دانلود پایان نامه

58- بیگ زاده،ابراهیم، بابایی، مجتبی،1390،رژیم حقوقی بهرهبرداری از منابع مشترک نفت و گاز فلات قاره:بهرهبرداری یکجانبه یا همکاری؟،مجله تحقیقات حقوقی،ش5،صص169-209.
59- توسلی جهرمی، منوچهر، 1381، قراردادهای بینالمللی ساخت، بهرهبرداری و انتقال((BOT، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ش58،صص108-93
60- جرزی راژسکی،1364 ، تدوین تدریجی حقوق تجارت بینالمللی، ترجمه ناصر صبح خیز، مجله حقوقی بینالمللی،2،صص39-52
61- داراب پور، مهراب، 1389، تفسیر قراردادهای تجاری بینالمللی و شروط مبهم آن، ضمیمه مجله تحقیقات حقوقی- یادنامه شادروان دکتر امیر حسین فخاری ،52،صص229-265
62- زنجانی، عمید، 1370، حقوق تعهدات و قراردادهای بینالمللی در فقه و حقوق اسلام، مجله حقوقی بینالمللی،14 و 15،صص30-5
63- زنگنه،بیژن،1385،قراردادهای نفتی(مقاله مربوط به سخنرنی)،ضمیمه درس حقوق انرژی دکتر وحید در بخش مربوط به قراردادهای نفتی کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی،انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی،55صفحه.
64- ساورایی،پرویز،1379،شرط فورس ماژور در قراردادهای تجاری بین المللی،مجله تحقیقات حقوقی ،31و32،صص193-230
65- شافع،میرشهبیز،1388،مالکیت خصوصی بر منابع نفت و گاز در حقوق ایالات متحده آمریکا،مجله پژوهشهای حقوقی،16،صص355-378.
66- شهبازی، آرامش، 1388، پیوند میان بخش انرژی و مقررات سازمان جهانی تجارت تحلیلی حقوقی از واقعیت و چشم اندازی حقوقی از تحولات، مجله پژوهشهای حقوقی،16،صص 255-288
67- شیروی، عبدالحسین، 1380، پروژه های ساخت،بهره برداری و انتقال BOT،نامه مفید،ش27،صص 31-50
68- شیروی، عبدالحسین،1380 ،دلایل استفاده از قراردادهای بی.او.تی ( (BOTو نقش دولت در موفقیت این پروژهها، مجله مجتمع آموزش عالی قم،ش 11،صص31-53
69- شیروی،عبدالحسین،1381،قراردادهای استاندارد(الحاقی) در حقوق کامن لو با تاکید بر حقوق انگلستان و آمریکا،مجله مجتمع آموزشی قم،12،صص67-102
70- شیروی، عبدالحسین، شعبانی جهرمی، فریده،1391 ، مذاکره مجدد در قراردادهای سرمایه گذاری نفتی، فصل نامه مطالعات اقتصاد انرژی،ش 34،صص184-161
71- شیروی،عبدالحسین،1388 ، برخی از نکات مهم در تنظیم قراردادهای بین المللی، فصلنامه حقوقی میزان ،ش3 وش4،صص1-10
72- شیروی،عبدالحسین،ابراهیمی،نصرالله،1388،اکتشاف و توسعه میادین نفتی ایران از طریق قراردادهای بیع متقابل، ترجمه مجتبی اصغریان،مجله حقوقی بینالمللی،41،صص243-261
73- شیروی، عبدالحسین، 1383، انواع روشهای قراردادی تجارت متقابل، اندیشههای حقوقی،7،صص5-46
74- شیروی، عبدالحسین، امین مجد، فاطمه،1391 ، سرمایهگذاری خارجی در عملیات بالادستی نفت و گاز، مجله حقوق خصوصی،دوره9،ش2،صص5-34.
75- صحرائیان،علی،1388،ثبات قراردادی با تاکید بر نمونه قراردادهای اکتشاف و استخراج نفت،مجله پژوهشهای حقوقی،16،صص289-327.
76- طارمسری، مسعود،1370 ،بررسی حقوقی: مهارتهای لازم در مذاکرات تجاری، بررسیهای بازرگانی،49،صص92-100
77- طوسی،اعظم،1393،اصول قراردادهای نفتی، مجموعه مقالات علمی تخصصی مدیریت برنامهریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران.صص 1-10
78- طیبان،محمد،1384،مذاکره کننده،ابزار مذاکره و موضوع مذاکره،روند اقتصادی،12،ص19-19
79- عامری، فیصل، 1388،شرکتهای نفتی و اعمال حمایت دیپلماتیک توسط ایران، مجله پژوهشهای حقوقی،16،صص 329-354.
80- کاشانی، جواد، 1387،وضعیت حقوقی منابع نفت و گاز واقع در مرز بین کشورها،مجله حقوقی بین المللیٍ،ش39،صص165-219
81- کریمی، عباس، مظفری، مصطفی، 1390، تاثیر قراردادهای نمونه(استاندارد)در جهت دستیابی به وحدت حقوقی در معاملات بین المللی، دو فصل نامه بررسی های حقوقی (مجله تخصصی حقوق اقتصادی)،2،صص17-41