پایان نامه ارشد رایگان درباره سبک مقابله و چشم انداز


Widget not in any sidebars


Widget not in any sidebars
سبک مقابله انفصالي
سبک مقابله هيجاني
سبک مقابله اجتنابي
که سبک هاي اول و دوم انطباقي و سبک هاي سوم و چهارم غير انطباقي مي باشد.
سبک هاي انطباقي کمک مي کنند که افراد راحت تر بتوانند با مطالبات و استرس ها کنار آيند و سبک هاي غير انطباقي باعث آسيب پذيري بيشتر مي شوند.
شيوه مقابله عقلاني: سبک هايي است که هشيارانه براي مقابله مستقيم با منبع اضطراب جهت حل مسئله بکار برده مي شود.
شيوه مقابله انفصالي: اشاره دارد به استعداد فاصله گرفتن و بريدن از هيجان ها به منظور بررسي مسائل از چشم اندازي وسيع و گسترده.
شيوه مقابله اجتنابي: چنانچه از معناي لغوي اجتناب برمي آيد مي توان آنرا تدبير کپک ها ناميد.يعني پنهان کردن سر در برف و اميد به اينکه دشمن چيزي نديده و يا کاري با ما نخواهد داشت.
شيوه مقابله هيجاني: اين شيوه آمادگي براي فرسوده شدن در انبوه هيجانات را نشان مي دهد در اين حالت شخص احساس درماندگي مي کند و دستخوش ياس و درماندگي در انبوه هيجان ها مي شود(راجرر 2002، ترجمه نجاريان 1385).
7- نظريه فليپس و چارويس (1994):
فليپس و جارويس براساس تحقيقات خود در مورد راهبردهاي مقابله اي به چهار عامل مقابله اشاره کرده اند:
1- مقابله اجتنابي
2- مقابله هيجان مدار
3- مقابله فعال
4- مقابله پذيرش
مقابله فعال: شامل رفتارهايي مانند استفاده از راه‌هاي راهبردي و حمايت‌هاي اجتماعي مي‌باشد.
مقابله اجتنابي: شامل انکار رويدادهايي است که رخ داد و يا تاثير گذارده، مانند دور شدن فيزيکي از موقعيت و فرار از موقعيت با استفاده از دارو و يا الکل.
مقابله هيجان مدار: شامل، آزادسازي هيجان ها (مثل گريه کردن) و استفاده از حمايت هاي اجتماعي براي کاهش هيجانها مي باشد.
مقابله پذيرش: شامل دور شدن روانشناختي فرد از موقعيت مي باشد. يعني از نظر شناختي موقعيت يا رويداد، تحريف مي شود و يا رويداد همان طور که هست پذيرفته مي شود(فليپس و جارويس، 1994، به نقل از نادی، 1387).
8- نظريه موس و اسکافر:
موس و اسکافر (1997) به چهار نوع شيوه مقابله اشاره کردند:
مقابله رويارويي رفتاري: شامل جستجوي راهنمايي و حمايت و انجام عمل بطور صحيح براي بررسي مستقيم يک موقعيت يا نتيجه آن است.
مقابله رويارويي شناختي: در اين شيوه، فرد تحليل منطقي مي کند و ارزيابي مجدد، پذيرش واقعيت و بازسازي آن براي رسيدن به راه هاي مناسب حل مسئله انجام مي دهد.
هيجان رفتاري اجتنابي: در اين شيوه تخليه هيجاني و رفتارهاي کاهش دهنده استرس مثل پرخوري يا استفاده از داروهاي آرامبخش صورت مي گيرد.
مقابله اجتنابي شناختي: در اين روش در افکار فرد به طور هدف دار واکنش هايي صورت مي گيرد تا شدت يک بحران يا نتايج آن، يا پذيرش اين واقعيت که شرايط غير قابل تغيير است، کاهش يايد(به نقل از بلالوک و توينر2000).