پایان نامه با واژگان کلیدی نتايج، 5/0، ميانگين، آزمايشي

طرح به مدت 42 روز به طول انجاميد و در تاريخ 17 ارديبهشت 1393 به اتمام رسيد.
مساحت سالن پرورش 480 مترمربع(12×40) بود و ابعاد باكس‌هاي آزمايشي (1×5/1) ‌متر بود به گونه اي که تراکم مورد نظر ايجاد شود. مجموعاً 16 باكس براي انجام اين آزمايش استفاده گرديد. به منظور تهويه بهتر پنجره ها در يک سمت و هواکش ها در سمت ديگر تعبيه شده بودند. تعداد 3 مشعل گازوييلي که بيرون از سالن تعبيه شده بود و توسط ترموستات كنترل مي‌شد و نقش گرم كردن سالن را به عهده داشت. 4 عدد دماسنج كه در قسمت‌هاي مختلف سالن و در ارتفاع 15 سانتي‌متري از كف سالن آويزان بودند، دماي سالن كنترل و مرتباً ثبت مي‌گرديد. دماي سالن در هفته‌هاي مختلف پرورش در جدول (3-1) آمده است.
جدول3-1: دماي سالن در هفته‌هاي مختلف دوران پرورش جوجه‌هاي گوشتي
سن (هفته)
1
2
3
4
5
6
درجه حرارت ( ْC)
32
28
25
23
21
21

3-2- روش انجام آزمايش
در اين طرح 240 قطعه جوجه گوشتي نر از نژاد رأس 308 مورد آزمايش قرار گرفت كه از شركت ميرزا کوچک تهيه شده بود. تيمارها عبارت بودند از:
تيمار اول : مکمل 5/0 درصد مرغ گوشتي سواد کوه
تيمار دوم : مکمل 5/0 درصد مرغ گوشتي آواي کاسپين شمال
تيمار سوم : مکمل 5/0 درصد مرغ گوشتي داروسازان
تيمار چهارم : مکمل 5/0 درصد مرغ گوشتي آمينه گستر
مکمل 5/0 درصد مرغ گوشتي ( مکمل دوقلو) و اقلام خوراكي موجود در جيره از قبل تأمين شده بود. چند روز قبل از شروع دوره، سالن با مواد شوينده كاملاً شسته و پس از آن كاملاً ضدعفوني گرديده بود.
چند ساعت قبل ازورود جوجه‌ها به سالن، مشعل ها روشن شده تا دما به 32 درجه سانتي‌گراد برسد. هم چنين به جهت تامين انرژي در آبخوري هاي موسوم به کله قندي آب و شکر را حل کرده و در اختيار جوجه ها قرار داده شد. 15 قطعه جوجه نر به طور تصادفي به هر يك از واحدهاي آزمايشي اختصاص داده شد. آزمايش از روز اول پس از ورود جوجه ها به سالن پرورش تجارتي آغاز گرديد.
در طي دوره، خوراك به طور آزاد در دسترس جوجه ها قرار گرفت. در هفته‌ي اول پرورش از يك دان خوري سيني و يك آب خوري كله‌قندي در هر واحد آزمايشي استفاده گرديد و از شروع هفته دوم از دان خوري استوانه‌اي استفاده گرديد. در كل دوره، مصرف خوراك توسط جوجه‌ها اختياري بود. هم چنين برنامه واكسيناسيون جوجه‌ها به منظور افزايش ايمنيت و پيش‌گيري از بيماري‌ها براساس جدول (2-3 ) انجام پذيرفت.
جدول 3-2: زمان، نوع و روش واكسيناسيون
سن (روز)
نوع واكسن
واكسيناسيون
1
برونشيت
اسپري
10
نيوکاسل
آب آشاميدني
14
گامبرو
آب آشاميدني
18
برونشيت – نيوکاسل
آب آشاميدني
24
گامبرو
آب آشاميدني

