می 16, 2021

پایان نامه ارشد حقوق: مسئولیت مدنی ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی نفت و گاز با بررسی تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس

[add_to_cart id=615094]

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات اصفهان

دانشکده حقوق

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش خصوصی

عنوان:

مسئولیت مدنی ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی نفت و گاز با بررسی تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس

استادراهنما:

دکتر مهدی عاشوری


تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب:
چکیده………………………………………………………………………………………………………………….. 1
پیشگفتار……………………………………………………………………………………………………………….. 2
فصل اول: کلیات…………………………………………………………………………………………………………………..4
الف) بیان مسئله و شرح تحقیق…………………………………………………………………………………… 4
ب) محتوی پایان نامه……………………………………………………………………………………………….. 5
ج) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………………… 7
د) پیشینه تحقیقات انجام شده…………………………………………………………………………………….. 7
ه) جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق……………………………………………………………………………. 7
و) اهداف مشخص تحقیق…………………………………………………………………………………………. 8
ز) محل اجرای مطالعه موردی…………………………………………………………………………………….. 8
ح)سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 8
ط) فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….8
ی) کلید واژه ………………………………………………………………………………………………………………………..9
فصل دوم: تبیین مفاهیم……………………………………………………………………………………………. 11
بخش اول : تعاریف……………………………………………………………………………………………………………… 11
گفتار اول: طرح مطلب……………………………………………………………………………………………………………11
گفتار دوم: مفهوم مسئولیت مدنی مالک…………………………………………………………………………. 13
1-معانی و مفهوم مسئولیت مدنی………………………………………………………………………………… 13
2- مسئولیت قراردادی……………………………………………………………………………………………… 15
3- مسئولیت مدنی خارج از قرارداد……………………………………………………………………………… 15
4- مفهوم مسئولیت مدنی در حقوق انگلیس (شبه جرم)……………………………………………………. 18
5- مسئولیت قراردادی و قهری در تأسیسات صنعتی نفت و گاز…………………………………………. 20
گفتار سوم: منابع قانونی مسئولیت مالک تأسیسات صنعتی………………………………………………….. 23
1- در حقوق ایران…………………………………………………………………………………………………… 24
2- در حقوق انگلستان……………………………………………………………………………………………… 25
بخش دوم: مبنای مسئولیت مالک تأسیسات صنعتی نفت وگاز…………………………………………….. 25
گفتار اول:طرح مطلب……………………………………………………………………………………………………         25
گفتار دوم: تحلیل مسئولیت مالک تاسیسات صنعتی بر مبنای نظریه تقصیر……………………………… 26
گفتار سوم: تحلیلی بر نظریه مسئولیت محض درمسئولیت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی……… 29
گفتار چهارم: مقایسه نظریه تقصیر و مسئولیت محض در حقوق ایران و انگلیس……………………… 32
گفتار پنجم: بررسی قاعده فقهی لاضرردر مسئولیت ناشی از مالکیت……………………………………. 33 الف:دلالت قاعده ی لاضرر در مسئولیت…………………………………………………………………………………………………………… 33
ب: قاعده لاضررو مسئولیت ناشی از مالکیت…………………………………………………………………. 35
فصل سوم :رویکردها ……………………………………………………………………………………………. 37
