دانلود پایان نامه
82- کلود سلیش، 1370،مهارتهای لازم در مذاکرات تجاری، ترجمه مسعود طارمسری، ماهنامه بررسیهای بازرگانی، 49،صص92-100
83- کلود سلیش، 1377، آشنایی با فنون مذاکرات بازرگانی، مجله تعاون، ش 84،صص49-54
84- مجتهدی،محمد رضا،1381،فن مذاکره،پژوهش های فلسفی نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز،183 و 184،صص243-266.
85- مجتهدی، محمدرضا، 1383،تاثیر واژگان بازرگانی بینالمللی بر حقوق قابل اعمال در بیع بینالمللی و ماهیت حقوقی آنها،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی،66،صص293-310
86- محبی، محسن، 1382، قانون حاكم بر نسل جديد قراردادهاي نفتي:چرخش در روند داوري ، مجله حقوقی،نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی، ش29،صص109-29
87- محدث، محمود، 1385، (سخنرانی)یک قرارداد نفتی از انجام تا فرجام، ضمیمه درس حقوق انرژی دکتر وحید در بخش مربوط به قراردادهای نفتی، کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی،انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی،29صفحه.
88- مدیریت تدبیر، 1369، مروری بر فنون مذاکره: مذاکره با هیاتهای خارجی، ظرافت ها، مشکلات، و راه حلها،مدیریت تدبیر،2،صص18-25
89- منتظر، علی، 1380، روش های بیولوژیک رفع آلودگی نفت دریای خزر، مجموعه مقالات منابع نفت و گاز زیر نظر استاد شهابی،موسسه مطالعات دریای خزر،تهران.
90- نیکبخت، حمیدرضا،1384 ، مروری بر تنظیم قرادادهای بینالمللی، مجله تخصصی الهیات و حقوق،15 و 16،صص17-50
91- وحیدی آل آقا،علی اکبر،1388،سرفصلهایی از مهارتهای مذاکره(جزوه درسی) ضمیمه درس حقوق نفت و گاز دکتر بهمئی در دانشگاه شهید بهشتی،انتشارات دانشگاه شهید بهشتی،44صفحه.
_ پایان نامه ها :
92- آرین، شهرام، 1393، حسن نیت در حقوق بینالملل، رساله دکتری رشته حقوق بینالملل عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات.
93- بزرگ پناه،محمد،1383،بررسی ابعاد حقوقی انواع قراردادهای رایج در صنعت نفت بعد از جنگ جهانی دوم،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
94- ثابت قدم جهرمی،محسن، 1384،جایگاه حقوقی قراردادهای بیمه در قراردادهای پیمانکاری صنعت نفت و گاز، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
95- جعفریه،احمدرضا،1382،بررسی تطبیقی قراردادهای بینالمللی نفتی ایران با قراردادهای نفتی سایر کشورها،پایاننامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهرا ن مرکزی.
96- حداد عادل،شهابالدین،1386،بررسی حقوقی حاکم بر اکتشاف و استخراج نفت و گاز در دریا،پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
97- حیدری، احمد، 1386، بررسی تطبیقی ضوابط قراردادها در اصول قراردادهای تجاری بینالمللی و موازین حقوقی ایران، پایاننامه کارشناسی ارشد،دانشگاه بین المللی امام خمینی
98- دیلمی، احمد، 1388، حسن نیت در مسئولیت مدنی، رساله دکتری، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
99- رحیمی رضایی، وحید، 1385، بررسی موانع حقوقی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران با تکیه بر سرمایه گذاری در حوزه انرژی،پایاننامه کارشناسی ارشد،دانشگاه شهید بهشتی.
100- عابدی،محمد،1383،اجل در تعهدات و قرارداداها،رساله برای اخذ دکتری تخصصی در رشته حقوق خصوصی،دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
101- فرهنگی، حسین، 1355،حل و فصل اختلافات داوری در قراردادهای نفتی ایران، رساله دکترا، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
102- کمالی،اسماعیل،1387،نقش اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر قراردادهای تجاری بین المللی در حقوق ایران و کنوانسیون های بین المللی،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
103- گورانی، فاطمه، 1392، مطالعه تطبیقی اصل حصن نیت در حقوق ایران و قراردادهای تجاری بینالمللی، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال.
104- نیلفروشان،مانی،1384،وضعیت حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت های خارجی راجع به منابع طبیعی نفتی،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی