور فناوري هاي جديد و طرح ديدگاه هاي نوين در مديريت و سازمان افق هاي تازه اي را فراروي برنامه ريزان امور اشتغال قرار داده است . فناوري اطلاعات هم موجب توليد موقعيت هاي جديد شغلي و هم زمينه ساز تغييرات بنيادي در بسياري از مشاغل ديگر بوده است . جهاني شدن ،‌تسهيل در ارتباطات و تغييرات اقتصادي موجب پيدايش بازار كار تازه اي شده است كه نيروي كار آن ، نياز به مهارت و آموزش هاي جديد دارد . تا سال 2012 ميلادي مشاغل كنوني به چالش طلبيده مي شوند و حرفه هاي ارزشمندي بوجود خواهد آمد . در سال هاي آينده اجزاي فناوري اطلاعات از هماهنگي بيشتري برخوردار مي شوند و اثرگذاري آن بر وضعيت اشتغال و ارتباط بين كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه خودنمايي خواهد كرد . فناوري اطلاعات به سرعت در حال رشد و گسترش است . اين فناوري جوامع و سازمانها را تحت تأثير خود قرار خواهد داد . نه تنها شغل هاي جديد را ايجاد ميكند كه اشتغال در آنها نياز به داشتن تخصص لازم در اين زمينه است . بلكه بر ساير مشاغل بگونه اي سايه خواهد افكند كه آگاهي عمومي در جهت استفاده از اين فناوري را بر همگان ضروري خواهد ساخت .
اثر فناوري اطلاعات بر مسير شغلي كاركنان به شيوه اي است كه زمانهاي مورد نياز به منظور كسب دانش و طي مسير شغلي را كوتاه تر ميكند . همچنين در پاره اي موارد عملات كار راهه محدودتر را موجب مي شود . و بنابراين در طي مسيرهاي شغلي كاركنان فناوري اطلاعات مي تواند به عنوان عاملي تسريع كننده به حساب آيد. ضمناً محتواي مشاغل كه ميزان درگيري و چالش فرد با سازمان و انجام وظايف را مشخص مي كند و تأثير چشمگيري بر رضايت شغل ، ايجاد فرصت شغلي ، ميزان بازدهي شغل ، جايگاه فردي مشاغل در سازمان و جامعه و كارايي دارد (عبدالهي 1385 ، ص45).
2-2-53 اثرات فناوري اطلاعات بر استقلال و آزادي كاري كاركنان
از آنجايي كه استقلال به نياز فرد براي مشاركت در تصميم گيري هايي كه روي وظايف او اثر مي گذارد و براي اعمال نفوذ در كنترل موقعيت هاي شغلي ،‌آزادي عمل ، اظهار نظر و داشتن حق راي در كار اشاره دارد لذا بكارگيري فناوري اطلاعات و به طور خاص ،‌سيستم هاي اطلاعاتي به تسهيل كنترل و نظارت بر سازمان مي انجامد و از اين طريق حيطه نظارت مديران ، بر خلاف ساختارهاي سنتي كه يك محدوديت به حساب مي آمد مي تواند گسترش يابد . گسترش حيطه نظارت ، تعداد مديران سطوح مياني و كارشناسان را كاهش مي دهد و از اين طريق تعداد سطوح مديريتي در بخش مياني سازمان تقليل مي يابد . موارد ذكر شده نشان دهنده اين مطلب است كه بكارگيري فناوري اطلاعات موجب استقلال و آزادي كار كاركنان مي شود(گودرزي و گمينيان 1389 ، ص 55 ).
