آوریل 23, 2021

پایان نامه تأثیر شاخص ­های ارزیابی عملکرد شرکت بر رشد دارایی

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه
 گروه حسابداری
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حسابداری
عنوان:
بررسی تأثیر شاخص ­های ارزیابی عملکرد شرکت بر رشد دارایی
 
نیمسال دوم 93-92
ر

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
چکیده 1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه. 3
1-2- بیان مسأله. 3
1-3 – اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 5
1-4- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. 5
1-4-1- هدف اصلی………………………………………………………………………………………………………………….5
1-4-2- هدف ویژه…………………………………………………………………………………………………………………..6
1-4-3- هدف کاربردی……………………………………………………………………………………………………………..6
1-5- فرضیه ­های تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. 6
1-6- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق.. 6
1-6-1- متغیرهای مستقل.. 6
1-6-2- متغیر وابسته. 9
1-6-3- متغیر کنترلی.. 9
1-7- ساختار تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. 10
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه. 12
2-2- شاخص ­های ارزیابی عملکرد شرکت­ها 13
2-2-1- نسبت­های مالی…………………………………………………………………………………………………………..14
2-2-2- بازده دارایی­ ها 16
2-2-3- گردش کل دارایی­ ها 17
2-2-4- بازده فروش(حاشیه سود) 18
   2-2-5- بازده حقوق صاحبان سهام. 19
   2-2-6- میزان فروش اعتباری.. 19
2-3- رشد دارایی.. 20
   2-3-1- اندازه ­گیری رشد دارایی.. 21
   2-3-2- عوامل مؤثر بر رشد دارایی.. 22
2-4- شاخص ­های ارزیابی عملکرد شرکت و رشد دارایی.. 24
2-5- پیشینه تحقیق.. 26
   2-5-1- تحقیقات خارجی.. 27
2-5-2- تحقیقات داخلی.. 31
2-6- خلاصه تحقیقات داخلی و خارجی.. 33
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3-1- مقدمه. 40
3-2- قلمرو تحقیق.. 40
   3-2-1- قلمرو موضوعی تحقیق.. 40
3-2-2- قلمرو زمانی تحقیق.. 40
   3-2-3- قلمرو مکانی تحقیق.. 41
3-3- فرضیه ­های تحقیق.. 41
3-4- جامعه آماری و نحوه انتخاب شرکت­های مورد مطالعه جهت آزمون فرضیه ­های تحقیق.. 41
3-5- مدل مفهومی تحقیق.. 43
3-6- روش تحقیق.. 46
3-7- روش­ها و ابزار جمع­آوری داده ­ها 46
3-8- روش تجزیه و تحلیل داده ­ها و آزمون فرضیه ­ها 47
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ­ها
4-1- مقدمه. 51
4-2- آمار توصیفی.. 51
4-3- آزمون کلموگروف- اسمیرنوف… 51
4-4- آزمون فرضیه ­های تحقیق.. 52
   4-4-1- آزمون فرضیه اول. 52
4-4-2- آزمون فرضیه دوم. 55
   4-4-3- آزمون فرضیه سوم. 58
   4-4-4- آزمون فرضیه چهارم. 61
4-4-5- آزمون فرضیه پنجم. 64
4-5- مدل مفهومی.. 67
4-6- مدل اکتشافی.. 69
فصل پنجم: نتیجه ­گیری و پیشنهادها
5-1مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. 72
52خلاصه پژوهش………………………………………………………………………………………………….. 72
5-3- نتایج آزمون فرضیه ­ها…………………………………………………………………………………………….. 74
5-3-1- نتیجه آزمون فرضیه اول…………………………………………………………………………………… 74
5-3-2- منیجه آزمون فرضیه دوم. 74
5-3-3- نتیجه آزمون فرضیه سوم. 75
   5-3-4- تحلیل فرضیه چهارم. 75
   5-3-5- نتیجه آزمون فرضیه پنجم. 76
5-4- نتیجه ­گیری کلی.. 76
5-5- مقایسه نتایج تحقیق با نتایج تحقیقات مشابه…………………………………………………………………………..77
5-6- پیشنهادهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..79
5-6-1- پیشنهادهای کاربردی…………………………………………………………………………………………………..79
5-6-2- پیشنهادهای علمی برای تحقیقات آتی………………………………………………………………………………81
5-7- محدودیت­های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………81
منابع 82
پیوست……………………………………………………………………………………………………………………………………….87
 
