پایان نامه درباره تامین مالی تروریسم و ریسک منابع انسانی

2-17-2-ريسک مشتري
ساختار برنامه هاي ضد پول شويي بايد مبتني بر ريسک باشد. به اين معنا که کنتر لهاي مورد نياز بايد مبتني بر ريسک مشتري، ريسک محصول يا خدمتي که به مشتري ارايه مي شود، ريسک منطقه فعاليت بانک يا سازمان مالي باشد که به مشتري ارايه خدمت مي کند. بانک ها بايد قادر به اداره و هدايت يک برنامه ارزيابي ريسک باشند و اطمينان يابند که کنترل هاي اعمال شده، متناسب با سطح ريسک مشتري است. در اين راستا، شناسايي مشتريان پرريسک بسيار حائز اهميت است. مشترياني که به طور سنتي به عنوان مشتريان پر ريسک شناخته مي شوند، عبارتند :
Widget not in any sidebars

سازمان هاي مالي غير بانکي، سازمان هاي غيردولتي انند خيريه ها؛ (NGO)
شرکت هاي برون مرزي؛
فعالان اقتصادي که خدمات خود را به صورت نقدي ارائه مي دهند ،رستوران ها فروشگاه هاي خرده فروش و پارکينگ هاي خودرو و غيره
2-18-محصولات و خدمات پر ريسک نيزعبارتند از:
2-18-1-انتقال وجوه از طريق تلفن به کمک بانک هاي کارگزار بين المللي وحساب هاي کارگزاري “حساب هاي بين بانکي که بانک ها به منظور تسهيل نقل و انتقالات بين يکديگر و ارائه خدمت به مشتريان خود از طريق اين حسا ب ها، ايجاد مي کنند”بانک ها بايد ريسک حسا ب هاي کارگزاري خارجي خود را مشخص کنند . نکاتي راکه در اين خصوص بايد در نظر بگيرند، شامل موقعيت محلي بانک طرف حساب و ماهيت مجوز آن بانک ، برنامه هاي کنترلي و رديابي که آن بانک براي مقابله با فعالي ت هاي پول شويي دارد و وسعت مقررات و نظارت بانکي در کشور محل استقرار بانک طرف حساب مي شود.
2-18-2-روابط بانکي خصوصي “گاهي بانک ها خدمات و محصولات مالي به شکل خصوصي در اختيار برخي از مشتري هاي خاص خود قرار مي دهند که از آن جمله مي توان به ارایه این خدمات به دولتمردان، دفاتر وکالت، مشاوران سرمايه گذاري،شرکت هاي سرمايه گذاري شخصي و صندو ق هاي مشترک سرمايه گذاري اشاره نمود . اين مشتري ها حساب هايبانکي خصوصي نزد بانک افتتاح کرده و از طريق آن ، خدمات خصوصي دريافت مي کنند . بديهي است حساب اين مشتري ها و خدمات خاصي که به آن ها ارائه مي شود بايد مورد مراقبت بيشتري قرار گيرد . از جمله چک هاي پشت نويسي شده و مراجع بانکي آ ن ها بايد مورد تاييد قرار گيرد . همچنين آگاهي از منابع ثروت مشتري، نيازها و مبادلات مورد انتظار مشتري بسيار با اهميت است . بر اين اساس ، سطح انتظار و نوع مبادلات مشتري خصوصي بايد مستند شود . از آنجا که روابط بانکي خصوصي ممکن است پيچيده باشد ، بنابراين سيستم کنترل و گزارش دهي فعاليت هاي مشکوک بايد به گونه اي طراحي شود که قادر به ارزيابي صحيح کليه فعاليت هاي مشتري باشد.
2-18-3-بانکداري الکترونيکي” اين حوزه از بانکداري نسبت به فعالیتهاي پول شويي بسيار آسيب پذير است . علت آن نيز سرعت سريع و وسعت جغرافيايي انجام عمليات و گمنامي استفاده کننده از خدمات بانکداري الکترونيکي است.
2-18-4-شناخت مناطق پر ريسک نيز براي اجراي يک برنامه موثر ضد پول شويي ضروري است به عنوان مثال ، مناطقي که درنز ديکي مرزهاي خارجي قرار دارند و يا مناطقي که فعاليت هاي مجرمانه مانند قاچاق در آنجا بيشتر صورت مي گيرد. (کشتکار 1390:7،8)
بیشترین ریسک عملیاتی در مورد شناسایی مشتری (KYC) به ضعف در اجرای برنامه های بانک ها، روش های کاری ناکارا و شکست اعمال دقت کافی در امور است. برداشت عمومی از یک بانک برای اینکه قادر به اداره ریسک عملیاتی خود به نحو موثری نیست می تواند تاثیر منفی در کارها ایجاد نماید. زیر مجموعه ریسکهای عملیاتی نیز در صورت عدم رعایت قوانین مبارزه با پولشویی به شدت افزایش خواهند یافت که از جمله آن ها می توان به ریسک شهرت، ریسک قانونی، ریسک منابع انسانی و ریسک تمرکز اشاره نمود.
یکی از موانع و مشکلات عمده در استفاده از همکاري بانک ها و موسسات مالی وجود قاعده حفظ اسرار بانکی است. با توجه به این واقعیت که التزام بانک ها به رعایت حفظ اسرار مشتریان، همواره یکی از مهمترین ابزارهاي جذب مشتري بوده است، لذا می بایستی تدبیري اندیشید تا هر دو ضرورت، یعنی مبارزه با پولشو یی و حفظ اسرار بانکی، به موازات هم رعایت شوند. از مهمترین احکام مبارزه و پیشگیري از پولشویی، می توان به اصل احراز هویت و شناسایی مشتري و نظارت بر گردش سرمایه و وجوه متعلق به وي را نام برد. به این ترتیب، که موسسه هاي مالی موظفند بر حسب دستورالعمل هاي مربوطه ، به شناسایی مشتریان خود و همینطور، ذینفع واقعی معاملات بپردازند و پس از احراز هویت وي و در نظر گرفتن اساسنامه و سرمایه آن، تمام معاملات او را با دقت زیر نظر گرفته و هرگونه معاملات یا نقل و انتقال وجوه را که با توجه به سرمایه و فعالیت هاي وي و عوامل مذکور در دستورالعمل ها به نظر مشکوك می رسد، بر اساس دستورالعمل هاي داده شده به مقامات ذیصلاح خود گزارش دهند (طیبی فر247:248:1382)
به عنوان مثال،یک شیوه طبقه بندی و ارزیابی مشتریان یک بانک یا موسسه مالی از نظر ریسک پولشویی و تامین مالی تروریسم به صورت زیر می باشد.
شرح مشتري/ حساب
درجه ریسک مشتري
حساب مشتري غیر بومی (حساب پس انداز گواهی سپرده)
کم
حسابهای مشتری غیر بومی(خارجی)مقیم
کم
کسب وکارهای تجاری کوچک و نمایندگی های مجاز
متوسط
حساب سرمایه گدازی کوتاه مدت وبلند مدت
متوسط
سرمایه گذاری برون مرزی غیر بومی وغیر مقیم