دانلود پایان نامه

آيزنك و كين[1] (2005)اعتقاد دارند تفكر جريان يا فرايند می باشد كه در نتيجه آن اطلاعات به صورت جديدي پردازش مي شوند كه حاصل اين جريان و پردازش، به شكل صورت هاي مختلف تفكر پديد مي آيد كه عبارت اند از: حل مسئله، تصميم گيري، قضاوت، استدلال قياسي و استدلال استقرايي(زارع ،1386).

 

مهارت هاي محوري تفكر

 

تفكر اثر بخش، زماني به نتيجه مطلوب ميرسد كه فرد متفكر داراي مهارت هايي باشد و تمام اين مهارت ها، متمركز در كنار هم براي رسيدن به نتيجه فعاليت كنند .

مهارت هاي محوري تفكر، مهارت هايي هستند كه براير كاركرد ساير ابعاد اساسي به كار مي رود. يعني آنها وسيله اي در خدمت فراشناخت، فرايند هاي ادراكي يا تفكر خلاق و انتقادي هستند. اين مهارت ها عبارتند از (مارينوز، رنگين، سوميوز و برنت[2]،1989 ؛ترجمه احقر،1380 ):

     متمركز كردن مهارت ها: اين مهارت ها هنگامي به كار مي افتد كه فرد مشكل، مسئله يا معنايي را احساس كند. متمركز كردن مهارت، به فرد اين امكان را مي دهد كه حواس خود را روي پاره اي اطلاعات بر گزيده متمركز كند6-Eysenck,J & Kean,J

7-Marinoz,R.G.,Renkin,S.,Somioz,K.,Berent,D.S

 ارتباط تفکر انتقادی با نحوه توجه در باره مواد روان گردان در دانش آموزان دختر اول دبیر ستان شهریار

دسته بندی : پایان نامه حقوق