می 6, 2021

پایان نامه :مقایسه تطبیقی عوامل تاثیرگذار بر خرید ناگهانی و برنامه ریزی شده

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

عنوان : مقایسه تطبیقی  عوامل تاثیرگذار بر خرید ناگهانی و برنامه ریزی شده

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی

مقایسه تطبیقی  عوامل تاثیرگذار بر خرید ناگهانی و برنامه ریزی شده

(مورد مطالعه: فروشگاه های زنجیره ای سلمان)

 استاد راهنما

دكتر محسن طرفدار

استاد مشاور

دكتر علی صباغیان

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

صفحه عنوان مطالب
1 ………………………………… چكیده
2 ………………………………… قصل اول: كلیات تحقیق
3 ………………………………… مقدمه 1-1
4 ………………………………… بیان مساله 1-2
7 ………………………………… سه خصوصیت اصلی خرید ناگهانی 1-2-1
8 ………………………………… ابعاد خرید ناگهانی 1-2-2
9 ………………………………… مدل عوامل تاثیر گذار بر خرید 1-2-3
10 ………………………………… اهداف تحقیق 1-3
12 ………………………………… فرضیه های تحقیق 1-4
12 ………………………………… عوامل جمعیت شناختی 1-4-1
12 ………………………………… عوامل موقعیتی 1-4-2
14 ………………………………… عوامل روان شناختی 1-4-3
15 ………………………………… عوامل آمیخته بازاریابی 1-4-4
17 ………………………………… قلمرو تحقیق 1-5
18 ………………………………… تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی 1-6
19 ………………………………… فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
20 ………………………………… مقدمه 2-1
21 ………………………………… نتایج تحقیقات گذشته 2-2
21 ………………………………… نتایج تحقیقات خارجی 2-2-1
25 ………………………………… نتایج تحقیقات داخلی 2-2-2
27 ………………………………… مهمترین عوامل تاثیرگذار بر خرید 2-3
29 ………………………………… مدل مفهومی پژوهش 2-4
31 ………………………………… فصل سوم: روش تحقیق
32 ………………………………… مقدمه 3-1
33 ………………………………… روش تحقیق 3-2
33 ………………………………… انواع تحقیقات علمی بر اساس نوع استفاده یا هدف 3-3
34 ………………………………… انواع تحقیقات بنیادی 3-3-1
36 ………………………………… انواع حالات مختلف بیان فرضیات 3-4
38 ………………………………… نوع پژوهش بر حسب نحوه گردآوری داده ها 3-5
38 ………………………………… انواع تحقیقات توصیفی 3-5-1
43 ………………………………… جامعه آماری 3-6
43 ………………………………… فرایند نمونه گیری 3-7
44 ………………………………… حجم نمونه 3-8
44 ………………………………… محاسبه حجم نمونه با بهره گرفتن از فرمول كوكران 3-8-1
45 ………………………………… محاسبه حجم نمونه با بهره گرفتن از جدول مورگان 3-8-2
47 ………………………………… ابزار گردآوری اطلاعات 3-9
49 ………………………………… طبقه بندی پرسشنامه بر اساس ماهیت 3-9-1
50 ………………………………… طبقه بندی پرسشنامه بر اساس نحوه اجرا 3-9-2
50 ………………………………… طیف لیكرت 3-9-3
51 ………………………………… محتوای پرسشنامه 3-9-4
52 ………………………………… روایی و پایایی پرسشنامه 3-10
52 ………………………………… روایی پرسشنامه 3-10-1
52 ………………………………… پایایی پرسشنامه 3-10-2
55 ………………………………… روش های آماری تحقیق 3-11
55 ………………………………… انواع متغییرها 3-11-1
57 ………………………………… آمار استنباطی و آمار توصیفی 3-11-2
59 ………………………………… فصل چهارم: تحلیل داده ها
60 ………………………………… مقدمه 4-1
60 ………………………………… آمار توصیفی 4-2
60 ………………………………… آمار توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی 4-2-1
65 ………………………………… آمار توصیفی متغیرهای اصلی تحقیق 4-2-2
67 ………………………………… آزمون فرضیه ها 4-3
67 ………………………………… آزمون فرضیه شماره 1 4-3-1
71 ………………………………… آزمون فرضیه شماره 2 4-3-2
77 ………………………………… آزمون فرضیه شماره 3 تا 11 4-3-3
81 ………………………………… فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
82 ………………………………… مقدمه 5-1
83 ………………………………… بررسی عوامل جمعیت شناختی 5-2
83 ………………………………… بررسی فرضیه شماره1: برابری تاثیر عامل جنسیت 5-2-1
84 ………………………………… بررسی فرضیه شماره2: برابری تاثیر عامل سن 5-2-1
86 ………………………………… بررسی عوامل موقعیتی 5-3
86 ………………………………… بررسی فرضیه شماره3: برابری تاثیر عامل محل خرید 5-3-1
87 ………………………………… بررسی فرضیه شماره4: برابری تاثیر عامل تنها به خرید رفتن 5-3-2
87 ………………………………… بررسی فرضیه شماره5: برابری تاثیر عامل راهنمایی فروشنده 5-3-3
90 ………………………………… بررسی عوامل روان شناختی 5-4
90 ………………………………… بررسی فرضیه شماره6: برابری تاثیر عامل عزت نفس 5-4-1
91 ………………………………… بررسی فرضیه شماره7: برابری تاثیر عامل فرد گرایی 5-4-2
91 ………………………………… بررسی فرضیه شماره8: برابری تاثیر عامل تحریک پذیری 5-4-3
95 ………………………………… بررسی عوامل آمیخته بازاریابی 5-5
95 ………………………………… بررسی فرضیه شماره9: برابری تاثیر عامل نوع محصول 5-5-1
95 ………………………………… بررسی فرضیه شماره10: برابری تاثیر عامل قیمت محصول 5-5-2
97 ………………………………… بررسی فرضیه شماره11: برابری تاثیر عامل ترفیعات بازاریابی 5-5-3
98 ………………………………… پیشنهادات كاربردی 5-6
101 ………………………………… محدودیتهای تحقیق 5-7
101 ………………………………… پیشنهادات به پژوهشگران 5-8
102 ………………………………… پیوستها
103 ………………………………… منابع فارسی
104 ………………………………… منابع خارجی
107 ………………………………… پرسشنامه
110 ………………………………… چكیده انگلیسی
111 ………………………………… عنوان انگلیسی

