آوریل 23, 2021

پایان نامه بررسی مدیریت ریسک و رابطه آن  با پروژه های گازرسانی

دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد مهاباد

دانشکده ادبیات و علوم انسانی- گروه مدیریت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد  . M.A

مدیریت صنعتی، گرایش تحقیق در عملیات

 

عنوان:

بررسی مدیریت ریسک و رابطه آن  با پروژه های گازرسانی

مطالعه موردی: شرکت گاز استان آذربایجان غربی

  

در فایل دانلودی نام نگارنده و استاد راهنما موجود است

تابستان 92

 

 

چکیده:

در عصر حاضر پروژه ها بخش اعظمی از سرمایه و وقت سازمان را به خود اختصاص داده اند.کمتر سازمانی را میتوانید نام ببرید که در آن واحد در حال اجرای بیش از یک پروژه نباشد. اجرای فعالیت های سازمان در قالب یک پروژه، به مدیران ارشد سازمان کمک میکند تا کنترل بیشتری بر روی روند اجرای آن داشته و از سوی دیگر بهره وری منابع ونیروی انسانی خود را به بیشینه برسانند. ازسوی دیگر عدم قطعیت در پروژه ها اجتناب پذیر است. لذا تنها راه باقی مانده ،مدیریت این عدم قطعیت ها می باشد. با در نظر گرفتن ریسکها در ابتدای پروژه و در هنگام برنامه ریزی اولا میتوان اطلاعات صحیحی برای تصمیم گیری در اختیار مدیریت قرارداد، ثانیا می توان با برنامه ریزی صحیح نسبت به کاهش اثرات منفی ریسک وافزایش اثرات مثبت آنها در پروژه اقدام نمود.

  هدف از این تحقیق شناسایی ریسکها والویت بندی آنها وهمچنین شناسایی فرایند مدیریت ریسک وبکار گیری آن در پروژه های گازرسانی ومعرفی و اعمال کلیه مراحل مدیریت ریسک درپروژه ها و از همه مهمتر اطمینان خاطر ناشی از اعمال مدیریت ریسک برای پروژه های گازرسانی میباشد .این تحقیق به دنبال بررسی مدیریت ریسک ورابطه  آن با پروژه های گازرسانی شرکت گاز استان آذربایجان غربی در قالب یک مدل ساختار شکست ریسک میباشد .روش تحقیق توصیفی – همبستگی است وجامعه مورد مطالعه ،16سطح ریسک با 85زیر سطح ریسک میباشد . ابزار تحقیق تهیه پرسش نامه ای با ارزیابی اهمیت ریسک ها است که در ابتدا با آزمون قابلیت اعتماد آلفای کرونباخ برای آزمون پایستگی پرسشنامه استفاده شد ودر اختیار پاسخ دهندگان متخصص در امر اجرای پروژه ها قرار گرفت .برای تائید یا عدم تائید نرمال بودن توزیع میانگین ریسکها از آزمون کلموگروف – اسمیرنوف استفاده شد که با توجه با نرمال بودن توزیع ازآزمونهای T وANOVA  برای تحلیل ریسکها استفاده شدونسبت به رتبه بندی ریسکها اقدام گردید . برای بررسی ومقایسه بین ریسکها از آزمون آنالیز واریانس یکطرفه استفاده شده  وبا بهره گرفتن از روش توکی Tukeyتعیین گردیده که میانگین چه ریسک ها با میانگین سایر ریسک ها متفاوت میباشد .در نهایت برای بررسی رابطه بین برخی ریسکها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد .نتایج حاصل نشان میدهد که مدیریت ریسک در پروژه های گازرسانی از جمله اقدامات ضروری است وبراساس تجزیه وتحلیل ریسک ها ومقایسه نتایج وخروجی ها وجود ریسک واهمیت آنها وهمچنین اولویت بندی بین آنها صورت گرفت و مشخص گردید که بیشترین میانگین ریسک متعلق به ریسک اقتصادی (سطح معنی داری بالا )وکمترین مقدار آن مربوط به ریسک اجتماعی (سطح معنی داری پایین)میباشد .

 واژگان کلیدی : پروژه، ریسک، مدیریت پروژه، مدیریت ریسک پروژه، پروژه های گاز رسانی

 

فهرست مطالب

عنوان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..صفحه

 فصل اول کلیات تحقیق

1-1. مقدمه. 1

1-2. اهمیت ریسک در تصمیم گیری. 2

1-3. بیان مساله. 3

1-4. ضرورت انجام تحقیق. 4

1-5. سوالات تحقیق. 5

1-6. فرضیه ها ی تحقیق. 5

1-7. اهداف تحقیق. 5

1-8. روش انجام تحقیق. 6

1-9. سابقه تحقیق. 6

 فصل دوم : ادبیات تحقیق

2-1. مقدمه. 10

2-2. مفهوم ریسک.. 10

2-3. تفاوت ریسک، عدم اطمینان و اطمینان. 12

2-4. تعریف پروژه و ویژگی های آن 13

2-5. مفهوم ریسک پروژه 14

2-6. مفهوم مدیریت پروژه 15

2-7. مدیریت ریسک پروژه 17

2-8. چرخه عمرعملیات.. 19

2-9. مدل ها و روش شناختی های مدیریت ریسک.. 20

2-10. فرایند مدیریت ریسک پروژه 26

2-10-1. برنامه ریزی مدیریت ریسک Risk Management Planing)) 26

2-10-2. شناسایی ریسک ( Risk Identification) 29

2-10-3. تجزیه و تحلیل ریسک(Risk Analysis) 31

2-10-4. برنامه ریزی واکنش به ریسک (Risk Response Planning ) 36

2-10-5. پایش وکنترل ریسک(  Risk Monitoring and Control) 39

2-11. رابطه مدیریت ریسک و اندازه پروژه 41

2-12. رابطه بین ریسک و هزینه. 41

2-13. رابطه ریسک و چرخه حیات پروژه 44

2-14. ریسک در انواع پیمان و قراردادها 46

2-15. ایجاد فرهنگ مدیریت ریسک.. 49

2-16. پیاده سازی مدیریت ریسک پروژه، در سازمان های و شرکتهای پروژه محور 50

فصل سوم : روش شناسی پژوهش

3-1. مقدمه. 54

3-2. بررسی تکنیک های برنامه ریزی مدیریت ریسک.. 54

3-2-1. تکنیک ها وابزارهایی برای برنامه ریزی مدیریت ریسک.. 56

3-2-2. خروجی برنامه ریزی مدیریت ریسک.. 57

3-3. بررسی روش ها و تکنیکهای شناسایی ریسک.. 57

3-3-1. تکنیکهای جمع آوری اطلاعات.. 61

3-4. بررسی تکنیکهای تجزیه و تحلیل ریسک.. 66

3-4-1. بررسی تکنیکهای تجزیه و تحلیل کیفی ریسک.. 66

3-4-2. بررسی تکنیکهای تجزیه و تحلیل کمی ریسک.. 71

3-5. تکنیک هایی برای برنامه ریزی پاسخ به ریسک.. 82

3-5-1. اجتناب از ریسک Risk Avoidance. 83

3-5-2. انتقال ریسک  Risk Transference. 84

3-5-3. کاهش ریسک Risk Mitigation. 85

3-5-4. پذیرش ریسکRisk Acceptance. 86

3-6. ابزار ها وتکنیک هایی برای پایش ،کنترل ونظارت برریسک ها 88

3-6-1. آنالیز ذخایر احتیاطی. 89

3-6-2. ممیزی ریسک.. 89

3-6-3. ارزیابی ریسک.. 90

3-6-4. جلسات بررسی وضعیت.. 90

3-6-5. تحلیل روند. 91

3-6-6. آنالیز واریانس… 91

 فصل چهارم : ریسکها و تجزیه و تحلیل داده های آماری

4-1. مقدمه. 92

4-1-1. مشخصات عمومی پروژه 92

4-1-2. موقعیت جغرافیایی. 93

4-1-3. مشخصات پروژه های گازرسانی استان. 93

