پایان نامه با موضوع رفتار شهروندی سازمانی و رفتارشهروندی سازمانی

شهروند خوب سازماني يك تفكر و ايده است وآن شامل رفتارهاي متنوع كاركنان نظير پذيرش و به عهده گرفتن وظايف و مسئوليت هاي اضافي،پيروي از مقررات و رويه هاي سازماني،حفظ و توسعه نگرش مثبت شكيبايي و تحمل نارضايتي و مشكلات در سرکارمي باشد . بر پايه و اساس تئوريها و نظريه هاي سازماني مسلماَرفتار شهروندي سازماني به رقابت و عملكرد سازمانها كمك مي كند به علاوه رغبت به تمايل به رفتار شهروندي به علت رقابت هاي روز افزون جهاني اهميت ويژه اي دارد. (زارعی متین،1388 )
رفتار شهروندي سازماني براي هر سازماني مطلوب است چرا كه با متغير هاي سازماني مهمي همچون رضايت شغلي،نگهداري سيستم و بهره وري سازماني ارتباط دارد نتايج مطالعات نشان مي دهد كه مديران مي توانند رفتار شهروندي سازماني را با ايجاد يا بهبود محيط كاري مثبت پرورش دهند به جاي آنكه متوسل به زور و اجبار شوند به فرايندهاي انتخاب يا استخدام يا جامعه پذيري اتكانمايند تا اين رفتارها را ايجاد نمايند.(ماركيسون،1996،46)
عليرغم پذيرش در حال رشدي كه مفهوم رفتار شهروندي سازماني داشته برخي محققان پرسش هايي را در خصوص اينكه چگونه رفتار شهروندي سازماني بايد از نظر تئوريكي تعريف گرديده و مورد انـدازه گيري قرار گيرد مطرح نمودند. موضوع مهمي كه در اين بين به اندازه كافي روشن است مرز مفهومي بين رفتار شهروندي سازماني،رفتار فرا نقشي و رفتار هاي درون نقشي مي باشد كه آنها را از هم متمايز مي سازد، اما برخي مطالعات نشان مي دهد كه مرز بين اين دو مفهوم از ديدگاه كاركنان متفاوت است. (ماريسون،1994،1543)
در این پژوهش سعی خواهد شد با اخذ این پیش فرض که بین سبك رهبري مدیران و رفتار شهروندي سازماني کارکنان ارتباط وجود دارد تا نوع این رابطه معلوم گردد.
پس مسئله اصلی و بعبارتی پرسش پژوهش این خواهد بود که:
“آیا می توان رابطه معنا داری بین تغییر سبك رهبري شخص مدیر و رفتارشهروندي سازماني کارکنان یافت؟” و یا در کلامی دیگر،آیا می توان به جهت بهبود رفتارشهروندي سازماني درکارکنان الگوی خاصی را درمدیریت پیشه کرد و از میان عوامل مربوط به سبك رفتـاری مدیر،کدام یک تـاثیر بیشتری بر رفتـار شهروندي كاركنان سازمان مورد مطالعه خواهدداشت.
