نوامبر 28, 2020

پایان نامه جو اخلاق سازمانی:/مولفه های مدیریت دانش

مولفه های مدیریت دانش
بررسی ابعاد مدیریت دانش در دوره های مختلف نشان میدهد در خصوص این موضوع،نگرش ودیدگاه واحدی به وجود نیامده است.بعضی از دیدگاه ها عوامل فنی وتکنولوژیکی،برخی دیگر عوامل انسانی وفرهنگی و دسته سوم ترکیبی از این عوامل را در موفقیت مدیریت دانش،حیاتی دانسته اند.آلازمی و زئیری[1](2003)، از جمله پژوهشگرانی هستندکه در این زمینه پژوهش های زیادی انجام داده اند.آنه مجموعه  متنوعی از عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش را از نگاه صاحب نظران مختلف،شناسایی کرده اند که خلاصه ای از آنها در جدول زیرآورده شده است:
 
جدول (2-1-) : مولفه های مدیریت دانش از نگاه صاحبنظران مختلف
( (Alazmi & Zairi, 2003, pp.199-204 (نقل از مدهوشی ونیازی،1390)
 

نویسنده مولفه های مدیریت دانش
Wiig (1996) فرایند های مربوط به دانش:ایجاد-سازماندهی-انتقال-تبدیل-به کارگیری ونگهداری دانش
Davenport (1998) زیراساختارهای سازمان وفنی-ساختاردانش-حاکمیت فرهنگ وجو دوستانه در سازمان-هدف های روشن وزبان مشترک-وجودمسیرچندگانه برای انتقال دانش-حمایت مدیریت عالی-رفع موانع انگیزش
Davenport &Prusak(1998) تکنولوژی-ایجاددانش-توزیع دانش-مخازن الکتریکی دانش-آموزش-فزهنگ ورهبری-اعتماد
Morey (1998) در دسترس بودن دانش-درست بودن-اثربخش بودن-قابل استفاده بودن
Trussler (1998) وجودزیرساختارهای مناسب در سازمان-تعهدمدیریت-ایجادانگیزه برای تقسیم دانش-یافتن افراد واطلاعت درست-فرهنگ-تکنولوژی-تبدیل وانتقال دانش-آموزش ویادگیری
Finneran(1999) ایجادفرهنگ مناسب-توزیع اطلاعات ودانش-ایجاد دانش
Liebowitz(1999) راهبردمدیریت دانش مبتنی برحمایت مدیریت عالی-ایجادفرهنگ حمایت ازمدیریت دانش-تشویق کارکنان به توزیع دانش-(تکنولوژی)ابزاروسیستم مدیریت دانش-(مخازن دانش)حافظه سازمانی مولفه های مدیریت دانش
Manasco(1999) گروه های دانشی-ایجادزمینه باشرایط مناسب-کارگروهی-توانمندسازی کارکنان-حمایت مدریت عالی-اجبارسازمانی-بنج مارکینگ-ساختاردانش
Bassi(2000) یادگیری-توزیع-اجراوبه کارگیری دانش
Choi (2000) آموزش-درگیرکردن کارکنان درفرایندهای مدیریت دانش-کارگروهی-توانمندسازی کارکنان-حمایت مدیریت عالی-اجبارسازمانی-بنج مارکینگ-ساختاردانش
Skyrme (2000) حمایت مدیریت عالی-آگاهی ازفرایند های دانش-رهبری دانش-فرایندهای نظام منددانش-توسعه زیرساختارهای دانش-ایجادفرهنگ نوآوری،یادگیری ودانش-زیرساختهای تکنولوژی
Skyrme & Amidon(2000) داشتن یک چشم اندازالزام آور-ارتباط قوی بافرایندهای تجاری-رهبر دانش-ایجاددانش وفرهنگ توزیع آن-یادگیری هوشمندانه- -فرایندهای سیستماتیک
Heising (2001) وجودفرهنگ مناسب-حمایت مدیریت عالی-حمایت تکنولوژی-انسجام فرایندهای مدیریت دانش-ترکیب وظایف مدیریت دانش باوظایف روزمره
Steele (2001) ساختاردانش-سازماندهی دانش-ارتباط باز-توزیع اطلاعات-به روزبودن دانش-حمایت مدیریت
نوشته ای دیگر :
پایان نامه کنوانسیون زیست محیطی-خلیج فارس

 
[1] Alazmi & Zairi
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
بررسی تاثیر جو اخلاق سازمانی برمدیریت دانش در سازمان اموراقتصادی و دارایی و اداره کل امورمالیاتی استان گیلان