ژانویه 17, 2021

تحقیق با موضوع اهمیت رضایت شغلی، مقابله با استرس


Widget not in any sidebars

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : ارتباط بين سبك هاي مقابله با استرس و خودكارآمدي عمومي با رضايت شغلي بهورزان زن و مرد خانه هاي بهداشت مركز بهداشت شهرستان دزفول92

تکه ای از متن پایان نامه :

 

زیادی به سلامت فیزیکی و روانی افراد می کند. از نظر سازمانی، سطح بالای رضایت شغلی منعکس کننده ی جو سازمانی بسیار مطلوب می باشد که منجر به جذب و بقاء کارکنان می گردد.

چاندن[1]، (1997): رضایت شغلی عبارت می باشد از حدی از احساسات و توجه های شغلی مثبت که افراد نسبت به شغل خود دارند. وقتی که یک شخص می گوید دارای رضایت شغلی بالایی می باشد، این به آن مفهوم می باشد که او واقعاً شغلش را دوست دارد. احساسات خوبی درمورد کارش دارد و برای شغلش ارزش زیادی قائل می باشد.

رابینز[2]، ( 1994): رضایت شغلی از عوامل بسیار مهم در افزایش کارآمدی و ایجاد توجه مثبت در فرد نسبت به کارش می باشد. تمایل به رضایت شغلی از این باور تأثیر می پذیرد که کارمندان راضی در سطوح بالاتری اقدام می کنند. کارکنانی که از شغل خود راضی هستند، کارکنانی می باشند که به صورت مشارکتی و گروهی اقدام می کنند و از انگیزه بالایی برخوردارند. در حقیقت کارکنان راضی کارکنان بهتری هستند زیرا مولدترند.

فیشر و هانا: رضایت شغلی را عامل روانی می دانند و آن را نوعی سازگاری عاطفی با شغل و شرایط اشتغال در نظر می گیرند( نقل از شفیع آبادی، 1377).

 

2-3- علت های اهمیت رضایت شغلی:

دست کم مدیران به سه دلیل بایستی به رضایت شغلی افراد و اعضای سازمان اهمیت بدهند: