دانلود پایان نامه

مطالعات اقلیمی نشان می دهد که موقعیت شهرستان در برابر توده های مختلف هوایی این شهرستان را تحت تاثیر شرایط انتقالی – دینامیک کشور قرار داده ودرجات متنوع در ارتباط با اثرات متفاوت توده های هوا بامنشا متضاد دارای زمستانهای نسبتا سردوهمراه بابارش وتابستانهای گرم وخشک قرار می گیرد.
متوسط دمای شهرستان ۲/۲۰درجه سانتی گراد بوده ومیانگین دما درمناطق مرتفع تفتان به اطراف افزایش یافته است به نحوی که حداکثر درمناطق جنوب وجنوب شرقی تا بیش از۲۱درجه می رسد.گرمترین ماه مرداد ماه وسردترین ماه دی ماه است.اختلاف دمای گرمترین وسردترین ماه بیش از۲۰درجه سانتی گراد است
میزان رطوبت نسبی که در واقع تعیین کننده بالقوه بارش نیز می باشد با توجه به پایین بوده دما درفصول سرد سال در اکثر نقاط شهرستان بالا می باشد اما باقطع منابع رطوبتی وشروع فصل گرما از میزان آن به شدت کاسته می شود وبا بالا رفتن نیاز آبی خشکی شدیدی براکثر نقاط شهرستان حاکم می شود.
حداکثر رطوبت نسبی در ساعات ۵/۶صبح مشاهده می شود ودر ساعت۵/۱۲به حداقل می رسد ومجدداً باسرعت کمتری تا ساعت۵/۱۸افزایش نسبی پیدا می کند.
متوسط بارش سالیانه شهرستان خاش از حداقل ۵۵ میلیمتر تاحداکثر بیش از۲۵۰ میلیمتر بوده ومیزان آن از سالی به سال دیگر تغییر می کند.لذا دوره های خشک سالی وترسالی متناوب وانحرافات مثبت ومنفی بارش امری کاملا شناخته شده ودرمنطقه می باشد.حداکثر بارش درزمستان ودراسفند ماه نازل می شود جدول شماره ۳-مشخصات ایستگاه هواشناسی خاش )اداره کل هواشناسی استان س وب(
2-10- ارتفاعات شهر خاش:
شهرستان خاش از یک سری ارتفاعات حاشیه ای وداخلی که چاله ها ودشت های پراکنده درمیان آنها وجود دارد تشکیل شده است.به طوری که حد شمالی وشمال شرقی را کوه های مرتفعی چون آتشفشان تفتان- چهل تن- شهسواران- سیاه بندان- فارسان وغیره که دنباله رشته کوه های میرجاوه- ملک سیاه ورشته کوه های شرق ایران می باشد دربر گرفته است.
کوه آتشفشانی تفتان بهترین عارضه توپوگرافی شهرستان وبلکه کل شرق کشور با ارتفاعی بیش از۴۰۰۰متر در اواخر دوران سوم ودراوایل دوران چهارم شکل گرفته است.
آتشفشان تفتان از نوع استراتوولکان است که در۴۵ کیلومتری شمال خاش قرار گرفته وارتفاع آن به۴۰۵۰می رسد که نسبت به زمین های اطراف ۲۶۰۰ متر ارتفاع دارد.
علاوه برتفتان تخت رستم در ۲۰کیلومتری جنوب تفتان از عوارض مهم توپوگرافی منطقه است که به صورت ناقص وکم ارتفاع جلب توجه می کند.ارتفاعات دیگر منطقه چاه شهی بین بزمان وتفتان می باشد.در شرق شهرستان خاش کوه های پشتکوه با جهت شمال غربی – جنوب شرقی با قلل بادام وبا ارتفاع ۲۶۲۱متر مرز شرقی منطقه را مشخص می کند.حداکثر ارتفاع این رشته کوه۲۹۹۵ متر است
همچنین درضلع غربی شهر خاش کوه پنج انگشت مجاور کارخانه سیمان بصورت یک ماسیف کوهستانی با خط الراس هاوقلل متعدد خودنمایی می کند.درجنوب شهرستان کوه های بیرگ وکارونه رو ودر غرب نیز رشته کوه هایی که دنباله کوه های بارز هستند قرار گرفته است.علاوه بر رشته کوه های پراکنده ای که در محدوده مورد مطالعه قرار گرفته اند تپه های کوچک وبزرگ منفردی که غالبا آهکی هستند درسراسر جنوب وجنوب غربی خاش نظم توپوگرافی منطقه را به هم می زنند. )دفتر توسعه محور شرق کشور- استانداری سیستان وبلوچستان (
2-11-پوشش گیاهی:
پوشش گیاهی منطقه بلوچستان در مقایسه با سایر نقاط ایران باعث شده که آن رااز بقیه مناطق ایران متمایز کند وتحت عنوان فلور بلوچ مورد بررسی قرار دهند.
ولی درمورد پوشش گیاهی شهرستان خاش باید گفت که تفاوت درشرایط اقلیمی توپوگرافی باعث به وجود آمدن رویشگاه ها وجوامع گیاهی در منطقه مورد مطالعه شده است.مطالعات انجام شده نشان می دهد که پوشش گیاهی حوزه متاثر از سیستم مدیترانه ای واقیانوس هند وسیستم های سیبری می باشد لکن میزان بارندگی ودمای منطقه طوری است که امکان رویشگاه های جنگلی انبوه را فراهم نمی کند.از این رو عمده پوشش گیاهی موجود به صورت پوشش های بوته ای- درختچه ای وعلف می باشدکه فقط درنقاط محدودی از ارتفاعات کوه تفتان عناصری از بنه(پسته وحشی)وبادام کوهی مشاهده می گرددکه به علت پراکنندگی زیاد این عناصر به مجموعه آنها جنگل اطلاق نمود.از رویش های درختچه ای میتوان به مرغزارها اشاره نمود که دربعضی از نقاط حوزه مورد مطالعه تیپ های خالصی را تشکیل می دهد
2-12- زبان و مذهب
مردم شهرستان خاش به زبان بلوچی صحبت می کنند که البته لهجه های قدیمی بلوچی ولهجه های سنگانی نیزتکلم می شودعلاوه برزبان بلوجی فارسها به لهجه های زابلی ویزدی نیزدراین شهرستان صحبت می کنند.مردم این شهرستان مسلمان وتقریباً90درصد آنهاپیرومذهب تسنن و10درصدآنها شیعه مذهب هستند.
2-13- صنایع دستی
سوزن دوزی
سکه وآیینه دوزی
تولیدات حصیری
گلیم وپتیش بافی
سیاه چادربافی‌
2-14- خوراک:
مزک ،بد ،آب واد ،پته ونانهای مخصوص نمونه ای ازخوراک مردم خاش است