فهرست جدول­ها
جدول( 2-1) خلاصه تحقیقات خارجی ………………………………………………………………………………………..33
جدول (2-2) خلاصه تحقیقات داخلی…………………………………………………………………………………………..36
جدول(3-1) چگونگی انتخاب شرکت­های مورد مطالعه تحقیق…………………………………………………………43
جدول (4-1) آمار توصیفی متغیرها………………………………………………………………………………………………..51
جدول (4-2) نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیرها……………………………..52
جدول (4-3) نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن برای فرضیه اول…………………………………………. ……………53
جدول (4-4) نتایج آزمون خی دو برای فرضیه اول…………………………………………………………………………54
جدول (4-5) رشد دارایی برای فرضیه اول……………………………………………………………………………………..54
جدول (4-6) جدول ضرایب رگرسیون لجستیک برای فرضیه اول…………………………………………………….55
جدول (4-7) نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن برای فرضیه دوم………………………………………………………..56
جدول (4-8) نتایج آزمون خی­دو برای فرضیه دوم…………………………………………………………………………..57
جدول (4-9) رشد دارایی برای فرضیه دوم…………………………………………………………………………………….57
جدول (4-10) جدول ضرایب رگرسیون لجستیک برای فرضیه دوم…………………………………………………..58
جدول (4-11) نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن برای فرضیه سوم…………………………………………………….59
جدول (4-12) نتایج آزمون خی­دو برای فرضیه سوم……………………………………………………………………….60
جدول (4-13) رشد دارایی برای فرضیه سوم …………………………………………………………………………………60
جدول (4-14) جدول ضرایب رگرسیون لجستیک برای فرضیه سوم …………………………………………………61
جدول (4-15) نتایج ضریب همبستگی پیرسون برای فرضیه چهارم …………………………………………………62
جدول (4-16) نتایج آزمون خی­دو برای فرضیه چهارم ……………………………………………………………………62
جدول (4-17) رشد دارایی برای فرضیه چهارم……………………………………………………………………………….63
جدول (4-18) جدول ضرایب رگرسیون لجستیک برای فرضیه چهارم……………………………………………….63
جدول (4-19) نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن برای فرضیه پنجم…………………………………………………….65
جدول (4-20) نتایج آزمون خی­دو برای فرضیه پنجم………………………………………………………………………65
جدول (4-21) رشد دارایی برای فرضیه پنجم…………………………………………………………………………………65
جدول (4-22) جدول ضرایب رگرسیون لجستیک برای فرضیه پنجم…………………………………………………66
جدول(4-23) نتایج آزمون خی­دو برای مدل کلی…………………………………………………………………………….67
جدول(4-24) رشد دارایی برای مد.کلی………………………………………………………………………………………..68
جدول( 4-25) ضرایب رگرسیون لجستیک برای مدل کلی………………………………………………………………68
جدول( 4- 26) معیارهای مناسبت مدل، مدل مفهومی…………………………………………………………………….69
جدول( 4-27) جدول معیارهای مناسبت مدل، مدل اکتشافی……………………………………………………………70
 
فهرست شکل­ها
شکل (4-1) مدل مفهومی…………………………………………………………………………………………………………….67
شکل (4-2) مدل اکتشافی…………………………………………………………………………………………………………….69
 

چکیده

دارایی­ ها منابع اقتصادی هستند که انتظار می­رود برای عملکرد آتی شرکت مفید واقع شوند. رشد دارایی باعث ایجاد ظرفیت­ها، فرصت­ها، درآمد و سود می­ شود، این رشد یا به صورت ساختاری و ذاتی در درون شرکت به وقوع می­پیوندد یا از راه تحصیل و ادغام شرکت­ها حاصل می­ شود. شرکت­های دارای رشد مثبت یا منفی دارایی، از نظر عملکرد ویژگی­های متفاوتی دارند؛ بنابراین انتظار می­رود شاخص ­های ارزیابی عملکرد شرکت، رشد مثبت یا منفی دارایی را پیش ­بینی کنند. هدف این تحقیق بررسی اخبار و اطلاعات حاصل از گزارش­های مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قالب نسبت­های مالی و یافتن میزان تأثیر این نسبت­ها بر رشد دارایی شرکت­های مورد مطالعه است. بدین منظور از اطلاعات مالی 52 شرکت از مجموعه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1386 تا 1390 به صورت مقطعی استفاده شده است. فرضیه ­های تحقیق نیز با بهره­ گیری از الگوی رگرسیون لجستیک و با بهره گرفتن از نرم­افزارهای آماری SPSS و  Amosآزمون شده ­اند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ­ها نشان می­دهد که نسبت­های مالیِ بازده دارایی، گردش دارایی، حاشیه سود، بازده حقوق صاحبان سهام و میزان فروش اعتباری به عنوان شاخص ­های ارزیابی عملکرد شرکت، تأثیر مثبت و معناداری بر رشد دارایی دارند، بنابراین می­توان با بهره گرفتن از شاخص ­های مذکور و با کنترل اندازه شرکت رشد دارایی را در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پیش ­بینی کرد.
 
کلید واژگان: رشد دارایی، عملکرد شرکت، بازده دارایی، گردش دارایی، حاشیه سود، بازده حقوق صاحبان سهام، میزان فروش اعتباری
 
 
            فصل اول
          کلیات تحقیق
 

1-1-   مقدمه

اطلاعات حسابداری یکی از مهمترین عناصر ارزیابی عملکرد شرکت­ها محسوب می­ شود و در میان تمامی معیارها و مبانی یکی از اصول اساسی و انکار ناپذیر است. به دلیل وجود عدم تقارن اطلاعاتی میان مالکان و مدیران می­توان حسابداری را به عنوان مکانیزمی جهت انتقال اطلاعات مربوط و مفید از درون سازمان به بیرون از آن تعریف نمود؛ که نتیجه آن اتخاذ تصمیمات بهتر توسط سرمایه ­گذاران می­باشد. این امر یعنی أخذ تصمیمات بهتر، باعث بهبود عملکرد بازارهای اوراق بهادار و در نهایت منجر به افزایش رفاه کل جامعه می­گردد. تاکنون تحقیقات زیادی اعم از داخلی و خارجی، رابطه بین متغیرهای مختلف حسابداری را مورد بررسی قرار داده­اند. با انجام این تحقیقات می­توان به اهمیت حسابداری و اطلاعات حاصل از این فرایند پی برد. به عبارت بهتر، اگر رابطه­ای بین متغیرهای تحقیق وجود داشته باشد؛ حسابداری و اطلاعات حاصل از آن مفید و در غیر این صورت فاقد ارزش است، بنابراین هدف اصلی گزارشگری مالی فراهم نمودن اطلاعاتی برای سرمایه­گذاران، مدیران، کارکنان، دولت، اعتباردهندگان و سایرین جهت اتخاذ تصمیمات منطقی در رابطه با عملیات شرکت است. اطلاعات باید برای افرادی که درک معقولی از فعالیت­های تجاری و اقتصادی دارند، قابل فهم و قابل اتکا باشد. با توجه به اهمیتی که سرمایه ­گذاران درخصوص وضعیت بازدهی دارند؛ بررسی وضعیت صورت­های مالی و گزارش­های پیوست به عنوان عوامل اثرگذار بر بازدهی آتی از اهمیت بالایی برخوردار است؛ زیرا اطلاعات مزبور برای پیش ­بینی مقدار، زمان و اطمینان یا عدم اطمینان وضعیت مالی آتی مورد استفاده قرار می­گیرد.
تحلیل­گران، سرمایه ­گذاران و سایر استفاده­کنندگان از گزارش­های مالی شرکت­ها باید عامل نرخ رشد دارایی را در تحلیل­های خود مد نظر قرار دهند؛ زیرا با توجه به نتایج حاصل شده از پژوهش­های پیشین، افزایش در حجم سرمایه ­گذاری در دارایی­ ها با تقسیم منابع مالی شرکت در فعالیت­های عملیاتی و به دنبال آن کاهش ریسک و کاهش ریسک نیز با کاهش بازده همراه است، بنابراین بررسی تأثیر شاخص ­های ارزیابی عملکرد شرکت­ها بر رشد دارایی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می ­تواند در بررسی وضعیت آتی شرکت مفید واقع شود.