 

شناخت رفتار مصرف کننده در محیط کسب و کار عامل مهمی برای دستیابی به فروش بیشتر و کسب سهم بیشتر بازار می­باشد. انواع خرید مشتریان شامل دو نوع خرید ناگهانی و برنامه ریزی شده می­باشد. هر یک از خرید های ناگهانی و برنامه ریزی شده تحت تاثیر عوامل مختلفی می­توانند افزایش پیدا كنند. در واقع هر فروشنده با شناسایی این عوامل مهم رفتار مصرف کننده می ­تواند سهم چشمگیری از بازار را به خود اختصاص دهد و با اتخاذ راهکار های مناسب درصد فروش ناشی از خریدهای ناگهانی و برنامه ریزی شده را افزایش دهد. در واقع هدف از انجام این تحقیق كمك به بازاریابان و فروشندگان در جهت افزایش میزان فروش محصولات و كالاهایشان می­باشد.

در این تحقیق، عوامل تاثیر گذار بر خرید از یک مدل بومی كه در آن عوامل موثر بر خرید تعیین شده ­اند، استخراج شده است و اثر هر یک از این عوامل بر هر دو نوع خرید ناگهانی  و برنامه ریزی شده تعیین شده است. با شناسایی این عوامل، فروشنده می ­تواند سیاست بازاریابی مناسب برای افزایش میزان فروش خود را انتخاب كند.

برای انجام این تحقیق مشتریان فروشگاه های زنجیره ای سلمان به عنوان مورد مطالعه انتخاب شده ­اند. این تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی است و ابزار جمع آوری اطلاعات آن پرسشنامه است.

 نتایج تحقیق حاكی از آن است كه سه عامل مناسب بودن محل خرید، راهنمایی فروشنده و فرد گرایی دارای تاثیری یكسان بر هر دو نوع خرید ناگهانی  و برنامه ریزی شده می­باشند.

علاوه بر اینكه بازاریابان باید اولویت كاری خود را بر روی عواملی كه تاثیر یكسان بر هر دو نوع خرید برنامه ریزی شده و ناگهانی دارد بگذارند، می­بایست تلاش خود را به عواملی كه تاثیر بیشتری در میزان خرید مشتری نیز دارند (مناسب بودن محل خرید، راهنمایی فروشنده و ترفیعات بازاریابی) هم معطوف كنند.