4-1-4. دلایل انتخاب پروژه های گازرسانی استان. 94

4-1-5. شرح عملیا ت اجرایی پیمانکاران. 94

4-1-6. محدوده پروژه ها 95

4-1-7. مدیریت زمان پروژه 95

4-1-8. ساختار شکست کار WBS. 95

4-1-9. برنامه زمان بندی پروژه ها 97

4-2. مروری بر تکنیکهای مدیریت ریسک.. 99

4-3. معرفی نرم افزار پرت مستر به عنوان نرم افزار برنامه ریزی پروژه 99

4-4. برنامه ریزی مدیریت ریسک پروژه 101

4-5. شناسایی ریسک.. 102

4-5-1. شناسایی وطبقه بندی ریسک هادر پروژه های گازرسانی. 102

4-6. تجزیه وتحلیل آماری. 118

4-6-1. توصیف داده ها 119

4-6-2. استنباط آماری داده ها 123

فصل پنجم : نتیجه­گیری و پیشنهادات

5-1. مقدمه. 133

5-2. نتیجه گیری. 133

5-3. پیشنهادات کاربردی. 135

5-4. محدودیت های تحقیق وراه های رفع آن: 136

5-5. پیشنهادات برای تحقیقات آتی: 137

پیوست ها 137

 منابع و مآخذ فارسی. 145

منابع لاتین. 147

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

 

جدول ‏1‑1 : خلاصه مطالعات انجام شده در زمینه مدیریت ریسک… 7

جدول ‏2‑1: میزان ریسک برای پیمانکار وکارفرما براساس نوع قرارداد. 48

جدول ‏3‑1: تبدیل مقادیر کمی ریسک به مقادیر کیفی.. 68

جدول ‏3‑2:  نمونه ای از ماتریس رتبه بندی مقایسه ای ریسک… 69

جدول ‏3‑3: ماتریس احتمال – اثر بر اساس استانداردPMBOK.. 69

جدول ‏3‑4:  ماتریس احتمال اثر با بهره گرفتن از اعداد1تا 10. 70

جدول ‏3‑5 : برگه کار FMEA تکمیل شده شیر ورودی ایستگاه گاز. 77

جدول ‏3‑6 : استراتژی های پایه ای در مدیریت ریسک عملیاتی.. 82

جدول ‏3‑7 : تکنیک های پایش وکنترل ریسک… 88

جدول ‏4‑1 : جدول مربوط به درجه بندی وامتیازدهی ریسکها 101

جدول ‏4‑2 : جدول فراوانی مدرک نحصیلی پاسخ دهندگان.. 119

جدول ‏4‑3 : جدول سابقه کاری پاسخ دهندگان.. 120

جدول ‏4‑4 : میانگین وانحراف معیار استاندار سوالات پرسشنامه. 122

جدول ‏4‑5 :  بیشترین وکمترین مقدار ریسک… 123

جدول ‏4‑6 : خروجی آزمون کرونباخ. 124

جدول ‏4‑7 : نتایج آزمون کلموگراف -اسمیرنوف.. 125

جدول ‏4‑8 : ادامه نتایج ازمون کلموگراف –اسمیرنوف.. 125

جدول ‏4‑9 : آزمون T تک نمونه ای.. 126

جدول ‏4‑10 : خروجی آزمون آنالیز واریانس یطرفه. 128

جدول ‏4‑11 : خروجی آزمون توکی برای تعیین تفاوت میانگین بین ریسک ها 128

جدول ‏4‑12ضریب همبستگی بین ریسک طراحی و سایر ریسکها 130

جدول ‏4‑13 : جدول ضریب همبستگی بین اجرایی و سایر ریسکها 130

جدول ‏4‑14 : جدول ضریب همبستگی بین نیروی انسانی و سایر ریسکها 131

 

 

 

فهرست نمودار

 

نمودار ‏4‑1 : نمودار تحصیلات پاسخ دهندگان.. 120

نمودار ‏4‑2 : نمودار میله ای سابقه کاری پاسخ دهندگان.. 121

 

 

 

فهرست اشکال

 

