پایان نامه دانشگاه علامه طباطبائی، پنج عامل بزرگ شخصیتی

عبداللهزاده، حسن (1382). بررسي رابطة بين صفات شخصيتي و رضايتمندي زناشويي درزوجين شهردامغان.پايان نامه کارشناسي ارشد رشته روانشناسي، دانشكدةعلوم تربيتي و روانشناسي، دانشگاه تبريز.
کاظمیپور، شهلا (1378). الگویی درتعیین پایگاه اجتماعی-اقتصادی افراد. فصلنامه علوم اجتماعی،14: 154-141.
كديور، پروین، اسلامي، علی، فراهاني، محمد (1383). بررسي رابطه ساختارتعاملات خانواده (عملكردخانواده)باسبكهاي مقابله بافشارهاي رواني وتفاوتهاي جنسي دردانشآموزان پيش دانشگاهی.مجلةروانشناسي وعلوم تربيتی، 34 (2): 123-97.
كوزر، لويس(1369). زندگي وانديشةبزرگان جامعهشناسی (ترجمةمحسن ثلاثي). تهران: علمی.
كوئن، بروس (1370). در آمدي برجامعه شناسي (ترجمه محسنثلاثي). تهران: انتشارات فرهنگ معاصر.
گروسی فرشی، میرتقی. مهریار، امیرهوشنگ و قاضیطباطبایی، محمود (1380). کاربرد آزمون شخصیتی نئووبررسی تحلیل ویژگیها و ساختار عامل آن در دانشجویان دانشگاههای ایران. فصلنامه علمی- پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا،11 (39): 198-173.
گلشن،صياد(1372). بررسي طلاق وعواملاجتماعي جمعيتيموثربرآندرسالهاي 1370-1364درشهرستان خوي.پاياننامه كارشناسي ارشدرشته جمعيت شناسی،دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران.
گلدنبرگ، ایرنه و گلدنبرگ، هربرت (1386). خانواده درمانی(ترجمه حمیدرضا حسینشاهی و سیامک نقشبندی). تهران. نشر ارسباران.
گود، ويليام (1352). خانواده وجامعه (ترجمه ويداناصحي). تهران: بنگاه ترجمه ونشركتاب.
گیدنز، آنتونی (1373). جامعهشناسی (ترجمه منوچهرصبوری). تهران:نی.
گلاسر، و. (1998). نظريةانتخاب: روانشناسي نوين آزادي فردي (ترجمةمهردادفيروزبخت،1387). تهران: انتشارات رسا.
فاتحیزاده، مریم (1384). بررسی تأثیرعوامل خانوادگی در پایین بودن آمار طلاق درشهرهای یزد، اردکان ومیبد. مطالعات تربیتی و روانشناسی، 6 (1): 136-117.
فرجاد، م. (1372). آسیب شناسی اجتماعی نشریههای خانواده طلاق. تهران:نشریه منصوری.
لوزيك، دانيلين (1383). نگرشينودرتحليل مسائل اجتماعي (ترجمةسعيدمعيدفر). تهران:انتشارات اميركبير.
محمدزاده ابراهیمی، علی (1387). بررسی رابطه پنج عامل بزرگ شخصیتی با رضایت زناشویی. پایاننامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی، تهراندانشگاه علامه طباطبائی.
محمدی، بهروز. علیآبادی، فرحناز.کجباف، شهرام. حیدری زاده، محمد باقر (1393). مقايسه ويژگيهايشخصيتي وسبکهاي اسنادي درزوجهاي عادي ومتقاضي طلاق. دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی. 55:61-52.
عارفی،مختار.نوابی نژاد،شکوه.شفیع آبادی،عبدالله.کیامنش،علیرضا.محسن زاده،فرشاد(1390).رابطه ویژگی های شخصیتی و سلامت خانواده اصلی با سازگاری زناشویی.
مددي، حسین (1380). بررسی علل تقاضاي زوجین (دیدگاه اقتصادي- اجتماعی) درشهرستان اراك درنیمه دوم سال1378.پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی تهران.
منصوریان، محمدکریم. فخرائی، سیروس (1387). تحلیل جامعهشناختی تعارضات همسران در خانوادههای شهر شیراز. مجله علمی و پژوهشی پژوهشات زنان.2 (1): 113-79.
مظلوم خراسانی، م (1381). بررسی مسائل اجتماعی ایران. مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
معین، محمد (1381). فرهنگ فارسی معین. تهران: انتشاراتکبیر.
مهديخانی،سرو.جهانی،لیلا(1383). مقایسه زنان متقاضی طلاق وزنان یکه همسران شان متقاضی طلاق هستند. پایان نامه کارشناسیارشد رشته مطالعات زنان، تهران دانشگاه الزهرا.
ميشل، آندره(1354). جامعهشناسي خانواده وازدواج(ترجمةفرنگ يساردلان). تهران: دانشگاه تهران.
نظري، علیمحمد (1386).مباني زوج درماني وخانوادهدرماني.تهران: نشرعلم.