فصل اول

كلیات تحقیق

   اهداف تحقیق
فرضیه های تحقیق
قلمرو تحقیق

1-1- مقدمه

در جو رقابتی دنیای امروز، فروش بیشتر به معنی موفقیت برای تولید كننده و بازاریابان است. فروش بیشتر نیز بدون شناخت رفتار مصرف كننده به عنوان مشتری نهایی امكان پذیر نیست. بنابراین رفتار مصرف کننده یک فاکتور جامع در تمامی فعالیت های بازرگانی است. نکته کلیدی موفقیت استراتژی بازاریابی از جنبه علمی و میدانی، درک رفتار مصرف کننده است. شناخت عوامل تاثیر گذار بر میزان خرید، هم برای شرکت های تجاری و هم سازمان های غیر انتفاعی و همینطور سازمان های دولتی که قوانین مربوط به بازار را تدوین می­ کنند کاربرد دارد. امروزه بسیاری از شرکتها و سازمانها مفاهیم جدید بازاریابی را پذیرفته اند و طبق آن عمل می­ کنند. آنها متوجه شده‌اند که تمرکز بر نیازهای مصرف کنندگان از ملزومات اساسی گرایش بازاریابی است. بدین ترتیب مطالعه و کشف نیازهای مصرف کنندگان و تجزیه و تحلیل فرایند رفتار مصرف کننده و الویت بندی عوامل تأثیرگزار بر این فرایند، موجب موفقیت شركتها خواهد شد.

انواع خرید به طور كلی به دو نوع برنامه ریزی شده و برنامه ریزی نشده تقسیم بندی می­ شود. خرید برنامه ریزی نشده اغلب با عناوینی همچون خرید ناگهانی و یا تفننی نیز عنوان می­گردد. در این تحقیق میزان تاثیر عوامل موثر بر هر دو نوع خرید مورد مقایسه قرار خواهد گرفت تا با شناسایی عوامل بعضا مشترك و انجام فعالیت بازاریابی در رابطه با آنها، میزان فروش را افزایش دهیم.

 1-2- بیان مساله

شناخت رفتار مصرف کننده و عوامل تاثیر گذار بر هر دو نوع خرید در محیط کسب و کار فاکتور مهمی برای دستیابی به فروش بیشتر و کسب سهم بیشتر بازار می­باشد. به عبارت دیگر اگر بتوان به عنوان یک فروشنده یا بازاریاب متوجه شد كه چه عواملی بر خرید ناگهانی و چه عواملی بر خرید برنامه ریزی شده تاثیر می­گذارند، می­توان با برنامه ریزی مناسب میزان فروش محصولات را بیشتر كرد.

خرید برنامه ریزی شده[1] به خریدهایی گفته می­ شود كه خریدار قبل از خرید با برنامه ریزی قبلی (انتخاب نوع محصول، برند، مقایسه با محصولات مشابه، قیمت و سایر عوامل) به خرید محصول و یا كالایی می ­پردازد كه واقعا به آن نیاز دارد.

در مقابل خرید برنامه ریزی شده، خرید ناگهانی[2] یا بدون برنامه ریزی وجود دارد. خرید ناگهانی یکی از جنبه های رفتاری مهم مصرف کننده است كه نکته جالب و مهمی برای درک فعالیت بازاریابی در بر دارد. خرید ناگهانی به خرید هایی گفته می­ شود که هیچ قصد و برنامه قبلی برای این خرید ها وجود نداشته و در یک فرایند تصمیم گیری سریع ناشی از هیجان و انگیزه ایجاد شده، فرایند خرید شکل می­گیرد. بیشتر مواقع ممكن است افراد برای یک خرید برنامه ریزی شده به بازار بروند ولی تحت تاثیر عواملی خاص، از خرید اصلی منحرف شده و به خرید كالایی دیگر بپردازند (استرن[3]، 1962).

خرید ناگهانی که به آن خرید بدون برنامه، خرید با تصمیم آنی، خرید تفننی و از دید روانشناسانه تکانه ای نیز گفته می­ شود از جنبه های مهم رفتار مصرف کنندگان می­باشد. در واقع  خرید  ناگهانی تجربه یک تمایل و اشتیاق برای خرید است.  این اشتیاق یک احساس ناگهانی و شدید بوده و اغلب وسوسه انگیز است.  همه ما ممکن است خرید هایی را انجام دهیم که هیچ قصد و برنامه قبلی برای این خرید نداشته و در یک فرایند تصمیم گیری سریع ناشی از هیجان و انگیزه ایجاد شده اقدام به خرید نماییم. ایجاد این انگیزه خرید، هنر یک فروشنده ماهر است که با اتخاذ  راهکار های مختلف ممکن می­گردد.  خرید ناگهانی میل فوری، بدون هدف، قوی و پایدار به خرید کالا می­باشد، به طور کلی خرید ناگهانی(تفننی)، خرید بدون برنامه می­باشد که از قبل برنامه­ای برای خرید آن وجود نداشته است (قادری، 1388).

