می 6, 2021

پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر فرار مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده

دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحدمهاباد

 

 

دانشکده علوم انسانی – گروه مدیریت

پایان نامه برای دریافت درجه­ کارشناسی ارشد  M.A

گرایش: دولتی – مالی

 

 

عنوان:

بررسی عوامل مؤثر بر فرار مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده

از دید کادر امور مالیاتی استان آذربایجان غربی

 

در فایل دانلودی نام نگارنده و استاد راهنما موجود است

 

 

زمستان  1391

 

فهرست مطالب

عنوان                              صفحه

چکیده فارسی…………………………….. 1

فصل اول: کلیات

1-1- مقدمه………………………………. 3

1-2- بیان مسأله……………………….. 4

1-3- اهمیت و ضرورت موضوع… 5

1-4- اهداف تحقیق………………….. 5

1-5- کاربرد نتایج تحقیق…………. 6

1-6- فرضیات تحقیق……………….. 6

1-7- متغیرهای تحقیق…………….. 7

1-8- مدل مفهومی‌تحقیق………… 7

1-9- قلمرو تحقیق……………………. 8

1-10- تعریف واژه‌ها…………………. 9

1-11- خلاصه فصل ………………… 9

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه……………………………. 11

2-2- بخش اول: مبانی نظری مالیات………………………………………. 13

2-2-1- تاریخچه مالیات در ایران…………………………………….. 13

2-2-2- تعریف مالیات………. 14

2-2-3- انواع مالیات………….. 14

2-3- بخش دوم: مالیات بر ارزش افزوده……………………………………….. 16

2-3-1- تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده ………………………. 16

2-3-2- تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده در ایران…………. 16

2-3-3- تعریف مالیات بر ارزش افزوده………………………………….. 17

2-3-4- اصول مالیات بر ارزش افزوده………………………………….. 18

2-3-5- انواع مالیات بر ارزش افزوده………………………………….. 19

2-3-5-1- مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولیدی(VATp)…………… 20

2-3-5-2- مالیات بر ارزش افزوده از نوع درآمدی(VATI)………….. 20

2-3-5-3- مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف(VATc )…………………………………….. 20

2-3-6- ویژگی‌های مالیات بر ارزش افزوده………………………… 21

2-3-6-1- مزایای مالیات بر ارزش افزوده………………….. 21

2-3-6-2- معایب مالیات بر ارزش افزوده………………….. 23

2-3-7- آثار اقتصادی اجرای مالیات بر ارزش افزوده……….. 25

2-3-7-1- اثر بر کارایی تولید……………………………… 25

2-3-7-2- اثر بر رشد اقتصادی……………………….. 25

2-3-7-3- اثر بر کسری بودجه……………………………. 26

2-3-7-4- اثر بر ثبات اقتصادی………………………… 26

2-3-7-5- اثر بر توزیع درآمد…………………………….. 27

2-3-7-6- اثر بر سرمایه گذاری…………………………… 27

2-3-7-7- اثر بر پس انداز……………………………………… 27

2-3-7-9- اثر بر تجارت خارجی………………………….. 28

2-3-7-10- اثر بر سطح قیمت‌ها (تورم)……………… 28

2-3-8- ساختار نرخ‌های مالیات بر ارزش افزوده……………………. 29

2-3-9- سیستم استرداد مالیات بر ارزش افزوده……………………. 33

 

2-3-9-1- شیوه‌های کنترل استرداد مالیات بر ارزش افزوده……………………………. 34

2-3-10- معافیت‌ها در نظام مالیات بر ارزش افزوده……….. 35

2-3-10-1- معافیت آستانه………………………………………. 36

2-3-10-2- معافیت‌ها و نرخ صفر……………………….. 38

2-3-10-3- معافیت و حمایت از تولید…………….. 38

2-3-10-4- دلایل اعمال معافیت………………………….. 39

2-3-10-5- آثار ناشی از اعمال معافیت……………….. 40

2-3-11- جریمه‌ها در نظام مالیات بر ارزش افزوده……….. 42

2-3-12- آموزش………………. 43

2-3-12-1- مراحل مختلف فرایندآموزش………………… 44

2-3-12-2- انواع برنامه‌های آموزشی از نظر اجرا……… 44

2-3-13- فرهنگ مالیاتی…. 45

2-3-13-1- ویژگی‌های یک فرهنگ مالیاتی مطلوب… 46

2-3-13-2- علل مؤثر در ترویج و ارتقاء فرهنگ مالیاتی…………………………… 46

2-3-14- تمکین مالیاتی….. 48

2-3-14-1- موانع تمکین داوطلبانه مؤدیان مالیاتی 49

2-3-14-2- روش‌ها و شیوه‌های ارتقاء تمکین مالیاتی………………………….. 49

2-3-15- الزامات مربوط به سازمان امور مالیاتی جهت اجرای نظا مالیات بر ارزش افزوده………………………………….. 50

2-3-15-1- خودکارسازی سازمان مالیاتی و بهره گیری از سیستم‌های اطلاعاتی.. 51

2-3-15-2- نقش نیروی انسانی در سازمان مالیاتی……………………………………… 52

2-3-16- مشکلات اجرایی در نظام مالیات بر ارزش افزوده. 52

2-3-16-1- پیچیدگی قوانین و مقررات مالیاتی. 52

2-3-16-2- جرائم مالیاتی و تمکین……………………….. 53

2-3-16-3- چند نرخی بودن مالیات و معافیت‌های متعدد……………………………. 53

2-3-16-4- آموزش……. 54

2-3-16-5- سطح توان سازمان در بکارگیری افزارهای سازمانی…………. 55

2-3-16-6- عدم ترویج فرهنگ مالیاتی در جامعه 55

2-4- بخش سوم: فرار مالیاتی… 56

2-4-1- تعریف فرار مالیاتی. 56

2-4-2- تمایز بین فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی………………… 56

2-4-3- شکاف مالیاتی……… 57

2-4-4- اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی………………………………… 59

2-4-5- آثار اقتصادی و اجتماعی فرار مالیاتی………….. 60

2-4-6- آسیب شناسی فرار مالیاتی در ایران………………….. 61

2-4-7- نظام مالیات بر ارزش افزوده و فرار مالیاتی…………… 64

2-4-8- تقلب‌های خاص مالیات بر ارزش افزوده……………………. 64

2-4-9- عوامل موثر بر فرار از مالیات بر ارزش افزوده……….. 65

2-4-9-1- عوامل جمعیتی، اجتماعی و اعتقادی……… 65

2-4-9-2- عوامل اقتصادی………………………………………. 66

2-4-10- تبیین فرار مالیاتی بر اساس رویکرد انتخاب عمومی…………………………………………….. 67

2-4-11- راه‌های فرار از مالیات بر ارزش افزوده……………………. 67

2-4-11-1- خودداری افراد مشمول مالیات بر ارزش افزوده از نام نویسی……………………. 67

2-4-11-2- اعلان ادعای اغراق آمیز در مورد استرداد…………. 68

2-4-11-3- عدم ثبت خریدهای نقدی…….. 69

2-4-11-4- ادعای اعتبار مالیاتی برای فاکتورهای خرید از فروشنده‌های ثبت نشده در نظام مالیات بر ارزش افزوده……………………… 69

2-4-11-5- لحاظ نکردن اوراق بستانکار در ادعای اعتبار مالیاتی مالیات بر ارزش افزوده ………………………………. 70

2-4-11-6- ادعای اعتبار مالیاتی برای فروش‌های مشمول مالیات و مورد استفاده در فعالیت‌های معاف از مالیات……………………. 70