بخش اول :مسئولیت مدنی مالک تأسیسات صنعتی…………………………………………………………… 37
گفتار اول:بیان مطلب………………………………………………………………………………………………… 37
گفتار دوم :خسارات حاصل از ویرانی و عیب تأسیسات صنعتی………………………………………….. 38
گفتارسوم :مسئولیت ناشی از عدم مراقبت ونگهداری تأسیسات صنعتی………………………………….. 39
گفتارچهارم :مسئولیت مالک تأسیسات در حقوق ایران………………………………………………………. 41
گفتارپنجم:مسئولیت مالک بنا وتأسیسات درحقوق انگلیس…………………………………………………. 44
بخش دوم: رابطه سبیت در مسئولیت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی………………………………… 46
گفتار اول: مفهوم رابطه سببیت…………………………………………………………………………………….. 46
گفتار دوم: بررسی اجتماع اسباب…………………………………………………………………………………. 47
1- نظریه برابری اسباب…………………………………………………………………………………………….. 47
2- نظریه سبب نزدیک یا آخرین سبب…………………………………………………………………………. 48
3- نظریه سبب مناسب (متعارف)………………………………………………………………………………… 49
4- نظریه سبب مقدم در تأثیر……………………………………………………………………………………… 49
گفتار سوم: نظریه قابل قبول در حقوق ایران……………………………………………………………………. 51
گفتار چهارم: رابطه سببیت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی در حقوق انگلیس…………………….. 51
الف : سبب واقعی ………………………………………………………………………………………………….. 52
ب : غیرمستقیم بودن خسارت (غیرقابل پیش بینی بودن ضرر)…………………………………………… 54
بخش سوم: مسئولیت مالک ناشی از تأسیسات صنعتی خطرناك…………………………………………… 56
گفتار اول: طرح مطلب……………………………………………………………………………………………… 56
گفتار دوم: مسئولیت ناشی از سرایت آتش از تأسیسات صنعتی…………………………………………… 58
1- در حقوق ایران ………………………………………………………………………………………………… 58
2- در حقوق انگلیس……………………………………………………………………………………………….. 59
گفتارسوم: تأثیر هشدارها قبل از حادثه در تأسیسات صنعتی نفت و گاز…………………………………. 60
1- طرح مطلب……………………………………………………………………………………………………….. 60
2- قاعده تحذیر ( اَعذَرَ مَن حَذَّر ) و مسئولیت ناشی از مالكیت تأسیسات صنعتی…………………… 61
3- قاعد تحذیر و رابطه سببیت…………………………………………………………………………………… 62
4- شرایط اعمال قاعده……………………………………………………………………………………………… 62
5- مواد و تطبیق قاعده در حقوق ایران…………………………………………………………………………. 64
6- نقش هشدارها در حقوق انگلیس…………………………………………………………………………….. 66
7- حسن نیت هشدار دهنده رافع مسئولیت مدنی……………………………………………………………. 68
بخش چهارم: اسباب خارجی و اثر آن در مسئولیت ناشی از مالكیت تأسیسات صنعتی نفت و گاز. 68
گفتار اول: تأثیر قوه قاهر در مسئولیت ناشی از مالكیت …………………………………………………….. 68
گفتار دوم: تقصیر زیان دیده در مسئولیت ناشی از   مالكیت……………………………………………….. 72
گفتار سوم: دخالت شخص ثالث در مسئولیت ناشی از مالکیت …………………………………………. 74
فصل چهارم: مسئولیت دولت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی نفت وگاز………………………… 77
بخش اول : مسئولیت ناشی از مالکیت تأسیسات دولتی نفت وگاز……………………………………….. 77
گفتاراول: شناسایی مالک تأسیسات صنعتی نفت و گاز……………………………………………………… 79
گفتار دوم : مسئولیت مدنی دولت در حقوق ایران……………………………………………………………. 79
گفتارسوم:بررسی برخی مواداساسنامه شرکت ملی نفت در ارتباط با مسئولیت ناشی از مالکیت………… 82
گفتارچهارم: مسئولیت دولت ناشی از مالکیت در حقوق انگلیس…………………………………………. 83