1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق
سرنوشت هر سازمانی را مدیریت و سازماندهی مناسب تشکیلات آن رقم می زند در این میان،مدیران در رأس هر سازمانی می توانند نقش سازنده، مؤثر و هماهنگ کننده در جنبه های مختلف سازمان داشته باشند آنان می توانند با اعمال سبک مدیریت مناسب در افزایش تعهد سازمانی و وفاداری کارکنان خود نقش اساسی داشته باشند.موفقیت سازمانهای بزرگ امروزی مرهون هدایت و رهبری شایسته آن است لذا باید در انتخاب مدیران صاحب صلاحیت،دقت نظر و کوشش شود.کارکنان هر سازمانی به دنبال رهبری هستند تا براساس انگیزش بیرونی بتوانند محرکی را برای ایجاد هماهنگی و سازگاری بین آنان و اهداف سازمان پدید آورد.(حقیقی،1384،123)
رهبری به عنوان یکی از وظایف مهم مدیران،علم و هنر نفوذ درافراد به منظور دستیابی به اهداف می باشد.سبک رهبری تعیین کننده جو،فرهنگ و راهبردهای حاکم بر سازمان است.سبک رهبری مجموعه ای از نگرشها ،صفات و مهارتهای مدیران است که بر پایه چهار عامل نظام ارزشها ،اعتماد به کارکنان، تمایلات رهبری و احساس امنیت در موقعیت های مبهم شکل می گیرد(مصدق راد،1381)
همچنین سبک رهبری بیانگر چگونگی تعامل مدیران با کارمندان تحت سرپرستی می باشد(پرا،2000)
امروزه پيوندهاي مفهومي و تجربي بيشماري در رابطه با عملكرد شهروندي سازماني و اثر بخشي سازماني وجود دارد تحقيقاتي كه در رابطه با قلمرو عملكرد نمايش داده شده است عمدتاً و يا بخشهايي از شخصيت تمايل به پيش بيني بهتر عملكرد شهروندي از عملكرد وظايف دارد بنابر اين كاربرد سنجش شخصيت احتمالاً منجر به انتخاب افرادي مي گردد كه مي توانند براي شهروندي مناسب و واجد برخي صلاحيتها وشايستگي باشند. بيشترين توجه و رغبت به مقوله شهروندي سازماني در 15 سال گذشته رخ داده است و سوالي كه ممكن است در اين رابطه مطرح گردد، اين است كه آيا اهميت رفتار شهروندي سازماني به تداوم اهميت آن در آينده مي باشد؟
چهار روند و نگرش معاصر به اين سؤال پاسخ مي دهند:
اولين روند رقابت هاي جهان بويژه حمايت هاي سازماني و ابتكارات ذاتي و دروني كاركنان به طور فزاينده اي به اهميت رفتار شهروندي سازماني افزوده است.
دومين روند به سازمانهاي تيم محور مرتبط است كه امروزه در اين سازمانها بيشتر رايج شده اند و چنين سازمانهايي ممكن است نياز به مؤلفه هاي شخصي و حمايتي عملكرد شهروندي را افزايش دهند.
سومین روند خدمت رسانی به مشتریان و رضایت ارباب رجوع می باشدکه امروزه به طور فزاینده ای مورد تأکید قرار گرفته است.
و چهارمین روند به عملکرد سازمانی اشاره دارد که ممکن است نیازمند کاهش مستمر تعداد کارکنان به منظور وفق پذیری با تحولات و تمایل برای ظهور و ترویج بیشتر تلاشهای حیاتی آنها باشد (بورمن،2001، 4-1)
رفتار شهروندی سازمانی از نظر فردی اهمیت ناچیز دارد اما بطور کلی هم به سازمان و هم به کارکنان براساس رویکردهای متنوع منفعت می رساند . نسبت به منافع سازمانی ،رفتار شهروندی باعث داشتن یک گروه از کارکنان می شود که به شرکت متعهد هستند. به اعتقاد جن 1988 صرف وجود رفتار شهروندی سازمانی باعث کاهش و نزول ترک خدمت و غیبت کارکنان می گردد و کارکنانی که به شرکت متعهدند با شرکت به مدت طولانی باقی می مانند و محصولاتی با کیفیت بالا تولید می کنند و به موقعیت سازمان کمک می کنند. همچنین رفتارشهروندی سازمانی ممکن است یک محیط کاری بهتر درون سازمانی را ارتقاء دهد. (ریچارد کویمن،2001،7)
1-3) بیان اهداف تحقیق :
اهداف اين پژوهش به شرح ذيل مي باشد:
الف- شناخت تأثیر تغییر سبك رهبري مدیران بر رفتار شهروندي سازماني کارکنان
ب – تعیین نوع رابطه بین سبك رهبري مدیر و رفتار شهروندي سازماني کارکنان
ج- تعيين سبك رهبري اعمال شده توسط مديران در اين سازمان