2-4-11-7- ادعای اعتبار مالیاتی برای خریدهایی که اعتبار پذیر نیستند…………… 71

2-4-11-8- عدم گزارش فروش کالاهای وارداتی و مشمول مالیات……………………. 71

2-4-11-9- حذف کالا‌ها و خدمات خود مصرفی…………………… 71

2-4-11-10- ادعاهای نادرست در مورد صادرات………………….. 72

2-4-11-11- معامله کنندگان جعلی……… 72

2-4-11-12- توافق پایاپای……………………. 73

2-4-11-13- نرخ‌های چندگانه و توضیحات نادرست………………….. 73

2-4-11-14- خطا در طبقه بندی کالا‌ها و خدمات…………………… 74

2-4-11-15- عدم ارسال مالیات بر ارزش افزوده وصول شده به اداره مالیات……………. 74

2-4-11-16- اعلان مقدار فروش کمتر از حد واقعی………………. 75

2-4-11-17- ثبت معاملات در دو دفتر جداگانه………………….. 75

2-5- بخش چهارم: پیشینه تحقیقات…………………………………… 76

2-5-1- تحقیقات داخلی انجام شده……………………………………… 76

2-5-2- تحقیقات خارجی انجام شده…………………………………….. 91

2-6- خلاصه فصل………………….. 96

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- مقدمه …………………………… 98

3-2- روش تحقیق………………….. 98

3-3- متغیرهای تحقیق  ……….. 99

3-4- جامعه آماری ……………… 100

3-5-  نمونه آماری ……………… 100

3-6-  روش و حجم نمونه گیری………………………………………………. 101

3-7- روش گردآوری اطلاعات 101

3-8- تحلیل پرسشنامه ………. 102

3-9- پایایی پرسشنامه ……….. 102

3-10- روایی پرسشنامه………. 103

3-11- روش های آماری ……….. 103

3-12- خلاصه فصل …………… 104

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

4-1- مقدمه………………………….. 106

4-2-بررسی ویژگی­های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان ……… 107

4-2-1- تبیین فراوانی و درصد میزان جنسیت پاسخ دهندگان به پرسشنامه…………………….. 107

4-2-2- تبیین فراوانی و درصد میزان سابقه کار پاسخ دهندگان به پرسشنامه…………………….. 108

4-2-3- تبیین فراوانی و درصد میزان تحصیلات پاسخ دهندگان به پرسشنامه…………………….. 109

4-2-4- تبیین فراوانی و درصد پست سازمانی پاسخ دهندگان به پرسشنامه …………………… 110

4-3- آمار استنباطی……………. 111

4-3-1-  فرضیه اصلی اول تحقیق………………………………. 111

4-3-1-1- فرضیه فرعی اول…………….. 114

4-3-1-2- فرضیه فرعی دوم……………. 116

4-3-1-3- فرضیه فرعی سوم…………… 118

4-3-1-4- فرضیه فرعی چهارم………… 121

4-3-1-5- فرضیه فرعی پنجم…………. 124

4-3-1-6- فرضیه فرعی ششم…………. 126

4-3-2- فرضیه اصلی دوم تحقیق………………………………. 128

4-3-2-1- فرضیه فرعی اول…………….. 131

4-3-2-2- فرضیه فرعی دوم……………. 134

4-3-2-3- فرضیه فرعی سوم…………… 136

4-3-2-4- فرضیه فرعی چهارم………… 138

4-4- اولویت بندی فرضیات… 141

4-5- خلاصه فصل ……………… 144

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه ………………………… 147

5-2- نتایج استنباطی داده‌ها. 147

5-2-1- نتایج استنباطی فرضیه اصلی اول………………………….. 147

5-2-2- نتایج استنباطی فرضیه اصلی دوم…………………………. 153

5-3- نتایج اولویت بندی داده‌ها………………………………………………. 156

5-4- پیشنهادات کاربردی…… 157

5-5- محدودیت‌های پژوهش. 158

5-5-پیشنهاد به محققان آینده………………………………………………. 158

ضمائم

پیوست الف) پرسشنامه………… 161

پیوست ب) خروجی داده‌ها….. 165

فهرست منابع

منابع فارسی………………………….. 187

منابع خارجی………………………… 197

منابع سایت‌ها……………………….. 198

 

چکیده انگلیسی…………………….. 199

 

فهرست جداول

عنوان                              صفحه

جدول 2-1- وضعیت درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای دولت طی سالهای 1388 تا 1390….. 17

جدول 2-2- وضعیت درآمدهای مالیاتی در استان آذربایجان غربی طی سالهای 1387 تا 1390….. 18

جدول 2-3- نرخ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض کالاهای غیرمعاف و خاص در ایران………………………. 30

جدول 2-4- بررسی تعداد کشورهای تک نرخی و چند نرخی در طی زمان…………………………….. 33

جدول 2-5- جدول ضرایب عدم تمکین مالیاتی در چند کشور منتخب…………………………………….. 58

جدول 2-6- طبقه بندی انواع فعالیتهای اقتصاد زیرزمینی…….. 59

جدول 3-1- سوالات پرسشنامه با توجه به فرضیات تحقیق………. 102

جدول 3-2- آماره پایایی پرسشنامه………………………………………………. 102

جدول 4-1- توزیع فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان به پرسشنامه . 107

جدول 4-2- توزیع فراوانی سابقه کار پاسخ دهندگان به پرسشنامه………………………………………………. 108

جدول 4-3- توزیع فراوانی میزان تحصیلات پاسخ دهندگان به پرسشنامه………………………………. 109

جدول 4-4- توزیع فراوانی پست سازمانی پاسخ دهندگان به پرسشنامه………………………………. 110

جدول 4-5- نتایج آزمون  گلموکروف-اسمیرنوف  برای متغیر عوامل درون سازمانی……………. 112

جدول 4-6- نتایج آزمون خلاصه ویلکاکسون برای متغیر عوامل درون سازمانی……………………….. 113

جدول 4-7- نتایج آزمون  گلموکروف-اسمیرنوف  برای متغیر پیچیدگی قوانین…………………… 114

جدول 4-8- جدول آماره خلاصه و نتایج آزمون ویلکاکسون برای متغیر پیچیدگی قوانین…………………… 116

جدول 4-9- نتایج آزمون  گلموکروف-اسمیرنوف  برای متغیر نرخ چندگانه………………………….. 117

جدول 4-10- جدول آماره خلاصه و نتایج آزمون ویلکاکسون برای متغیر نرخ چندگانه……………….. 118

جدول 4-11- نتایج آزمون گلموکروف-اسمیرنوف  برای متغیر معافیت‎های گسترده…………….. 119

جدول 4-12- جدول آماره خلاصه و نتایج آزمون ویلکاکسون برای متغیر معافیت‎های گسترده…… 121

جدول 4-13- نتایج آزمون  گلموکروف-اسمیرنوف  برای متغیر ناکارآیی جرایم………………………. 122

جدول 4-14- جدول‌آماره خلاصه و نتایج آزمون ویلکاکسون برای متغیر ناکارآیی جرایم……………. 123

جدول 4-15- نتایج آزمون گلموکروف- اسمیرنوف  برای متغیر ضعف در آموزش…………………… 124

جدول 4-16- جدول آماره خلاصه و نتایج آزمون ویلکاکسون برای متغیر ضعف در آموزش…………. 126

جدول 4-17- نتایج آزمون گلموکروف-اسمیرنوف برای متغیرسطح توان‌سازمان در بکارگیری‌افزارها…………………….. 127

جدول 4-18- جدول آماره خلاصه و نتایج آزمون ویلکاکسون برای متغیرسطح توان‌سازمان در بکارگیری‌افزارها…………………….. 128

جدول 4-19- نتایج آزمون  گلموکروف- اسمیرنوف  برای متغیر عوامل برون سازمانی…………….. 129

جدول 4-20- جدول آماره خلاصه و نتایج آزمون ویلکاکسون برای متغیر عوامل برون سازمانی….. 131

جدول 4-21- نتایج آزمون  گلموکروف-اسمیرنوف  برای متغیر عوامل اقتصادی…………………….. 132

جدول 4-22- جدول آماره خلاصه و نتایج آزمون ویلکاکسون برای متغیر عوامل اقتصادی…………… 133

جدول 4-23- نتایج آزمون گلموکروف-اسمیرنوف  برای متغیر عوامل سیاسی……………………….. 134

جدول 4-24- جدول آماره خلاصه و نتایج آزمون ویلکاکسون برای متغیر عوامل سیاسی…………….. 135

جدول 4-25- نتایج آزمون  گلموکروف- اسمیرنوف  برای متغیر عوامل اجتماعی…………………….. 136

جدول 4-26- جدول آماره خلاصه و نتایج آزمون ویلکاکسون برای متغیر عوامل اجتماعی………….. 138

جدول 4-27- نتایج آزمون گلموکروف- اسمیرنوف  برای متغیر عدم گسترش فرهنگ مالیاتی. 139

جدول 4-28- جدول آماره خلاصه و نتایج آزمون ویلکاکسون برای متغیر عدم گسترش فرهنگ مالیاتی…………………………………… 140

جدول 4-29- جدول الویت‎بندی فرضیه‎های اصلی با بهره گرفتن از آزمون فریدمن………………………. 141

جدول 4-30- جدول آماره کای دو برای الویت‎بندی فرضیه‎های اصلی در آزمون فریدمن…………………. 141

جدول4-31- جدول الویت‎بندی فرضیه‎های فرعی مربوط به فرضیه اصلی درون سازمانی با بهره گرفتن از آزمون فریدمن………………………. 142

جدول 4-32- جدول آماره کای دو برای الویت‎بندی فرضیه‎های فرعی مربوط به فرضیه اصلی درون سازمانی در آزمون فریدمن…… 142

جدول 4-33- جدول الویت‎بندی فرضیه‎های فرعی مربوط به فرضیه اصلی برون سازمانی با بهره گرفتن از آزمون فریدمن………………………. 142

جدول 4-34- جدول آماره کای دو برای الویت‎بندی فرضیه‎های فرعی مربوط به فرضیه اصلی برون سازمانی در آزمون فریدمن…… 143

جدول 4-35- جدول الویت‎بندی فرضیه‎های فرعی مربوط به فرضیه های اصلی درون  و برون سازمانی با بهره گرفتن از آزمون فریدمن…. 143

جدول 4-36- جدول آماره کای دو برای الویت‎بندی فرضیه‎های فرعی مربوط به فرضیه های اصلی درون  و برون سازمانی در آزمون فریدمن………………………………………………. 144

 

فهرست نمودارها

عنوان                              صفحه

نمودار 1-1- مدل مفهومی‌متغیرهای تحقیق………….. 8

نمودار 4-1- درصد فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان به پرسشنامه………………………………. 107

نمودار 4-2- درصد فراوانی سابقه کار پاسخ دهندگان به پرسشنامه………………………………………………. 108

نمودار 4-3-درصد فراوانی میزان تحصیلات پاسخ دهندگان به پرسشنامه………………………………. 109

نمودار 4-4- درصد فراوانی پست سازمانی پاسخ دهندگان به پرسشنامه………………………………. 110

نمودار 4-5- نمودار Q-Q plot  برای متغیر عوامل درون سازمانی………………………………………………. 111

نمودار4-6- نمودار میله‎ای برای متغیر عوامل درون سازمانی…. 113

نمودار 4-7- نمودار Q-Q plot  برای متغیر پیچیدگی قوانین… 114

نمودار 4-8- نمودار میله‎ای برای متغیر پیچیدگی قوانین………… 115

نمودار 4-9- نمودار Q-Q plot  برای متغیر نرخ چندگانه………. 116

نمودار 4-10- نمودار میله‎ای برای متغیر نرخ چندگانه……………….. 118

نمودار4-11- نمودار Q-Q plot  برای متغیر معافیت‎های گسترده………………………………………………. 119

نمودار 4-12- نمودار میله‎ای برای متغیر معافیت‎های گسترده…… 120

نمودار 4-13- نمودار Q-Q plot  برای متغیر ناکارآیی جرایم…… 121

نمودار 4-14-  نمودار میله‎ای برای متغیر ناکارآیی جرایم……………. 123

نمودار4-15 – نمودار Q-Q plot  برای متغیر ضعف در آموزش… 124

نمودار4-16 – نمودار میله‎ای برای متغیر ضعف در آموزش………… 125

نمودار 4-17- نمودار Q-Q plot  برای متغیر سطح توان سازمان در بکارگیری افزارهای سازمانی…. 126

نمودار 4-18- نمودار میله‎ای برای متغیر سطح توان سازمان در بکارگیری افزارهای سازمانی…. 128

نمودار 4- 19- نمودار Q-Q plot  برای متغیر عوامل برون سازمانی………………………………………………. 129

نمودار 4-20- نمودار میله‎ای برای متغیر عوامل برون سازمانی….. 130

نمودار4-21- نمودار Q-Q plot  برای متغیر عوامل اقتصادی….. 131

نمودار4-22- نمودار میله‎ای برای متغیر عوامل اقتصادی…………… 133

نمودار 4-23-  نمودار Q-Q plot  برای متغیر عوامل سیاسی……. 134

نمودار 4-24- نمودار میله‎ای برای متغیر عوامل سیاسی…………….. 135

نمودار 4-25- نمودار Q-Q plot  برای متغیر عوامل اجتماعی….. 136

نمودار4-26- نمودار میله‎ای برای متغیر عوامل اجتماعی………….. 138

نمودار4-27- نمودار Q-Q plot  برای متغیر عدم گسترش فرهنگ مالیاتی…………………………………… 139

نمودار4-28- نمودار میله‎ای برای متغیر عدم گسترش فرهنگ مالیاتی…………………………………… 140

 

چکیده :

     در دهه‌ های اخیر مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یکی از روش‌های وصول مالیات مورد توجه قرار گرفته است و از همه مهم تر به علت گستردگی پایه مالیاتی و همچنین درآمدزایی بالای آن نسبت به انواع دیگر مالیات‌ها از اهمیت بسزایی از سوی دولت‌ها در کشورهای مختلف برخوردار است. در کشور ما نیز مالیات بر ارزش افزوده به منظور اصلاح ساختار مالیاتی و افزایش درآمدهای دولت به اجرا گذاشته شده است. بررسی فرار مالیاتی و عوامل شکل گیری آن در این نظام کمک می‌کند تا اصلاحات قانونی لازم، برای جلوگیری و کاهش رشد فرار مالیاتی انجام شود و زمینه لازم برای افزایش کارایی نظام نوین مالیات بر ارزش افزوده و درآمدهای مالیاتی فراهم گردد. تحقیق حاضر به بررسی عوامل موثر بر فرار مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده می‌پردازد. جامعه آماری این تحقیق کادر اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان غربی می‌باشد که از این جامعه نمونه‌ای به حجم 234 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و بین آنها پرسشنامه توزیع شد و برای تجزیه و تحلیل آماری از آزمون‌های ویلکاکسون و فریدمن استفاده گردید. نتایج حاصل از پژوهش تاثیر به ترتیب عوامل برون سازمانی (عوامل اجتماعی، عدم گسترش فرهنگ مالیاتی، عوامل سیاسی و عوامل اقتصادی) و عوامل درون سازمانی (سطح توان سازمان در بکارگیری افزارها، پیچیدگی قوانین، ضعف در آموزشهای ارائه شده، ناکارایی جرائم، نرخ‌های چندگانه و معافیتهای گسترده) را بر فرار مالیاتی مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده تایید می کند.

 

کلمات کلیدی : مالیات، مالیات بر ارزش افزوده ، فرار مالیاتی ، مودیان مالیاتی

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

تعداد صفحات : 231

قیمت :  40 هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com

[add_to_cart id=159331]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com