خرید ناگهانی رفتاری است که هنوز شباهت ها و تفاوت های موجود در ریشه اجتماعی- روانشناختی آنها تحت کشف و بررسی است. هر چقدر خرید گران تر باشد درگیری ذهنی بالایی را برای مشتری به وجود می­آورد و کمتر منجر به خرید ناگهانی می­ شود.  اما در خرید ارزان سطح درگیری  ذهنی مصرف کننده  پایین بوده و بیشتر منجر به خرید ناگهانی می­ شود. در این گونه خریدها متاسفانه نارضایتی پس از خرید زیاد است و خریدارانی که اینچنین خرید کرده اند از خرید خود چندان خرسند و راضی نیستند.  می­توان تصور کرد که در خرید های ناگهانی بر طبق تصمیمات عقلانی خرید انجام نمی­ شود و بیشتر بر پایه و اساس سرگرمی، تفریح، هیجانات و احساسات، فرد مبادرت به خرید می­ کند و بیشتر این نوع خرید ها  اتفاقی و فوری می­باشند.  خرید ناگهانی یک پژوهش اصلی در میان محققان رفتار مصرف کننده می­باشد نه تنها به خاطر پیچیدگی بلکه  همچنین به خاطر گستردگی آن در میان دامنه گسترده ای از طبقه بندی محصولات  توجه زیادی را در محققین  رفتار مصرف کننده  به خود جلب کرده است.

 خرید ناگهانی یک خرید فوری بدون هیچ قصد و پیشینه است که یا در مورد یک محصول خاص یا دستیابی به یک اقدام خرید ویژه است. این موضوع پس از پیشامد یک اضطرار در خرید پیش می ­آید و بدون هیچ بازخوردی نیاز به فوریت دارد. كالایی كه مشمول خرید ناگهانی می­ شود، چیزی است که در خانه چندان مورد نیاز نیست.

چون خرید ناگهانی یک عمل برنامه ریزی نشده است، در نتیجه مشتری به دنبال این خرید نمی ­باشد و اولین فاکتوری که باعث ایجاد انگیزه خرید در اینگونه خریدها می­گردد، دیدن است و مشتری با دیدن محصول به تصمیم خرید می­رسد. در نتیجه می­ شود با در دسترس قرار دادن محصولات، امکان این گونه خرید ها را می­توان بالا برد. میزان خرید های ناگهانی در هایپر مارکت ها وفروشگاه های بزرگ بسیار بیشتر است زیرا مشتری ها در اینگونه اماکن دسترسی آسان تر و بیشتری به محصولات داشته و همچنین زمان بیشتری را نیز در این فروشگاه ها صرف می­نمایند. با افزایش زندگی شهرنشینی و افزایش مشغله افراد، زمان انجام خرید ملزومات و مایحتاج زندگی محدود تر شده، و افراد ترجیح می­ دهند از فروشگاه های بزرگ که انواع اجناس در آنها موجود می­باشد خرید نمایند و در بیشتر مواقع که در این فروشگاه ها در حال تهیه مایحتاج خود هستند به اجناسی بر می­خورند که قصد خرید قبلی برای این اجناس نداشته ولی چون این اجناس نیازهای آشکار و پنهان این افراد را برطرف می­ کنند، اقدام به خرید می­نمایند، اینگونه خریدها از متداول ترین انواع خریدهای ناگهانی می­باشند. به طور کلی خرید ناگهانی یا برنامه ریزی نشده نیمه پنهان رفتار مصرف کننده می­باشد که چون خود مصرف کننده نیز تا قبل از تصمیم به خرید خود نیز از این تصمیم آگاه نمی ­باشد، باید با روش های گوناگون این فرایند را تسریع نمود و انگیزه خرید در مشتری را بالا برد تا میزان خریدهای ناگهانی بالاتر برود (سالمی، 1392).

