دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه ابعاد حقوقی استخراج گاز از میادین مشترک

تکه ای از متن پایان نامه :

بهره گیری کنندگان آن تاکید کرده اند که از آن نباید معنی تحت اللفظی را برداشت نمود، بلکه مقصود از این اصطلاح یا دیگر واژگان استعمال شده، صرفا اظهار یک واقعیت جغرافیایی یا زمین شناسی می باشد و اخذ مفهوم تعلق یا مالکیت صحیح نیست.[1]

بند چهارم: منابع سیال و غیر سیال

مقصود از منابع سیال، منابعی می باشد که به دلیل خاصیت خاص فیزیکی خود متحرک و جاری بوده به این معنا که مظروف شکل ظرف را به خود می گیرد. نفت و گاز نیز از این دسته منابع هستند و همین خصیصه سیال یا متحرک بودن نفت و گاز نسبت به دیگر منابع طبیعی غیر متحرک، رژیم حقوقی حاکم بر آن را متفاوت و دشوار نموده می باشد. حتی طبیعت مخازن نفت و گاز با آب و دیگر منابع به ظاهر مشابه، متفاوت می باشد و نفت و گاز اگرچه از منابع طبیعی مهاجرند[2] اما در مواقعی که به اصطلاح در تله نفتی[3] گیر می افتند، دیگر امکان جابجایی بسیار کمتری دارند تا اینکه منفذی از یک سوی مخزن پیدا گردد و از آن ناحیه فرار کنند. معدود نویسندگان حقوقی، در مطالعه رژیم حقوقی حاکم بر نفت و گاز و سایر معادن کانی، سیال بودن و مهاجرت کردن گاز را خصیصه معناداری نمی دانند.[4]

[1] . کمیسیون حقوق بین الملل هم در هنگام مطالعه گزارش آقای یامادا(مخبر ویژه موضوع منابع طبیعی مشترک) حذف وصف Shared از ترکیب natural shared resource را نپذیرفت و آن را اصطلاح جا افتاده بین المللی دانست.

برای آگاهی بیشتر از این جدال لفظی به منابع زیر مراجعه کنید:

….

[2] . برای آگاهی از چگونگی مهاجرت نفت و گاز، نک: محمد رضا رضایی، زمین شناسی نفت، تهران، نشر علوی، چاپ دوم، 1384، صص 109-123.

[3] . Oil Trap

برای آگاهی از انواع تله های نفتی و کارکرد آن ها، نک: پیشین، صص 230-283.

[4] . Jean-Pierre Bouvet, op., p. 9.

دسته بندی : پایان نامه حقوق