می 16, 2021

پایان نامه ارشد گروه علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی: بررسی میزان برخورداری دانشجویان مراکز آموزش مجازی ایران از مهارت‌های یادگیری الکترونیکی و رابطه آن با رضایت و پیشرفت تحصیلی آنها

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی

گرایش : برنامه ریزی درسی

عنوان : بررسی میزان برخورداری دانشجویان مراکز آموزش مجازی ایران از مهارت‌های یادگیری الکترونیکی و رابطه آن با رضایت و پیشرفت تحصیلی آنها

دانشگاه بوعلی سینا

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی

گرایش برنامه ریزی درسی

عنوان:

بررسی میزان برخورداری دانشجویان مراکز آموزش مجازی ایران از مهارت‌های یادگیری الکترونیکی و رابطه آن با رضایت و پیشرفت تحصیلی آنها

استاد راهنما:

دکتر فرهاد سراجی

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

مقدمه……………. ..

1-1 بیان مساله. .

1-2 ضرورت انجام پژوهش

1-3 اهداف پژوهش… 7

1-4 سوال های و فرضیه‌های پژوهش… .

1-5 تعریف مفهومی اصطلاحات پژوهش… 8

1-6 تعریف عملیاتی اصطلاحات پژوهشی.. 10

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه‌پژوهش

2 مقدمه. 12

2-1 فناوری اطلاعات و ارتباطات… 12

2-2 تعامل در آموزش از راه دور. .

2-2-1 تعامل استاد – دانشجو……………………………………………………………………………………………….. 14

2-2-2 تعامل دانشجو – دانشجو……………………………………………………………………………………………… 14

2-2-3 تعامل دانشجو – محتوا………………………………………………………………………………………………… 14

2-2-4 تعامل استاد – محتوا……………………………………………………………………………………………………. 15

2-2-5تعامل استاد-استاد……………………………………………………………………………………………………….. 15

2-2-6تعامل محتوا-محتوا………………………………………………………………………………………………………. 15

2- 3 مراحل تکامل فناوری آموزشی.. …………16

2-3-1 فناوری توزیعی ………………………………………………………………………………………………………   16

2-3-2 فناوری اشتراکی…………………………………………………………………………………………………………..          16

2-3-3 فناوری تعاملی…………………………………………………………………………………………………………….         17

2-4 نظریه‌های مورد استفاده در فناوری آموزشی.. 18

2-4-1 نظریه رفتارگرایی…………………………………………………………………………………………………………          18

2-4-2 نظریۀ شناخت گرایی…………………………………………………………………………………………………… 19

2-4-3 نظریۀ سازنده گرایان……………………………………………………………………………………………………. 19

2-5 دسته‌بندی آموزش الکترونیکی.. 20

2-5-1 یادگیری شخصی………………………………………………………………………………………………………… 20

2-5-2 یادگیری جمعی……………………………………………………………………………………………………………         21

2-5-3 کلاس‌های مجازی………………………………………………………………………………………………………. 21

2-6 آموزش از راه دور. 21

2-6-1 نسلهای آموزش از راه دور…………………………………………………………………………………………… 22

2-6-1-1 نسل اول………………………………………………………………………………………………………………..23

2-6-1-2 نسل دوم………………………………………………………………………………………………………………..24

2-6-1-3 نسل سوم……………………………………………………………………………………………………………….24

2-6-1-4 نسل چهارم…………………………………………………………………………………………………………….24

2-6-1-5 نسل پنجم………………………………………………………………………………………………………………24

2-6-2 تاریخچه آموزش از راه دور در ایران………………………………………………………………………………  25

2-7 آموزش مجازی.. 25

2-7-1 شیوه‌های آموزش مجازی……………………………………………………………………………………………..  28

2-7-1-1 آموزش فاصله‌ای……………………………………………………………………………………………………..28

2-7-1-2 آموزش الکترونی…………………………………………………………………………………………………….28

2-7-1-3 پخش شبکه‌ای تعاملی……………………………………………………………………………………………..28

2-7-1-4 پخش شبکه‌ای زنده…………………………………………………………………………………………………29

2-7-1-5 همایش‌های روی خط……………………………………………………………………………………………..29

2-7-1-6 آموزش آن‌لاین………………………………………………………………………………………………………29

2-7-1-7 پخش شبکه‌ای……………………………………………………………………………………………………….29

2-7-1-8 هم اندیشی مجازی…………………………………………………………………………………………………29

2-7-2 عناصر آموزش مجازی………………………………………………………………………………………………..30

2-7-2-1 هدف‌های برنامه درسی…………………………………………………………………………………………..30

2-7-2-2 فعالیت‌های یادگیری………………………………………………………………………………………………..30

2-7-2-3 مواد و منابع یادگیری……………………………………………………………………………………………….31

2-7-2-4 محتوای الکترونیکی…………………………………………………………………………………………………31

2-7-2-4-1 استانداردهای محتوای الکترونیکی…………………………………………………………………………32

2-7-2-4-2 بررسی استانداردهای آموزش و فراگیری الکترونیکی……………………………………………….33

2-7-2-5 سامانه مدیریت یادگیری…………………………………………………………………………………………..35

2-7-2-6 نقش معلم در محیط‌های یادگیری الکترونیکی……………………………………………………………..35

2-7-2-7 مهارت‌های موردنیاز یادگیرنده الکترونیکی………………………………………………………………….37

2-7-2-7-1 مهارت به کارگیری رایانه……………………………………………………………………………………..40

2-7-2-7-2 مهارت در به کارگیری ابزارهای اینترنتی و سامانه‌های مدیریت یادگیری…………………….40

2-7-2-7-3 مهارت در به کارگیری تجارب اولیه………………………………………………………………………41

2-7-2-7-4 مدیریت زمان……………………………………………………………………………………………………..41

2-7-2-7-5 مهارت‌های زبانی………………………………………………………………………………………………..42

2-7-2-7-6 مهارت‌های نوشتاری……………………………………………………………………………………………42

2-7-2-7-7 مهارت حل مساله………………………………………………………………………………………………..42

2-7-2-7-8 مهاررت تفکر انتقادی…………………………………………………………………………………………..43

2-7-2-7-9 مهارت پرسشگری……………………………………………………………………………………………….45

2-7-2-7-10 مهارت به کارگیری شیوه‌های مطالعه و یادگیری………………………………………………….. 45

2-7-2-7-11 مهارت فراشناختی……………………………………………………………………………………………..46

2-7-2-7-12 مهارت خودرهیابی…………………………………………………………………………………………….47

2-7-2-7-13 مسئولیت‌پذیری…………………………………………………………………………………………………48

2-7-2-7-14 خودارزیابی………………………………………………………………………………………………………48

2-7-2-7-15 مهارت برقراری ارتباط همزمان و ناهمزمان…………………………………………………………..49

2-8 رضایت تحصیلی.. 50

2-8-1 خودتوانی اینترنتی یادگیرنده…………………………………………………………………………………………52

2-8-2 پاسخگویی به موقع مدرس…………………………………………………………………………………………..52

2-8-3 انعطاف پذیری دوره یادگیری الکترونیکی……………………………………………………………………….52

2-8-4 کیفیت دوره یادگیری الکترونیکی…………………………………………………………………………………..52

2-8-5 کیفیت فناوری…………………………………………………………………………………………………………….53

2-8-6 سودمندی سامانه…………………………………………………………………………………………………………53

2-8-7 سهولت استفاده از سامانه……………………………………………………………………………………………..53

2-8-8 تنوع در ارزیابی…………………………………………………………………………………………………………..53

2-9 پیشرفت تحصیلی.. . .

2-10 ارزشیابی کیفیت دوره‌های یادگیری الکترونیکی.. .