1-2-   بیان مسأله

یکی از پیآمد­های سیر تحول حسابداری استفاده از نسبت­های مالی برای ارزیابی عملکرد و تجزیه و تحلیل صورت­های مالی است که پیدایش آن­ها به اواخر قرن نوزدهم میلادی بر می­گردد و محاسبه آن­ها به­ طور کامل به صورت­های مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت گردش وجه نقد بستگی دارد. نسبت­های مالی در چهار گروه نسبت­های نقدینگی، فعالیت، سرمایه ­گذاری و سودآوری طبقه ­بندی می­شوند.
از جمله منابع اقتصادی یک شرکت که انتظار می­رود برای عملکرد آتی مفید واقع شوند، دارایی­ ها هستند. انواعی از دارایی­ ها مانند وجه نقد و حساب­های دریافتنی اقلام پولی و بعضی دیگر مانند موجودی کالا، زمین، ساختمان و تجهیزات، دارایی­ های فیزیکی غیر­پولی و دارایی­ های دیگری مانند علائم تجاری، حق اختراع و حق چاپ اقلام غیرفیزیکی و نامشهود هستند. دارایی­ های یک شرکت تجاری بخش مهمی از عملیات مؤسسه را تشکیل می­ دهند و در فعالیت تجاری مؤسسه با سایر عناصر بدهی و سرمایه در ارتباط قرار می­گیرند. در بیشتر تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور، بازده سهام به عنوان معیار مهمی برای اندازه ­گیری عملکرد شرکت مطرح شده است؛ اما تحقیقات پیشین نشان می­دهد که بازار برای لحاظ کردن اطلاعاتی که در دسترس همگان قرار می­گیرد، کند است و این موضوع در مقابل فرضیه بازار کارا قرار می­گیرد(مگینا و همکاران[1]،2012).
رشد دارایی باعث ایجاد ظرفیت­ها، فرصت­ها، درآمد و سود می­ شود. این رشد یا به صورت ساختاری و ذاتی در درون شرکت به وقوع می­پیوندد و یا از راه تحصیل و ادغام شرکت­ها حاصل می­ شود. شرکت­های دارای رشد مثبت یا منفی دارایی از نظر عملکرد ویژگی­های متفاوتی دارند. تحقیق حاضر تأثیر شاخص ­های ارزیابی عملکرد شرکت بر رشد دارایی را مورد بررسی قرار می­دهد. برای این منظور، از نسبت­های مالیِ بازده دارایی، گردش دارایی، حاشیه سود(بازده فروش)، بازده حقوق صاحبان سهام و میزان فروش اعتباری به عنوان شاخص ­های ارزیابی عملکرد شرکت استفاده می­ شود و تأثیر این متغیرها بر رشد دارایی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می­گیرد، بنابراین در این پژوهش شاخص ­های ارزیابی عملکرد شرکت، متغیر مستقل و رشد دارایی به عنوان متغیر وابسته استفاده می­شوند. همچنین این بررسی با کنترل اندازه شرکت صورت می­گیرد.
با توجه به توضیحات فوق، سؤالات اصلی پژوهش بدین صورت تدوین شده ­اند:

  • آیا شاخص ­های ارزیابی عملکرد شرکت بر رشد دارایی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیرگذار هستند؟
  • آیا شاخص ­های ارزیابی عملکرد شرکت، قادر به پیش ­بینی رشد دارایی می­باشند؟

 

1-3-   اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

یکی از مهمترین مسائل برای سرمایه­گذارن، اعتباردهندگان و به طور کلی تصمیم­گیرندگان داخلی و خارجی، مسأله ارزیابی عملکرد شرکت­هاست. در آستانه قرن بیست و یکم میلادی، اقتصاد اکثر کشورها به سمت خصوصی­سازی و مشارکت آحاد جامعه در تأمین سرمایه مورد نیاز شرکت­ها سوق یافته، به گونه­ ای که این امر موجب پیدایش شرکت­های ملی و چند ملیتی نیز شده است. بر این اساس امروزه نتایج عملکرد شرکت­ها، منفعت انفرادی ندارد و منافع گروه کثیری از آحاد جامعه را تحت تأثیر قرار می­دهد. تحت این شرایط عدم کنترل و نظارت صحیح بر عملکرد شرکت­ها توسط سهامداران ممکن است آثار زیان­باری بر ثروت سهامداران و در نهایت اقتصاد جامعه به همراه داشته باشد. در نتیجه ارزیابی عملکرد شرکت ضرورت دارد( انصاری و کریمی، 1388).
معیار­های زیادی برای ارزیابی عملکرد وجود دارد که هر کدام در جایگاه خود می ­تواند معیار مناسبی باشد. در این پژوهش از نسبت­های مالی به عنوان شاخص ­هایی برای مقایسه و نیز تحلیل و تفسیر سلامت مالی شرکت­ها استفاده می­ شود که معمولا” معیارهای مهم و استانداردی برای سرمایه ­گذاران و محققان در بررسی اوضاع مالی شرکت­ها هستند. از طرف دیگر، بررسی وضعیت تغییرات در دارایی­ ها که از منابع اصلی رشد و توسعه آتی شرکت­ها هستند؛ از اهمیت بسزایی برخوردار است. از این رو پی بردن به چگونگی تعامل دارایی­ ها و عملکرد شرکت در اتخاذ تصمیمات اقتصادی می ­تواند بسیار مفید واقع شود.

1-4-   اهداف تحقیق

1-4-1- هدف اصلی
امروزه در بسیاری از پژوهش­ها از نسبت­های مالی به عنوان شاخص ­هایی برای ارزیابی عملکرد شرکت که شاخصی از ثروت آفرینی برای سهامداران است، یاد می­ کنند. بررسی وضعیت سرمایه ­گذاری در دارایی­ ها نیز از نظر میزان تأثیر آن بر منابع مالی در دسترس برای توزیع میان مالکان و اعتباردهندگان شرکت و همچنین تأثیر آن در کاهش ریسک کلی شرکت به دلیل افزایش در رشد منافع مورد انتظار دارایی­ ها و به تبع آن کاهش بازده از اهمیت ویژه­ای برخوردار است،
هدف اصلی پژوهش حاضر که از جمله مطالعات اثباتی در حسابداری است؛ بررسی اطلاعات حاصل از گزارش­های مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یافتن تفاوت ویژگی­های عملکرد شرکت­های دارای رشد مثبت و منفی دارایی می­باشد.
1-4-2- هدف ویژه
در پژوهش حاضر از نسبت­های مالیِ بازده دارایی، گردش دارایی، حاشیه سود(بازده فروش)، بازده حقوق صاحبان سهام و میزان فروش اعتباری به عنوان شاخص ­هایی برای ارزیابی عملکرد شرکت­ها استفاده شده است، بنابراین تأثیر نسبت­های مالی مطرح شده بر رشد دارایی هدف ویژه این پژوهش می­باشد.
[1]Magina & et al

تعداد صفحه:116

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 serderehi@gmail.com

[add_to_cart id=158996]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com