معمولاً خرید های ناگهانی با لذت و شعف بیشتری همراه است چون معمولا با یک تصمیم ناگهانی و سریع همراه با هیجان و احساس خوشایند صورت می­گیرد. یک فروشنده ماهر باید سعی کند این احساس را ماندگار تر نماید و با به وجود آوردن یک خاطره خوب در ذهن مشتری باعث شود در هنگام خرید های ناگهانی آینده مشتری راحت تر به تصمیم برسد. به صورت طبیعی افراد از خرید های خود دفاع می­ کنند و سعی می­ کنند خود و دیگران را توجیه کنند که تصمیم گرفته شده توسط ایشان در خصوص فرایند خرید صحیح بوده و کسب نفع نموده اند. از این فاکتور می­توان در جهت فروش های ناگهانی بیشتر نفع برد ولی باید توجه داشت در صورتی که مشتری اعتماد خود را نسبت به فروشگاه از دست بدهد هر چند به زبان نیاورد و یا همچنان از خرید خود دفاع کند ما مشتری را از دست خواهیم داد. باید توجه داشته باشیم که ساختن یک مشتری مشعوف ضمن وفادار نمودن مشتری به فروشگاه باعث می­ شود که مشتری بسیار راحت تر برای خرید های ناگهانی آتی به تصمیم برسد، پس کافی است ما به عنوان صاحب فروشگاه لذت خرید مشتری را افزایش داده تا مشتری احساس شعف نماید. خرید ناگهانی از دید فروشنده بسیار مطلوب بوده و سبب افزایش فروش می­ شود. البته خرید ناگهانی از دید مشتری ممكن است نامطلوب باشد و اصلی ترین دلیل هماهنگ نبودن درآمد و هزینه باشد. بارها برای مشتریان پیش آمده است كه فكر كرده اند به كالایی نیاز مبرم دارند ولی چند روزی پس از خریدن آن متوجه شده اند که خرید آن كالا آنقدرها هم ضروری نبوده است. حتی ممکن است هرگز از آن كالا استفاده هم نشود. علت این امر به بحث خرید ناگهانی باز می­گردد.  

1-2-1- سه خصوصیت اصلی خرید ناگهانی از نظر (جانز و همکارانش[4]، 2003)

الف) بدون قصد یا ناخواسته: اشاره دارد به موقعیتی که مصرف کننده به طور فعال در جستجوی برای محصول نیست.  اما محصول را در دوره خرید، خریداری می­ کند.

ب) بدون تفکر: بر عدم تفکر بر فقدان ارزیابی مشتری در خصوص محصول و بیزاری از تفکر در مورد نتایج بلند مدت دلالت دارد.

ج) فوری یا بی درنگ: یعنی تمایل مصرف کننده به خرید محصول تقریبا بلافاصله بعد از مشاهده نمودن محصول و بدون بكار گیری تفکر زیاد، در یک دوره زمانی خیلی کوتاه روی می­دهد.

1-2-2- ابعاد خرید ناگهانی

 علیرغم پژوهش های بسیار در زمینه خرید ناگهانی، همچنان اختلافاتی در مورد مفهوم خرید ناگهانی وجود دارد. پیرامون ابعاد مختلف خرید ناگهانی مطالب زیادی عنوان شده است. در یكی از این تحقیقات 14 جنبه از خرید ناگهانی عنوان شده است (سهرابی و صمدی، 1391):

جدول شماره 1-1: ابعاد خرید ناگهانی
ابعاد شرح
1 خرید برنامه ریزی نشده
2 پاسخ به محرك
3 قصد سود بردن از پیشنهادات ویژه
4 به دنبال هیجان
5 تصمیم آنی
6 نتیجه یک فرایند شور انگیز
7 در پاسخ به مشکل شناسایی شده پیشین نیست
8 فقدان قصد خرید قبلی در هنگام ورود به فروشگاه
9 تمایل ناگهانی و ناخودآگاه به عمل
10 حالت عدم تعادل روانی
11 تعارض و کشمکش روانی
12 کاهش ارزیابی شناختی
13 عدم ارزیابی عواقب
14 بداهه بودن