3-4- جيره‌هاي غذايي
در اين تحقيق جيره هاي غذايي بر اساس نيازمندي هاي جوجه هاي گوشتي و با توجه به مواد مغذي موجود در اقلام خوراکي براي سه مقطع پرورش (آغازين، رشد و پاياني) که بر اساس توصيه احتياجات راس 308 تنظيم و فرموله گرديد و در اختيار جوجه ها قرار گرفت. اطلاعات و جزئيات مربوط به جيره غذايي در دوره‌هاي مختلف پرورش در جدول (3-3) و آناليز پريمکس هاي 5/0 % آواي کاسپين شمال، 5/0 % آمينه گستر، 5/0 % سوادکوه و 5/0 % داروسازان به ترتيب در جداول ( 3-4)، (3-5)، (3-6) و ( 3-7) آمده است.

جدول 3-3: اجزاي جيره غذايي در دوره هاي مختلف پرورش(کيلوگرم درتن )
مواد
14-0 روزگي
28-14 روزگي
42-28روزگي
ذرت
561
620
465
سويا
370
320
280
كربنات
18
14
12
كنستانتره
5
5
5
فسفات
18
14
12
روغن
20
20
20
سالينومايسين
5/0
5/0
5/0
جدول 3-4: پريمکس 5/0 % آواي کاسپين شمال گوشتي
ويتامين
مقادير
موادمعدني
مقادير
A
000/600/3
منگنز
680/39
D3
000/800
روي
880/33
E
400/14
آهن
000/20
K3
800
مس
000/4
B1
710
يد
397
B2
640/2
سلنيم
80
B3
920/3
B6
176/1
B5
880/11
B9
400
B12
6
H2
40
کولين
000/200
-مقدير ويتامين هاي A و D بر حسب واحد بين المللي و ساير ويتامين ها بر حسب ميلي گرم است.
مقادير مواد معدني بر حسب ميلي گرم است.
جدول 3-5: پريمکس 5/0 % جوجه گوشتي آمينه گستر ( بر حسب ميلي گرم )
ويتامين
مقدار
مواد معدني
مقادير
A
2/7
منگنز
27/132
B1
72/0
آهن
100
B2
13/3
روي
35/42
B3
4
مس
16
B6
2/1
يد
64/0
B12
6/0
سلنيم
8
D3
6/1
E
4/14
K3
6/1
B9
5/0
B5
12
H2
2
کولين
333/333
آنتي اکسيدانت
10
جدول3-6: پريمکس 5/0 % جوجه گوشتي سوادکوه ( بر حسب ميلي گرم )
ويتامين
مقدار
مواد معدني
مقادير
A
2/7
منگنز
39680
B1
72/0
آهن
20000
B2
13/3
روي
33880
B3
4
مس
4000
B6
2/1
يد
396
B12
6/0
سلنيم
80
D3
6/1
کولين
000/100
E
4/14
K3
6/1
B9
5/0
H2
12
B5
2
آنتي اکسيدانت
10

جدول 3-7: پريمکس 5/0 % جوجه گوشتي داروسازان
ويتامين
مقدار
مواد معدني
مقادير
A
000/000/1
منگنز
000/100
D3
000/000/2
آهن
000/50
E
800/1
روي
000/100
K3
000/2
مس
000/10
B1
800/1
يد
1000
B2
600/6
سلنيم
200
B3
000/10
B5
000/30
B6
000/3
B9
000/1
B12
15
کولين
100
-مقدير ويتامين هاي A ، D و E بر حسب واحد بين المللي و ساير ويتامين ها بر حسب ميلي گرم است.
– مقادير مواد معدني ب
ر
حسب ميلي گرم است.
3- 6- روش اندازه‌گيري صفات مختلف
3- 6-1- کيفيت لاشه
ويژگي هاي مربوط به لاشه ي جوجه ها در پايان دوره ي آزمايش و پس از 6 ساعت گرسنگي (جهت تخليه محتويات دستگاه گوارشي )، پس از وزن کشي از هر تکرار، دو جوجه که حداقل اختلاف وزني با ميانگين واحد آزمايشي داشت، انتخاب گرديد. جوجه ها مجددا توزين و از ناحيه اولين مهره گردن ذبح، و به روش پرکني خشک، پرکني کامل صورت گرفت، و سپس پاها و بال ها از ناحيه مفصل قطع و لاشه همراه با امعاء و احشاء توزين شدند. هم چنين امعاء و احشاء جدا و راندمان لاشه ( شکم خالي) و وزن ران، سينه، کبد و سنگدان اندازه گيري گرديد.

3-6-2- اندازه‎گيري فراسنجه‎هاي بيوشيميايي خون
به منظور بررسي متابوليت‎هاي گلوكز، كلسترول، تري گليسيريد، HDL، LDL، در پايان دوره‎ي پرورش، از هر تكرار يک پرنده به‎صورت تصادفي انتخاب و از سياهرگ بال خون گيري صورت گرفت. نمونه‎هاي خون اخذ شده در لوله‎هاي فاقد ماده ضد انعقاد ريخته شد و سرم نمونه‎هاي خون در آزمايشگاه با استفاده از دستگاه سانتريفوژ با سرعت سه هزار دور در مدت ده دقيقه جدا گرديد. پس از جدا سازي سرم، سرم هر نمونه درون ويالهاي مخصوص دستگاه اتوآناليزر بيوشيميايي ريخته شد و با استفاده از كيت‎هاي آزمايشگاهي پارس آزمون به شرح زير مورد سنجش قرار گرفت.
گلوكز به روش آنزيمي، كالريمتري به صورت تك نقطه‎اي با روش فتومتريك اندازه‎گيري شد. در اين آزمايش آب آكسيژنه آزاد شده از گلوكز در مجاورت آنزيم گلوكز اكسيداز، با فنول و 4-آمينو آنتي پيرين، در مجاورت آنزيم پراكسيداز تشكيل كينونيمين داد. ميزان كينونيمين تشكيل شده كه به صورت فتومتريك قابل اندازه‎گيري است با مقدار گلوكز رابطه مستقيم دارد.
كلسترول به روش آنزيمي، كالري متري به صورت تك نقطه‎اي با روش فتومتريك اندازه‎گيري شد. در اين آزمايش پراكسيد هيدروژن توليد شده در نتيجه هيدروليز و اكسيداسيون كلسترول، با فنول و 4-آمينوآنتي‎پيرين، در مجاورت آنزيم پراكسيداز تشكيل كينونيمين داد. ميزان كينونيمين تشكيل شده كه به صورت فتومتريك قابل اندازه‎گيري است با مقدار كلسترول رابطه مستقيم دارد.
تري‎گليسيريد به روش آنزيمي،كالري متري به صورت تك نقطه‎اي با روش فتومتريك اندازه‎گيري شد. در اين آزمايش ابتدا گليسرول توسط آنزيم ليپوپروتئين ليپاز از اسيد چرب جدا شد و سپس طي مراحلي، پراكسيد هيدروژن آزاد شده از گليسرول با 4-آمينوآنتي‎پيرين و فنول، در مجاورت آنزيم پراكسيداز تشكيل كينونيمين داد. ميزان كينونيمين تشكيل شده كه به صورت فتومتريك قابل اندازه‎گيري است با مقدار تري‎گليسيريد رابطه مستقيم دارد. فراسنجه اسيداوريك نيز به روش آنزيمي، كالري متري با استفاده از روش توس اندازه‎گيري شد.
در دستگاه مزبور، آزمايش‎هاي مربوط به متغيرهاي بيوشيميايي خون، به روش نمونه به نمونه با دقت بالا انجام و نتايج حاصله، به وسيله يك چاپگر ثبت شد.

3-6-3- اندازه‎گيري فراسنجه‎هاي فلور ميکروبي
براي انجام آزمايشات فلور ميکروبي پس از خون گيري مرغ ها خفه شده و از ابتداي روده (ايليوم)، نمونه برداشته شده و به آزمايشگاه منتقل خواهد شد و در محيط هاي کشت اي ام بي آگار، و ام ار اس آگار کشت داده شد و به مدت 48 ساعت درانکوباسيون قرار گرفت. جمعيت ميکروبي رشد کرده در محيط کشت براي تعيين جمعيت ميکروبي باکتري هاي Ecoli و لاکتوباسيل مورد بررسي قرار گرفت.

3-7- مدل آماري طرح آزمايشي
در اين آزمايش از طرح كاملاً تصادفي با مدل رياضي زير استفاده گرديد:

Xij = µ+Ti+eij
كه در اين فرمول نمايانگر هر مشاهده در آزمايش، µ نشان دهنده ميانگين كل، Ti اثر تيمار و اثر خطاي آزمايشي مي‌باشد و براي تجزيه فاكتورهاي مختلف از نرم‌افزار كامپيوتري SAS استفاده گرديد.

فصل چهارم
نتايج

4-1- صفات لاشه
4-1-1- درصد لاشه
با توجه به نتايج بدست آمده از اين مطالعه ميانگين درصد لاشه در انتهاي دوره داراي تفاوت معني‌داري در بين تيمارهاي آزمايشي نبود (05/0P ). مقايسه ميانگين ها به وسيله آزمون دانکن نيز نتايج مشابهي را به همراه داشت.

4-1-2- درصد لاشه قابل طبخ
با توجه به نتايج بدست آمده از اين مطالعه ميانگين درصد لاشه قابل طبخ در انتهاي دوره داراي تفاوت معني‌داري در بين تيمارهاي آزمايشي نبود (05/0P). مقايسه ميانگين ها به وسيله آزمون دانکن نيز نتايج مشابهي را به همراه داشت.

4-1-3- درصد سينه
با توجه به نتايج بدست آمده از اين مطالعه ميانگين درصد سينه در انتهاي دوره داراي تفاوت معني‌داري در بين تيمارهاي آزمايشي نبود (05/0P). مقايسه ميانگين ها به وسيله آزمون دانکن نيز نتايج مشابهي را به همراه داشت.

4-1-4- درصد ران ها
با توجه به نتايج بدست آمده از اين مطالعه ميانگين درصد ران ها در انتهاي دوره داراي تفاوت معني‌داري در بين تيمارهاي آزمايشي نبود (05/0P). مقايسه ميانگين ها به وسيله آزمون دانکن نيز نتايج مشابهي را به همراه داشت.

4-1-5- درصد کبد و صفرا
با توجه به نتايج بدست آمده از اين مطالعه ميانگين درصد کبد در انتهاي دوره داراي تفاوت معني‌داري در بين تيمارهاي آزمايشي نبود (05/0P). مقايسه ميانگين ها به وسيله آزمون دانکن نيز نتايج مشابهي را به همراه داشت.

4-1-6- درصد چربي محوطه بطني
با توجه به نتايج به دست آمده از اين مطالعه، ميانگين درصد چربي محوطه بطني بين ت
يمارها داراي اختلاف معنيداري بود (05/0P). مقايسه ميانگين ها به وسيله آزمون دانکن نيز نتايج مشابهي را به همراه داشت. جدول 4-1، اثر جيره هاي آزمايشي بر تركيبات لاشه جوجه هاي گوشتي در پايان دورة آزمايش را نشان مي دهد.
جدول4-1: اثر جيره هاي آزمايشي بر صفات لاشه جوجه هاي گوشتي در پايان دورة آزمايش ( بر حسب درصد )
تيمارها
وزن زنده(برحسب گرم)
لاشه
لاشه آماده طبخ
سينه
ران
کبد
چربي محوطه بطني
مکمل 5/0 درصد سواد کوه
a50/2342
a514/80
a105/66
a210/23
a537/19
a421/3
a458/0
مکمل 5/0 درصد آمينه گستر
a2245
a045/80
a469/65
a747/22
a055/19
a304/3
a443/0
مکمل 5/0 درصد کاسپين شمال
a2495
a354/79
a868/63
a100/22
a616/18
a267/3
a454/0
مکمل 5/0 درصد داروسازان
a75/2113
a480/78
a582/63
a399/21
a029/18
a688/2
a447/0
SEM
72/0
95/0
18/1
98/0
58/0
26/0
07/0
4-2- صفات بيوشيميايي خون
سلامتي و عملكرد توليدي حيوان همواره تحت تاثير مواد مغذي و متابوليت هاي موجود در خون مي باشد. انتظار مي رود با شناخت رابطه بين عوامل بيوشيميايي خون و صفات توليدي بتوان توليد را افزايش داد. غلظت تركيبات مختلف خون تحت تاثير عوامل مختلف از جمله سن، جنس، وضعيت فيزيولوژيكي، تغذيه و ژنتيك متغير مي باشد. در اين آزمايش سعي شد كليه عوامل به غير از تغذيه ثابت باشند. نتايج مربوط به فراسنجه‌هاي خوني اعم از پروتئين کل، آلبومين، گلوکز، كلسترول، تري‌گليسيريد، HDL، LDL اسيد اوريک در جداول جدول 4-2 آورده شده است.

4-2-1- پروتئين کل
براساس نتايج بدست آمده از اين مطالعه، غلظت پروتئين کل خون در بين تيمارهاي آزمايشي داراي اختلاف معني‌داري نبود(05/0P). مقايسه ميانگين ها به وسيله آزمون دانکن نيز نتايج مشابهي را به همراه داشت.

4-2-2- آلبومن
براساس نتايج بدست آمده از اين مطالعه، غلظت آلبومن خون در بين تيمارهاي آزمايشي داراي اختلاف معني‌داري نبود(05/0P). مقايسه ميانگين ها به وسيله آزمون دانکن نيز نتايج مشابهي را به همراه داشت.

4-2-3- گلوکز
براساس نتايج بدست آمده از اين مطالعه، غلظت گلوکز پلاسماي خون در بين تيمارهاي آزمايشي داراي اختلاف معني‌داري بود(05/0P). مقايسه ميانگين ها به وسيله آزمون دانکن نيز نتايج مشابهي را به همراه داشت. بر اين اساس جيره حاوي مکمل 5/0 درصد سواد کوه بيشترين، و حيره حاوي مکمل 5/0 درصد کاسپين شمال کم ترين گلوکز خون را نشان دادند. ساير تيمارها با داشتن اختلاف معني دار بين اين دو گروه قرار گرفتند.

4-2-4- تري‌گليسيريد
بر اساس نتايج بدست آمده از اين مطالعه، غلظت تري‌گليسيريد خون در بين تيمارهاي آزمايشي داراي اختلاف معني‌داري نبود (05/0P). مقايسه ميانگين ها به وسيله آزمون دانکن نيز نتايج مشابهي را به همراه داشت.

4-2-5- کلسترول
جدول 4-2، ميانگين غلظت کلسترول خون تيمارها را نشان ميدهد. بر اساس نتايج بدست آمده از اين مطالعه، غلظت کلسترول خون در بين تيمارهاي آزمايشي داراي اختلاف معني‌داري نبود (05/0P). مقايسه ميانگين ها به وسيله آزمون دانکن نيز نتايج مشابهي را به همراه داشت.

4-2-6- HDL
بر اساس نتايج بدست آمده از اين مطالعه، غلظت HDL خون در بين تيمارهاي آزمايشي داراي اختلاف معني‌داري بود (05/0P). مقايسه ميانگين ها به وسيله آزمون دانکن نيز نتايج مشابهي را به همراه داشت. بر اين اساس جيره حاوي مکمل 5/0 درصد سواد کوه بيشترين، و جيره حاوي مکمل 5/0 درصد داروسازان کم ترين HDL خون را نشان دادند. ساير تيمارها با بدون داشتن اختلاف

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *