پایان نامه درباره برنامه ریزی خطی و سرمایه در گردش

وام و تسهیلات اعطایی
سرمایه گذاری های مستقیم و مشارکت ها
اموال و سایر دارایی های منقول و غیر منقول
(منابع بانک)
معایب مدل تبدیل وجوه به اختصار عبارتند از:
تصمیم های نقدینگی بر اساس گردش کاری سپرده ها گرفته میشود، در صورتی که این تصمیم باید نوسان و درجه فرار بودن آنها را هم لحاظ کند. برآورد بیش از حد نقدینگی مورد نیاز باعث کاهش در سودآوری بانک خواهد شد.
«پورتفوی» تسهیلات اعطائی کاملاً غیر نقد تلقی میشود، در صورتی که همین سرمایه گذاری میتواند از طریق وصولی ها، منبع خوبی برای تأمین نقدینگی باشد.
در این روش نمیتوان یک هدف مشخص و تعریف شده ای را برای بانک مشاهده نمود.
در این مدل فرض شده است که تصمیم های دارائی ها و بدهی ها مستقل از همدیگر هستند. برای مثال آن دسته از حسابهای بسیار مهم مثل حسابهای بین بانکی و روابط اعتباری آنها، عملاً نشان داده نشده است(عرب مازار و قنبري، 1379، 132-130)1.
3-13-2- روش برنامه ریزی خطی
برنامه ریزی خطی یک روش ریاضی، برای انتخاب مقادیر بهینه متغیرهای تابع هدف، مشروط بر مجموعه ای از قیدهای تعریف شده یا از پیش تعیین شده میباشد.
در خصوص بحث مدیریت وجوه بانک، با برنامه ریزی خطی میتوان مشخص نمود که مقادیر سرمایه گذاری ها و تسهیلات اعطایی بانک چه اندازه باشند تا بیشترین سود را برای بانک حاصل نمایند، مشروط بر اینکه قیدهای نقدینگی و ضوابط قانونی رعایت شوند.
در اين روش، مسأله مديريت دارايي ها و بدهي ها با هم ادغام شده و هر دو محدوديت نقدينگي و سودآوري، مد نظر قرار مي گيرد و يكي از روشهاي استاندارد محاسبه مانند الگوريتم سيمپلكس، استفاده مي شود تا تركيب بهينه عناصر تحت كنترل تصميم گيرنده، مشخص شود (همان منبع، 133)2.
4-13-2- مدیریت تعهدات
در دو مدل اول منابع تأمین کننده وجوه بانک به صورت عاملهای خارحی در تصمیم گیریهای مدیریت منابع بانک فرض شده اند. در واقع این روشها سعی در تخصیص منابع داده شده ای را برای سرمایه گذاری های مختلف دارند.
در این قسمت سعی میشود فرضیه جذب کورکورانه سپرده ها کنار گذاشته شود. در این مدل بحث از وجوه خریداری شده برای نگهداری یا حفظ پایه دارایی های بانک است.
طرفداران این روش عقیده دارند که بانک میتواند اندازه پورتفوی خود را از طریق خرید منابع یا گرفتن اعتبار در بازارهای مالی نگهداری کند و یا حتی افزایش بدهد. دلیل به وجود آمدن این نظریه در سالهای 1960 به بعد فشار بی وقفه و تقاضای مستمر بر توصعه تسهیلات بانکی بوده است.
دلایلی که باعث میشود بانک ها بدنبال منابع جدید برای سرمایه در گردش خود باشند به شرح زیر است:
بی کشش بودن عرضه منابع فعلی
دسترسی محدود به منابع جدید و
ضرورت حفظ روابط با مشتریان و مسائل اجتماعی- سیاسی.
مدل مدیریت تعهدات خود دو صورت عمده اعمال میشود. این دو روش عبارتند از: مدیریت تعهدات نقدینگی و مدیریت تعهدات جامع(عرب مازار و قنبري، 1379، 134)1.
1-4-13-2- مدیریت تعهدات نقدینگی
در این روش منابع بدست آمده و تعهدات ایجاد شده فقط برای رفع نیازهای فوری و کوتاه مدت نقدینگی به کار میروند. در این روش تکیه بر تعهدات و وجوه کوتاه مدت است که بتوانند به کمک نقدینگی و دارائی های شبه نقد بانک گرفته شوند تا بانک بتواند جوابگوی برداشتهای مشتریان از سپرده هایشان و تقضاهای جدید تسهیلات باشد. نمودار زیر نمونه ای از مدل مدیریت تعهدات نقدی را نشان میدهد (همان منبع، 135)2.
برداشت از سپرده ها
وجوه خریداری شده
سپرده های جاری