دانلود پایان نامه

7-اهانت به دين مبين اسلام و مقدسات آن و همچنين اهانت به مقام معظم رهبري و مراجع معظم تقليد.

8-افترا به مقامات، نهادها، ارگانها و هر يك از افراد كشور و توهين به اشخاص حقيقي و حقوقي كه حرمت شرعي دارند، اگرچه از طريق انتشار عكس يا كاريكاتور باشد.

9-سرقتهاي ادبي و همچنين نقل مطالب از مطبوعات واحزاب و گروههاي منحرف و مخالف اسلام (داخلي و خارجي) به نحوي كه تبليغ از آنها باشد (حدود موارد فوق را آيين نامه مشخص مي كند).

تبصره 1- سرقت ادبي عبارت می باشد از نسبت دادن عمدي تمام يا بخش قابل توجهي از آثار و نوشته هاي ديگران به خود يا غير ولو به صورت ترجمه.

10-بهره گیری از ابزاري از افراد در تصاوير و محتوي و تحقير و توهين به جنس زن، تبليغ، تشريفات و تجملات نامشروع و غير قانوني.

11-پخش شايعات و مطال خلاف واقع و يا تحريف مطالب ديگران.

12-انتشار مطالب عليه اصول قانون اساسي

تبصره 2- متخلف از موارد مندرج در اين ماده مستوجب مجازات هاي مقرر در ماده 698 قانون مجازات اسلامي خواهد بود و در صورت اصرار مستوجب تشديد مجازات و لغو پروانه مي باشد.

ماده 7- موارد ذيل ممنوع و جرم محسوب ميشود.

الف: جاپ و انتشار نشريه اي كه پروانه براي آن صادر نشده يا پروانه آن لغو گرديده و يا به دستور دادگاه به طور موقت يا دايم تعطيل گرديده می باشد.

ب: انتشار نشريه به گونه اي كه اكثر مطالب آن مغاير باشد با آن چیز که كه متقاضي به نوع آن متعهد شده می باشد.

ج: انتشار نشريه نحوي كه با نشريات موجود يا نشرياتي كه به طور موقت يا دايم تعطيل شده اند از نظر نام، علامت و شكل اشتباه گردد.

د: انتشار نشريه بدون ذكر نام صاحب امتياز و مدير مسئول و نشاني اداره نشريه و چاپخانه آن

تبصره: مركز نشر، چاپ، توزيع و فروش نشريات، مجاز به چاپ و انتشار و عرضه مطبوعات و نشرياتي كه از سوي دادگاه صالح ياهيات نظارت مغاير با اصول مندرج در اين قانون تشخيص داده گردد، نمي باشند.

 رسالت مطبوعات در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و تطبیق آن با فقه شیعه

دسته بندی : پایان نامه حقوق