پایان نامه درباره تامین مالی تروریسم و پولشویی در بانک


Widget not in any sidebars

مجرمان و گروه های سازمان یافته , به علت دسترسی به منابع غیر قانونی با خرید و فروش یک باره سهام موسسات و شرکت های تولیدی باعث سقوط یا صعود صوری بازار سهام موسسات مالی می شود.
5.فرار سرمایه به صورت غیر قانونی از کشور : تزریق پول های کثیف به اقتصاد, بانک ها و موسسات مالی را فاسد و سرمایه خارجی را و قانونی را خارج کرده و در نتیجه کنترل پول را تنزل بخشیده و بی ثبات نموده و موجب فرار سرمایه به صورت غیر قانونی می شود یا اینکه بهره مبادلات را تغییر می دهد و باعث افزایش یا کاهش آن می شود .
در عملیات پولشویی که موجب ورود و خروج منابع مالی از یک کشور میشود نرخ ارز را تحت تأثیر منفی قرار می دهد که نتیجه آن به هم ریختگی بخش خارجی اقتصاد و به دنبال آن عدم تعادل در بخش هاي داخلی اقتصاد خواهد بود چون نرخ ارز یکی ازمتغیرهاي کلیدي در اقتصاد باز به شمار می رود (هادیان، 179:180:1382)
2-16-آثار سو برای کارکنان بانک ها و موسسات اعتباری:
به موجب تبصره 3 ذیل بند 5 ماده 4 قانون مبارزه با پول شویی ,کلیه آیین نامه های اجرایی شورای عالی مبارزه با پول شویی پس از تصویب هیات وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذی ربط لازم الاجرا خواهد بود و متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضایی حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت محکوم خواهد شد .همچنین ورود و خروج این گونه وجوه که از محل درآمدهای نا مشروع می باشد , باعث اختلال در رشد شعب بانک ها بوده و اثرات سو آن متوجه پرسنل شعب خواهد شد .برخی از این آثار عبارتند از:تغییر ارتقا درجه شعب و به تبع آن تغییر در ارتقا پرسنل شعب ,یا تغییر در پرداخت اداش های نقدی.(جزوه بانک صادرات “اداره کل مبارزه با پولشویی 12،14:1391)
با توجه به این قوانینی و با عنایت به واقعیات موجود در اقتصاد ایران، مبارزه با پدیده پولشویی و تامین مالی تروریسم نیازمند اهتمام جدی همه مسئولان امر است. بویژه آنکه پولشویانن با استفاده از موارد زیر در سطح ملی و بین المللی به صورت حریفی فعال برای اقتصاد عمل کرده و اقدامات سازمان یافته پیچیده ای برای پولشویی عواید غیرقانونی خود به مرحله اجرا در می آورند:
* ناکافی بودن مقررات و نظارت در موسسات مالی ،فقدان قوانین ومقررات مناسب برای ایجاد موسسات مالی،نبود قوانین مربوط به شناسایی مشترک در موسسات مالی،پنهان کاری بیش از اندازه در موسسات مالی.
* فقدان سیستم موثر گزارش دهی در معاملات مشکوک.
* الزامات ناکافی مربوط به قانون تجارت برای ثبت فعالیتهای بازرگانی.
* وجود موانع بر سر راه همکاریهای بین المللی در حیطه مسولان اجرایی.
* ضعف همکاریهای بین المللی در حیطه مسولان قضایی. 25(بهرام زاده 40:1383)
2-17-ریسک های پولشویی و تامین مالی تروریسم برای بانک ها و موسسات مالی
ريسك: كلمه ريسك در ديكشنري لانگمن ، عبارت از احتمال وقوع چيزي بد يا نامطلوب و يا احتمال وقوع خطر است. در حالت كلي ريسك به مفهوم احتمال بروز زيان ناشي از عدم قطعيت در انجام امور، به دليل فقدان اطلاعات و شناخت صحيح و همه جانبه از جهان پيرامون است
ریسک پولشویی و تامین مالی توریسم عبارت است از مخاطرات و زیان های احتمالی به یک بانک در اثر انجام عملیات پولشویی و یا کمک به تامین مالی تروریسم توسط شعب و یا کارکنان آن بانک، بصورت آگاهانه یا غیرآگاهانه و یا زیان های ناشی ازعدم رعایت قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم توسط یک بانک و یا واحدی و یا پرسنلی از آن بانک.
