پایان نامه درباره حق دسترسی به اطلاعات و دسترسی به اطلاعات


Widget not in any sidebars
2-20-1-1- استقلال واحد تطبیق
مفهوم استقلال مستلزم وجود چهارعامل مهم است. اول بایستی واحد تطبیق دارای جایگاهی رسمی در درون بانک باشد. دوم بایستی گروهی از کارمندان تطبیق یا رئیس آن مسئولیت های هماهنگی ریسک تطبق بانک را برعهده داشته باشند. سوم اینکه کارکنان واحد تطبیق و خصوصا ً مسئول آن نباید در موقعیتی قرار گیرند که احتمال برخورد منافع بین مسئولیت هایی که برعهده آن هاست بوجود آید. در نهایت کارکنان واحد تطبیق باید امکان دسترسی به کارکنان و نیز اطلاعات مورد نیاز برای اجرای مسئولیت های خود را داشته باشند.
البته باید توجه داشت که این بدان معنا نیست که واحد تطبیق نمی تواند ارتباط کاری نزدیکی با مدیریت و کارکنان دیگر واحدهای کاری داشته باشد. در واقع، همکاری و ارتباط کاری بین واحد تطبیق و خطوط کاری بانک، در مراحل اولیه به شناسایی و مدیریت ریسک های تطبیق کمک می کند.
2-20-1-2- جایگاه واحد تطبیق
به منظور برخوردی از وجهه، اختیارات و استقلال مناسب، واحد تطبیق باید دارای جایگاهی رسمی باشد. این امر ازطریق تدوین سیاست تطبیق بانک یا هرسند رسمی دیگری قابل انجام است. مفاد این سند باید به کلیه کارکنان بانک ابلاغ گردد. دراین سند رسمی موارد زیرباید لحاظ گردد:
وظایف و مسئولیت ها
معیارهایی برای حصول اطمینان از استقلال این واحد
ارتباط آن با دیگر واحدهای مدیریت ریسک بانک و نیز با واحد حسابرسی داخلی
چگونگی تخصیص مسئولیت ها به کارکنان، درصورتی که مسئولیت های تطبیق برعهده کارکنان ادارات مختلف گذارده شده
حق دسترسی به اطلاعات لازم جهت انجام مسئولیت و الزام کارکنان بانک به همکاری با این واحد
حق رسیدگی به تخلفات احتمالی و نقض سیاست تطبیق و در صورت لزوم، انتصاب کارشناس خبره خارج از بانک برای انجام کار
حق بیان آزاد و افشای یافته، برای مدیران ارشد و در صورت نیاز هیأت مدیره یا کمیته منتصب هیأت مدیره
مسئولیت گزارش دهی رسمی به مدیریت ارشد
حق دسترسی مستقیم به هیأت مدیره یا کمیت منتصب آن.(فریدونی 15:1388)
2-21- راهکارهای اولیه مقابله بانک ها با پولشویان:
امروزه بهترین راه مقابله با پولشویان، کنترل ریز به ریز جزئیات یک معامله است که بانک ها را به این امکان می رساند که از تمام روش ها و افکار پولشویان آگاهی پیدا کنند. البته بعضی ازقوانین باید مورد تجدید نظر قراربگیرند و الزامات خود را با قوانین جهانی هماهنگ کنند. همچنین بایستی واحد اطلاعات مالی (FIU) برای دستیابی به مدارک قوی و مشکوک، تمام گزارش های رسیده از بانک و… را ذخیره کند و با توجه به قوانین داخلی تمام تشکل های غیرقانونی را تحت فشار قرار دهد.
بانک ها باید به موارد زیر توجه ویژه ای داشته باشند:
تعقیب مسیر پول هایی که وارد حساب شده است برای پیدا کردن سپرده های تکراری با مبالغ کمتر از سقف گزارش دهی. ایجاد قوانین برای سپرده هایی که به نحوی با خارج از کشور ارتباط دارند و دارای ریسک پذیری بالایی هستند. همین شیوه برای حساب هایی که از سیستم خود پرداز (ATM) استفاده بیشتری نموده و از سپرده گذاری نقدی سرباز می زنند و دارای ریسک بالایی هستند، انجام می شود.
ایجاد بانک نرم افزاری و نرم افزارهایی که می توانند روابط مشکوک و پنهان را کشف کنند. اکثر عملیات پولشویی به منظور بازکردن سیستم امنیتی ( نرم افزاری) بانک ها و دستیابی به حساب ها می باشد که این کار را با نام های مختلف برای شناسایی امور بانکی و روابط میان بانکدارها و صاحبان حساب و سپرده ها انجام می دهند. اغلب پولها توسط این روش جابه جا می شوند.
استفاده ازانسان در امور بانکی. اگر این امکان به افراد داده شود که خودشان نیز جابه جایی پولها را کشف کنند شانس بیشتری برای مقابله با پولشویانی که روزانه و در هر ساعت مشغول بررسی امور هستند ، خواهند داشت و می توانند بیشتر از سپرده های خود حفاظت کنند. و همین طور بانک ها باید افرادی را که به عنوان کارمند استخدام می کنند تحت آموزش های اساسی قرار دهند که در راه مبارزه با پولشویان کمک کنند.(مارچ 8،9:2008)
2-22-مرور ادبیات و سوابق مربوط به تحقیق:
ردیف
عنوان کتاب
نویسنده/مترجم/ ناشر/سال نشر