1-2-3- مدل عوامل تاثیر گذار بر خرید

با توجه به مطالب عنوان شده شناسایی عوامل موثر بر خرید و بررسی تاثیر هر یک از این عوامل بر میزان خرید می ­تواند فاكتور مهمی برای بازاریابان در جهت افزایش میزان فروش باشد. برای شناسایی عوامل موثر بر خرید، از یک مدل بومی ارائه شده توسط محققین ایرانی (قادری و نظری، 1390) استفاده شده است. در این مدل چهار دسته عوامل تاثیر گذار بر رفتار خرید شامل عوامل جمعیت شناختی (سن ، جنسیت و …) عوامل آمیخته بازاریابی (نوع محصول ، قیمت و …) عوامل موقعیتی (محیط خرید ، راهنمایی فروشنده و …) و عوامل روان شناختی (فرد گرایی، تحریک پذیری و …) بر میزان خرید شناسایی شده و یک مدل بومی ارائه شده است و ما در این تحقیق اثر هر یک از این عوامل با هر دو نوع خرید را بررسی و مقایسه خواهیم كرد. مدل ذكر شده در شكل 1-1 نشان داده شده است(قادری و نظری، 131،1390):

رفتار خرید
جنس و سن
محیط خرید
تنها به خرید رفتن
راهنمایی فروشنده
نوع محصول
سطح قیمت
ترفیعات بازاریابی
فرد گرایی
تحریک پذیری
عزت نفس
شكل شماره 1-1: مدل عوامل موثر بر خرید

-3- اهداف تحقیق

الف) اهدف اصلی: در این تحقیق مقایسه تطبیقی بین تاثیرعوامل موثر بر خرید ناگهانی و خرید برنامه ریزی شده می­باشد. در واقع در این تحقیق سعی می­ شود تا یک مقایسه تطبیقی بین عوامل موثر بر خرید در خرید ناگهانی و برنامه ریزی شده صورت گیرد.

ب) اهداف فرعی: اهداف فرعی این تحقیق مطابق با مدل عنوان شده در این تحقیق شامل 4 دسته از اهداف فرعی ذیل می باشد(قادری و نظری، 1390):

عوامل جمعیت شناختی:

1-تعیین تفاوت اثر جنسیت مصرف كنندگان بر رفتار خرید ناگهانی و برنامه ریزی شده .

2- تعیین تفاوت اثر سن مصرف كنندگان بر رفتار خرید ناگهانی و برنامه ریزی.

عوامل موقعیتی:

3- تعیین تفاوت اثر مناسب بودن محل خرید بر رفتار خرید ناگهانی و برنامه ریزی شده.

4- تعیین تفاوت اثر تنها به خرید رفتن بر رفتار خرید ناگهانی و برنامه ریزی شده.

5- تعیین تفاوت اثر راهنمایی فروشنده بر رفتار خرید ناگهانی و برنامه ریزی شده.

عوامل روان شناختی:

6- تعیین تفاوت اثر عزت نفس بر رفتار خرید ناگهانی و برنامه ریزی شده.

7- تعیین تفاوت اثر فردگرایی بر رفتار خرید ناگهانی و برنامه ریزی شده.

8- تعیین تفاوت اثر تحریک پذیری بر رفتار خرید ناگهانی و برنامه ریزی شده.

عوامل آمیخته بازاریابی:

9- تعیین تفاوت اثر نوع محصول بر رفتار خرید ناگهانی و برنامه ریزی شده.

10- تعیین تفاوت اثر قیمت محصول بر رفتار خرید ناگهانی و برنامه ریزی شده.

11- تعیین تفاوت اثر ترفیعات بازاریابی بر رفتار خرید ناگهانی و برنامه ریزی شده.

1-4- فرضیه های تحقیق

فرضیه های این تحقیق با توجه به مدل عنوان شده به شرح زیر است. البته لازم به توضیح است كه ما در این تحقیق با دو متغییر وابسته (خرید ناگهانی و خرید برنامه ریزی شده) و 11 متغییر وابسته مواجه می باشیم.

1-4-1- عوامل جمعیت شناختی

جنسیت: موضوع جنسیت و سن افراد به عنوان یكی از عوامل تاثیر گذار بر خرید همواره مورد بررسی قرار می­گیرد. در تحقیقات كولی و بركس عنوان شده است كه زنان معمولا میزان خرید ناگهانی بیشتری نسبت به مردان دارند (كولی و بركس[5]،2003). از این رو بررسی عوامل فوق مهم بوده و فرضیه 1 و فرضیه 2 به قرار زیر است:

فرضیه1: جنسیت دارای اثر متفاوت بر رفتار خرید ناگهانی و برنامه ریزی شده است.

فرضیه2: سن مصرف كنندگان دارای اثر متفاوت بر رفتار خرید ناگهانی و برنامه ریزی شده است.

تعداد صفحه :124

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

[add_to_cart id=147226]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com