با توجه به اینکه حجم قابل توجهی از پولهای موجود در جریان شبکه تجاری جهان، پولهای کثیف می باشد ( برطبق برآوردهای جهانی در سال 2001، میزان پول شسته شده حدود 18 هزار میلیارد دلار می باشد. (مارک و ایولفی 2004) . با توجه به اینکه در سال 2010 حجم پولشویی در دنیا حدود 2/1 تا 3 هزار میلیارد دلار برآورد شد ، متوجه می شویم که میان حجم پولهای کثیف و تقاضای پول در جریان، ارتباط مستقیمی وجود دارد، افزایش ناگهانی در جرایم، باعث افزایش تقاضای پول می شود.(رسولیان 1386:6)
یعنی چنانچه پولهای کثیف با یک سری عملیات ساده پولشویی شوند، تقاضای پول در جریان افزایش می یابد. ولی چنانچه پول کثیف با یک سری عملیات پیچیده تطهیر شوند باعث کاهش تقاضای پول در جریان خواهد شد این تفاوت به علت تغییر در روش های پولشویی و تغییر در محل یابی سیستم بانکی به طرف بازارهای مالی موازی و همچنین کاربرد ابزارهای غیرپولی و افزایش تجرات پایاپای می باشد. لذا بانک هایی که درگیر عملیات پولشویی شده و پولشویان به راحتی بتوانند عملیات پولشویی را از طریق آنها به انجام برسانند، بیشتر در معرض ریسک نقدینگی قرار دارند بطوریکه منابع مالی متعلق به پولشویی در اینگونه بانکها از ثبات کافی برخوردار نبوده و امکان خروج یکباره آنها، ریسک نقدینگی را افزایش می دهد.
چنانچه مقررات و دستورالعملهای پولشویی در بانک ها به درستی اجرا نگردد پولشویان وام های کلان با وثائق محکم از بانک ها اخذ می کنند و پرداختهای تسهیلات خود را به بانک انجام نمی دهند تا وثیقه آنها در تملک بانک در آید که این وثیقه از طریق پولهای کثیف خریداری و کسب گردیده است به این ترتیب پولهای کثیف خود را شستشو داده ریسک اعتباری بانک را به شدت افزایش می دهند. همچنین سرمایه بانک ها را مدتها راکد نگه می دارند لذا با توجه به اینکه ریسک اعتباری از مهمترین ریسکهای عملیات بانکداری است تاثیر بسزایی بر منابع و مصارف بانک ها خواهد داشت.
نظام بانكي كشور در سال هاي اخير با رشد چشمگير مطالبات سررسيد گذشته و معوق مواجه بوده است،آمارها نشان مي دهد كه آهنگ رشد همچنان در حال افزايش است )والي نژاد، 67:1381)
بعضی از اشخاص پس از دريافت تسهيلات به دلايل متعدد قادر به باز پرداخت ديون خود نيستند يا اينكه به عللي تمايل به بازپرداخت آن را ندارند. بنابراين بانك ها باانواعي از ريسك ها مواجهه هستند كه يكي از عمده ترين آنها، ريسك اعتباري است.تخصيص اعتبار به متقاضيان تسهيلاتدر ايران، كماكان بدون سنجش اعمال مي شود. اين موضوع لزوم آگاهي كامل از منابع ريسك، روش هاي تعيين و اندازه گيري را براي بانك ها ضروري مي سازد. لذا بايد با تغيير در روش هاي اجرا و اعمال روش هاي مناسبتر ترتيبي اتخاذ کرد كه به جاي به كارگيري روش هاي فعلي، از ابزار و روش هاي جديدتري استفاده کرد، تا نسبت به برگشت منابع اطمينان بيشتري حاصل و از معوق شدن بيشتر منابع بانكي جلو گيري کرد (ربيع زاده، 31:1386)
2-17-1-ريسك اعتباري
احتمال قصور وام گيرندگان نسبت به ايفاي تعهدات،يا به عبارتي ديگر ناتواني طرف معامله بانك در اجراي قرارداد، ريسك اعتباري يا ريسك عدم پرداخت ناميده میشود(پادگانه39:1385)
ریسک اعتباری، در تمام فعالیت های اعتباری قابل مشاهده است و زمانی به ظهور می رسد که وجوه بانک، بواسطه توافقات فعلی یا ضمنی قراردادی، بسط و گسترش پیدا کند. ریسک، به خودی خود، در قصور بالقوه قرض گیرنده در برآوردن شرایط قرارداد اعطای وام، وجود دارد. زمانیکه بانکی برای کسانیکه در فعالیت های مجرمانه از قبیل: پولشویی و تأمین مالی تروریسم، دنخیل می باشند، تأمین اعتبار مالی می نماید، ریسک اعتباری در سراسر آن بانک، به طور اساسی بالا می رود. افرادی که در پولشویی و تأمین مالی تروریسم دخیل هستند، ممکن است هیچگاه خیال بازپرداخت وجوه را نداشته باشند. آنها غالبا ً برای خود از طریق جعل هویت یا سایر راههای مجرمانه، اعتبار کسب می کنند و ضامنین آنها غالبا ً وجود خارجی ندارند.
شاخصهای ريسك اعتباري: معيارهايي كه مؤسسات مالي قبل از اعطاي تسهيلات به سنجش متقاضيان می پردازند و بعد از آن نسبت به پرداخت وام اقدام مي کنند ، به هنگام اعطاي تسهيلات بايد دقت و هوشياري مبتني بر ضوابط و معيارهاي لازم به عمل آيد، كه لازمه آن شناسايي شاخصهاي ريسك اعتباري در اعطاي تسهيلات است.(بهشتی و دیگران :1386)
بطور کلی بانکهایی که وام های بین المللی می پردازند، با ریسک اعتباری بالایی روبرو هستندخط مشی های مؤثر در تشخیص هویت مشتری، هم برای تسهیلات داخلی و هم برای تسهیلات خارجی، به منظور کنترل ریسک اعتباری بانکها واجب و ضروری می باشد.(لوران : 2009)