2-2-54 اثرات فناوري اطلاعات بر مسئوليت تصميم گيري كاركنان
بكارگيري فناوري اطلاعات موجب تسهيل نقش ها و وظايف مديران مي شود . دستيابي به اطلاعات مورد نياز جهت تصميم گيري ، كنترل و نظارت بيشتر بر سازمان و فرآيند ها ، امكان تجزيه و تحليل شرايط و تحليل در برنامه ريزي و شبيه سازي تصميمات مي تواند اثرات چشمگيري از وجود فناوري اطلاعات در سازمان باشد . همچنين كاهش زمان پاسخگويي و تصميم گيري ، تفويض اختيار به سطوح پايين تر سازماني اين فرصت را به مديران مي دهد تا از كارهاي تكراري و روزمره جدا شده و بيشتر به نقش هاي طراحي و كارآفريني روي آورند. هرچه اطلاعات كاركنان درباره سازمان و نحوه انجام وظايفشان بيشتر باشد قادر به گرفتن تصميمات بهتري خواهند بود و اين امر موجب افزايش مسئوليت تصميم گيري در كاركنان خواهد شد . كمبود اطلاعات با استفاده از فناوري اطلاعات در سازمانها و ابزارهاي پشتيبان تصميم برطرف شده است . ضمناً يكي از بزرگترين راه آوردهاي تكنولوژي پيشرفته اطلاعاتي كه مديران و كاركنان را قادر به ارتباط بيشتري با يكديگر و با ارباب رجوع ساخته عبارتند از : سيستم هاي پيام دهنده الكترونيكي، سيستم اطلاعات مديران اجرايي و تشكيل ميزگرد از راه دور(صرافي زاده ،‌1388 ، ص78).
2-2-55 اثرات فناوري اطلاعات برتوسعه حرفه اي كاركنان
به كارگيري فناوري اطلاعات به افزايش دانش و آگاهي هاي كاركنان و نيز غني تر شدن محتواي مشاغل مي انجامد . دانش كاركنان موجب تسلط حرفه اي آنها بر سازمان مي شود . و اگر جمله معروف «دانش توانايي است» را بپذيريم . آنگاه مي توانيم ادعا كنيم در سازمان هايي كه فناوري اطلاعات حاكم مي شود ، كاركنان از قدرت و توانايي بيشتري برخوردارند . لذا مي توان نتيجه گرفت كه بكارگيري فناوري اطلاعات موجب توسعه حرفه اي كاركنان سازمان مي شود(دكتر صرافي زاده ، 1388 ص 154 ).
2-2-56 اثرات فناوري اطلاعات بر خود كنترلي كاركنان
از آنجا كه نياز به خود كنترلي و خود مختاري در رأس مقياس قرارداد و با تمايل كاركنان براي شركت در تصميم گيري ها، تعيين هدف و كاركردن به شيوه خود كنترلي ،‌خود مختاري و بدون مراقبت ديگران ارتباط پيدا مي كند . كاركنان تمايل دارند مسئوليت ها را به عهده گيرند و در انجام دادن كارها خود آزاد باشند . لذا بكارگيري فناوري اطلاعات باعث ايجاد نظام كنترل دروني مي شود و بر اين اساس افراد توسط خودشان مورد ارزيابي قرار مي گيرند . موارد ذكر شده نشان دهنده اين مطلب است كه بكارگيري فناوري اطلاعات موجب افزايش خود كنترلي كاركنان مي شود(گودرزي و گمينيان، 1389: 139).
2-2-57 اثرات فناوري اطلاعات بر بهبود كيفيت عملكرد كاركنان
بهبود كيفيت عملكرد به معني افزايش توليد و بازدهي ،‌بالا بردن كيفيت ،‌كاهش هزينه ، كاهش اشتباهات ، افزايش سرعت ،‌ارائه خدمات، رضايت مشتري و رعايت قوانين و مقررات مي باشد. و از طرفي نيز بكارگيري فناوري اطلاعات در يك سازمان موجب به حداقل رسيدن خطاي انسان در شبكه پردازش اطلاعات سازمان، افزيش رضايت مشتري مي شود . اين مطلب همگي حاكي از اين دارد كه بكارگيري فناوري اطلاعات موجب بهبود كيفيت عملكرد كاركنان مي شود(وتن و كمرون 1387: 55).