2-11 جایگاه مهارت‌های یادگیرنده الکترونیکی در برنامه درسی دانشگاه‌های مجازی.. 57

2-12 پیشینه پژوهش… 60

2-12-1 پژوهشهای انجام شده خارجی…………………………………………………………………………………….60

2-12-2 پژوهشهای انجام شده داخلی………………………………………………………………………………………63

2-13 جمع بندی.. 70

 

فصل سوم: روش پژوهش

3مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….. ..73

3-1 روش پژوهش… 73

3-2 جامعه آماری پژوهش… 73

3-3 حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 74

3-4 روش‌های جمع آوری اطلاعات… 74

3-5 روایی و پایایی.. 75

3-6 روش‌های آماری تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش… 76

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته‌های پژوهش

4 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..78

4-1 توصیف یافته‌های پژوهش… 79

4-2 تجزیه و تحلیل سؤال های پژوهش: 81

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………91

5-1 بحث و بررسی یافته‌ها 92

5-2 نتیجه گیری.. ….100

5-3 پیشنهادها 101

5-3-1 پیشنهاد‌های کاربردی………………………………………………………………………………………………….101

5-3-2 پیشنهاد‌های پژوهشی…………………………………………………………………………………………………102

5-4 محدودیت‌های پژوهش… 102

5-4-1 محدودیت‌های در اختیار پژوهشگر……………………………………………………………………………..102

5-4-2 محدودیت‌های خارج از اختیار پژوهشگر……………………………………………………………………..103

6 فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………….104

 

فهرست جداول

جدول 4-1 : فراوانی و درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک جنس……………………………………79

جدول 4-2 : نتیجه آزمون کالموگروف – اسمیرونوف برای نرمال بودن توزیع داده‌ها……………………..80

جدول 4-3 : بررسی میزان مهارت‌های یادگیری الکترونیکی دانشجویان دوره مجازی دانشگاه الکترونیکی تهران(مهرالبرز و دانشگاه تهران)، با بهره گرفتن از آزمون t یکطرفه……………………………………81

جدول 4-4 : بررسی میزان رضایت تحصیلی دانشجویان دوره مجازی دانشگاه الکترونیکی تهران (مهرالبرز و دانشگاه تهران)، با بهره گرفتن از آزمون t یکطرفه……………………………………………………………82

جدول 4-5 : توصیف میزان پیشرفت تحصیلی دانشجویان دوره مجازی دانشگاه الکترونیکی تهران(مهرالبرز و دانشگاه تهران)،………………………………………………………………………………………………83

جدول 4-6 : بررسی رابطه بین مهارت‌های یادگیری الکترونیکی دانشجویان مراکز آموزش مجازی و پیشرفت تحصیلی با بهره گرفتن از آزمون همبستگی پیرسون……………………………………………………………..84

جدول 4-7 : بررسی رابطه بین مهارت‌های یادگیری الکترونیکی دانشجویان مراکز آموزش مجازی و رضایت تحصیلی با بهره گرفتن از آزمون همبستگی پیرسون………………………………………………………………85

جدول 4-8 : نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره تاثیر مولفه‌های مهارت‌های یادگیری الکترونیکی دانشجویان مراکز آموزش مجازی بر پیشرفت تحصیلی………………………………………………………………..87

جدول 4-9 : نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره تاثیر مولفه‌های مهارت‌های یادگیری الکترونیکی دانشجویان مراکز آموزش مجازی بر رضایت تحصیلی…………………………………………………………………8

چكیده:

هدف پژوهش حاضر بررسی میزان برخورداری دانشجویان مراکز آموزش مجازی از مهارت‌های یادگیری در محیط الکترونیکی و نقش آن در رضایت و موفقیت تحصیلی دانشجویان است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان مراکز آموزش مجازی دانشگاه تهران و موسسه آموزش عالی مهر البرز هستند که از طریق روش نمونه گیری طبقه ای و  بر اساس جدول کرجسی و مورگان 338 دانشجو به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است و برای جمع آوری داده‌های مورد نیاز از دو پرسشنامه محقق ساخته، آزمون سنجش آمادگی یادگیری الکترونیکی و آزمون رضایت تحصیلی استفاده شده است. روایی محتوایی این دو آزمون از طریق اعمال نظرات هفت نفر از متخصصان آموزش مجازی و پایایی آنها پس از اجرای آزمایشی با محاسبه آلفای کرانباخ به ترتیب 84/0 و 87/0 محاسبه شد. همچنین برای سنجش موفقیت تحصیلی از معدل پیشرفت تحصیلی دانشجویان استفاده گردید. تحلیل یافته‌های این پژوهش با بهره گرفتن از آزمون T، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام نشان داد که میزان مهارت‌های دانشجویان در کار با رایانه و اینترنت، مهارت‌های ارتباطی، مهارت‌های شناختی و مهارت‌های فراشناختی بر اساس آزمون t در حد متوسط بوده است. همچنین رضایت تحصیلی آنها متوسط و پیشرفت تحصیلی در حد خوب بوده است. ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین مهارت‌های  فراشناختی و شناختی با موفقیت تحصیلی به ترتیب 340/0+ و 148/0+ همبستگی وجود دارد. همچنین این پژوهش نشان می­­دهد که  بین مهارت‌های  فراشناختی و شناختی با رضایت تحصیلی به ترتیب 517/0+ و 224/0+ همبستگی وجود دارد و بین سایر متغیرها نظیر مهارت‌های فناورانه و مهارت‌های ارتباطی با موفقیت و رضایت تحصیلی ارتباط قابل ملاحظه‌ای مشاهده نشد. سهم مهارت‌های فراشناختی در پیش بینی موفقیت تحصیلی دانشجویان 8/32 درصد و سهم مهارت‌های شناختی 5/11 درصد می­باشد. همچنین سهم مهارت‌های فراشناختی در پیش‌بینی رضایت تحصیلی دانشجویان 50 درصد و سهم مهارت‌های شناختی 5/17 درصد می‌باشد.

1   مقدمه
پیشرفت روز افزون در زمینه علوم رایانه‌ای، ظهور و گسترش شبکه‌های اطلاع رسانی به ویژه اینترنت، امکانات و روش‌های تازه‌ای را پیشروی برنامه‌ریزان و مجریان برنامه‌های آموزشی قرار داده است. مشکلات گذشته در عرصه آموزش، به ویژه محدودیت‌های ناشی از زمان و مکان یادگیری با این پیشرفت‌ها رنگ باخته است. یادگیری الکترونیکی[1] یکی از روش‌های جدید آموزش مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات[2] است که با محور قرار دادن انسان به عنوان یادگیرنده فعال، می‌تواند تمامی اشکال آموزش و پرورش و یادگیری در قرن بیست‌ویکم را متحول سازد(اناری نژاد، ساکتی و صفوی، 1388). فناوری‌های جدید اطلاعاتی و ارتباطی که در برگیرندۀ واقعیت مجازی، نانوتکنولوژی و هوش مصنوعی هستند، دنیای آموزش را دچار تحولات اساسی می‌سازند. امروزه با وضعیتی که بر اثر حرکت به سوی دهکدۀ جهانی به وجود آمده است، دیگر رویه‌های سنتی انتقال دانش از طریق متن، ورقه، تمرین و مانند آنها نمی‌توانند توجه جوانانی را که در جهان اشباع شده از رسانه‌‌‌‌ها به سر می‌برند، به خود معطوف کنند و آموزش‌های کلاسیک، پاسخگوی نیازهای آموزشی دانش‌آموزان در موقعیت‌‌های متفاوت زمانی و مکانی نیستند(ملکیان، نریمانی و صاحب جمعی ،1389).

