دانلود پایان نامه

26- ابن قدامه ، ابی محمد عبداله ابن احمدبن محمد ، المغنی ، جلد چهار ، انتشارات مکتبه الجمهوریه العربیه ، قاهره ، بیتا
27- ابوالقاسم ، نجم الدین جعفر بن الحسن،شرایع الاسلام فی مسایل الحلال و الحرام ،انتشارات اعلمی طهران،1374 هـ .ق
28- انصاری ،شیخ مرتضی،کتاب المکاسب،دوره‌ی 6 جلدی،مجمع الفکر الاسلامی لجنه تحقیق تراث الشیخ الاعظم ،چاپ هیجدهم، قم،1342 هـ ق
29- بحرانی ،شیخ یوسف،الحدائق الناظره فی احکام العتره الطاهر،ج 18،موسسه النشر الاسلامی قم،بی تا
30- توحیدی،میرزا محمد علی،تقریرات بر مصباح الفقاهه فی المعاملات ،دارالهادی،1412 هـ ق
31- الجبعی العاملی،زین الدین ،الروضه البهیه فی شرح المعه الدمشقیه،مرکز نشر مکتب الاعلام الاسلامی،1410 هـ .ق
32- جمال الدین حسن بن زین العابدین ،معالم الدین و ملاذ المجتهدین ،موسسه النشر الاسلامی،1416 هـ ق.
33- الجزیری،عبدالرحمن ،الفقه علی المذاهب الربعه،دارالکتب العلیمه ،بیروت ،1420 هـ ق
34- حسینی مراغی،میر عبد الفتاح ،العناوین ،ج 2،انتشارات موسسه نشر اسلامی ،چاپ اول ،1418 هـ ق
35- حلی،علامه حسن بن یوسف ابن مطهر،تذکره الفقها،موسسه آل البیت (ع) ،17 جلدی،چاپ اول،قم،بی تا
37- ــــــــــــــ ،مختلف الشیعه فی احکام الشریعه،مکتبه نینوای طهران ،بی تا
38- ــــــــــــ،تبصره المتعلمین فی احکام الدین،انتشارات مجمع الذخائر اسلامیه،بی تا
39- حلی،ابن جعفر بن محمد بن ادریس،کتاب السرائر،موسسه النشر الاسلامی،بی تا
40- خویی،سید ابوالقاسم،مصباح الفقها فی المعاملات ،ج5،موسسه انصاریان ، بی تا
41- طباطبایی ،سید علی بن محمد ،ریاض المسائل ،چاپ سنگی،مطبعه دارالخلافه قاهره ،بی تا
42-طباطبایی یزدی،سید محمد کاظم،عروه الوثقی،ج 2،انتشارات المکتبه العلمیه الاسلامیه،بی تا
43-ـــــــــ،حاشیه بر مکاسب،چاپ سنگی،جزء دوم،انتشارات موسسه دار العلم قم،378 هـ ق
44- ـــــــــ، سوال و جواب (للسید الیزدی) در یک جلد،مرکز نشر علوم اسلامی ،چاپ اول،1415 هـ ق
45- طوسی،ابو جعفر محمد بن حسن،المبسوط،چاپ سنگی،1217 هـ ق
46- ـــــــــــ،خلاف،ج2،شرکت دار المعارف الاسلامیه ،مطبعه الحکم ،قم،بی تا
47- عاملی، سید جواد بن محمد حسینی،مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه ،23 جلدی ،دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،چاپ اول،1419 هـ ق
48- عاملی،محمد ابن مکی(شهید اول) ،الدروس الشرعیه ،3 جلدی،دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،چاپ اول،1414 هـ ق
49- ـــــــــــ،القواعد و الفوائد فی الفقه و الاصول و العربیه،2 جلدی،کتابفروشی مفید ،چاپ اول،بی تا