می 6, 2021

پایان نامه بررسی نقش و میزان تاثیر فاکتور های فردی کارکنان در کیفیت تسهیم دانش

[add_to_cart id=616254]دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته: مدیریت اجرائی

گرایش: استراتژیک

عنوان:

بررسی نقش و میزان تاثیر فاکتور های فردی کارکنان در کیفیت تسهیم دانش در اداره ی کل امور مالیاتی  استان آذربایجان غربی

تابستان 1392

 (نام نویسنده و استاد راهنما و… داخل فایل ورد موجود است)

چکیده :

       پژوهش حاضر به بررسی نقش و میزان تاثیر فاکتور های فردی کارکنان در کیفیت تسهیم دانش در اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان غربی می پردازد. این تحقیق از نظر هدف ، از نوع کاربردی و بر حسب نحوه گردآوری داده ها توصیفی می باشد

جامعه آماری شامل کلیه مأموران مالیاتی اعم از : معاونین، رؤسای امور، رؤسای گروه، کارشناسان ارشد و کارشناسان مالیاتی می‌باشد.

       حجم نمونه براساس فرمول کوکران 210 نمونه برآورد گردیده است. روش نمونه گیری بکارگرفته شده در این تحقیق از نوع روش نمونه گیری تصادفی ساده می باشد . در این تحقیق جهت جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه و جهت برررسی مبانی نظری تحقیق از مطالعات کتابخانه ای و اسناد سازمانی استفاده گردیده است. پس از جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه با طیف لیکرت پنج گزینه ای شامل خیلی زیاد ، زیاد ، متوسط ، کم و خیلی کم و با تعداد 40 سوال که فرضیات تحقیق را به به بوته آزمون گذاشته شده است و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از  نرم افزار SPSS.21 استفاده گردیده است .

 پژوهش حاضر دارای 1 فرضیه اهم و 4 فرضیه اخص می باشد. که تمامی فرضیه های تحقیق  مورد تایید واقع گردیده اند. یافته های به دست آمده از این تحقیق نشان میدهد برخی فاکتورهای فردی شامل آگاهی ،شخصیت ،انگیزش و اعتماد بلحاظ اهمیت در کیفیت تسهیم دانش موثر می باشند .

                                                                              

واژه های کلیدی :                                                       

            تسهیم دانش ، فاکتور های فردی ،آگاهی ،اعتماد ، شخصیت ، انگیزش

2-1- مقدمه                            

در این فصل به بررسی ادبیات موضوعی این تحقیق با توجه به مفاهیم کلیدی مرتبط با این مطالعه و حوزه های مربوط به آن  نظیر سرمایه فکری ، دانش ، مدیریت دانش ، تسهیم دانش و ویژگی های فردی اثر گذار کارکنان (اعتماد ،انگیزش ، شخصیت و آگاهی ) بر تسهیم دانش خواهیم پرداخت .

در این تحقیق، فصل دوم به شش گفتار تقسیم گردیده که در  گفتار اول به بررسی پیشینه پژوهش در مورد سرمایه انسانی ، سرمایه فکری ، دانش ، مدیریت دانش و تسهیم دانش بصورت خلاصه پرداخته شده است.

در گفتار های دوم تا ششم نیز به برررسی پیشینه پژوهش در رابطه با ویژگی های فردی مورد بررسی (اعتماد، انگیزش ، شخصیت و آگاهی ) و تاثیر آن بر تسهیم دانش پرداخته شده است و  ادبیات نظری موجود در رابطه با موضوع تحقیق مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

2-2- گفتار اول : سرمایه فکری ، دانش ، مدیریت دانش و تسهیم دانش

2-2-1 – سرمایه فکری

در ادبیات مدیریت دانش مفهوم سرمایه فکری به یک موضوع مهمی تبدیل شده است . بسیاری از مدیران اجرایی سازمان ها بر این باورند که سرمایه فکری مهمترین محرک سازمان ها می باشد و باعث افزایش عملکرد  آنها می شود (مار ، 2007 ) و  در همین راستا  سازمان ها سعی می کنند دانش سازمانی خود را بطور موثر مدیریت کنند  ( سو و میکیتین ، 2006 ).  مار[1](2007)شرح داد که سرمایه فکری یک موضوع جدیدی نیست و اقتصاددانی به نام ناسائو ویلیام [2](1836) به اهمیت دارایی های دانش محور بسیار پرداخته است. با مراجعه به بحث های مار (2007 ) می توان نتیجه گرفت که مفهوم سرمایه فکری از دهه 1990 توسط سازمان ها و شرکت ها توسعه یافته و به آن اهمیت ویژه ای داده شده است . این مفهوم در حقیقت همزمان با نهادی شدن مدیریت دانش در سال 1991 ، توسط شرکت بیمه اسکاندیا اف اس می باشد . 