بخش دوم:مسئولیت کارفرمایان ناشی از تأسیسات صنعتی…………………………………………………………… 84
گفتار اول:بیان مطلب………………………………………………………………………………………………… 84
گفتار دوم: مسئولیت کارفرما در حقوق ایران…………………………………………………………………… 85
گفتار سوم : مسئولیت کارفرما در حقوق انگلیس……………………………………………………………… 87
بخش سوم:مسئولیت مالک تأسیسات صنعتی ناشی از لطمه به محیط زیست ………………………………… 89
گفتار اول:بیان مطلب ……………………………………………………………………………………………….. 89
گفتاردوم :عوامل خارج از اراده مالک در خسارات زیست محیطی ……………………………………………….90
الف:قوه قهریه…………………………………………………………………………………………………………. 90
ب:اضطرار……………………………………………………………………………………………………………… 90.
ج:ضرورت …………………………………………………………………………………………………………… 90
گفتار سوم : آثار مسئولیت مالک تأسیسات صنعتی ناشی از خسارت به محیط زیست…………………. 91
گفتارچهارم :اصل پرداخت آلوده ساز……………………………………………………………………………. 93
فصل پنجم: طریقه جبران خسارت ناشی از مسئولیت مالک تأسیسات صنعتی……………………… 95
بخش اول: راه های جبران خسارات ناشی از مالكیت تأسیسات صنعتی …………………………………. 95
گفتار اول:بیان مطلب………………………………………………………………………………………………… 95
الف: اعاده وضع سابق………………………………………………………………………………………………. 97
ب:جبران خسارت از طریق دادن معادل ریالی………………………………………………………………… 97
گفتار دوم:اصل جبران کامل خسارت ناشی از مسئولیت مالک…………………………………………………….. 97
بخش دوم: تأثیر گسترش بیمه در جبران خسارت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی………………… 98
گفتار اول :بیان مطلب ………………………………………………………………………………………………. 98
گفتاردوم: بیمه مسئولیت صنایع و تأسیسات……………………………………………………………………. 99
گفتارسوم: کاربرد اصول بیمه در بیمه تأسیسات صنعتی……………………………………………………… 99
1- ریسک موضوع بیمه…………………………………………………………………………………………….. 100
2- ریسک موضوع بیمه تأسیسات صنعتی نفت و گاز……………………………………………………….. .100
گفتارچهارم: استثناهای قانونی ریسک بیمه……………………………………………………………………… 101
1- جنگ، شورش و خرابکاری…………………………………………………………………………………… 103
2- ایراد خسارات عمدی…………………………………………………………………………………………… 103
گفتارپنجم:رابطه حقوق بیمه و حقوق مسئولیت مدنی………………………………………………………… 104
نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………………………… 104
نتیجه……………………………………………………………………………………………………………………. .107 پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………….. .112
فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………. 114
منابع بنیادی : …………………………………………………………………………………………………………. .114
منابع فارسی :…………………………………………………………………………………………………………. .114
مقالات و پایان نامه ها :…………………………………………………………………………………………….. 116
منابع انگلیسی :……………………………………………………………………………………………………….. .117
پیوستها…………………………………………………………………………………………………………………. .117
پیوست 1 : پیوست شماره 1 : متن ماده واحده قانون منع احداث بنا وساختمان در طرفین خطوط لوله مصوب 31/3/1350 ……………………………………………………………………………………………………………….118
پیوست 2 : نمودار سازمانی دادگاه های حقوقی انگلیس……………………………………………………… 119
پیوست 3 : متن و ترجمه قانون متصرفین سال1984 انگلستان……………………………………………. 120
پیوست شماره 4 : متن و ترجمه قانون متصرفین سال1957 انگلستان………………………………….. 125