همچنین بیش از دو هزار سال قبل تاکنون زمینه‌ها و نظامهای آموزش و یادگیری در مقایسه با سایر مقوله‌ها تغییرات بسیار کمی داشته است، اکنون به مدد فناوری اطلاعات مدتی است که تحولات سریعی آغاز شده است. اگر دهه آخر قرن بیستم را دهه اطلاعات نامگذاری کرده‌اند، دهه اول قرن بیست و یکم را عصر دانش نامیده و هدف از این نامگذاری را توسعه همه جانبه دانش و آگاهی بشری دانسته‌اند(یعقوبی، محمدی، ایروانی، عطاران، 1387). فناوری اطلاعات و ارتباطات مجموعه‌ای از اجزاء مرتبط به هم هستند که اطلاعات را جهت پشتیبانی، تصمیم‌گیری و کنترل در یک سازمان جمع‌ آوری، پردازش، ذخیره و توزیع می‌کنند. انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات باعث شکوفائی جنبش‌های آموزشی، اقتصادی و فرهنگی شده و دنیایی نو در حال پدیدار شدن است(اسلامی و همکاران،3:1383). یکی از متدهای آموزشی که در طی چند سال اخیر همزمان با توسعه فناوری اطلاعات مطرح شده، آموزش مجازی است. این سیستم آموزشی مزایای زیادی دارد که انجام کار گروهی در تکالیف و پروژه‌ها، شرکت در مباحث گروهی و اعلام نظر در آن، درست همانند یک کلاس آموزشی به شیوۀ سنتی و رایج بدون آنکه الزامی باشد تا در آن استاد و دانشجو کنار یکدیگر و به صورت رو در رو حضوری فیزیکی داشته باشند، اجرا می‌شود. در ارتباط با سازو کار اجرایی این سیستم، مطالعات گسترده‌ای صورت گرفته و راهکارهای جالبی مطرح گردیده است. به طورکلی، مقدمات اولیه به منظور تشکیل یک دوره آموزشی اینترنتی مشابه با عملیاتی است که جهت برگزاری یک کلاس آموزش به شیوۀ سنتی مورد نیاز است. در هر دو سیستم عوامل اصلی عبارتند از: استاد، دانشجو، کتاب، جزوات درسی، امتحان یا آزمون، انجام تکالیف و سایر پارامترهای مورد انتظار، به بیان دیگر درست مشابه کلاس درس حضوری کلیۀ فعالیت‌های آموزشی مانند برگزاری سمینار، پروژۀ تحقیقاتی، تکمیل رساله، امتحان و آزمون نیز در این سیستم صورت می‌گیرد و عوامل مختلف تدارکاتی و ستادی جهت طراحی و اجرای دوره فعالیت می‌کنند. اما در این سیستم نیز دو عنصر دانشجو و استاد رکن اصلی فعالیت آموزشی را تشکیل می‌دهند(بخشی خانیکی،124:1381).

محیط یادگیری مجازی دارای امکانات و ابزارهای شخصی‌سازی متعددی است که به شکل‌های مختلف می‌توان آن را با برنامه‌درسی آموزش و پرورش جامعه اطلاعاتی تلفیق کرد. با بهره گرفتن از امکانات چندرسانه‌ای این فناوری می‌توان محتوای با کیفیتی را تولید و از طریق امکان هرمکانی و هرزمانی، آن را در دسترس یادگیرندگان در مناطق مختلف کشور قرار داد و از این طریق ضعف و نبود برخی از معلمان با صلاحیت و تخصصی در بعضی از مناطق را جبران نمود. به علاوه محیط مجازی با تسهیل میزان و نحوه دسترسی کاربران به اطلاعات، آنها را با مهارت‌های تحلیل، نقد و به کارگیری صحیح اطلاعات آشنا می‌سازد. ویژگیهایی مانند مهارت کار با رایانه و اینترنت، مهارت خودآموزی، خودانگیختگی، داشتن تفکر حل مسئله و انتقادی، مهارت مدیریت زمان، علاقمندی به یادگیری، مهارت خود رهیابی[3]، توان ارتباط با گروه، خودارزیابی، قدرت پرسشگری، مهارت مباحثه، مسئولیت‌پذیری، مهارت استفاده از منابع یادگیری آن لاین و به کارگیری راهبردهای یادگیری به مثابه ویژگی‌های یادگیرندگان مجازی در نظر گرفته شده است(سراجی،1391).

 

تعداد صفحه : 140

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

[add_to_cart id=147167]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com