مقاله رفتار شهروندی سازمانی، سازمان تامین اجتماعی

[do_widget id=kl-erq-2]

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  ارتباط تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 

3-رفتاری می باشد که به طور مستقیم، پاداشی به دنبال نداشته ویا از طریق ساختار رسمی سازمانی ، مورد قدرانی قرار نمی گیرد.

4-رفتاری می باشد که برای عملکرد وموفقیت سازمان بسیار مهم می باشد.

2-1-6) ابعاد رفتار شهروندي

در مورد ابعاد رفتار شهروندي سازماني اتفاق نظر وجود ندارد. در پژوهش هاي مختلف راجع به بروز رفتارهاي شهروندي بيش از سي بعد از اين رفتار شناسايي شده می باشد. با اين حال ابعادي كه بيشترين توجه را ميان محققان به خود كسب كرده می باشد بر مبناي نظريه پودساكف در زمينه رفتارهاي شهروندي مي باشد (Chun etal., 2013). پادساكف[1] (2000)  با جمع بندي و طبقه بندي ديدگاه هاي مختلف، هفت بعد اصلي اين رفتارها که شامل رفتار های کمک کننده، رادمردی، وفاداری سازمانی، اطاعت سازمانی، ابتکارات فردی ، فضیلت مدنی وتوسعه خود می باشدرا نشان داد كه عبارتند از: (حسنی کاخکی وقلی پور، 1387).

2-1-6 -1) رفتارهاي کمک کننده

رفتارهاي کمک کننده شامل کمک کردن داوطلبانه به ديگران و يا جلوگيري از اتفاق افتادن معضلات مربوط به کار مي باشد.  قسمت اول اين تعريف (کمک به ديگران در ارتباط با معضلات مربوط به کار) شامل سه بعد نوع دوستي، ميانجيگري و تشويق می باشد که بوسيله ارگان[2] ( ۱۹۸۸ ) بيان گردید. مفهوم کمک هاي بين فردی  گراهام[3](۱۹۸۹) و رفتار شهروندي سازماني در سطح فردي ويليامز و اندرسون[4](1991) مفهوم[1] Podsakoff

[2] Organ