چکیده

امروزه یکی از مسائلی که در مسئولیت مدنی قابل طرح است مسئولیت مدنی ناشی از مالکیت      می باشد. مبنای اصلی مسئولیت مدنی لزوم جبران خسارت وارده به زیان دیده است و مبنای دیگری که در مسئولیت مالک می تواند موثر باشد همان مسئولیت ناشی از مالکیت است. مالکیت بطور مطلق سبب مسئولیت نیست بلکه نحوه مراقبت و نگهداری از اموال ضمان آور خواهد بود حال این اموال می تواند منقول، غیرمنقول، خطرناک، بی خطر، عمومی و یا خصوصی باشد.
در ماده 333 قانون مدنی موضوع مسئولیت مالک بنا و کارخانه آمده است و شرط اصلی مسئولیت مالک را اثبات تقصیر مالک و مصادیق تسبیب ورود خسارت به زیان دیده دانسته است ضمن اینکه اطلاع مالک از وجود عیب در بنا و عدم مراقبت او نیز از شروط مسئولیت آمده است و سوال قابل طرح این است که مسئولیت مالک تأسیسات صنعتی مبتنی بر تقصیر است یا سایر نظریه ها از جمله نظریه خطر و مسئولیت محض ، برخی از حقوقدانان معتقدند صرف مالکیت مسئولیت زا بوده و در صورت ورود ضرر ناشی از مالکیت و تضییع حقوق و منافع زیان دیده، مالک ضامن است. سوال اینجاست حقوق ایران در خصوص مسئولیت ناشی از مالکیت تاسیسات صنعتی خطرناک ، تا چه اندازه می توانند به زیان دیده در جبران خسارات ناشی از مالکیت این گونه تأسیسات کمک کند و نقش قوه قهریه در مسئولیت ناشی از مالکیت به چه میزان است .در مقام مقایسه با حقوق انگلیس چه پاسخ هایی برای پرسش های تحقیق خواهیم داشت و حدود رابطه سببیت ناشی از مالکیت در هر دو کشور چگونه است. همچنین نقش بیمه های مسئولیت در این گونه تأسیسات در نظام حقوقی ایران با مقایسه حقوق انگلیس مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در بخشی جداگانه ای در مورد تأسیسات خطرزا با ورود به مباحث فقهی از جمله قاعده تحذیر و قاعده اقدام به بحث هشدارهای قبل از وقوع خسارت در مسئولیت ناشی از مالکیت خواهیم پرداخت واینکه با توجه به ماده واحده قانون منع احداث بنا و ساختمان در طرفین خطوط لوله انتقال گاز مصوب 1350 و قانون اساسنامه شرکت نفت مصوب 1356 به عنوان قوانین خاص وزارت نفت،آیا در صورت ورود خسارات مالی و جانی به اشخاص در حریم ایمنی اینگونه تاسیسات مالک مسئول است و با عنایت به اجمال مسئولیت مالک در حقوق ایران با بررسی حقوق انگلیس و مقایسه آن با قواعد عمومی مسئولیت در ایران، مسئولیت ناشی از مالکیت این گونه تاسیسات، مورد مطالعه و تحقیق قرار می گیرد.
 
پیشگفتار
مسئولیت مدنی یکی از مهمترین بخشهای حقوق مدنی است. در سبز فایل و صنعتی شدن جوامع بشری و گسترش علوم و فنون از یک طرف و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها از طرف دیگر، نیاز جامعه امروزه بشر را به یک نظام حقوقی استوار با هدف بالا بردن سطح عدالت بیش از پیش محسوس نموده است.
نگاهی کوتاه به تولیدات نوظهور صنعتی و تنوع همه جانبه آن و پیچیدگی روش بهره برداری از آن و مخاطراتی که در کنار فواید آن زندگی انسان را تهدید می کند و نگرش به فعالیتهای انسانی، تنوع و وسعت دامنه مسئولیتهای تولید، توزیع و مصرف را نشان می دهد. در قلمرو مسئولیت قهری و قانونی، مسئولیت مدنی، مسئولیت حقوقی است که شخص مسئول را وادار به جبران زیانهای پدید آمده از رفتار زیانبارش می سازد. مسئولیت مدنی در معنی اعم خود در برابر مسئولیت کیفری است و مسئولیت مدنی در معنی اخص آن عبارت از مسئولیت حقوقی قهری در برابر مسئولیت قراردادی می باشد الزامات خارج از قرارداد تکالیفی است که در نتیجه امر مشروع یا نامشروعی، بدون آنکه قرارداد صحیحی در میان باشد پدید می آید. قانون مدنی مواد 301 تا 337 خود را به این الزامات که بدون قرارداد حاصل می شود اختصاص داده است. مبنای الزامات خارج از قرارداد نفع رسیده به یک شخص یا خسارات وارده به اوست و اینگونه الزامات همیشه ناشی از یک واقعه حقوقی نافع یا مضر است ایفای ناروا، اداره مال غیر استیفاء از عمل یا مال غیر، غصب، اتلاف و نسبیت الزامات خارج از قرارداد می باشند و امروزه اتلاف و تسبیب بحث شده است.موضوع مسئولیت ناشی از مالکیت مربوط به مبحث تسبیب است .قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 نیز به این دو عنوان مسئولیت مدنی به معنای خاص آن پرداخته است. و مسئولیت مدنی به معنای خاص آن عبارت است از تکلیف شخص به جبران زیانی که بر اثر عمل نامشروع (به جز غصب) به دیگری بطور غیرمستقیم و از طریق ایجاد سبب وارد می شود.
قانون مدنی ایران علی رغم تبعیت از فقه اسلام که قاعده لاضرر در آن به عنوان قاعده ای جهت حفظ نظم اجتماع مورد تأکید بزرگان دین قرار گرفته لیکن در زمینه مسئولیت مدنی بسیار ناقص و نارسا می باشد و حقوقدانان عزیز کشور نیز کمتر گرایش به طرح مسائل مسئولیت مدنی داشته اند به نحوی که در خصوص مسائل نو مسئولیت مدنی و مسئولیتهای خاص، تألیفات انگشت شماری دیده می شود به عنوان مثال در مورد مسئولیت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی که موضوع این پایان نامه است به جرأت می توان گفت حتی یک کتاب هم در کشور یافت نمی شود. و علی رغم جدید بودن موضوع تنها می بایست براساس قواعد عمومی مسئولیت و مقررات عمومی آن موضوعات را استخراج نمود.در حالی که امروزه در حقوق فرانسه و همچنین کامن لا و انگلیس، مسئولیت مدنی در حفظ نظام اجتماع و تنظیم روابط افراد جامعه اهمیت و نقش ویژه ای پیدا نموده است. در حقوق انگلیس و کامن لا اشخاصی که به فعالیت های فوق العاده خطرناک (Activities Abnormally Dangerous) مانند نگهداری مواد قابل اشتعال و قابل انفجار ،خطوط فشار قوی برق ،ذخیره آب وغیره(خطوط لوله نفت و گاز) می پردازند ،بدون اثبات تقصیرشان ،نسبت به زیان های ناشی از این گونه فعالیت ها مسئول شناخته می شوند زیرا انجام دهندگان فعالیتهای یاد شده با اثبات این امر که خسارت ،ناشی از قوه قاهره یا فعل اشخاص ثالث بوده است ،از مسئولیت بری می شوند به عبارت دیگر باید رابطه سببیت مستقیم بین زیان وفعالیت وجود داشته باشد. در حقوق ایران سه نوع مسئولیت وجود دارد : مسئولیت قهری ناشی از عمل شخص،مسئولیت قهری ناشی از عمل غیر كه خود دو حالت دارد: حالت اول در موردی است كه شخص در قبال اعمال كسی كه لازم است از او مراقبت كند مسئول می باشد مانند مسئولیت سرپرست بر صغیر و حالت دوم موردی است كه متبوع، مسئول اعمال تابع خود است مثل مسئولیت کارفرما در قبال کارگر و نوع سوم ، مسئولیت قهری ناشی از اثر شیء و یا حیوان كه شامل مسئولیت محافظ عمارت و بنا در مقابل اثر انهدام بنا، مسئولیت محافظ حیوان و مسئولیت ادوات مكانیكی یا اشیایی كه حفاظت از آنها نیازمند تلاش خاص است.که موضوع این تحقیق ، این نوع از مسئولیت است.امروزه ضرورت تصویب قوانین جامع و هماهنگ با خطرات ناشی از زندگی صنعتی بیشتر احساس می گردد.حقوق تطبیقی به ما کمک میکند تا با تدوین قواعد و قوانین به روز شده ابهامات واجمال قوانین خود را مرتفع سازیم.وظیفه حقوقدانان ، دانش پژوهان رشته حقوق است تا با مطالعه در تحولات قانون گذاری و سیستم های مختلف حقوقی نظرات علمی خود را بیان کنند تا به قانونگذاران کمک کند قوانینی کارامد و مناسب تدوین و تصویب نمایند.
ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 142

قیمت : 14700 تومان
 

 

—-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

[add_to_cart id=142977]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com