پایان نامه انواع انگیزه‌های قتل در شهرستان سراوان و شیوه‌های ارتکاب قتل در شهرستان سراوان

نقش تشخیص هویت قربانی در تشخیص انگیزه، تشخیص هویت قربانی در تعیین علت و انگیزه قاتل بسیار با اهمیت و مؤثر است. انجام تحقیقات وسیع پیرامون سوابق نحوه زندگی و ارتباطات قربانی در اغلب موارد موجب آشکار شدن علت و انگیزه قتل خواهد شد. تحقیق و بررسی پیرامون ارتباطات، سوابق و آشنایان وی و خطراتی که او را تهدید کرده است، ممکن است سرنخی برای شناسایی قاتل باشد. در نتیجه یکی از عوامل مهم تحقیقات جنایی یعنی تعیین سؤال صحیح بستگی به تجربه و دانش مأمور تحقیق خواهد داشت. بررسی صحنه جرم به منظور شناسایی و تفسیر برخی عوامل که بتوان از آن‌ها به عنوان سرنخی برای تعیین نوع شخصیت افراد ذیمدخل استفاده نمود تکنیک قابل توجهی است (گیبرت، ترجمه رضاپرویزی،1377).
7-2- تعیین انگیزه‌های قتل
برای تعیین انگیزه‌ها، ماموران باید به دو طریق اقدام نموده و با تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده فرضیات خود را تبین نمایند. اول بررسی صحنه قتل اعم از نحوه و چگونگی کشته شدن مقتول با توجه به محیط پیرامون جسد، و دیگر با تحقیقات و مصاحبه‌هایی که با خانواده مقتول، و مطلعان به عمل می‌آید، با جمع بندی آنچه که از صحنه به دست آمده و با آنچه از مصاحبه‌ها و تحقیقات کسب شده، ماموران پی جو باید فرضیات خود را درباره انگیزه قتل حدس بزنند (جشان، 1384).
حدس و تعیین انگیزه‌های قتل به مثابه آن است که ماموران از بین راه‌های متعددی که برای پیگیری پرونده در پیش رو دارند یکی دو راه را با دقت و ظرافت و با بررسی صحنه تحقیقاتی که به عمل آورده انتخاب می‌نمایند و سریع تر به نتیجه خواهند رسید. اگر ماموران نتوانند انگیزه‌های قتل را حدس بزنند تمام راه‌های مفروضات را باید یکی یکی از اول تا آخر طی بنمایند. بعد از عدم نتیجه گیری از یک راه، راه بعدی را باید انتخاب کنند. این روش امکانات و وقت زیادی را طلب می‌کند که هم دسترسی به آن امکان پذیر نیست و هم گذشت زمان حساسیت قتل را نزد ماموران کم و عدم جدیت در پیگیری موضوع را به دنبال دارد.
1-7-2- انواع انگیزه‌های قتل در شهرستان سراوان
انگیزه سرقت
انگیزه انتقام
انگیزه روانی
اختلاف مالی
انگیزه جنسی
جنون آنی
انگیزه ترس
انگیزه ناموسی (جشان، 1384: 61-65)
8-2- میزان یا نرخ قتل
آمارهای جنایی همواره موضوعی است که در باب آن میان جرم شناسان اختلاف نظر وجود دارد و درباره اعتبار آن بحث و مجادله بسیار صورت می‌گیرد. با وجود این، آمارهای قتل به سه دسته تقسیم می‌شوند:
آمار بزهکاری ظاهری یا پلیسی: آمار جرایمی است که پلیس از وقوع آن‌ها مطلع و آگاه گردیده است.
آمار بزهکاری قضایی: آمار جرایمی است که در سیستم قضایی مورد رسیدگی و صدور حکم قرار گرفته است( محسنی،1376).
آمار زندان‌ها: آمار جرایمی است که مجرمان به خاطر ارتکاب آن‌ها به حبس محکوم شده‌اند(محسنی،1376).
آمار ظاهری همواره از سایرین بیشتر است. اما اعتبار آن‌ها مورد بحث و اختلاف نظر بین اندیشمندان هست و تلاش‌های بسیاری برای اعتبار بخشی به آن‌ها صورت می‌گیرد. از جمله این تلاش‌ها، روشن کردن رقم سیاه (آمار جرایمی که پلیس و مقامات قضایی از وقوع آن‌ها بی خبر می‌مانند) جرائم گوناگون و کشف هر چه بیشتر جرائم ارتکابی از طریق بزه دیدگان جنایی در میان مردم با انجام تحقیقات خود اقرار هست. جرم قتل به دلیل رویت پذیری و گزارش پذیری زیاد خود رقم سیاه اندکی در مقایسه با سایر جرائم دارد به همین دلیل اعتبار آن نسبت به سایر جرائم بیشتر است(محسنی،1376).
در محدوده مکانی تحقیق (شهرستان سراوان) در سال‌های اخیر نرخ قتل معادل 2.85 درصد هزار نفر بود که در این سال‌ها به 2.40 درصد هزار نفر رسید. و این میزان از برخی شهرهای استان بالاتر است.
9-2- شیوه‌های ارتکاب قتل در شهرستان سراوان
آگاهی و اطلاع از روش‌هایی که قاتلان برای ارتکاب قتل استفاده می‌کنند، کارآگاهان را در کشف قتل یاری می‌کند.
متداول‌ترین روش‌های موجود در ارتکاب قتل به شرح زیر مورد بررسی قرار می‌گیرد:
1-9-2- سلاح گرم:
این قتل‌ها از نظر امنیتی و جنایی حساسیت زا هستند و توجه مردم ومسئولان را به خود جلب می‌کند. این روش به شرایط اجتماعی، فرهنگی و محلی و میزان دسترسی قاتل به سلاح بستگی دارد. (افتخارزاده،1377)
2-9-2- سلاح سرد: