آوریل 20, 2021

پایان نامه «بررسی آسیب های اقتصادی-اجتماعی اچ آی وی/ایدز بر خانواده های مبتلا به ایدز

[add_to_cart id=614835]

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد – دانشگاه تهران

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی گرایش برنامه ریزی رفاه اجتماعی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید متن کامل این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه تهران

دانشکده علوم اجتماعی

رساله جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد برنامه ریزی رفاه اجتماعی

 

عنوان:

«بررسی آسیب های اقتصادی-اجتماعی اچ آی وی/ایدز بر خانواده های مبتلا به ایدز و واکنشهای آنان»

(مطالعه موردی مرکز بهداشت غرب تهران)

 

استاد راهنما:

دکتر علی اصغر سعیدی

 

استاد مشاور:

دکتر علی شکوری

 

دانشجو:

 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چكیده
رساله حاضر مطالعه ای كیفی درباره آسیب های اقتصادی-اجتماعی اچ آی وی/ایدز بر خانواده های دچار این آسیب می باشد كه در آن بر اساس دیدگاه های نظری و رویکردهای مفهومی موجود درباره آسیب های این پدیده اجتماعی در سطح خانواده یا خانوار و همچنین واكنش ها و سازوكارهای مورد استفاده جهت مقابله با این آثار سعی شده این موضوعات در مورد برخی خانواده های دچار اچ آی وی/ایدز در ایران بررسی گردند. هدف اصلی این رساله بررسی آثار و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی ایدز بر افراد و خانواده های مبتلا در ایران است، هرچند برخی موارد مطالعه در مرحله اچ آی وی قرار داشتند. در این مطالعه سعی شده با بهره گرفتن از «مصاحبه های عمیق» داده های كیفی درباره موضوع مورد بررسی گردآوری شود. یافته های كیفی ما این موضوع را تایید می نمایند كه افراد مبتلا به ایدز متاثر و رنجور از آثار بیماری می باشند. مصاحبه های عمیق صورت گرفته با افراد مبتلا به ایدز بطور هماهنگی بدین موضوع اشاره دارند كه در مقایسه با پیامدهای سوء فیزیكی، تنهایی و انزوای ناشی از بیماری موجب آزار و رنجش افزونتر افراد و خانواده های مبتلا می شود. این موضوع بیانگر اینست كه اعضای این گروه از خانواده ها در معرض ریسك كاهش فزاینده روابط اجتماعی شان بصورت پایدار می باشند.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        
 
كلیدواژه ها: «ایدز، اچ آی وی، بیماری، ریسک، خانواده های مبتلا به اچ آی وی/ایدز، آثار سوء و پیامدها، آسیب، واكنشها و سازوكارهای مورد استفاده خانواده ها»
                           
 
                                                                         فهرست مطالب
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
             چكیده
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
1          كلیات تحقیق                                                                                     1
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 1 مقدمه 2

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 2 طرح و بیان مسئله 4

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 3 ضرورت و اهمیت انجام مطالعه 6

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 4 سئوالات اصلی مطالعه 7

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 5 اهداف مطالعه 7

………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………….

 1. 6 اچ آی وی/ایدز درایران 8

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 6. 1 افراد و گروه های در معرض خطر آلودگی بهHIV در ایران 8

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 6. 2 آمارهای مربوط به اچ آی وی/ایدز در ایران و جهان                             9

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. 6. 2. 1 آمار مربوط به موارد شناخته شده اچ آی وی/ایدز بصورت سالانه در ایران  9

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. 6. 2. 2 توزیع جغرافیایی اچ آی وی/ایدز در ایران    12

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. 6. 2. 3 راه های عمده انتقال اچ آی وی در ایران      12

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. 6. 2. 4 آمارهای مربوط به اچ آی وی/ایدز در جهان 14

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. 6. 3 کلینیک های مثلثی                      14

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. 6. 4 کلینیک مثلثی مر کز بهداشت غرب تهران(والفجر) 15

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. 6. 5 راجع به PLWHA در ایران 16

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. 7NGOs  و نقش آن در کنترل اچ آی وی/ایدز و آسیبهای آن                                   17

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2         چارچوب مفهومی و نظری                                                                     20
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 1 تعریف مفاهیم و متغیرها                                             21

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 2 اچ آی وی/ایدز، اثرات و ابعاد آن                                                           24

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 3 سطوح آسیب پذیر در برابر اچ آی وی/ایدز 25

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 4 اچ آی وی/ایدز و اثرات آن بر خانواده 26

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 5 سه حوزه اصلی اثر ایدز بر خانواده 28

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 6 تاثیر بر اشتغال و درآمد 28

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 7 هزینه های مستقیم و غیرمستقیم ایدز 29

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 8 انحراف 31

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 9 نظریه برچسب 32

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 10 انگ اجتماعی 33

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 11 تبعیض                        33

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 12 سردرگمی                      34

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 13 تغییر نوع روابط اجتماعی 35

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 14 مولفه های موثر بر آسیب پذیری خانواده های درگیر اچ آی وی/اید    36

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 15 واکنش در برابر ایدز 38

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 15. 1 مدل تصمیم گیری اقتصادی خانواده 38

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 15. 2 پیوندها و حمایتهای اجتماعی 40

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 16 پیشینه تحقیق              41

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 17 تجربه ایدز در سایر کشورها                           48

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 17. 1 جوامع در حال توسعه                                        48

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 17. 1. 1 تجربه آفریقا 48

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 17. 1. 2 جنوب و جنوب شرق آسیا 50

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 17. 1. 3 سایر جوامع در حال توسعه 52

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 17. 2 جوامع توسعه یافته 53

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 17. 2. 1 آمریکای شمالی، اروپای غربی و مرکزی 53

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 18 فرضیات مطالعه 56

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
3             روش تحقیق                                                                                  57
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 1 چرایی انتخاب روش كیفی 58

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 2 روش تحقیق كیفی 59

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 3 روش های بررسی «آسیب» 60

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 4 مسائل روش شناختی 63

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 5 بررسی اعتبار در مطالعه 64

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 6 تکنیک جمع آوری داده ها 65

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 7 ملاحظات مورد توجه در انجام مصاحبه ها 67

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 8 جامعه مورد مطالعه 68

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 9 واحد تحلیل 68

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 10 تعداد موارد مطالعه               69

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 11 انتخاب موارد                                 69

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 12 کلیات روش کیفی مورد استفاده                                            70

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 12. 1 ملاحظات مربوط به نمونه گیری 71

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 12. 2 مشاهدات و تجارب محقق در انجام پژوهش 71

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 12. 3 تجربیاتی مربوط به مصاحبه با مبتلایان به ایدز 72

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
4            ارائه یافته ها (گزارش داده های كیفی)                                                    73
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 1 مقوله بندی 74

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 2 ویژگیهای زمینه ای، اقتصادی و اجتماعی خانواده های مبتلا به اچ آی وی/ایدز 75

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 3 آثار سوء ایدز 81

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 3. 1 اثر ایدز بر روی اشتغال                                                                          81

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 3. 1. 1 پیامدهای از دست دادن شغل در بین خانواده های مبتلا 83

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 3. 1. 2 از دست دادن و یا كاهش درآمد 83

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 3. 1. 3 سایر پیامدهای از دست دادن شغل یا درآمد 85

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 3. 2 هزینه درمان (كنترل) ایدز             86

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 3. 2. 1هزینه دارو، آزمایش و ویزیت پزشكان         86

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 3. 2. 2هزینه تغذیه در رابطه با ایدز       88

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 3. 3 هزینه رفت و آمد          89

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 3. 4 طرد،بدنامی،تبعیض و محرومیت از خدمات نسبت به خانواده های دچار ایدز       91

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 3. 4. 1تغییرات رفتاری در میان اعضاء خانواده و همچنین خانواده گسترده،آشنایان، دوستان 92

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 3. 4. 2طرد       93

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 3. 4. 3انگ و بدنامی            95

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 3. 4. 4ایدز و انحراف (آیا ایدز می تواند بعنوان یک انحراف اجتماعی تلفی گردد؟)       95

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 3. 4. 5تبعیض               98

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 3. 4. 6پنهان کردن موضوع ایدز            105

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 3. 4. 7تاثیر بر روحیه افراد مبتلا              107

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 3. 5 اثر ایدز بر كاركرد خانواده                              108

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 3. 5. 1ممانعت از تحقق كاركردهای افراد مبتلا به ایدز در خانواده         108

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 3. 5. 2مشغول ساختن و عدم رسیدگی به امور اعضای خانواده 109

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 3. 5. 3انسجام خانواده 110

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 3. 6 اثر بر روابط خانواده                                                                111

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 3. 6. 1 کاهش روابط اجتماعی از سوی مبتلا 111

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 3. 6. 2 قطع روابط و فعالیت های سابق مبتلا ناشی از ترس از انتقال ایدز          111

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 3. 7 سردرگمی                                                                                      112

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 3. 8 بیوه گی                       115

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 4 اطلاعات توصیفی خانواده های مورد مطالعه              118

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 4. 1 وضعیت معیشتی خانواده های مبتلا                     118

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 4. 2 ویژگیهای زمینه ای خانواده های مورد مطالعه 119

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 4. 3 زمان سپری شده از ابتلای عضو/اعضاء خانواده              120

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 4. 4 وضعیت اشتغال در میان اعضای خانواده 120

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 4. 5 اطلاعات مربوط به سرپرست خانواده ها         121

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 4. 6 اطلاعات مربوط به منابع درآمدی خانواده های اچ آی وی/ایدز        122

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 5 واكنشها‏‏ و سازوكارهای مورد استفاده خانواده های اچ آی وی/ایدز در مقابله با ایدز 123

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 5. 1 حمایت های اجتماعی از خانواده های اچ آی وی/ایدز                   123

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 5. 1. 1 حمایت از طریق منابع غیر رسمی           124

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 5. 1. 2 حمایت از طریق منابع رسمی                      126

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 5. 1. 3 وابستگی رفاهی 128

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 5. 2 استقراض 130

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 5. 3 پس انداز                        132

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 5. 4 سرمایه گذاری                     134

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 5. 5 دارائی                      134

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 5. 6 بیمه های اجتماعی                                    135

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
جمع بندی                                                                                         136
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
5           نتیجه گیری                                                                                   138
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 1 نتیجه گیری                                                         139

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 2 پیشنهادات                                                                           144

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
             منابع و مآخذ                                                                                  146
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
             پیوست ها
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
پیوست1- مراکز فعال در زمینه اچ آی وی/ایدز
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Abstract            
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
 
 ادامه تکه هایی از متن 
ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 162

قیمت : 14700 تومان
 

 

—-

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

[add_to_cart id=142977]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com