شکل ‏2‑1  تفاوت ریسک ، عدم اطمینان واطمینان.. 13

شکل ‏2‑2 : فرایندهای مدیریت پروژه. 16

شکل ‏2‑3 : طیف عدم قطعیت.. 18

شکل ‏2‑4 : عوامل کلیدی موفقیت برای مدیریت ریسک… 19

شکل ‏2‑5: مدل مدیریت ریسک جان رافتری.. 21

شکل ‏2‑6:  مدل ریسک “روری بورک”. 21

شکل ‏2‑7 : مدل ریسک از دیدگاه “چیمن ووارد”. 22

شکل ‏2‑8 : مدل ALARM… 23

شکل ‏2‑9 : مدل  PRMA.. 24

شکل ‏2‑10 : مدل PMBOK.. 26

شکل ‏2‑11 : فرایند پیشنهادی برای برنامه ریزی مدیریت ریسک پروژه براساس PMBOK.. 27

شکل ‏2‑12 : ساختار تجزیه وتحلیل کمی ریسک… 33

شکل ‏2‑13 : فرایند انجام تجزیه وتحلیل کیفی ریسک… 36

شکل ‏2‑14 :عوامل گوناگون در موفقیت فرایند برنامه ریزی پاسخ به ریسک… 37

شکل ‏2‑15 : نمای شماتیکی از فرایند پایش وکنترل ریسک ها 40

شکل ‏2‑16 : رابطه بین هزینه و ریسک… 42

شکل ‏2‑17 : رابطه بهینه بین هزینه و ریسک… 43

شکل ‏2‑18 : هزینه تثبیت ریسک در پروژه ها 44

شکل ‏2‑19 : چرخه حیات پروژه وهزینه ریسک… 46

شکل ‏2‑20: ساختار سازمانی و ظیفه ای.. 51

شکل ‏2‑21 : جایگاه مدیریت ریسک در ساختار سازمانی پروژه ای.. 52

شکل ‏2‑22 : جایگاه مدیریت ریسک در ساختار سازمانی ماتریسی.. 53

شکل ‏3‑1 : سه رویکرد به شناسایی ریسک… 57

شکل ‏3‑2 : علت، ریسک و اثر. 59

شکل ‏3‑3:  مروری بر ریسکهای پروژه ها ی گازرسانی.. 65

شکل ‏3‑4: رویه پیشنهادی برای فیلتر کردن ریسک ها 67

شکل ‏3‑5 : نمونه ای از توزیعهای احتمال متداول مثلثی و بتا 73

شکل ‏3‑6: نمونه ای از درخت تصمیم گیری.. 75

شکل ‏3‑7: نمونه ای از شبیه سازی مونت کارلو. 79

شکل ‏3‑8 : نمونه ای از هیستوگرام شبیه سازی مونت کارلو برای تخمین هزینه یک پروژه. 80

شکل ‏3‑9: تابع توزیع مثلثی.. 81

شکل ‏3‑10 :نمودار سود هزینه  کاهش ریسک… 87

شکل ‏3‑11 : فرایند ارزیابی ریسک… 90

شکل ‏4‑1 : مربوط به موقعیت جغرافیایی استان در کشور. 93

شکل ‏4‑2 : مثال بسیار خلاصه WBS پروژه لوله کشی گاز. 96

شکل ‏4‑3 :  نمونه نمودارگانت مربوط به برنامه زمان بندی.. 98

شکل ‏4‑4:  ساختار شکست ریسک در پروژه های گازرسانی.. 103

شکل ‏4‑5 : ساختار شکست ریسک های فنی : طراحی و اجرا 105

شکل ‏4‑6 : ساختار شکست ریسک های ناشی از نیروی کار. 106

شکل ‏4‑7 :  ساختار شکست ریسک های ناشی از برنامه زمانبندی.. 107

شکل ‏4‑8 : ساختار شکست ریسک های ناشی از برنامه ریزی.. 108

شکل ‏4‑9 : ساختار شکست ریسک های ناشی از دخیل بودن کارفرما 109

شکل ‏4‑10 : ساختار شکست ریسک های ناشی از منابع تجهیزاتی و مصالح.. 109

شکل ‏4‑11: ساختار شکست ریسک های سرمایه گذاری و مالی.. 110

شکل ‏4‑12: ساختار شکست ریسک های قراردادی.. 111

شکل ‏4‑13 : ساختار شکست ریسک های ناشی از آسیب ها و زیان ها 111

شکل ‏4‑14 : ساختار شکست ریسک های ناشی از عوامل سیاسی.. 113

شکل ‏4‑15: ساختار شکست ریسک های ناشی از عوامل اجتماعی.. 113

شکل ‏4‑16 : ساختار شکست ریسک های ناشی از عوامل اقتصادی.. 116

شکل ‏4‑17: ساختار شکست ریسک های ناشی از شرایط محیطی.. 116

شکل ‏4‑18 : ساختار شکست ریسک های ناشی از بلایای طبیعی.. 117

شکل ‏4‑19 :ساختار شکست ریسک های ناشی از شرایط حقوقی.. 118

 

 

1-1. مقدمه:   

از بدو خلقت موجودات زنده و شروع زندگی بر کره خاکی موجودات هر کدام در چارچوب زندگی خود با ریسک سروکار داشته و ریسک در تمام امورات زندگی جزء لاینفک از چرخه حیات موجودات بوده است.                         تصمیم گیری برای انجام دادن یا ندادن کاری در شرایط مختلف بر اساس اطلاعات، تجارب، موقعیت و… برای تمامی موجودات کره خاکی وجود داشته، دارد و خواهد داشت. پارامترهای ریسک در زندگی روزمره همیشه وجود دارد و کسی نمی ­تواند از روبرو شدن با آن خوداری نماید.

عصر حاضر با رشد صنعت و تکنولوژی حاصل از رشد شعور و علوم انسان مواجه می­باشد و این رشد پهنا دار، مشکلاتی چون پیچیدگی خطرات، تنوع خطرات، تعدد خطرات، مقادیر انحرافات و… را درانجام کارها مخصوصاً در انجام پروژه ها پیش روی خود دارد و خواهد داشت. پس می طلبد در این برهه از زمان جهت فایق آمدن به خطرات، شکستها، انحرافات و یا تبدیل تهدیدات به فرصتها با تهیه یک برنامه پیشگیرانه از تاثیر گذاری منفی ریسک بر پروژه ها و یا افزایش تاثیر پذیری مثبت ریسک بر پروژه قدم برداشت.

در گذشته و در مدیریت سنتی شکستها در بازنگریها مورد توجه قرار نمی گرفت و یا تا زمان بروز شکست علل مورد مطالعه قرار نداشت و به هیچ وجه شکستها جزء ضعفهای مدیران محسوب نمی­شد ولی امروزه با پیشرفتهای حاصل در مدیریت، مدیری موفق است که با ساز وکارهای لازم از عهده مشکلات و موانع برآید.

 هر سازمانی با توجه به نوع فعالیت خود با ریسکهای مربوط مواجه می­باشد، برای مثال مدیریت مالی با ریسک سرمایه گذاری (محل وحجم سرمایه گذاری)، مدیریت تولید با ریسک میزان تولید و مدیریت پروژه با ریسک پروژه مواجه می باشند.

 مدیریت پروژه دارای زیر شاخه هایی از انواع مدیریت، همچون مدیریت زمان، هزینه، منابع انسانی، تدارکات، کیفیت، محدوده و ریسک می­باشد. با توجه به اینکه مدیران با کلمه ریسک آشنایی کافی را دارند و همیشه پروژه را مترادف با پروژه تعریف می نمایند، نیاز است مدیران در مراحل اولیه (مرحله مطالعه وطراحی) هر پروژه، مدیریت ریسک را از ابتدای پروژه تا انتهای آن تعریف نمایند و تلاش کنند که مدیریت ریسک به صورت نرم افزارهای مدیریتی در انجام پروژه ها مورد استفاده قرار گیرد.

1-2. اهمیت ریسک در تصمیم گیری:

بررسی عوامل و تشخیص نقاط حادثه خیز و خطرآفرین در پروژه های اجرایی  به منظور پیشگیری از بروز حوادث از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ریسک در پروژه، رویدادها یا وضعیتهای ممکن الوقوع و نامعلومی هستند، که در صورت وقوع به صورت پیامدهای منفی یا مثبت بر اهداف پروژه موثر می باشد. هر یک از این رویدادها یا وضعیتها، دارای علل مشخص و نتایج و پیامدهای قابل تشخیص هستند. پیامدهای این رویدادها مستقیماً در زمان، هزینه و کیفیت پروژه موثر می باشد. بنابراین شناسایی ریسک و تعیین میزان پیامدهای مثبت و منفی آن بر اهداف پروژه از اهمیت خاصی برخوردار است.

ارزیابی ریسک برای پاسخ به سوالات زیر انجام می‌شود:

 -اگر یک ریسک خاص اتفاق بیافتد چقدر آسیب در پی خواهد داشت؟ – احتمال وقوع هر ریسک چقدر است؟ – کنترل هر ریسک چقدر هزینه دارد، آیا مقرون به صرفه است یا نه و یا سرنوشت پروژه را بکجا خواهد کشید و…

مهمترین فایده ارزیابی ریسک، کمک به تصمیم گیری صحیح، برای انتخاب راه حلهای اجرایی و ایمنی است. طبعا مدیران وقت و حوصله ورود به جزئیات فوق را ندارند، لذا خروجی ارائه شده به آنها توسط مسئولین انجام ارزیابی اعداد و ارقام و نمودارهایی است که به تصمیم گیری آنها کمک می‌کند. ارزیابی ریسک می‌تواند لزوم هزینه کردن برای امنیت را به تصمیم گیران سازمان اثبات ‌کند. نتایج ارزیابی ریسک به جهت گیری صحیح در انتخاب راه حلها (که همانا دفع تهدیدهای اصلی است) کمک می‌کند، همچنین می‌تواند در تولید و اصلاح خط مشی‌های امنیت سازمان (Security Policy) استفاده شود.

1-3. بیان مساله:

مدیریت پروژه کلید توسعه اقتصادی هر کشوری محسوب شده و پروژه با عنصری مهم بنام فعالیت شکل گرفته، شروع وخاتمه می یابد. اگرفعالیتی باشد، قطعا ریسکی وجود خواهد داشت و اگر فعالیت نباشد برعکس. پس با این وجود در سطوح عملیاتی یک سازمان، کارکنان و مدیریت طبق معمول، تمرکزشان روی یک نوع از مدیریت ریسک خطرناک به نام ریسک عملیاتی است. به محض اینکه که کارکنان و مدیریت فرایندهای کاری را به‌ اجرا در می‌آورند، ریسکهای عملیاتی شروع به ظهور می‌کنند. نقصان موجود در ذات فرایندها می‌تواند به عدم کارایی و مشکلاتی در خلال عملیات منجر شود، که ‌این امر می‌تواند اثر نامطلوبی بر موفقیت سازمان بگذارد.

مدیریت ریسک، مجموعه فرایندهای لازم برای شناسایی، تجزیه، تحلیل واکنش و کنترل در مقابل یک پروژه به منظور بیشینه کردن وقایع مثبت وکمینه کردن وقایع ناگوار یا منفی میباشد که میتواند براهداف اصلی پروژه تاثیر بگذارد. مدیریت ریسک به شناسایی ریسکهای پروژه، اطلاع از اولویت بندی هر کدام از این ریسکها، تجزیه و تحلیل واتخاذ استراتژی مناسب در پاسخگویی به این ریسکها اطلاق می گردد. یکی از   ایده آل ترین روشها برای شناسایی و طبقه بندی ریسکها، ایجاد یک ساختار شکست ریسک میباشد.

با توجه به اینکه در تقویم سازندگی کشورمان ایران، بعد از 8 سال دفاع مقدس، گاز محور توسعه در کشور قلمداد شده واجرای پروژه های گازرسانی از آمار ارقام بالایی نسبت به سایر پروژه ها مورد توجه دولت قرارگرفت، لذا به علت وسعت وگستردگی پروژه ها در سطح کشور از جمله پر مخاتره ترین پروژه های کشور محسوب میگردد. شناسایی عوامل ریسک، آگاهی از احتمال وقوع  و نوع یا میزان تاثیرات آنها به عنوان بخشی از فرایند مدیریت ریسک، گامی مهم و استوار در جهت ارزیابی و اقدام به موقع و مناسب به ریسکها، به جهت کاهش حوادث، کاهش انواع زیان های پروژه می باشد. با توجه به وسعت پروژه های اجرایی، شناخت و تجزیه وتحلیل ریسکها به صورت کیفی و تجربی بدون استفاده از نرم افزارهای پیشرفته مدیریت ریسک پروژه  مانند، Pert Master نتیجه مطلوبی نخواهد داشت.

1-4. ضرورت انجام تحقیق:

 داشتن زندگی عاری از خطر آرزو و هدف همه مردم در اعصار بوده است، زیرا میل به ایمنی و امنیت بخش تفکیک ناپذیری از ماهیت همه انسانها میباشد. از طرفی بشر همواره در تلاش برای بهبود زندگی و راحتی بیشتر بوده و در این راه سعی کرده با ایجاد تغییر در طبیعت، متغییرهای آن را به خدمت خود درآورد، که در این راه همراه با دستیابی به مواد، تجهیزات، دستگاه ها و به عبارتی ساده به خدمت گرفتن   فن آوری نوین به همان اندازه نیز با خطرات بیشتر و همچنین جدیدتری مواجه گردیده است.

در گذشته برنامه های ایمنی معمولا بر اساس یک فلسفه “بعد از واقعه”به بررسی وکنترل حوادث         می­پرداختند. بدین معنی که مهندسی ایمنی بعد از وقوع یک حادثه وارد عمل میشد و سعی می کرد علل حادثه را مشخص کرده و از نتایج حاصله به عنوان پایه ای برای پیشگیری حوادث مشابه استفاده کند.

با توسعه و گسترش سیستمهای حساس و بسیار پیچیده مثل کلاهک های اتمی، تاسیسات گازی دیگر نمی توان به حوادث اجازه وقوع داد تا بعد از وقوع به بررسی علل پرداخت. بنابراین سعی میشود روش هایی برای تجزیه و تحلیل حوادث و ریسکها ابداع شود که بتوانند پتانسیل وقوع خطر را قبل از عملیات یک سیستم شناسایی کنند.

جهان امروز سرشار از عدم قطعیت ها و ریسکها است و شرط بقا و موفقیت، آگاهی ازشناخت محیط و تصمیم گیری صحیح، سریع و به موقع است. در صورت عدم شناسایی عوامل ریسک زای درونی و بیرونی در پروژه یا خطای تصمیم گیری مدیریتی افزایش انواع هزینه ها را به دنبال خواهد داشت.

انجام پروژه با کمترین هزینه، با کمترین خطر، با کیفیت و کمیت عالی درحداقل زمان از مهمترین اهداف مدیریت یک پروژه میباشد، بنابراین مدیریت ریسک با فرایند سیستماتیک و بر اساس نظام بندی تجربیات مدیران و عوامل موثر در پروژه بر احتمال وقوع هر پیشامد و شناسایی تاثیرات پیشامد و تدبیر فعالیتهای جایگزین، به منظور جلوگیری از انحراف پروژه اعمال میگردد. لذا با بکار گیری درست این تکنیک اهداف کلان پروژه قابل حصول  و نتایج موفقیت آمیز خواهد شد.

1-5. سوالات تحقیق:

پروژه های گازرسانی با کدام ریسکها مواجه هستند؟

مدیریت ریسک های موجود  در پروژه ها ی گازرسانی چه نتایجی را بدست می آورد؟

1-6. فرضیه ها ی تحقیق:

مدیریت ریسک با اجرای پروژه های گازرسانی رابطه معنا داری دارد.

فرایند مدیریت ریسک ، باپروژه های گازرسانی شرکت گاز استان آذربایجان غربی دارای رابطه میباشد.

ریسکهای موجود در پروژه های گازرسانی شرکت گاز استان آذربایجان غربی دارای رابطه اولویت بندی میباشند.

1-7. اهداف تحقیق:

هدف کلی تحقیق حاضر شناسایی ریسک های موجود در پروژه های گازرسانی شرکت گازاستان آذربایجان غربی والویت بندی مناسب این ریسک ها می باشد . در راستای این هدف ،اهداف ذیل دنبال میشود:

1-تعیین ریسک های مواجه شده در پروژه های گازرسانی شرکت گاز استان آذربایجان غربی.

2-تعیین وشناسایی ومعرفی فرایند مدیریت ریسک در پروژه های گازرسانی شرکت گاز استان آذربایجان غربی

3-اولویت بندی و انتخاب استراتژی های مناسب ریسکها وفواید حاصل از آنها در پروژه های گاز رسانی شرکت گاز استان آذربایجان غربی.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

تعداد صفحات :  167

قیمت :  40 هزار تومان

 

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com[add_to_cart id=159373]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com