حوزه سرمایه فکری بسیار پهناور است و می توان در حسابداری ،اقتصاد ، حقوق ،مدیریت و بسیاری از زمینه های دیگر استفاده کرد.

2-2-1-1  انواع سرمایه فکری

  • سرمایه انسانی [3]
  • سرمایه ارتباطی[4]
  • سرمایه ساختاری[5] یا سرمایه سازمانی

 ( آریلی ،2006 ؛ مار ، 2007 ؛ سو و میکیتین ، 2006 )

2-2-1-1-1- سر مایه انسانی

  سرمایه انسانی به مهارت ها ، دانش و مزیت رقابتی افراد در سازمان ها اشاره می کند (  سو و میکیتین، 2006 ؛ مار ، 2007 ). همچنین تعریفی که اسویبی[6] (1998 )از سرمایه انسانی کرده است می توان به اهمیت آن پی برد :

« افراد تنها عامل مهم در کسب و کار و سازمان ها هستند ، تمام دارایی ها و ساختار ها ، محصولات فیزیکی مشهود ، روابط نا مشهود و  همگی نتیجه فعالیت های انسان ها  و به عامل انسانی وابسته است».

 

2-2-1-1-2- سرمایه ساختاری یا سازمانی

سرمایه ساختاری یا سازمانی به معنی دارایی های فکری و فرهنگی سازمان ، روش ها،فرایند ها ، ساختار ها و برنامه های سازمانی می باشد (سو و میکیتین ،2006 ؛ مار ، 2007 ). سپس سو[7] و میکیتین[8] (2006 ) استفاده از تکنولوژی برتر را به دارایی های سازمانی اضافه می کنند و استفاده از تکنولوژی برتر،  نیازمندتوانمندی ها و دانش افراد در  سازمان ها  می باشد .

2-2-1-1-3 – سرمایه ی ارتباطی

به رابطه ارباب رجوع یا مشتریان با عرضه کنندگان یا ارائه کنندکان خدمات و سایر ذینفعان اشاره می کند (سو و میکیتین ، 2006 ).

اهمیت اندازه گیری سرمایه فکری برای همگان به خوبی شناخته شده است  اما عدم وجود استاندارد های قابل قبول ، اندازه گیری سرمایه فکری را به یک چالش بزرگ تبدیل کرده است و به همین  منظورامروزه جهت اندازه گیری سرمایه فکری مدل های مختلف مورد آزمایش و سنجش قرار گرفته است  ( اسویبی ، 1998 ).

 

 

2-2-2- دانش

مهمترین بخش سرمایه فکری دانش می باشد که در این قسمت به تعریف دانش خواهیم پرداخت و در حقیقت آگاه بودن از مفهوم دانش می تواند در درک بهتر مفاهیم مدیریت دانش و تسهیم دانش مفید واقع شود .

بر حسب آنچه اسویبی، یکی از مشاوران عمده مدیریت دانش مطرح کرده است ، دانش پژوهانی که تلاش می کنند دانش را تعریف کنند به دو دسته تقسیم می شوند .

1-یک دسته دانش پژوهانی هستند که وی آنها را جمعیت دانش – شی ء[9] می نامد اینها دانش را بر حسب نظریه اطلاعات تعریف می کنند. این گروه بر این باورند که دانش اطلاعات مدار است و از طریق مدیریت اطلاعات تولید می شود.

2- گروه دوم که اسویبی آنها را گروه دانش – فرایند[10] می نامد ، دانش را بر حسب فلسفه ،روانشناسی وجامعه- شناسی تعریف می کنند . این دوگروه باهم همپوشی ندارند . آنها به مفهوم دانش از نقاط شروع متفاوت نزدیک می شوند و اصطلاحات متفاوتی را در تعریف و بحث در خصوص دانش به کار می برند. شکل زیر این تفاوت ها را نشان می دهد.

اولین گروه ،یعنی گروه دانش – شیء،که جهت گیری داده / اطلاعات متخصصان فناوری اطلاعات را منعکس می کنند دانش را به راحتی به عنوان هدف اطلاعاتی درک می کنند . ولی مدیران تجاری ، ممکن است دانش را به عنوان فرایند مورد ملاحظه قرار دهند و آن را موجودیتی تلقی کنند که کارکنان سازمان و فرایند های تجاری تجسم یافته است (الن رادینگ ،1998 ).

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

نکته مهم : همه پایان نامه های این سایت پنج فصل کامل را دارند ولی استثنائا” این پایان نامه فصل اول را ناقصی دارد و در داخل فایل ورد موجود نیست ( بقیه فصل ها با منابع کامل موجود است )

تعداد صفحه: 91

قیمت : 40 هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شذه به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com

[add_to_cart id=158540]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com